אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-265 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בתקנות אלה -
"אזור החדרה" - כהגדרתו בסעיף 44ד(א)(3) לחוק המים, התשי"ט-1959;
"דרך" - דרך הכלולה בתכנית מיתאר ארצית;
"הליך הערכת השפעה על הסביבה" - הליך כמפורט בתקנה 5;
"הנחיות" - הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה שניתנו לפי תקנה 7;
"השפעה על הסביבה" - השפעות מצטברות של תכנית על הסביבה הכוללות השפעות -
(1) ביחס לתכניות קיימות או מופקדות בקרבתה;
(2) אזוריות;
(3) גאוטכניות של תת-הקרקע;
לענין זה, "השפעות מצטברות" - לרבות השפעות חיוביות על הסביבה כתוצאה מביצוע התכנית ובכלל זה שיקום משאבי טבע, הפסקה, הפחתה או צמצום של מפגעים סביבתיים קיימים;
"ועדה מחוזית" - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה, שהוקמה לפי סעיף 7 לחוק או מוסד תכנון אחר שהוקנו לו סמכויות של ועדה מחוזית;
"חוות דעת סביבתית" - חוות דעת הבוחנת סוגי השפעות של תכנית או היתר על הסביבה לרבות השפעות כאמור על התנאים הייחודיים של הסביבה שבה אמורים להתבצע התכנית או ההיתר ובלבד שהמידע בדבר מכלול השפעות הפעילות המוצעת בתכנית או בהיתר על הסביבה מצוי בידי התכנון;
"חומר מסוכן" - כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;
"יועץ סביבתי" - נציג השר לאיכות הסביבה במוסד התכנון;
"מהנדס הועדה" - כהגדרתו בחוק;
"מוסד תכנון" - בתכנית מיתאר מחוזית ובתכנית מיתאר ארצית - המועצה הארצית; בתכנית בסמכות ועדה מחוזית כמשמעה בסעיף 61א(א) לחוק - הועדה המחוזית; בתכנית בסמכות ועדה מקומית כמשמעה בסעיף 61א(א) לחוק - הועדה המקומית;
"מועצה ארצית" - המועצה הארצית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק;
"מפגע סביבתי" - זיהום אוויר, רעש וריח, זיהום מים, זיהום מי ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה והכל כהגדרתם בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992;
"מתכנן מחוז" - כמשמעו בסעיף 8 לחוק;
"עורך תסקיר" - מי שהוא בעל ידע וניסיון בהערכת השפעות סביבתיות, ועורך את התסקיר בעצמו או בסיוע יועצים נוספים;
"קו חשמל של מתח עליון" - קו המוליך חשמל במתח נקוב של 110 עד 180 קילווט וכולל עמודים ותיילים;
"קו חשמל של מתח על-עליון" - קו המוליך חשמל במתח נקוב של כ400- קילווט וכולל עמודים ותיילים;
"תכנית מקומית" - תכנית הכוללת הוראות של תכנית מיתאר מקומית או של תכנית מפורטת;
"תסקיר השפעה על הסביבה" או "תסקיר" - כהגדרתם בחוק.
2. חובת הגשת תסקיר
על מגיש תכנית מהסוגים המפורטים להלן, להגיש תסקיר השפעה על הסביבה למוסד התכנון:
(1) תכנית מקומית, תכנית מיתאר מחוזית חלקית בעבור שטח מוגדר או תכנית מיתאר ארצית חלקית בעבור שטח מוגדר, שכל אחת מהן עוסקת באחד או יותר מנושאים אלה: תחנת כוח, שדה תעופה, נמל, מעגנה, בית זיקוק, אתר לטיפול או לסילוק פסולת מסוכנת, ייבוש שטחים בים או בימה;
(2) תכנית, שלדעת מוסד התכנון, יש בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה והעוסקת באחד או יותר מהנושאים שלהלן, או חלה באחד מהאזורים שלהלן או בחלק מהאזור:
(א) אזורי תעשיה שבתחומם מותרת פעילות העלולה לזהם את הסביבה, קו חשמל של מתח על או מתח על-עליון, מרכזי תחבורה יבשתיים עתירי פעילות, מקומות לאסיפות המוניות, מרכזי ייצור, אחסון או שינוע של חומרים מזהמים או מסוכנים, אתרי כריה או חציבה;
(ב) אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע או נוף, לרבות חוף, ים, ימה, נחל ואזור החדרה;
(ג) אזור החשוף למפגעים סביבתיים העלולים לסכל את ביצועה של התכנית או להשפיע השפעה ניכרת על פעילות המוצעת בה;
(3) תכנית אשר לדעת מוסד תכנון, יש בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה, ואולם לא יחליט מוסד תכנון אם יש בביצועה של תכנית השפעה ניכרת על הסביבה אלא לאחר ששמע את עמדת היועץ הסביבתי בענין או שחלפו 21 ימים מהמועד שביקש מוסד התכנון מהיועץ הסביבתי לחוות את דעתו בענין, לפי המוקדם מביניהם.
3. פטור מחובת הגשת תסקיר
(א) על אף האמור בתקנה 2, תכנית שהוכנה בהתאם לתכנית שכוחה יפה ממנה, לפי סולם העדיפויות הקבוע בסימן ח' בפרק ג' לחוק (להלן - תכנית עליונה), ובתכנית העליונה קיימות הוראות לענין החובה לערוך תסקיר או פטור מחובת תסקיר, יחולו אותן הוראות לגבי התכניות הנערכות מכוחה.
(ב) על אף האמור בתקנה 2, רשאי מוסד תכנון לפטור מחובת עריכת תסקיר, כולו או חלקו -
(1) לגבי תכנית מקומית שהוכנה בהתאם לתכנית עליונה או תכנית המשנה תכנית קודמת, ולתכנית העליונה או הקודמת לה נערך תסקיר אשר בחן את ההשפעות הסביבתיות הנוגעות לענין;
(2) לגבי תכנית שאופייה, מהותה או רמת הפירוט שבה, אינם מתאימים לביצוע הליך הערכת השפעה על הסביבה, ולא ניתן ליתן היתר בניה או הרשאה מכוחה, ובלבד שתצוין בתכנית חובה לערוך תסקיר לפי תקנות אלה או להשלימו, כתנאי להפקדתה של תכנית מאוחרת, שתיערך על פיה ואשר מכוחה ניתן היתר הבניה או ההרשאה.
4. חובת התייעצות עם היועץ הסביבתי
לא יחליט מוסד תכנון אם יש בביצועה של תכנית כאמור בתקנה 2(2), כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה או אם ניתן לפטור תכנית מחובת עריכתו של תסקיר לפי תקנה 3(ב) אלא לאחר ששמע את עמדת היועץ הסביבתי בענין או שחלפו 21 ימים מהמועד שביקש מוסד התכנון מהיועץ הסביבתי לחוות את דעתו בענין, לפי המוקדם מביניהם.
5. הליך הערכת השפעה על הסביבה
אלה שלבי הליך הערכת ההשפעה על הסביבה:
(1) החלטה בדבר הכנת תסקיר ודרישה להכנת הצעת הנחיות בידי מוסד התכנון;
(2) הכנת הצעת הנחיות - בידי היועץ הסביבתי או לפי תקנה 7;
(3) מתן הנחיות - בידי מוסד התכנון;
(4) עריכת התסקיר והגשתו - בידי מגיש התכנית;
(5) בדיקת התסקיר ומתן חוות דעת לגביו - בידי היועץ הסביבתי;
(6) דיון בתסקיר כחלק מהדיון בתכנית והחלטה לגביהם ולגבי חוות הדעת בידי מוסד התכנון.
6. מועד הגשת התסקיר
(א) הוגשה למוסד תכנון תכנית שחובה לערוך לגביה תסקיר בהתאם לתקנה 2, ומוסד התכנון לא דחה אותה, לא יחליט מוסד התכנון על הפקדת התכנית בטרם נערך לגביה הליך הערכת השפעה על הסביבה; לענין תקנת משנה זאת, יראו העברת תכנית מיתאר ארצית להערות הועדות המחוזיות, לפי סעיף 52 לחוק, כהפקדתה של התכנית.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) -
(1) רשאי מוסד התכנון להחליט, מטעמים חריגים ומיוחדים שיירשמו, כי תכנית שחובה לערוך לגביה תסקיר לפי תקנה 2(2) או (3), תופקד עוד בטרם נערך לה התסקיר ובלבד שמוסד התכנון שוכנע, לאחר שהתייעץ עם היועץ הסביבתי, כי מצוי בידיו מידע מספיק בדבר ההשפעה על הסביבה של התכנית כנדרש להפקדתה, ושלא יינתן אישור לתכנית, בטרם נערך התסקיר והושלמו השלבים המפורטים בתקנה 5;
(2) תסקיר שחובה לערכו לפי הוראות שבתכנית עליונה כאמור בתקנה 3(א), ייערך במועד שצוין באותן הוראות.
(ג) לא דרש מוסד התכנון ממגיש התכנית לערוך ולהגיש תסקיר עובר להפקדתה של התכנית או שמגיש התכנית היה פטור מחובת עריכת תסקיר לפי תקנה 3, רשאי הוא לדרוש ממגיש התכנית לערוך ולהגיש תסקיר, בכל שלב משלבי הטיפול בתכנית עד לאישורה, אם הובאו לפניו נתונים חדשים המחייבים זאת ובלבד שלמגיש התכנית ניתנה הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם יחליט מוסד התכנון בענין.
(ד) רשאי מוסד התכנון, אם מצא כי יש צורך בכך, להורות כי התסקיר ייערך ויוגש בשני חלקים, בהתאם להנחיותיו, באופן שבחלק הראשון תיבחן החלופה העדיפה מבחינה סביבתית, והחלק השני ייערך ויוגש לאחר החלטת מוסד התכנון בדבר החלופה העדיפה; החלק השני יכול שייערך ויוגש באותה תכנית או בתכנית מאוחרת שמכוחה ניתן ליתן היתר בניה כקבוע בתקנה 3(ב)(2).
7. הנחיות להכנת התסקיר
(א) מוסד תכנון יורה ליועץ הסביבתי להכין הצעת הנחיות לגבי תכנית שחובה לערוך לגביה תסקיר לפי תקנה 2 וימציא לו העתק ממסמכי התכנית; העתק מפניית מוסד התכנון ליועץ הסביבתי יישלח למגיש התכנית.
(ב) ההנחיות יינתנו בהתאם לסוג התכנית, רמתה, היקפה ופירוטה ובהן יצוין היקף התסקיר הנדרש ומידת פירוטו.
(ג) היועץ הסביבתי יגיש למוסד התכנון הצעת הנחיות בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהומצאה לו התכנית; לא הגיש היועץ הסביבתי את הצעת הנחיותיו במועד רשאי מהנדס הועדה, מתכנן המחוז או מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, לפי הענין, להגיש למוסד התכנון הצעת הנחיות מטעמו לאחר שהתייעץ עם גורם מקצועי כפי שימצא לנכון, וזאת בתוך ארבעים וחמישה ימים נוספים.
(ד) מוסד התכנון ידון בהצעת הנחיות שהכין היועץ הסביבתי, מהנדס הועדה, מתכנן המחוז, או מנהל מינהל התכנון, לפי הענין, ויחליט לאשרן, עם או בלי שינויים או לדחותן וזאת בתוך עשרים ימים מיום שהומצאה לו ההצעה ובלבד שלדיון בהנחיות יוזמנו גם נציג הועדה המקומית שבמרחבה חלה התכנית, היועץ הסביבתי ומגיש התכנית ותינתן להם ההזדמנות להשמיע את עמדתם ביחס להנחיות המוצעות.
(ה) מוסד התכנון יציין בהנחיות למגיש התכנית, מועד להגשת התסקיר שלא יעלה על שלוש שנים ממועד אישור ההנחיות וזאת בהתחשב בסוג התכנית, רמתה, היקפה ופירוטה.
(ו) מוסד התכנון ישלח העתק מההנחיות, כפי שהוא אישר אותן, למגיש התכנית וליועץ הסביבתי.
8. תוכן התסקיר
(א) מגיש תכנית, שקיבל הנחיות, יכין את התסקיר באופן מפורט ובקפידה בהתאם להנחיות.
(ב) תסקיר יכלול מידע מקצועי מלא ומדויק, וכן את הממצאים הנובעים ממנו, בענינים המפורטים להלן, כולם או חלקם בהתאם לסוג התכנית, רמתה, היקפה ופירוטה:
(1) תיאור הסביבה שאליה מתייחסת התכנית כפי שזו הוגדרה בהנחיות; לענין זה, "סביבה" - לרבות החי והצומח שבה והנוף באזור, אשר לדעת היועץ הסביבתי עלולים להיות מושפעים, בעתיד הקרוב או הרחוק, מביצוע התכנית;
(2) בחינת היתרונות והחסרונות של התכנית המוצעת ביחס לסביבה, וכן, אם נדרש בהנחיות, התייחסות להשלכות הסביבתיות של חלופות אחרות למיקום המוצע בתכנית, החלופה שלא לבצע את המוצע בתכנית או חלופות טכנולוגיות למוצע בתכנית וענינים נוספים הנוגעים למיקום התכנית, להיקפה ולאופייה, הכל לפי הענין;
(3) תיאור הפעילות הנובעת מביצוע התכנית, אשר יתייחס לשלבי הבניה וההקמה, תקופת הפעילות וסיומה, לרבות בענינים אלה:
(א) שימושי הקרקע המוצעים בתחום התכנית;
(ב) משאבי הטבע כגון קרקע, מים ואנרגיה, שינוצלו לביצוע התכנית;
(ג) תשתיות שיידרשו לצורך ביצוע התכנית כגון תחבורה, אספקת מים ואנרגיה, מיתקני קליטה וטיפול בשפכים ובפסולת;
(4) פירוט והערכה של מכלול ההשפעות הצפויות על הסביבה ושל הסביבה על תחום התכנית, כתוצאה מביצוע התכנית, לרבות מהתשתיות הדרושות לביצועה;
(5) ממצאי התסקיר והצעות לאמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה, שיש לכלול בהוראות התכנית; לענין זה, "אמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה" - אמצעים למניעת השפעות בלתי הדירות ומפגעים או הפחתתם, חיסכון בניצול משאבי טבע, אמצעי ניטור או מעקב או אמצעים אחרים שענינם הגנה על הסביבה.
9. הגשת תסקיר
(א) מגיש תכנית, שהכין תסקיר בהתאם לתקנה 8, יגישו למוסד התכנון, לועדה המקומית שבמרחבה חלה התכנית וליועץ הסביבתי בכמה עותקים כמצוין בהנחיות.
(ב) מגיש התכנית יגיש את התסקיר למוסד התכנון עד המועד המצוין בהנחיות; מוסד התכנון רשאי להאריך את המועד להגשת התסקיר, לבקשת מגיש התכנית ובלבד שהבקשה נומקה בכתב; אולם אם חלפו שלוש שנים ממועד אישור ההנחיות לא יאריך מוסד התכנון את המועד להגשת התסקיר טרם נועץ ביועץ הסביבתי.
10. בדיקת התאמת התסקיר להנחיות
(א) יועץ סביבתי שהוגש לו תסקיר לפי תקנה 9(א), יודיע למגיש התכנית ולמוסד התכנון, בתוך שלושים ימים מקבלת התסקיר, אחת מאלה:
(1) התסקיר שהוגש עונה על ההנחיות והאמור בו ייבדק לפיהן;
(2) התסקיר שהוגש אינו עונה על כל ההנחיות או שיש צורך בתיקונים והשלמות, שיפורטו בגוף ההודעה;
(3) התסקיר שהוגש לקוי באופן המחייב הכנת תסקיר חדש והגשתו, בשל אחת או יותר מסיבות אלה:
(א) העדר מידע מהותי;
(ב) הצגת מידע מטעה;
(ג) הסקת מסקנות שאינן נובעות מהמידע הכלול בתסקיר או בממצאיו.
(ב) מגיש תכנית שקיבל הודעת יועץ סביבתי כאמור בתקנת משנה (א)(2) או (3), יגיש השלמות לתסקיר או תסקיר חדש, לפי הענין, לגופים המנויים בתקנה 9(א) ויחולו הוראות תקנת משנה (א) כאילו הוגש תסקיר.
(ג) חלק מגיש תכנית על הודעתו של היועץ הסביבתי, כולה או חלקה, רשאי הוא לבקש דיון בענין לפני מוסד התכנון בתוך שלושים ימים מקבלת ההודעה והחלטת מוסד התכנון תהיה סופית; מוסד התכנון לא יחליט בבקשה כאמור בטרם ניתנה ליועץ הסביבתי הזדמנות להגיב לבקשה בתוך שלושים ימים מקבלתה.
11. חוות דעת היועץ הסביבתי
(א) החליט היועץ הסביבתי כאמור בתקנה 10(א)(1) או שקבע מוסד התכנון שדן בבקשה לפי תקנה 10(ג), כי התסקיר שהוגש עונה על כל ההנחיות, יבדוק היועץ הסביבתי את התסקיר וימסור את חוות דעתו והמלצותיו למוסד התכנון ולמגיש התכנית.
(ב) חוות דעת היועץ הסביבתי תתייחס לענינים שנכללו בתסקיר, בהתאם לחלקי התסקיר ולנושאים המפורטים בתקנה 8(ב).
(ג) היועץ הסביבתי יגיש את חוות דעתו למוסד התכנון בתוך שישים ימים מהיום שבו הודיע למגיש התכנית כי התסקיר עונה על ההנחיות כאמור בתקנה 10(א)(1) או מהיום שבו הודיע מוסד התכנון ליועץ הסביבתי כי החליט לפי תקנה 10(ג) כי התסקיר עונה על ההנחיות, הכל לפי הענין.
12. דיון מוסד תכנון בתסקיר
(א) לא הגיש היועץ הסביבתי את חוות דעתו בתוך תשעים ימים מיום שהוגש לו תסקיר העונה על כל ההנחיות ולא האריך מוסד התכנון את המועד למתן חוות הדעת, רשאי מוסד התכנון לדון בתכנית או בתסקיר בלא חוות דעת היועץ הסביבתי.
(ב) ועדה מחוזית, הדנה בתכנית שבסמכותה כהגדרתה בסעיף 61א(א) לחוק, לא תדון בתסקיר או בחוות דעת היועץ הסביבתי בטרם קיבלה את חוות דעתה של הועדה המקומית שבמרחבה התכנית, בנוגע לתסקיר ולחוות הדעת או שחלפו שלושים ימים מפנייתה לועדה, הכל לפי המוקדם.
(ג) מוסד תכנון שהוגשו לו תסקיר כאמור בתקנה 9 וחוות דעת היועץ הסביבתי לגביו כאמור בתקנה 11 או שחלף המועד להגשת חוות הדעת כאמור בתקנת משנה (א), ידון בתסקיר ובחוות הדעת כחלק מהדיון בתכנית; החליט מוסד התכנון להפקיד את התכנית או להפקידה בתנאים, יחליט גם אילו הוראות למניעת השפעות שליליות על הסביבה ייכללו בהוראות התכנית, ככל שימצא צורך בכך; נערך התסקיר לאחר הפקדת התכנית לפי תקנה 6(ב)(1) או (ג), יחליט גם אילו הוראות למניעת השפעות שליליות על הסביבה ייכללו בהוראות התכנית כתנאי לאישורה, ככל שימצא צורך בכך.
(ד) ההנחיות, התסקיר, חוות דעתו של היועץ הסביבתי והחלטתו של מוסד התכנון בענין יהוו מסמכי רקע לתכנית ויהיו פתוחים לעיון הציבור מעת הפקדת התכנית, ובתכנית מיתאר ארצית - עם העברתה לקבלת הערות הועדות המחוזיות; תסקיר שנערך בשלב מאוחר יותר, בהתאם לתקנה 6(ב)(1) או (ג) - לאחר שהתסקיר נדון במוסד התכנון.
13. תסקיר על ידי מוסד תכנון אחר
(א) הכינה הועדה המחוזית תכנית מיתאר מחוזית, עם הוראות של תכנית מפורטת והתכנית היא מסוג התכניות המנויות בתקנה 2, רשאית הועדה המחוזית לערוך לה תסקיר.
(ב) ערכה הועדה המחוזית תסקיר לפי תקנת משנה (א), יחולו על התסקיר הוראות תקנות אלה בשינויים המחויבים.
(ג) נערך תסקיר לפי דרישת הועדה המחוזית בהתאם לתקנה זו, רשאית המועצה הארצית -
(1) לאמץ את ההנחיות לתסקיר ואת התסקיר ומסקנותיו, כולם או חלקם;
(2) לדחות ההנחיות לתסקיר ואת התסקיר וליתן הנחיות חדשות או לדרוש תסקיר חדש במקומם;
(3) לדרוש השלמות להנחיות או לתסקיר או לקבוע כי התכנית אינה טעונה תסקיר;
נערך תסקיר חדש או הושלם התסקיר כאמור, תדון בו המועצה הארצית לפי תקנה 12.
14. אחריות מגיש התסקיר
(א) התסקיר ייערך בידי עורך תסקיר מטעם מגיש התכנית.
(ב) עורך תסקיר אחראי להכנת התסקיר ולתוכנו, לרבות נתונים המופיעים בו ולהגשתו; נערכו חלקים מהתסקיר בסיוע יועצים נוספים, יצוין הדבר בתסקיר.
(ג) עורך תסקיר יצרף לתסקיר תצהיר שלו לפי טופס 1 שבתוספת, המאשר כי לפי מיטב ידיעתו המקצועית נתוני התסקיר שהגיש, מסקנותיו והמלצותיו נכונים ותואמים להנחיות וכן יצרף תצהיר לפי טופס 2 שבתוספת, מאת כל יועץ שסייע בהכנת התסקיר, המפרט את מומחיותו והכשרתו והמאשר כי הנאמר בתסקיר משקף את חוות דעתו המקצועית.
(ד) עורך תסקיר כמשמעו בתקנה זו ימציא עם התסקיר ראיות המוכיחות כי מתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנות לפי סעיף 83ב לחוק.
15. חוות דעת סביבתית, שמירת דינים וסמכויות
הוראות תקנות אלה אינן גורעות -
(1) מסמכותו של מוסד תכנון לדרוש הגשתה של חוות דעת סביבתית, בכל שלב משלבי הדיון בתכנית, כדי שתסייע לו בבחינה הסביבתית של התכנית, כשלא נדרש לתכנית תסקיר השפעה על הסביבה לפי תקנות אלה, ובלבד שנתן למגיש התכנית הזדמנות להשמיע את עמדתו בענין, בטרם דרש את חוות הדעת האמורה; על חוות הדעת הסביבתית האמורה לא יחולו הוראות תקנות אלה;
(2) מסמכותה של ועדה מקומית לדרוש עריכתה של חוות דעת סביבתית כתנאי למתן היתר בניה, לפי הוראות תקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970; לענין פסקה זו, "ועדה מקומית" - כהגדרתה בתקנות האמורות.
16. תסקיר לתכנית דרך ולתכנית לתשתית לאומית
(א) על תכנית דרך, לפי סימן ו'1 בפרק ג' לחוק, יחולו בשינויים המחויבים, תקנות 1, 8, 14 ו-15 בלבד.
(ב) על תכנית לתשתית לאומית, לפי סימן ה'2 בפרק ג' לחוק, יחולו בשינויים המחויבים, הגדרות "מפגע סביבתי" ו"עורך תסקיר" בתקנה 1 ותקנות 8 ו-14 בלבד.
17. ביטול
תקנות התכנון והבניה (תסקיר השפעה על הסביבה), התשמ"ב-1982 (להלן
התקנות הישנות) - בטלות.
18. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 14(ד), שלושה חודשים מיום פרסומן, ותחילתן של תקנה 14(ד) ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 83ב לחוק.
19. הוראות מעבר
(א) תקנות אלה לא יחולו על תכנית שהוחלט להפקידה ערב תחילתן של התקנות ויחולו עליה התקנות הישנות, ואולם רשאי מוסד התכנון להחליט שיחולו על תכנית כאמור הוראות תקנות אלה מטעמי ייעול או קיצור ההליכים אם שוכנעה כי אין בכך כדי לפי במגיש התכנית.
(ב) הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה שניתנו לפני תחילתן של תקנות אלה על פי הוראות התקנות הישנות, יעמדו בתוקפן וניתן יהיה להגיש תסקיר לפיהן בהתאם לתקנות הישנות במשך שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה.
תוספת
טופס 1
(תקנה 14(ג))
תכנית מס'

התכנית נדונה לפני (שם מוסד התכנון)
תצהיר עורך התסקיר
אני החתום מטה מס' זהות , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1. אני ערכתי תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מס' ששמה
(שם התכנית) (להלן - התסקיר).
2. אני בעל הכשירות הדרושה לפי כל דין לערוך תסקיר זה, לפי המסמכים המצורפים בזה.
3. אני ערכתי את התסקיר בעצמי ובסיוע יועצים נוספים כמפורט להלן:
שם היועץ תחום מומחיותו והכשרתו הסעיפים בתסקיר שבהם סייע היועץ
א.
ב.
ג.
4. אני אחראי להכנת התסקיר ולתוכנו, לרבות הנתונים, המסקנות וההמלצות המופיעים בו.
5. אני מאשר כי לפי מיטב ידיעתי המקצועית, נתוני התסקיר שהגשתי נכונים ותואמים את ההנחיות שנתן מוסד התכנון ביום
6. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, התימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה , עורך דין, מאשר בזה כי ביום
הופיע לפני המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
טופס 2
(תקנה 14(ג))
תכנית מס'

התכנית נדונה בפני (שם מוסד התכנון)
תצהיר יועץ לעורך התסקיר
אני החתום מטה מס' זהות , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1. אני סייעתי ל (שם עורך התסקיר) בעריכתו של תסקיר השפעה על הסביבה לתכנית מס' ששמה
(שם התכנית) (להלן - התסקיר).
2. אני בעל ההכשרה והמומחיות כמפורט להלן, לפי המסמכים המצורפים בזה.
3. אני סייעתי בעריכת פרקים/סעיפים בתסקיר.
4. אני ייעצתי בנושאים המפורטים בפרקים/סעיפים בתסקיר והנאמר בתסקיר משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה , עורך דין, מאשר בזה כי ביום
הופיע לפני המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 800; תשס"ד, 498.
2 תקנות אלו פורסמו ביום 30.6.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ