אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר לענין קרקע חקלאית), תשכ"ט-1968

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר לענין קרקע חקלאית), תשכ"ט-1968

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר לענין קרקע חקלאית), תשכ"ט-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 וסעיף 13 לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"התוספת" - התוספת הראשונה לחוק;
"הועדה" - הועדה לשמירה על קרקע חקלאית כמשמעותה בתוספת;
"ועדת הערר" - ועדת ערר כמשמעותה בסעיף 12 לתוספת;
"ערר" - ערר בפני ועדת הערר המוגש לפי סעיף 12 (ב) לתוספת.
2. המועד להגשת ערר
הערר יוגש לועדת הערר על ידי מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת הועדה לפי סעיפים 6, 7 או 8 לתוספת, תוך ששים יום מהיום שבו הודיעה הועדה המחוזית לתכנון ולבניה לכל מי שנפגע בהחלטת הסירוב של הועדה.
3. הגשת הערר
הערר יוגש חתום ביד העורר בששה עותקים.
4. פרטי הערר
הערר יכלול -
(1) שם העורר;
(2) מען בישראל למסירת מסמכים;
(3) העתק מהחלטת הועדה נשוא הערר;
(4) נימוקי הערר;
(5) פרטי הראיות שהעורר מבקש להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.
5. המשיבה בערר
הועדה תהיה המשיבה בערר.
6. המצאת מסמכים
(א) עותק מהערר תעביר ועדת הערר למשיבה תוך עשרה ימים מיום קבלתו.
(ב) יושב ראש הועדה ימציא לועדת הערר ולעורר, תוך שלושים יום מקבלת עותק הערר, את התשובה לערר וימציא לועדת הערר פרטי הראיות שהוא מבקש להביא לפני ועדת הערר בעת הדיון בערר.
(ג) לפי בקשת יושב ראש ועדת הערר ותוך מועד שיקבע, תמציא המשיבה לועדת הערר כל חומר הדרוש לדיון בערר, לרבות תכניות, תשריטים ופרוטוקולים.
7. דיון אף ללא מסמכים
ועדת הערר רשאית לדון בערר, אף אם לא הוגשו תשובת המשיבה תוך המועד שנקבע בתקנה 6(ב) או המסמכים שנדרשו לפי תקנה 6(ג).
8. הדיון בערר בפני הצדדים
(א) העורר והמשיבה יוזמנו לדיון בערר והדיון יתקיים בפניהם.
(ב) הוזמנו הצדדים ואחד מהם לא התייצב, רשאית ועדת הערר לדון בערר שלא בפניו.
(ג) לא התייצבו שני הצדדים במועד שנקבע, רשאית ועדת הערר לדחות את הדיון למועד אחר, למחוק את הערר או לדחותו.
9. איחוד עררים
ועדת הערר רשאית לאחד את הדיון בעררים שונים הנוגעים לאותה החלטה של הועדה, אם כרוכים בהם אותן בעיות תכנוניות או עובדתיות או בעיות תכנוניות או עובדתיות דומות.
10. פתיחת הדין
יושב ראש ועדת הערר יפתח את הדיון במסירת תוכן הערר ותשובת המשיבה.
11. סדר הטענות
בערר יטען תחילה העורר ואחריו המשיבה ולעורר תהא זכות תשובה סופית.
12. ראיות
העורר והמשיבה יהיו רשאים להביא ראיות לתמיכת טענותיהם רק ברשות ועדת הערר.
13. המצאת מסמכים
(א) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש מאת העורר או מאת המשיבה להמציא לועדת הערר, תוך המועד שיקבע, מסמכים או ידיעות נוספים הדרושים לדעתו לבירור הערר.
(ב) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש כי ידיעות נוספות כאמור יוגשו בתצהיר.
14. פרוטוקול
(א) פרוטוקול על מהלך הדיון לפני ועדת הערר ינוהל בידי יושב ראש ועדת הערר או בידי מי שהסמיך לכך וייחתם ביד יושב ראש ועדת הערר.
(ב) הערר, תשובת המשיבה, ומסמכים אחרים שקיבלה ועדת הערר והנוגעים לאותו דיון, יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק ממנו.
15. מועד לסיום הדיון
ועדת הערר תסיים את הדיון בערר תוך ששים יום מיום קבלת תשובת המשיבה או מהיום האחרון למועד הגשת התשובה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.
16. ההחלטה
החלטת ועדת הערר תינתן תוך שלושים יום מעת סיום הדיון, תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש ועדת הערר, והעתק ממנה ישלח יושב ראש ועדת הערר בדואר רשום לעורר ולמשיבה.
17. הארכת מועדים
על פי בקשת יושב ראש ועדת הערר רשאי יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה, לפי שיקול דעתו, להאריך את המועדים לסיום הדיון ולמתן ההחלטה של ועדת הערר.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 422.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ