אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו;
"בקשה לביטול צו" - בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לביטול צו;
"בקשה לעיכוב ביצוע צו" - בקשה לפי סעיף 238א(ז)(1) לחוק לעיכוב ביצוע צו;
"בקשה להארכת מועד לביצוע צו" - בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שרואה את עצמו נפגע על ידי הצו או בקשה להארכת מועד לביצוע צו המוגשת בידי מי שהורה על הוצאת הצו;
"מועד ביצוע הצו" - המועד האחרון לביצוע הצו לפי סעיף 238א(ט) לחוק או המועד כפי שקבע בית המשפט;
"צו" - צו הריסה מינהלי לפי סעיף 238א(א) או (ב1) לחוק.
2. הגשת הבקשה ומועדה
(א) בקשה -
(1) לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו;
(2) להארכת מועד לביצוע צו תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת השניה, עד שבעה ימים לפני מועד ביצוע הצו.
(ב) הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.
(ג) הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליך הרישוי, ויצורפו אליו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
(ד) המבקש ימציא העתק מהבקשה לוועדה המקומית שהיושב ראש שלה נתן את הצו; ואם ניתן הצו לפי סעיף 238א(ב1) - לוועדה המחוזית שהיושב ראש שלה או מי שהוא הסמיכו לכך נתן את הצו.
3. דיון בבקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו
דיון בבקשה לביטול צו או בבקשה לעיכוב ביצוע צו יתקיים, בתוך שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.
4. דיון בבקשה להארכת מועד לביצוע צו
(א) בקשה להארכת מועד לביצוע צו תוגש לבית המשפט שדן בבקשה לביטול צו, ככל שהוגשה, ותצורף לה תגובה בכתב של המשיב לבקשה.
(ב) החליט בית המשפט כי הבקשה אינה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יכריע בבקשה בהחלטה מנומקת בכתב.
(ג) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, בתוך פרק זמן קצר, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.
(ד) הובא לידיעת בית המשפט כי המועד המתוכנן לביצוע הצו בפועל מוקדם מהמועד האמור בתקנת משנה (ג), יקבע בית המשפט מועד לדיון בבקשה, ככל הניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחייה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.
5. הודעת החלטה
החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט; מועד ההמצאה ייחשב כיום קבלת ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.
6. אי- עמידה בתקנות
בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
7. בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור
התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה בקשה.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 2(א)(1))
בקשה לביטול צו או בקשה לעיכוב ביצוע צו
בבית (ה)משפט ............................................
ב .......................................................................
תיק .................................................................
........................
נגד
........................
א. הצו ניתן ביום ........................ בידי ........................ והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף 238א(ט) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא ביום............................................................
ב. דבר קיום הצו נודע לי ביום .................. בנסיבות האלה: .................
ג. הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו (זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת): ........................
ד. נימוקי הבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע:
.......................................................................................................
ה. פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבנייה שאליהם מתייחס הצו, ובין השאר, צווי הפסקה מינהליים ושיפוטיים ככל שניתנו.
ו. תצהיר
אני הח"מ..................... ת"ז ........................ הגר ב ........................ מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ...................... מס' רישיון ..........................מאשר בזה כי ביום ..................... הופיע לפני .......................... שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ...................................../ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
ז. במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות ובין השאר טענה ולפיה קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, יצורף גם תצהיר כדלקמן:
אני החתום מטה ........................ ת"ז ........................ מס' רישיון מהנדס/ אדריכל/עורך דין
........................ הגר ב ........................ מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ...................... מס' רישיון.......................... מאשר בזה כי ביום ....................... הופיע לפני .......................... שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ...................................../ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
לבקשה מצורפים:
(1) העתק הצו;
(2) העתק מצווים מינהליים או שיפוטיים שהוגשו בעניין הבנייה נושא הצו, וההחלטות שניתנו בהן.
(3) במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות טענה כי קיים סיכוי ממשי שהיתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר - העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין.
תוספת שניה
(תקנה 2(א)(2))
בקשה להארכת מועד לביצוע צו
בבית (ה) משפט ............................................
ב ........................................................................
תיק ..................................................................
........................
נגד
........................
א. הצו ניתן ביום ........................ בידי ........................ והמועד האחרון לביצועו לפי סעיף 238א(ט) התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא ביום ..........................................................
ב. הזכות של המבקש במקרקעין נושא הצו (זכות קניינית/זכות חוזית/אחרת):
ג. נימוקי הבקשה להארכת מועד: ......................................................
ד. פירוט כל ההליכים המינהלים והמשפטיים בעניין הבנייה או השימוש שאליהם מתייחס הצו ......................................................................
ה. בקשות קודמות להארכת מועד וההחלטות בהן (ככל שהוגשו):
מועדי הבקשות הקודמות - תמצית הנימוקים לכל אחת מהן - תמצית עמדות המשיב/ה - מועדי הדיון בבית המשפט - תמצית החלטות בית המשפט - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
מועדי הגשת הערעור - תמצית הנימוקים לערעור - תמצית עמדות המשיב/ה בערעור - מועדי הדיון בערעור - מועדי פסקי הדין ותמצית תוכנם - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
מועדי הגשת בקשות רשות הערעור - תמצית הנימוקים לבקשת רשות הערעור - תמצית תגובות המשיב/ה לבקשות רשות הערעור - החלטות בית המשפט העליון - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
ו. תצהיר
אני הח"מ ...................... ת"ז ........................ הגר ב ........................ מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ...................... מס' רישיון .......................... מאשר בזה כי ביום .............................
הופיע לפני ......................... שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ........................ /המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
ז. במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי ולפיו היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, יצורף גם תצהיר כדלקמן:
אני החתום מטה ........................ ת"ז ........................ מס' רישיון מהנדס/אדריכל/עורך דין ........................ הגר ב ........................ מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה, לרבות הטענה כי קיים סיכוי ממשי ולפיו היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר, הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ......................מס' רישיון..........................מאשר בזה כי ביום.............................הופיע לפני ..........................שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ........................... /המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
לבקשה מצורפים:
(1) תגובת המשיב בכתב;
(2) העתקי כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לבנייה או לשימוש שאליהם מתייחס הצו;
(3) המסמכים בעניין כל הבקשות הקודמות, כלהלן:
(א) העתקי כל הבקשות הקודמות לעיכוב ביצוע הצו, על צרופותיהן; העתקי כל תגובות המשיב/ה, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות בתי המשפט;
(ב) העתקי כל הודעות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה לערעור, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל פסקי הדין בערעור;
(ג) העתקי כל בקשות רשות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה לבקשות רשות הערעור, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות בית המשפט העליון;
(4) במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות, לרבות הטענה כי קיים סיכוי של ממש כי היתר הבנייה יינתן בתוך פרק זמן קצר - העתקי כל המסמכים הנוגעים לעניין.
___________________________________
1 ק"ת תש"ע, 759.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ