אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967

תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967

תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. עבודה או שימוש הטעונים היתר (תיקון: תש"ל, תשל"ב, תשמ"ד, תשס"ח)
אלה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים היתר לפי פרק ה' לחוק כדי להבטיח ביצוע כל תכנית:
(1) שימוש חורג;
(2) כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, למעט -
(א) עבוד*ות המבוצעות בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות, תשי"ח-1957, בחוק המים, תשי"ט-1959, או בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962;
(ב) עבודה הנעשית בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הכוללת הוראות בדבר ביצוע עבודות החפירה, המילוי או היישור, לפי הענין;
(ג) עבודה המבוצעת על ידי רשות ציבורית או בעלי זכיון למתן שירותים ציבוריים לצורך שירותי החשמל, רדיו, טלגרף או טלפון, שניתנה עליה הודעה לועדה המקומית, לפחות 15 יום לפני התחלת ביצוע העבודה;
(ד) עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי;
(ה) הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי;
(ו) עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים;
(ז) עבודת חציבה או כרייה בהתאם לרשיון שניתן לפי פקודת המכרות;
(ח) עבודות המבוצעות על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית; אישר שר הבטחון או מי שהסמיך לכך בתעודה שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית ועל ידי מי שהוסמך לכך על פי הוראות הצבא, תהא התעודה ראיה לכך שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית;
(ט) קידוח המבוצע בהתאם לאמור בחוק הנפט, תשי"ב-1952, שהתשריט המראה את מקום הקידוח ואת הדרכים המובילות אליו אושר על ידי הועדה המחוזית;
(י) חפירות ארכיאולוגיות שנתקיימה בהן אחת מאלה:
(1) ניתן עליהן רשיון לפי סעיף 6 לפקודת העתיקות וניתנה עליהן לועדה המקומית שבמרחבה מבוצעות החפירות, הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני הוצאת הרשיון כאמור;
(2) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות או מטעמו וניתנה עליהן לועדה המקומית הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן;
(3) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות בנכס שמבצעים בו אותה שעה עבודות אחרות על פי היתר לפי סעיף 145 לחוק או עבודות כאמור הפטורות מהיתר על פי תקנות אלה.
(יא) חפירה, חציבה ומילוי לשם קבורה כשניתן עליהם רשיון לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940, ובמידה שפעולות אלה לשם קבורה טעונות היתר על פי כל חיקוק אחר - כאשר ניתן היתר כאמור.
(3) סגירת מרפסת.
(4) הריסתו של בנין, כולו או מקצתו, למעט הריסה המבוצעת על פי צו של בית משפט או של רשות המוסמכת לכך בדין.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה
1. תיקון תקנה 1 - הוראת שעה (בתוקף מיום 30.7.2008 תוקנו עד 30.8.2013 לפי ק"ת תשס"ח, 1159).
בתקופה של חמש שנים מיום תחילתן של תקנות אלה, יראו כאילו בתקנה 1(4) לתקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967, בסופה בא:
"לעניין תקנה זו -
"צו בית משפט" - לרבות החלטה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל ובלבד שההריסה תבוצע על ידי מדינת ישראל או מטעמה והתקיימו תנאים אלה:
(1) הבניין המיועד להריסה נבנה בלא היתר;
(2) לא חלות על הבניין המיועד להריסה הוראות התוספת הרביעית לחוק.
2. תחולה
תקנות אלה יחולו גם על צו בית משפט אשר ניתן טרם תחילתן.
2. חציבה שהיא שימוש חורג - טעונה היתר
האמור בתקנה (2) 1 אינו בא לשחרר פעולות חציבה או כרייה שיש עליהן רשיון לפי פקודת המכרות מקבלת היתר אם עבודת החציבה או הכרייה אינה מותרת במקום ביצועה על פי כל תכנית.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 2291; תש"ל, 2004; תשל"ב, 1138, תשמ"ב, 919; תשמ"ד, 1312; תשס"ח, 1159.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ