אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997

תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), בהסכמת שר הפנים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז3)
בתקנות אלה -
"ועדת ערר" או "הועדה" - ועדה לפי סעיף 12ו לחוק;
"ערר" - ערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 18(ד) לחוק לגבי תביעה לפיצויים לפי סעיף 198 לחוק, ערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 198(ד) לחוק, ערר על החלטה של שמאי מכריע לפי סעיף 198 (ה)(4) לחוק וערר על החלטה של ועדה מקומית לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן - חוק משק הגז הטבעי);
2. הגשת ערר (תיקון: תשס"ז3)
ערר יוגש בידי העורר למזכירות ועדת הערר, בכתב, בארבעה עותקים, בצירוף עותקים נוספים לפי מספר המשיבים; מזכיר הועדה או עובד מטעמו יאשר, בכתב, את קבלת הערר; בכתב האישור יצוין תאריך ההגשה ומספר תיק הערר;
3. פרטי הערר (תיקון: תשס"ז3)
(א) כתב ערר יכלול את כל אלה:
(1) שם העורר ומענו וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;
(2) שם בא-כוח העורר, אם הערר מוגש באמצעות עורך דין, ומען למסירת מסמכים וכן מספר טלפון ומספר פקסמילה שלו;
(3) פרטי התכנית והתביעה לפיצויים שלגביה ניתנה ההחלטה נושא הערר;
(4) פרטי ההחלטה שעליה מוגש הערר, והעתק ההודעה בדבר ההחלטה;
(5) פרטי המשיבים, שמותיהם ומענם;
(6) נימוקי הערר;
(7) עיקרי הראיות שהעורר מבקש להביא בפני ועדת הערר, וכן העתקים
מחוות דעת שמאי שהגיש לועדה המקומית.
(ב) לבקשת עורר, תמציא לו הועדה המקומית את פרטי הצדדים להליך נושא הערר, שמותיהם ומעניהם, תוך שלושה ימים מיום הגשת הבקשה.
4. המשיבים בערר (תיקון: תשס"ג2, תשס"ז3)
המשיבים בערר יהיו לפי העניין -
(1) בערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעיפים 18(ד) ו-198 (ד) - הועדה המקומית, וכן כל מי שהשמיע טענותיו בפני הועדה לפי סעיף 198 לחוק;
(2) בערר על החלטת שמאי מכריע לפי סעיף 198(ה)(4) - המשיבים המנויים בפסקה (1) ומי שהיה צד לדיון בפני השמאי המכריע ואיננו העורר.
(3) בערר על החלטת ועדה מקומית לפי סעיף 28(ה)(3) לחוק משק הגז הטבעי - הוועדה המקומית.
5. מסירת העתקי הערר למשיבים
מזכיר ועדת הערר ישלח, תוך חמישה ימים מיום קבלת הערר, לכל אחד מהמשיבים, עותק של הערר על נספחיו, בדואר רשום או באמצעות שליח וידאג לקבלת אישור על מסירת הערר למשיבים.
6. תשובה לערר (תיקון: תשס"ז3)
(א) המשיבים יגישו את תשובותיהם לערר תוך 30 ימים מיום שקיבלו את הערר.
(ב) ועדה מקומית המשיבה לערר תמציא במצורף לתשובה גם את כל החומר הנוגע לערר, לרבות התכניות החלות, פרוטוקולים וחוות דעת שמאי והיא תמציא לעורר ולמשיבים האחרים העתקים מן החומר שעליו היא מסתמכת בתשובתה לערר.
7. דיון בהעדר תשובה בכתב
עבר המועד להגשת תשובה בערר תדון ועדת הערר בערר, אף אם המשיבים, כולם או מקצתם, לא הגישו תשובה בכתב, ובלבד שהוכח, להנחת דעתה של ועדת הערר, כי ניתנה להם הזדמנות נאותה להשיב לערר.
8. זימון לדיון בערר
מזכיר הועדה יזמין את הצדדים לערר לדיון בו 7 ימים לפחות לפני היום שנקבע לדיון; הזמנה כאמור יכול שתיעשה גם באמצעות טלפון או פקסימיליה.
9. דיון בהעדר צד
הוזמנו הצדדים לדיון ואחד מהם לא התייצב לדיון, רשאית ועדת הערר לדון בערר גם בהעדרו, ובלבד שהוכח להנחת דעתה שהומצאה הזמנה כאמור בתקנה 8, כדין.
10. איחוד עררים ותשובות
ועדת ערר הדנה בערר רשאית לאחד עררים או תשובות לערר אם מצאה כי עניינם דומה מבחינה עובדתית או משפטית.
11. סדר הדין בערר
(א) יושב ראש הועדה או מזכיר הועדה, יודיע על פתיחת הדיון בציון ההחלטה שעליה מוגש הערר ויקצוב את הזמן לכל טוען.
(ב) העורר או בא-כוחו יציג את הערר, נימוקיו ופרטי ראיותיו.
(ג) כל אחד מהמשיבים בערר יציג את תשובתו, נימוקיו ופרטי ראיותיו, לפי הסדר שיקבע יושב ראש ועדת הערר.
(ד) בתום שמיעת טענות המשיבים, רשאי העורר להגיב לטענות.
(ה) לא יישמע עורר במהלך הדיון אלא לעניין טענות שהעלה בערר ולא יישמע משיב אלא לעניין טענות שהעלה בתשובתו או שהועלו בערר, אולם הועדה רשאית, בכל שלב, לאשר בקשה לתיקון כתב ערר או כתב תשובה או להוספת טענות בעל פה, ובלבד שניתנה לצד שכנגד הזדמנות לטעון נגד הבקשה האמורה.
12. הפסקת טיעון
יושב ראש ועדת הערר רשאי, לאחר התייעצות עם חברי הועדה, להורות לצד בערר להפסיק את טענותיו או למנוע ממנו להגיש ראיות, אם ראה כי אינם נוגעים לעניין או שיש בהם כדי לפגוע בצד שלישי שאינו מיוצג בדיון בערר.
13. צירוף צד
ראתה ועדת הערר כי יש מקום לצרף משיב נוסף לערר, רשאית היא, בכל שלב, להפסיק את הדיון בערר עד לצירופו, ולתת לו הזדמנות נאותה להגיש תשובה בכתב ולהופיע בפני ועדת הערר.
14. המצאת מסמכים וידיעות נוספות (תיקון: תשס"ג2)
(א) ועדת הערר רשאית לדרוש מעורר או ממשיב להמציא לה, תוך מועד שתקבע, מסמכים או ידיעות הדרושים, לדעתה, לבירור הערר, ולקבל חוות דעת מומחה, ככל שתראה לנכון; ידיעות כאמור יוגשו לועדת הערר בתצהיר.
(ב) יושב ראש ועדת הערר רשאי לדרוש משמאי מכריע כהגדרתו בסעיף 198(ה)(1) לחוק, להתייצב לדיון בפני ועדת הערר, הדנה בערר על החלטתו, כדי להבהירה וכן לאפשר לצדדים לערר לשאול אותו שאלות הנוגעות להחלטתו; כן רשאי יושב ראש ועדת הערר לדרוש מהשמאי המכריע להשיב בכתב לשאלות הועדה או של צד מהצדדים לערר.
15. סמכות יושב ראש ועדת הערר
כל עניין הנוגע לסדרי הדין בערר שלגביו לא נקבעה הוראה מפורשת בחוק או בתקנות אלה, רשאי יושב ראש ועדת הערר לתת הוראות לגביו.
16. פרוטוקול
(א) יושב ראש ועדת הערר או מי שהוא מינה לכך ינהל פרוטוקול של הדיון; הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הועדה ובידי מזכיר הועדה או עובד אחר שקבע היושב ראש.
(ב) לפרוטוקול יצורפו כתב הערר, תשובות המשיבים והחלטות הועדה ויהיו חלק ממנו.
17. מועד מתן החלטה (תיקון: תשס"ז3)
החלטה בערר תינתן תוך 60 ימים מיום סיום הדיון בערר.
18. החלטה
(א) החלטת ועדת הערר תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הועדה ובידי עובד אחר שקבע היושב ראש.
(ב) העתק ההחלטה יישלח בידי מזכיר ועדת הערר, תוך שבעה ימים מיום קבלתה, לכל עורר ולמשיבים בדואר רשום, ולחברי הועדה, אולם לחברי הועדה יכול שתישלח בדואר רגיל.
19. הארכת מועדים
יושב ראש ועדת ערר רשאי, מנימוקים שיירשמו בכתב, להאריך כל מועד הקבוע בתקנות אלה ובלבד שהסכום הכולל של ימים שניתוספו לא יעלה על 60 ימים.
20. ביטול
תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בתביעת פיצויים לפי סעיף 199 לחוק), התשל"א-1970 - בטלות.
21. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 114; תשס"ג, 1153; תשס"ז, 471.
2 תקנות 3 ו-4 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק) (תיקון), התשס"ג-2003 קובעות לגבי תיקון תקנות 4 ו-14:
"3. תחילה
תקנות אלה יחולו על ערר שהוגש לועדת הערר לאחר תחילתן של תקנות אלה.
4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן."
3 תקנה 7 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק) (תיקון), התשס"ז-2007 (ק"ת תשס"ז, 471) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2, 3, 4, 6 ו-17:
"7. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), והן יחולו לגבי עררים שהוגשו לוועדת הערר ביום התחילה או לאחריו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ