אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992

תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א1), 158טו ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בנין גבוה" או "בנין רב קומות" - כמשמעותם בתקנות הבניה;
"עבודה מצומצמת" - כמשמעותה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968;
"תקנות הבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל -1970.
2. בקשה לקבלת מידע
(א) בקשה לקבלת מידע להיתר לפי סעיף 145(א1) או לפי סעיף 158טו לחוק תוגש על גבי טופס שבתוספת ותצורף לה מפה מצבית כמפורט בתקנות הבניה.
(ב) היתה הבקשה למידע בקשר להיתר לבניית תוספת לבנין קיים, ללא חריגה מהיקפו, לשינוי שימוש בבנין קיים או לעבודה מצומצמת, רשאי מבקש ההיתר לצרף לבקשה למידע במקום מפה מצבית, תרשים מתאר כפי שיקבע מהנדס הועדה המקומית.
3. מתן מידע
הוגשה בקשה למידע לפי תקנה 2 ומולאו כל התנאים הנדרשים לפי החוק לשם מתן המידע, יינתן המידע על גבי הטופס שבתוספת, בצירוף סימונים מתאימים על גבי המפה המצבית או התרשים המתאר שצורפו לבקשה למידע.
4. העברת העתק מהבקשה לרשויות
העתק מהבקשה לקבלת מידע כאמור יעביר מהנדס הועדה המקומית (להלן - המהנדס) אל הגופים והרשויות הבאים ולגבי מבנים ושימושים כמפורט להלן:
(1) לרשות הכבאות שבתחומה מבוקש המידע לגבי כל מבנה, למעט בנין המשמש למגורים בלבד ואשר אינו בנין גבוה או בנין רב קומות;
(2) לרשות המוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, לגבי כל מבנה;
(3) לחברת החשמל לישראל בע"מ או חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ, לפי הענין (להלן - חברת החשמל), במחוז אשר בתחומו מבוקש המידע, לגבי כל מבנה, למעט מבני מגורים של עד שתי יחידות דיור, לענין הצורך בתחנת השנאה במבנה המבוקש או בקירבתו; פרטי תחנת ההשנאה במידה שתידרש, פרטי קווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים מתוכננים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים קיימים, כולל תרשימים של קווי חשמל עיליים ותת-קרקעיים למגרש ולסביבתו הגובלת לפי המצוי בחברת החשמל.
(4) למינהל התעופה האזרחית ולמי ששר הבטחון מינהו לענין מסירת מידע להיתר, לגבי מבנים באזור שבו נדרש אישור מינהל התעופה האזרחית או מערכת הבטחון, לפי הענין, על פי תכנית ולגבי כל מבנה שגבהו עולה על 60 מטרים מעל פני הקרקע;
(5) למשרד לאיכות הסביבה במחוז שבתחומו מבוקש המידע, לגבי מבנה או שימוש בתחום תכנית שחלה לגביה חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה על פי תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשמ"ב-1982, או שהוגש לגביה תסקיר כאמור; אם יש למבנה או לשימוש האמור השפעה על איכות הסביבה, או שהוא או השימוש בו עלולים להיות מושפעים מגורמים סביבתיים, הכל לפי שיקול דעת מהנדס הועדה;
(6) למשרד הבריאות במחוז שבתחומו מבוקש המידע לגבי כל מבנה של מפעל מזון או מבנה המיועד למטרות בריאות;
(7) לכל רשות או גוף אחרים אשר מידע מהם דרוש לפי כל דין.
5. אופן מסירת מידע
מסירת מידע להיתר מרשות או מגוף כלשהו למבקש המידע בין במישרין ובין באמצעות מהנדס הועדה, תיעשה בכתב; העתק מהמידע שנמסר במישרין למבקש יעביר המבקש למהנדס הועדה, תוך שבעה ימים ממועד קבלתו.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' התשנ"ב (23 בפברואר 1992).
תוספת (תיקון: תשנ"ו)
(תקנות 2 ו-3)
טופס מידע להיתר הועדה המקומית
(לפי פרק ה' ולפי פרק ה'3 מס' הבקשה


רישוי באמצעות מורשה להיתר) (לשימוש משרדי)

תאריך: (הגשת הבקשה)חלק א' - הבקשה למידע
1. תיאור הקרקע
הישוב רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות
(למגרש פינתי) רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות
תת-חלקה/ות מגרש/ים
* אחר תת-חלקה/ות מגרש/ים * אחר
______________________________
* מס' הרישום בפנקס המקרקעין / רישום בפנקסי מס רכוש תיאור גבולות או זיהוי בדרך אחרת / מספר בתשריט או בתכנית.
2. פרטי המבקש
אדריכל / מהנדס / אחר *

שם משפחה פרטי תחום מקצועי מס' רשיון
במקרה של בקשה למידע באמצעות מורשה להיתר - מס' תעודת מורשה להיתר

ישוב רחוב מס' מיקוד טלפון פקס'
___________
* מחק את המיותר.
3. סוג העבודה או השימוש המוצעים
( בניה חדשה ( תוספת למבנה קיים ( שיפוץ מבנה קיים ( הריסה ( שימוש חורג ( עבודה מצומצמת ( אחר (פרט):
4. פרטי העבודה או השימוש המוצעים (לגבי הסוג שצויין לעיל)
א. תיאור כללי של הבניה המבוקשת
ב. מס' קומות (כולל קומת קרקע)
ג. מס' מרתפים
ד. השימוש המוצע
ה. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר
ו. לגבי בנין למגורים - מס' יחידות הדיור
ז. אמדן חיבור החשמל הנדרש (למעט מבני מגורים) באמפר
ח. לגבי תוספת בניה - מיקום התוספת המבוקשת
ט. לגבי עבודה מצומצמת - פרט
י. שימוש חורג: משימוש קיים לשימוש מבוקש
יא. פרטים נוספים
5. תיאור המבנה הקיים (במקרה של תוספת בניה)
א. מס' קומות (כולל קומת קרקע)
ב. היקף בניה (שטחים עיקריים) במ"ר
ג. במקרה של בנין למגורים - מס' יח"ד קיים
ד. האם הבניה המבוקשת קיימת בפועל: כן/לא (מחק את המיותר)
ה. פרטים נוספים
6. בקשת מידע ספציפי (יש לרשום שאלות נוספות לגבי נושאים שאינם מפורטים בחלקים ב' או ג' של הטופס)
( לרשות המקומית

( לחברת חשמל (למעט מבנים עד 2 יח"ד)

( למשרד הבריאות (למוסדות בריאות ומפעלי מזון בלבד)

( להג"א
( לרשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים)
( למנהל התעופה האזרחית (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית)

( למערכת הבטחון (במבנה גבוה מ-60 מ' או שנדרש בתכנית)

( לרשות אחרת (פרט)
7. נספחים לבקשה
( מפה מצבית / טופוגרפית (יש להגיש בקשר לבניה חדשה או תוספת בניה עם נגיעה למפלס הקרקע או בהתאם להנחיות מהנדס הועדה).
( תרשים מתאר (יש להגיש בקשר לסוגי בניה אחרים).
( אחר (פרט)

תאריך חתימת המבקש חתימת האדריכל מורשה להיתר
(במקרה של רישוי
באמצעות מורשה להיתר)
חלק ב' - מידע הנמסר על ידי רשויות או גופים מוסמכים
(טופס זה יועבר לרשויות או לגופים המוסמכים בצירוף חלק א')
(טופס זה ימולא על ידי כל רשות בנפרד)
1. תיאור הקרקע
הישוב רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות
(למגרש פינתי) רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות
תת-חלקה/ות מגרש/ים * אחר תת-חלקה/ות
מגרש/ים * אחר
2. הרשות או הגוף המוסמך
( רשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים)
( הג"א
( חברת חשמל (למעט בנינים למגורים עד 2 יחידות דיור)
( משרד הבריאות (לגבי מפעלי מזון ומוסדות בריאות)
( מנהל התעופה האזרחית (לגבי מבנים שגובהם מעל 60 מ' או שנדרש בתכנית)
( מערכת הבטחון
( המשרד לאיכות הסביבה (אם נקבע תסקיר בתכנית או לפי שיקול דעת מהנדס הועדה).
3. מידע הנוגע לקרקע שעליה מבוקשת בניה
(בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או התרשים המתאר או תרשים מצורף למידע על ידי הרשות)

4. תרשים מצורף
פרטי עורך המידע:
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'
תאריך חתימת עורך המידע
חלק ג' - מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית
(ימולא על ידי הועדה המקומית או הרשות המקומית)
1. פרטי הקרקע
הישוב רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות (למגרש פינתי) רחוב מס' בית גוש/ים חלקה/ות תת-חלקה/ות מגרש/ים
אחר שטח במ"ר תת-חלקה/ות מגרש/ים
אחר שטח במ"ר
סה"כ במ"ר
שטח לענין חישוב זכויות הבניה
2. תכניות הנוגעות לקרקע
האם התכנית
תכניות מאושרות תכניות בתהליך כוללת בינוי או

שם תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך בינוי ועיצוב
התכנית ההפקדה מתן פרסום לפי פרסום לפי הפקדה אדריכלי ציין
ומספרה תוקף סעיף 77 סעיף 78 כן / לאתכנית
חלוקה מחדש
הערה: לתכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (1 באוגוסט 1989) לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות).
3. שימושים מותרים (לפי תקנות התכנון והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992)
( מגורים ( בידור ( מלאכה ( צרכים חקלאיים ( תעשיה ( מסחר ( משרדים ( נופש וספורט ( בניני ציבור ( בתי מלון ובתי אירוח ( שימוש אחר (פרט)
הערה: במידה ומותרים שימושים שונים לפי קומות יש לפרט

4. שטחי בניה מותרים (זכויות הבניה)
סה"כ
לשימוש אחר לשימוש אחר שימושים
לשימוש למגורים עיקריים
יח"ד שטח שטח שטח שטח
במ"ר באחוזים במ"ר באחוזים מ"ר באחוזים במ"ר באחוזים
תת קרקעי

על קרקעי

סה"כ
שטחי שירות מותרים סה"כ השטחים לבניה

שטח במ"ר באחוזים שטח במ"ר באחוזים

תת קרקעי

על קרקעי

סה"כ

5. הגבלות בניה בתכנית (בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / הטופוגרפית או התרשים המתאר
1) קווי בנין לקומות עליונות: קדמי מ'; אחורי מ'; צדדי מ'; צדדי מ'; קווי בנין למרתפים: קדמי מ'; אחורי מ'; צדדי מ'; צדדי מ'
2) גובה בנין מרבי במ'; (אם קיימת מגבלת מכשולי טיסה) ציין:
3) מס' קומות מרבי (לא כולל קומת עמודים מפולשת):
4) מס' מרתפים מרבי:
5) תכסית קרקע מרבית:
6) הגבלות נוספות על פי החלטות ועדת תכנון (פרט)

6. חבות בהיטל השבחה
(ציין כן/לא) לפי תכנית
פרטים
7. מידע על תשתיות הרשות המקומית (בנוסף לסימונים על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או המרשם המתאר).
א. ביוב
ב. מים
ג. תברואה
ד. כבישים
ה. מדרכות
ו. תנועה
ז. אחר (פרט)
8. הערות:


9. פירוט הנספחים למידע
( מפה מצבית או טופוגרפית מסומנת
( תרשים מתאר מסומן
מידע מגופים או רשויות (לפי חלק ג'):
( רשות הכבאות ( הג"א ( חב' חשמל ( משרד הבריאות ( מנהל התעופה האזרחית ( מערכת הבטחון ( אחר (פרט)
פרטי עורך המידע:
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'
תאריך חתימת עורך המידע:
פרטי מקבל המידע:
שם פרטי שם משפחה
תאריך מסירת המידע חתימת מקבל המידע:
תוקף המידע בטופס זה כפוף להוראות סעיף 158כ לחוק.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 811; תשנ"ו, 555.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ