אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט-2008

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט-2008

תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 268 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה" - בקשה לפי סעיף 207 לחוק להארכת מועד לביצוע הצו;
"הצו" - צו לפי סעיף 205 או 206 לחוק.
2. הגשת הבקשה
(א) בקשה תוגש בכתב לפי הטופס שבתוספת לבית המשפט שנתן את הצו, לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לפני המועד האחרון שנקבע לביצועו.
(ב) הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבניה או השימוש שאליהם מתייחס הצו, ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.
(ג) הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה; בקשה הכוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים, תיתמך גם בתצהיר של איש המקצוע המטפל בהליכים אלה, ויצורפו אליו העתקים מהמסמכים הנוגעים לעניין.
3. תגובת המשיב לבקשה
לבקשה תצורף תגובה בכתב של המשיב לבקשה.
4. הדיון בבקשה
(א) בית המשפט רשאי, לאחר שעיין בבקשה, לקבוע שאין היא מצריכה דיון במעמד הצדדים, וייתן לגביה החלטה מנומקת בכתב.
(ב) החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה דיון במעמד הצדדים, יקבע את הדיון, ככל שניתן, באופן שלא יביא לביטול או לדחיה של המועד המתוכנן לביצוע הצו.
5. הודעת החלטה
החלטת בית המשפט בבקשה תומצא לצדדים בדואר או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט.
6. אי-עמידה בתקנות
בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
7. בקשה להארכת מועד במסגרת הליכי ערעור
התקנות יחולו בשינויים המחויבים, גם על בקשה להארכת מועד לביצוע צו עד למתן פסק דין או החלטה, המוגשת במסגרת ערעור או בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין או החלטה הדוחה את הבקשה.
8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 2(א))
בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה לפי סעיף 207 לחוק
בבית (ה)משפט ............................................
ב ...............................................................
תיק ...........................................................
....................
נגד
....................
א. צו ההריסה/הפסקת השימוש (לפי העניין) ניתן ביום ............. ב-(סוג התיק ומספרו) ........................... על ידי בית משפט ..................... ונקבע לביצוע ביום ..............
ב. נימוקי הבקשה להארכת מועד - ...................................................
ג. פירוט כל ההליכים המינהליים והמשפטיים בעניין הבניה או השימוש שאליהם מתייחסת הבקשה.
.......................................................................................................
ד. בקשות קודמות להארכת מועד וההחלטות בהן (ככל שהוגשו):
מועדי הבקשות הקודמות - תמצית הנימוקים לכל אחת מהן - תמצית עמדות המשיב/ה - מועדי הדיון בבית המשפט - תמצית החלטות בית המשפט - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
מועדי הגשת הערעור - תמצית הנימוקים לערעור - תמצית עמדות המשיב/ה בערעור - מועדי הדיון בערעור - מועדי פסקי הדין ותמצית תוכנם - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
מועדי הגשת בקשות רשות הערעור - תמצית הנימוקים לבקשת רשות הערעור - תמצית תגובות המשיב/ה לבקשות רשות הערעור - החלטות בית המשפט העליון - המועדים שנקבעו לביצוע הצו.
ה. תצהיר
אני הח"מ ................. מס' זהות .............. הגר ב ...............................
מצהיר בזה כי הפרטים הכלולים בבקשה הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ............ מס' רישיון.......................... מאשר בזה כי ביום .........................
....הופיע לפני .........שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' ............../
המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ...........................................................
ו. במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים, יצורף גם תצהיר כדלקמן -
אני החתום מטה ....................... מס' זהות ....................................... מספר רישיון מהנדס/ אדריכל/עורך דין ............... הגר ב ..................... מצהיר בזה כי טיפלתי בבקשה בעבור המבקש וכי כל הפרטים שנמסרו בבקשה בעניין הליכי התכנון/הרישוי התלויים ועומדים הם נכונים.
אני הח"מ, עו"ד ....................... מס' רישיון.......................... מאשר בזה כי ביום .......................
הופיע לפני .......................... שזיהה את עצמו על ידי תעודת זהות מס' .........................../ המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ....................................
לבקשה מצורפים -
(1) תגובת המשיב בכתב;
(2) המסמכים בעניין כל הבקשות הקודמות -
(א) העתקי כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לבניה או לשימוש שאליהם מתייחס הצו;
(ב) העתק כתב האישום, הכרעת הדין, פרוטוקול הטיעונים לעונש וגזר הדין; או העתק הבקשה למתן צו, פרוטוקול הדיון בבקשה וההחלטה, לפי העניין;
(ג) העתקי כל הבקשות הקודמות לעיכוב ביצוע הצו, על צרופותיהן; העתקי כל תגובות המשיב/ה, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות בתי המשפט;
(ד) העתקי כל הודעות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה לערעור, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל פסקי הדין בערעור;
(ה) העתקי כל בקשות רשות הערעור על צרופותיהן; תגובות המשיב/ה לבקשות רשות הערעור, על צרופותיהן; העתקי כל פרוטוקולי הדיונים בבקשות, לרבות מוצגים ומסמכים שהוגשו במסגרתם; העתקי כל החלטות בית המשפט העליון;
(3) במקרה שבו הבקשה כוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים - יצורפו כל המסמכים הנוגעים לעניין.
___________________________
1 ק"ת תשס"ט, 10.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ