אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו-266 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ה, תשס"ז, תש"ע) 2
בתקנות אלה -
"אזור כפרי" - אזור הכלול בתחום המועצה האזורית מרחבים;
"היושב ראש" - מי שהממשלה מינתה ליושב ראש מינהלת הביצוע המכונה סל"ע - סיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון בהחלטתה מס' 1966, מיום י"ז בסיון התשס"ד (6 ביוני 2004) (להלן - החלטת הממשלה);
"היתר" - היתר לפי פרק ה' לחוק;
"ועדת ערר" - ועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק שבמחוז הדרום;
"מבנה זמני" - מבנה מגורים זמני או מבנה ציבורי זמני;
"מבנה חקלאי" - חממה ובית צמיחה, בית אריזה, מחסן חקלאי, סככה לכלים חקלאיים, סככה לאחסנת חומרי אריזה, מבנה ומיתקן לגידול בעלי חיים למעט לול ורפת וכן בית קירור, מבנה שירות וכל מבנה אחר הנדרש במישרין לקיום פעילות חקלאית ועל פי היקף הפעילות החקלאית במקום ובלבד שהמבנים אינם מחייבים סילוק שפכים;
"מבנה מגורים זמני" - מבנה לצורכי מגורים זמניים בעבור מפונים על פי תכנית ההתנתקות ולעובדים במשקיהם, ובלבד שהמבנה אינו כולל יותר משתי יחידות דיור ושמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו;
"מבנה ציבורי זמני" - מבנה לצורכי ציבור המתגוררים במבני המגורים הזמניים ובלבד שמשקלו ומידותיו מאפשרים את העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו ושטח הבניה הכולל שלו לא עולה על 150 מטרים מרובעים;
"מבקש" - מי שמבקש פטור מהיתר לפי תקנוה אלה;
"מהנדס" - מהנדס הוועדה המקומית שמעונים;
"מפה" - מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה 3;
"מתכנן המחוז" - מתכנן מחוז הדרום, כמשמעו בסעיף 8 לחוק;
"נכס" - חלקה הרשומה בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - פנקסי המקרקעין), ובהעדר רישום כאמור - קרקע תחומה לפי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, שבה מבוקש לבצע עבודה להקמת מבנה חקלאי או להצבת מבנה זמני;
"עבודה לצורכי הקמת מבנים" - הקמה או הצבה של מבנה זמני או מבנה חקלאי, פריצה והתוויה של דרכים חקלאיות ברוחב של עד 8 מטרים, הקמת גדרות ושערים, הנחת צנרת מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וחשמל הנדרשים במישרין לייצור החקלאי, להקמת מבנה חקלאי או להצבת מבנה זמני;
"קרקע חקלאית" - קרקע שמותר לפי תכנית לעשות בה שימוש חקלאי כמשמעו בסעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק;
"תחום יישוב" - האזור המיועד ביישוב למגורים או למבני ציבור;
"תכנית" - כהגדרתה בחוק;
"תכנית ההתנתקות" - התכנית לפנות את יישובי חבל עזה וצפון השומרון כפי שאושרה בהחלטת הממשלה.
2. פטור מהיתר (תיקון: תשס"ז, תש"ע)
(א) עבודה לצורכי הקמת מבנה חקלאי באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
(1) הנכס מיועד לקרקע חקלאית על פי הוראות תכנית;
(2) התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפוני חבל עזה וצפון השומרון (להלן - המפונים);
(3) התקבל אישור משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי העבודה המבוקשת נדרשת במישרין לצורך הייצור החקלאי;
(4) הוכנה מפה בהתאם לתקנה 3, שבה תוארו המבנים והעבודות הנדרשים, והתקבל עליה אישורה של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4.
(ב) עבודה לצורכי הצבת מבנה זמני באזור כפרי, פטורה מהיתר ובלבד שנתקיימו תנאים אלה:
(1) התקבל אישור היושב ראש כי העבודה דרושה במישרין לצורך סיוע למפונים;
(2) המבנה הזמני ימוקם בתחום המועצה האזורית מרחבים בנכס שמותר לעשות בו שימוש למגורים, או למבני ציבור, או במקום שנמצא צמוד דופן ליישוב, בהתאם להוראות תכנית מאושרת, או תכנית שהופקדה לא יאוחר מתאריך י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010);
(3) המבנה הזמני יוצב בצמידות קרובה ככל האפשר לשטח הבינוי העתידי של בתי הקבע של המתיישבים, בהתאם לתכנית המאושרת או המופקדת כאמור בפסקה (2);
(4) השטח הכולל המותר לבניה של מבנה המגורים הזמני אינו עולה על 100 מטרים מרובעים; המהנדס רשאי להתיר, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובהתחשב בגודלה של המשפחה שתתגורר במבנה, הצבתו של מבנה מגורים זמני בגודל של עד 150 מטרים מרובעים;
(5) הוכנה מפה בהתאם לתקנה 3, שבה יתוארו המבנים והעבודות הנדרשים והתקבל עליה אישורה של רשות הרישוי המקומית או ועדת הערר, כאמור בתקנה 4.
3. עריכת מפה (תיקון: תשס"ה)
(א) המפה תיערך בקנה מידה של 1:250 לפחות וייכללו בה כל אלה:
(1) פרטי המבקש;
(2) גוש וחלקה של הנכס ורשת קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה; נכס שאינו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט-1969 - לפי רשת קואורדינטות בלבד;
(3) שטח הנכס וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין;
(4) הדרכים הגובלות עם הנכס ותשתיות בתחום הנכס ובגבולותיו;
(5) קווי גובה;
(6) השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו;
(7) חץ הצפון;
(8) קנה המידה שלפיו נערכה המפה;
(9) תרשים סביבה המפרט את מיקום הנכס;
(10) תיאור וסימון של העבודות לצורכי הקמת מבנים כמבוקש בפטור, לרבות אופן חיבורם לתשתיות; ולענין מבנים זמניים - גם אופן חיבורם למערכת לסילוק שפכים.
(ב) למפה תצורף התחייבות של המבקש לפרק, להרוס ולפנות את המבנים שהקים או הציב בתום תקופת הפטור, לפי תקנה 8, אלא אם כן קיבל היתר לפי פרק ה' לחוק.
(ג) המפה תיחתם בידי -
(1) בעלי הזכויות בנכס שחתימתם דרושה על בקשה להיתר בהתאם לתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970;
(2) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום (להלן - הוועדה המחוזית) רק לאחר ששוכנע כי קוימו לגביה כל התנאים המפורטים בתקנות אלה וכי המרחקים בין המבנים המוצעים לבין המבנים האחרים בסביבה וכי גודל המבנים המוצעים וחומר הבניה שלהם, מתאימים להנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בענין; פסקה זאת תחול לגבי מבנה חקלאי בלבד.
(3) היושב ראש או מי מטעמו;
(4) מתכנן המחוז או מי מטעמו;
(5) המהנדס או מי מטעמו לאחר ששוכנע כי המבנים המוקמים או המוצבים מתאימים לייעודם מבחינת יציבותם, רצפתם, קירותיהם, חלונותיהם ודלתותיהם ואישר את אופן חיבורם לרשתות המים, הביוב, הניקוז, התקשורת והחשמל.
4. מתן הפטור
(א) רשות הרישוי המקומית תאשר את המפה ותחתום עליה ותיתן את הפטור לפי תקנה 2 בתנאי שקוימו לגביה התנאים בתקנות אלה.
(ב) לא חתמה רשות הרישוי המקומית כאמור בתקנת משנה (א) בתוך חמישה עשר ימים מיום קבלת המפה במשרדי הרשות או סירבה לאשרה כאמור, תועבר המפה לוועדת הערר ולענין זה יהיו לה כל הסמכויות של רשות הרישוי המקומית; לא החליטה ועדת הערר בענין בתוך חמישה עשר ימי עבודה מהמועד שהמפה הוגשה לה, יראו את המפה כמאושרת בידיה ובלבד שמתקיימים בה כל דרישות תקנות אלה.
5. חובת קבלת אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
רשות רישוי מקומית וועדת ערר לא יאשרו מפה לפי תקנה 4, הכוללת נכס המצוי באזור שיועד בתכנית כגן לאומי או בשמורת טבע, אלא בכפוף לתנאים האלה:
(1) הפטור מהיתר כולל עבודות תשתית בלבד ואינו כולל הצבת מבנה;
(2) הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים אישרה את הבקשה לאחר ששוכנעה כי קיים צורך בביצוע עבודות התשתית המבוקשות.
6. שמירת המפה
לאחר קבלת הפטור כאמור בתקנה 4 יעביר המבקש עותקים מהמפה לוועדה המחוזית, לוועדה המקומית שבמרחבה ניתן הפטור, למינהל מקרקעי ישראל, למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ולוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, אשר ישמרו על אותם עותקים.
7. אישור התאמה
לאחר השלמת העבודות לצורכי הקמת המבנים יאשר המהנדס, לפי פניית המבקש, כי העבודות בוצעו בהתאם לפטור (להלן - אישור התאמה); העתק האישור יישמר במשרדי רשות הרישוי המקומית.
8. תוקפו של הפטור (תיקון: תשס"ח)
(א) עבודה לצורכי הקמת מבנים פטורה מהיתר כל עוד היא מבוצעת בהתאם לפטור שניתן לפי תקנה 4 וניתן אישור התאמה ובכפוף לקבוע בתקנת משנה (ב).
(ב) בתום ארבע שנים מיום מתן הפטור לפי תקנות אלה יפורקו, ייהרסו ויפונו המבנים הזמניים והמבנים החקלאיים שהוקמו והוצבו לפי תקנות אלה בידי המבקש אלא אם כן קיבל בעבורם המבקש היתר לפי פרק ה' לחוק שר הפנים רשאי להאריך את המועד להריסתו, פירוקו ופינויו של מבנה אשר ניתן לו פטור לפי תקנות אלה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) מטעמים מיוחדים שיירשמו.
9. תחולה (תיקון: תשס"ז, תשס"ח, תש"ע)
תקנות אלה יחולו לגבי פטור שניתן לעניין הקמת מבנה זמני עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 578, 795; תשס"ז, 700; תשס"ח, 1123; תש"ע, 1015.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ה, 3497), על הכרזת היישוב יד חנה במועצה אזורית עמק חפר ועל היישוב יד בנימין במועצה האזורית נחל שורק כאזורים כפריים לענין התקנות.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ