אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 119ו(ב) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחראי לביקורת" - אחראי לביקורת הביצוע של העבודה;
"אחראי להקמת מיתקן גז" - מי שמינה הקבלן הראשי לאחראי להקמת מיתקן הגז;
"בעל היתר" - מי שעל שמו הוצא היתר;
"בעל נכס" - בעל זכות בנכס כמשמעו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות בקשה להיתר);
"בקשה להיתר" - בקשה להיתר להקמת מיתקן גז הערוכה לפי תקנות אלה, לרבות נספחיה;
"גז טבעי" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - חוק משק הגז הטבעי);
"היתר" - היתר לפי סעיף 119ו לחוק;
"הממונה" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי;
"מהנדס" - מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף 20 לחוק;
"מיתקן גז" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי ולמעט מיתקן גז שסעיף 119ה לחוק חל עליו;
"מיתקן גז לצריכה עצמית" - מיתקן גז לצריכה עצמית של צרכן הגז המחבר בין מונה כמשמעו בסעיף 37(א) לחוק משק הגז הטבעי לבין מיתקנים בחצריו של הצרכן;
"מנהל עבודה" - מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988;
"מפה מצבית" - מפה שבה מסומן בקנה מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;
"מפת איתור עבודה" - כמשמעה בתקנה 9;
"מפרט" - כמשמעו בסעיף 24 לחוק משק הגז הטבעי שאושר בידי המנהל והממונה כהגדרתם בחוק האמור והערוך על פי הוראות תקנות אלה;
"מתכנן המחוז" - כמשמעו בסעיף 8 לחוק;
"מתכנן מיתקן גז" - מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לישות מוסמכת לפי תקנות המהנדסים ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון מיתקן גז נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;
"נכס" - הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;
"עבודה" - עבודה בנכס או השימוש בו הטעונים היתר;
"עורך הבקשה" - מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו, הכל כמפורט בתקנות אלה ובטופס 1 לתוספת;
"רשות הרישוי לגז" - רשות הרישוי למיתקני גז טבעי כמשמעה בסעיף 119ו לחוק;
"שירות התגוננות אזרחית" - כמשמעה בסעיף 2 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;
"תכנית" - כהגדרתה בחוק, וכן תכנית עבודה כהגדרתה בסעיף 25(א) לחוק משק הגז הטבעי;
"תכניות בניה" - כמשמעותן בתקנה 10;
"תקנות המהנדסים" - תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.
2. תחולת תקנות בקשה להיתר
(א) תקנות בקשה להיתר לא יחולו על הקמתו של מיתקן גז, אלא אם כן הוחלו במפורש בתקנות אלה.
(ב) לכל מונח שלא הוגדר בתקנות אלה תהיה המשמעות שיש לו בתקנות בקשה להיתר זולת אם משתמע אחרת.
3. הגשת בקשה להיתר
(א) בקשה להיתר תוגש לרשות הרישוי לגז בידי מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לצורך זה, או בידי בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי או בידי צרכן גז טבעי לגבי מיתקן גז לצריכה עצמית (להלן - המבקש).
(ב) בקשה להיתר תוגש בשלושה עותקים, לפי טופס 1 בתוספת, בצירוף מפרט, שיוגש בחמישה עותקים.
(ג) על בקשה להיתר ומפרט כאמור בתקנת משנה (ב) יחתמו אלה:
(1) המבקש;
(2) עורך הבקשה להיתר;
(3) מתכנן מיתקן גז;
(4) האחראי להקמת מיתקן גז;
(5) האחראי לביקורת.
(ד) חתימותיהם של האחראי להקמת מיתקן גז ושל האחראי לביקורת כאמור בתקנת משנה (ג)(4) ו-(5), יכול שיימסרו לרשות הרישוי לגז לאחר הגשת בקשה להיתר, אך לא יאוחר ממועד תחילת העבודה נושא ההיתר.
4. מתן הודעה על המבקש להיתר
(א) לא יינתן היתר להקמת מיתקן גז אלא לאחר תום עשרים וחמישה ימים מיום שהמציא מבקש ההיתר העתק מן הבקשה להיתר לבעלי הנכס או מיום קיום התנאים לפי תקנת משנה (ב); בעל ההיתר ימציא לרשות הרישוי לגז ראיות על המצאת הבקשה להיתר לבעלי הנכס.
(ב) בהעדר מענו של בעל הנכס על המבקש לצרף תצהיר ובו יפרט כי מענו של בעל הנכס אינו ידוע לו וכי עשה מאמץ סביר כדי להשיגו, יפרסם את דבר הגשת הבקשה להיתר בעיתון יומי בהתאם להוראות סעיף 1א לחוק ויצרף את עותק הפרסום לבקשת ההיתר.
5. התנגדות לבקשה והחלטה על מתן היתר
(א) בעל נכס רשאי להגיש לרשות הרישוי לגז התנגדות לבקשה להיתר בתוך עשרים ימים מיום שהומצא לו העתק הבקשה להיתר או מיום הפרסום האמור בתקנה 4(ב), לפי המאוחר.
(ב) החלטת רשות הרישוי לגז בהתנגדות תתקבל על פי שיקולים תכנוניים הנובעים מהוראות החוק, התקנות לפיו והתכניות החלות בנכס, והיא תינתן לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת הבקשה להיתר.
(ג) רשות הרישוי לגז תשלח לבעל הנכס ולמבקש הודעה בדואר רשום בדבר החלטתה.
(ד) החליטה רשות הרישוי לגז לדחות את ההתנגדות כאמור בתקנת משנה (א), לא תיתן את ההיתר אלא לאחר שחלפו ארבעה עשר ימים מיום משלוח ההודעה לבעל הנכס ולמבקש כאמור בתקנת משנה (ג).
(ה) הוראות תקנה 4 ותקנות משנה (א) עד (ד) לא יחולו, לענין בקשה להיתר שחתומה בידי בעלי הנכס, כולם או חלקם, בכל הנוגע לאותם בעלי נכס שחתמו עליה.
6. עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה
עורכי הבקשה והאחראים לעריכתה יהיו כאמור בתקנות 2ד עד 2ט לתקנות בקשה להיתר, והתקנות האמורות יחולו, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "לועדה המקומית" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז".
7. נספחים לבקשת היתר
(א) לבקשה להיתר יצורפו נספחים אלה:
(1) מפה מצבית;
(2) מפת איתור העבודה;
(3) תשריט סכמתי של מיתקן גז;
(4) תכניות בניה.
(ב) הנספחים האמורים בתקנת משנה (א) ייחתמו בידי המבקש, עורך הבקשה ומתכנן מיתקן גז.
8. מפה מצבית
(א) מפה מצבית תיערך כאמור בתקנה 4 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה, למעט תקנת משנה (א) שבה, תחול, בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "המהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן המחוז".
(ב) מפה מצבית תיערך בקנה מידה 1:1,000.
9. מפת איתור העבודה
(א) מפת איתור העבודה תיערך בקנה מידה 1:1,000, ובה יצוינו הפרטים המפורטים להלן בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם מבקשים להקימם:
(1) בנינים ודרכי הגישה אליהם;
(2) מיתקן גז;
(3) דרכי גישה למיתקן גז;
(4) כניסות ויציאות של מיתקן גז;
(5) חצרות, מקומות חניה ומפלסיהם;
(6) קווי אספקת מים;
(7) חיבור לביוב ציבורי;
(8) בורות רקב, בורות חלחול או חפירי חלחול, אם קיימים;
(9) מכלי גז וצנרת לאספקת גז שאינם של מיתקן הגז;
(10) ארובה וגובהה;
(11) מיתקן חימום להסקה מרכזית על ידי דלק נוזלי שאינו של מיתקן גז;
(12) דרכי ניקוז הנכס;
(13) קווים ועמודים של חשמל וטלפון וקווי טלוויזיה בכבלים;
(14) גדרות;
(15) תיאור התנאים הפיזיים של הנכס.
10. תכניות בניה
תכניות בניה ייערכו בקנה מידה 1:500 ויכללו את תכניות התנוחה והחתכים של מיתקני הגז.
11. חזית לצד רחוב
תכנית בניה של חזית בנין לצד הרחוב שלאורכו הוא מוקם, תיערך כאמור בתקנה 8 לתקנות בקשה להיתר, והוראות התקנה האמורה יחולו על בקשה להיתר, בשינויים המחויבים, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "מהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן המחוז".
12. אופן הגשת הנספחים לבקשה
הגשת הנספחים לבקשה להיתר תיעשה לפי תקנה 9 לתקנות בקשה להיתר, והתקנה האמורה תחול על הבקשה להיתר, בשינויים ובהתאמות המחויבים לצורך תכנון מיתקן גז, כפי שיורה מתכנן המחוז, ולענין זה, במקום "לועדה המקומית" יראו כאילו נאמר "לרשות הרישוי לגז".
13. נספחים נוספים להבהרת הבקשה
המבקש יגיש לרשות הרישוי לגז, לפי בקשתה בכתב, נספחים נוספים הדרושים, לדעתה, להבהרת הבקשה; רשות הרישוי לגז רשאית להורות למבקש להגיש העתק מנספחים אלה גם לבעלי הנכס.
14. נספחים במספר ובקנה מידה שונים
ראה מתכנן המחוז כי תנאי השטח או מיתקן הגז מחייבים זאת, רשאי הוא, על דעת יושב ראש הועדה המחוזית ומנימוקים מיוחדים שיירשמו -
(1) להתיר הגשת נספחים לבקשה במספר שונה מהנקוב בתקנות אלה ובקנה מידה שונה מהנקוב בהן;
(2) להוסיף או לגרוע מהפרטים הנדרשים בכל אחד מהנספחים וכן מהנספחים עצמם.
15. בדיקת הבקשה
(א) הוגשה בקשה להיתר לרשות הרישוי לגז והיא תואמת את הוראות החוק, את תקנות אלה ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר מתכנן המחוז בכתב את הדבר.
(ב) בבקשה להיתר שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), יפרט מתכנן המחוז את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה את דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת על פי סעיף 151 לחוק.
16. מתן היתר ותנאיו
רשות רישוי לגז רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו או לבטלו עקב מתן פרטים בלתי נכונים, וכן להתנות בו תנאים, בין השאר בענינים אלה:
(1) חומרי בניה לביצוע העבודה ודליקותם של חומרים אלה;
(2) מראהו החיצוני של מיתקן הגז המוצע והתאמתו לסביבתו;
(3) מילויים וחפירות;
(4) התאמת מפלסי הנכס למערכת הדרכים והניקוז ולעיצוב נוף הסביבה; (5) עבודות פיתוח מסביב למיתקן הגז המוצע, כמפורט להלן:
(א) סלילת מדרכות ושבילים, בניית קירות תומכים וגדרות;
(ב) נטיעת עצים וצמחים מסוימים ושמירה על עצים וצמחים מסוימים שבנמצא;
(6) הריסתו של בנין, כולו או חלקו, שיש לו קשר עם העבודה המבוצעת;
(7) מערכות תאורה, ביוב וניקוז, אספקת מים, טלפון, חשמל, גן, מיתקנים לאצירת אשפה ומיתקנים לבטיחות אש;
(8) מקומות חניה וגישה אליהם;
(9) נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור הרחב ולהגנת העובדים במיתקן הגז במהלך הבניה ולאחריה;
(10) מניעת הפרעה במהלך העבודה לתנועת כלי רכב והולכי רגל בדרך ציבורית;
(11) נקיטת אמצעים למניעת הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על דרך ציבורית במהלך העבודה ולסילוקם מסביבת הנכס לאחר השלמתה, וכן תנאים לפינוי פסולת בנין במהלך העבודה ובסיומה.
17. היתר ועותקיו
(א) היתר ייערך לפי טופס 2 שבתוספת וייחתם בידי יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז.
(ב) להיתר יצורף עותק מכל נספח לבקשה, חתום בידי יושב ראש הועדה המחוזית ומתכנן המחוז.
(ג) עותקים של ההיתר יישמרו במשרדי הועדה המחוזית ובמשרדי הועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון הציבור; עותק נוסף של ההיתר יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה ויוצג, לאדם שהרשה לכך מתכנן המחוז, המהנדס, רשות הבריאות, שירות התגוננות אזרחית, שוטר או כבאי, לפי בקשתו.
(ד) בעל ההיתר ימציא לבעל הנכס העתק מההיתר, שניתן לו לגבי אותו נכס בסמוך לאחר מתן ההיתר.
18. תחולת התוספת השניה לתקנות בקשה להיתר
(א) היתר להקמת מיתקן גז יינתן בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר וכל היתר להקמת מיתקן גז יותנה בכך שהעבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות, בשינויים המחויבים, כפי שיאשר מתכנן המחוז, לאחר שנועץ בממונה ומצא כי השינוי דרוש להקמת מיתקן הגז ואין בו פגיעה בבטיחות.
(ב) מתן היתר להקמת מיתקן גז לפי תקנות אלה אינו בא להסיר אחריות מהמבקש, מעורך הבקשה, ממתכנן מיתקן גז, מהאחראי להקמת מיתקן גז, ומהאחראי לביקורת, בשל נזקים שייגרמו כתוצאה מאי קיום ההוראות המפורטות בתוספת השניה לתקנות בקשה להיתר, בשינויים שאישר מתכנן המחוז, לפי תקנת משנה (א).
19. אגרות
בעד מתן היתר להקמת מיתקן גז ישולמו לרשות הרישוי לגז האגרות המפורטות בתוספת השלישית לתקנות בקשה להיתר.
20. תוקפו של היתר
(א) תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו, ואולם רשות הרישוי לגז רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שנים, אם שוכנעה כי היקפו או מורכבותו של ההיתר מחייבים זאת.
(ב) החלטת רשות הרישוי לגז בענין היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו נמסרה למבקש הודעה על אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר.
(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה הופסקה לתקופה העולה על שנה.
(ד) הוחל בעבודה על פי ההיתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו של ההיתר, תחדש רשות הרישוי לגז את ההיתר על פי בקשת בעל היתר, מדינת ישראל או מי שמונה מטעמה לענין זה, בתנאי שאין מניעה בדין לחדשו.
(ה) לא הוחל בעבודה בתוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר - בטל ההיתר, אך רשאית רשות הרישוי לגז, לפי שיקול דעתה, ולפי בקשת בעל ההיתר, המדינה או מי מטעמה, לחדשו.
(ו) תוקפו של היתר מחודש לפי תקנת משנה (ד) או (ה) הוא לשנה.
(ז) לא יחודש היתר יותר מפעמיים אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי לגז שאופייה המיוחד של הבניה מחייב חידוש נוסף להיתר.
21. תעודת גמר
תקנה 21 לתקנות בקשה להיתר תחול בשינויים המחויבים, על בקשה להיתר, ולענין זה, בכל מקום שבו נאמר "המהנדס" יראו כאילו נאמר "מתכנן מחוז", מקום שבו נאמר "יושב ראש ועדה מקומית" יראו כאילו נאמר "יושב ראש ועדה מחוזית", ובכל מקום שבו נאמר "מתכנן שלד הבנין" יראו כאילו נאמר "מתכנן מיתקן גז"; בקשה לתעודת גמר ותעודת גמר ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, בהתאמה.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 620.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ