אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ"א-1991

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ"א-1991

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו-266 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות2
בתקנות אלה -
"אזור כפרי" - אזורים שבתחום מועצה אזורית;
"בית ישן" - לרבות בית שנועד להריסה;
"ועדה מקומית" - ועדה מקומית לתכנון ולבניה;
"מועצה אזורית" ו"ישוב" או "ישוב שיתופי" - כמשמעותם בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958;
"מפת תכנון" - מפה שהוכנה לפי הוראות תקנה 4.
"נחלה" - חלקת קרקע בישוב או ישוב שיתופי שעליה בית מגורים, חצר ומבני עזר;
"תכנית" - תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת.
2. בקשה לשיפוץ
בקשה לשיפוץ בית ישן, להסבת מבנה למטרת מגורים או להצבת מבנה לדיור זמני תוגש בידי המבקש למהנדס שמינה יושב ראש הוועדה המקומית יחד עם המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון או מי שהוא הסמיכו לכך (להלן - המהנדס).
3. פטור מהיתר לגבי בית ישן
(א) עבודת שיפוץ של בית ישן באזור כפרי ושימוש בבית ישן כאמור למגורים פטורים מהיתר אם התקיימו תנאים אלה:
(1) הבית נמצא באזור שנקבע בתכנית כאזור שייעודו מגורים;
(2) הבית מכיל חדרי מגורים, מטבח ושירותים, ושטח רצפתו הכולל אינו קטן מ-24 מ"ר; ואולם מקום שיש בו מטבח מרכזי, יכול שהבית יהיה ללא מטבח;
(3) אין בשיפוץ תוספת שטח מגורים החורג מקירותיו החיצוניים של הבית;
(4) המהנדס קבע בכתב, לאחר בדיקה מוקדמת, כי הבית ראוי לשיפוץ לצורך מגורי אדם מבחינת יציבותו, רצפתו, גגו, קירותיו, חלונותיו ודלתותיו, ומבחינת חיבורו לרשתות המים, הביוב והחשמל;
(5) המהנדס נתן אישור למבקש כי השיפוץ נעשה בהתאם לקביעתו בבדיקה המוקדמת, והעתק האישור בצירוף תרשים הבית בקנה מידה של 1:100 המציא המבקש לוועדה המקומית;
(6) השיפוץ אינו עומד בסתירה להוראות שימור שנקבעו בתכנית החלה על המקום שבו נמצא הבית.
4. פטור מהיתר לגבי מבנה
עבודת שיפוץ של מבנה באזור כפרי והסבתו למגורים ושימוש בו למטרה האמורה פטורים מהיתר אם התקיימו במבנה תנאים אלה:
(1) שטח רצפתו של המבנה אינו קטן מ-24 מ"ר;
(2) בקשה מפורטת בצירוף תרשים בקנה מידה של 1:100 או 1:50 המפרט את אופן צורת הסבתו של המבנה למגורים אושרה בחתימת יד המהנדס לאחר שבדק את המבנה ומצא כי ניתן להסיבו למטרה האמורה; המהנדס רשאי להתנות את אישורו בתנאים שיבטיחו כי המבנה יהיה ראוי למגורים;
(3) המבנה נמצא באזור שנקבע בתכנית כאזור המיועד למגורים;
(4) ועד הישוב או הישוב השיתופי שבו נמצא המבנה נתן אישור להסבתו למבנה מגורים;
(5) המהנדס אישר כי הסבת המבנה למגורים נבדקה וכי היא נעשתה בהתאם לאישורו האמור בפסקה (2) ולתנאיו, והעתק מאישור המהנדס לפי פסקה זו בצירוף תרשים המבנה האמור בפסקה (2) הומצא בידי המבקש לוועדה המקומית.
5. היתר לעבודה ושימוש במבנה זמני
הצבה של מבנים לדיור זמני באזור כפרי ושימוש בהם פטורים מהיתר ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:
(1) תוכן מפת תכנון בקנה מידה של 1:1250 או 1:2500 שבה יצויינו קואורדינטות, יסומנו קווי גובה, יסומן הצפון, יצויינו גושים וחלקות וגבולותיהם כפי שהועתקו ממפה שהוכנה לפי פקודת המדידות, ייכלל בה תיאור גרפי של המצב התכנוני התקף ותיאור הסביבה, יצורף לה תרשים בקנה מידה של 1:500 ובו יסומנו מקום הצבתם של המבנים לדיור זמני, שבילי גישה, ושטחים ומבנים לשימוש ציבורי, ויסומן אופן סילוק שפכים ופסולת;
(2) המבנים לדיור זמני יוצבו על פי מפת התכנון ובלבד שהיא אושרה בידי ועד הישוב או הישוב השיתופי שבתחומו הם יוצבו וכן בידי הוועדה המקומית ונחתמה בחתימות יושב ראש הוועדה ומהנדס הוועדה;
(3) מספר יחידות הדיור במבנים לדיור זמני שיוצבו באתר אחד לא יפחת מעשרים וצפיפותם לא תעלה על עשר יחידות דיור בתוך 1000 מ"ר;
(4) המבנים לדיור זמני יוצבו על פי מפת התכנון, ככל האפשר בשטחים שנועדו למגורים בתכניות, ואם לא ניתן לעשות כן - הם יוצבו בשטחים שנועדו על פי התכנית להיות שטחים ציבוריים, ובאם לא ניתן להשתמש בשטחים כאמור לאותה מטרה הם יוצבו, על פי מפת התכנון, באזור שבתחום הישוב או הישוב השיתופי גם אם אינו מיועד בתכנית למגורים או לשטחים ציבוריים ובלבד שהוא בסמוך אליו וגובל בו.
(5) עותקים ממפת התכנון יישמרו בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, בוועדה המקומית, במועצה האזורית, בוועד הישוב או הישוב השיתופי הנוגעים בדבר ובמינהל מקרקעי ישראל.
6. הגבלות בשטח ובמספר מבנים
(א) לא יינתן פטור מהיתר להצבת מבנה לדיור זמני בתחום נחלה, וכן לא יינתן פטור מהיתר לשיפוץ בית ישן או להסבת מבנה בתחום נחלה, אם לאחר הוספת השטח הבנוי למבני המגורים הקיימים בנחלה יעלה סך כל השטח הבנוי על המותר לבניה לפי התכנית החלה על הישוב או הישוב השיתופי לגבי כל נחלה.
(ב) מספר המבנים בישוב או בישוב שיתופי שבאזור כפרי שינתן לגביהם פטור לפי תקנות אלה לא יעלה על כפליים מספר הנחלות שבישוב או בישוב השיתופי.
7. שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראת כל חוק אחר הנוגע לתכנון ובניה, ואין בהן כדי לפגוע בצו הריסה או כל צו אחר שנתן בית משפט, אם נתן, לגבי המבנה שמבוקש לגביו הפטור מהיתר לפי תקנות אלה.
8. תום תוקף
(א) תקפן של תקנות אלה לחמש שנים מיום פרסומן.
(ב) בית ישן ששופץ, מבנה שהוסב או הוצב לפי תקנות אלה, ינהגו בו בתום תוקפן כמתחייב מהוראות התכנית החלה בשטח שבו הוא נמצא.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשנ"א, 476; תשנ"ו, 439; תשנ"ז, 524; תשנ"ח, 489; תשנ"ט, 1088; תשס"ב, 949.
(ב) תקנות 1 ו-2 לתקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים) (ביטול), התשנ"ו-1996 (ק"ת תשנ"ו, 439; תשנ"ז, 524; תשנ"ח, 489; תשנ"ט, 1088; תשס"ב, 949) קובעים:
"1. ביטול
תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ"א-1991 (להלן - התקנות העיקריות) - בטלות.
2. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 1, בית ישן ששופץ ומבנה שהוסב או הוצב בהתאם לתקנות העיקריות לפני תחילתן של תקנות אלה יהא פטור מהיתר עד יום ט' בניסן התשס"ד (31 במרס 2004) (תחילת תיקון זה ביום 31 בדצמבר 1999) ובתנאי שניתן אישור בכתב מאת מהנדס הועדה המקומית שבמרחבה קיים הבנין, לפיו הבנין ראוי למגורי אדם מבחינה בטיחותית ובריאותית, לרבות בכל הנוגע ליציבותו ולחיבורו למערכת המים, הביוב והחשמל."
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ