אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), התשס"ד-2004

תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), התשס"ד-2004

תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 89א ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אזור כפרי" - אזור שבתחום מועצה אזורית או שאינן בתחום רשות מקומית מסוימת;
"דרך עירונית עורקית" - דרך עירונית ראשית, המצויה רובה ככולה בתחום רשות מקומית אחת;
"הודעה" - הודעה על הפקדת תכנית;
"יישוב עירוני" - עיריה או מועצה מקומית שאיננה מועצה אזורית;
"יישוב כפרי' - לרבות יישוב קהילתי, כפר שיתופי, מושב עובדים, מושב שיתופי וקיבוץ;
"מוסד תכנון" - מוסד תכנון המוסמך להחליט על הפקדת תכנית;
"מזכיר" - מזכיר מוסד התכנון;
"מתחם" - מספר מגרשים המהווים יחידה תכנונית אחת ואינם מגיעים כדי שכונה;
"שלט" - שלט שבו מפורסמת הודעה בהתאם לתקנות אלה;
"תכנית" - תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת.
2. פטור מפרסום הודעת הפקדה על גבי שלט
(א) יושב ראש מוסד תכנון יכול לפטור מהוראות סעיף 89א(א) ו-(ב) לחוק לענין תכנית דרך אם מצא כי יש מקום לעשות כן מטעמי בטיחות או מטעמים אחרים שיירשמו.
(ב) יושב ראש מוסד תכנון יכול לפטור מהוראות סעיף 89א(א) ו-(ב) לחוק לענין תכנית מיתאר מקומית מסוימת ובלבד שהיא חלה על שטח הגדול ממתחם ולא ניתן להוציא מכוחה היתר בניה בהתאם להוראות סעיף 145(ז) לחוק, או ליתן מכוחה הרשאה, או לבצע מכוחה עבודה או שימוש במקרקעין.
3. דרכי פרסום חלופיות
פטר יושב ראש מוסד התכנון תכנית מחובת פרסום הודעת הפקדה על גבי שלט, בהתאם לתקנה 2, תפורסם הודעה בדבר הפקדת התכנית, נוסף על הפרסום לפי הוראות סעיף 89 לחוק, גם בעיתון יומי נוסף בשפה העברית כאמור בסעיף 1א(א) לחוק ושהוא עיתון נפוץ.
4. אופן הצבת השלט
מגיש תכנית יציב את השלט בתחום התכנית במקום בולט לעיני הציבור בהתאם להוראות אלה:
(1) בתכנית החלה על מגרש אחד או על כמה מגרשים בודדים, שאינם מתחם ואשר חזיתם אינה עולה על 1,000 מטרים - בחזית אחד המגרשים;
(2) בתכנית החלה ברחוב - בחזית אחד המגרשים שברחוב, קרוב ככל האפשר ללוח מודעות אם קיים ברחוב; ברחוב שאורכו עולה על 1,000 מטרים יוצב שלט אחד לכל 1,000 מטרים;
(3) בתכנית החלה ביישוב כפרי או על שכונה או מתחם ביישוב עירוני - בחזית מבנה ציבור ראשי או מבנה מסחרי במקום;
(4) בתכנית החלה על יישוב עירוני - בכניסה למשרדים הראשיים של הרשות המקומית;
(5) בתכנית החלה באזור כפרי אך לא בתוך יישוב כפרי - יוצב השלט בחזית בנין ציבורי בתחום היישוב הכפרי הקרוב, ובהעדר בנין כאמור - באחת הכניסות ליישוב הכפרי;
(6) בתכנית דרך - בכל הצטלבות של הדרך המוצעת עם דרך בין-עירונית או עם דרך עירונית עורקית;
(7) לענין תכנית שלדעת יושב ראש מוסד התכנון אינה באה בגדר החלופות שבפסקאות (1) עד (6), יורה היושב ראש על מקום הצבת השלט במיקום התואם את העקרונות שבפסקאות האמורות.
5. צורת השלט
(א) מידותיו המזעריות של השלט יהיו 0.75 X 0.75 מטרים לפחות.
(ב) מתכונת ההודעה תהיה כלהלן:
(1) הכותרת תהא - "הודעה בעניני תכנון ובניה";
(2) בהתאם לסעיף 89א(א) לחוק על ההודעה לכלול פרטים בהתאם לסעיף 92 לחוק וכן פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התכנית המופקדת לפי נוסח שיאשר המזכיר;
(3) פרטי מציב השלט שיכללו שם, כתובת ומספר טלפון;
(4) בתכנית החלה על מקרקעין במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסיה הדוברת ערבית מהווה עשרה אחוזים לפחות מכלל האוכלוסיה ואולם המקרקעין מצויים במתחם או בשכונה שבהם פחות מעשרה אחוזים מכלל האוכלוסיה דוברת ערבית בלבד - תפורסם ההודעה בעברית בלבד.
(ג) הכתב שבשלט יהיה ברור וקריא, באותיות שחורות.
5א. תכנית ששטחה עד 3,000 מ"ר (תיקון: תשס"ו-3)
(א) מגיש תכנית החלה על שטח שאינו עולה על 3,000 מ"ר יציב, על חשבונו, שלט בצורה ובתוכן הקבועים בתקנה 5, בחזית כל מגרש הגובל בתחום התכנית, וזאת נוסף על השלט שעליו להציב לפי תקנה 4; ואולם מגיש תכנית לא יידרש להציב שלט בחזית מגרש גובל
(1) אם השלט שהוצב לפי תקנה 4 נראה מהכניסה למגרש הגובל;
(2) אם שלט שהוצב לפי תקנה זו במגרש גובל אחר, נראה מהכניסה למגרש הגובל.
(ב) מגיש תכנית יהיה פטור מהצבת שלט כאמור בתקנת משנה (א) אם נמסרה, עובר לפרסום הודעת ההפקדה בעיתונים, הודעה בנוסח הקבוע בתקנה 5(ב) לכל הבעלים והמחזיקים במגרשים הגובלים בתחום התכנית; הודעה כאמור תימסר ביד או תישלח בדואר רשום על ידי הוועדה המקומית לפי מענם הידוע של הבעלים והמחזיקים, על חשבון מגיש התכנית.
6. אחריות מגיש התכנית
(א) מגיש התכנית יציב את השלט לפי תקנות אלה ובהתאם להוראות כל דין, יתחזקו ויסירו בתום התקופה שנקבעה להגשת התנגדויות לתכנית.
(ב) מגיש התכנית ידווח למוסד התכנון לגבי הצבת השלט, מיקומו, והסרתו ויצרף תמונה של השלט המוצב במקרקעין.
7. החלפת שלט שניזוק
ניזוק שלט שהוצב בהתאם לתקנות אלה, יחליפו מגיש התכנית או יתקנו לאלתר מיד כשנודע לו על כך.
8. הסרת השלט
בתום המועד שנקבע להגשת התנגדויות לתכנית, יסיר מגיש התכנית את השלט בהתאם להוראות כל דין.
9. תחולה
תקנות אלה יחולו על תכנית שהופקדה לאחר תחילתן של תקנות אלה.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה - 30 ימים מיום פרסומן.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ד, 324; תשס"ו, 1136.
2 התקנות פורסמו ביום 24.3.2004.
3 תקנה 2 לתקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 1136) קובעת לגבי הוספת תקנה 5א:
"2. תחולה
תקנות אלה יחולו על תכניות שהחלטה להפקידן התקבלה ביום פרסום תקנות אלה ואילך." (התקנות פורסמו ביום 29.8.2006).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ