אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991

תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991

תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 157א ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לחיבור מבנה
בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש, כאמור בתקנה 2, בטרם הושלמו תנאי היתר הבניה שניתן לגביו, יגיש המבקש (להלן - מבקש האישור) לפי הטופס שבתוספת ויחתמו עליה הוא והאחראי לביקורת על ביצוע הבניה (להלן - טופס הבקשה).
2. מבנה ראוי לשימוש
(א) מבנה ראוי לשימוש לענין סעיף 157א (ה1) לחוק, הוא מבנה שנסתיימה בנייתו למטרה שלשמה הוקם, לרבות מערכות החשמל, המים והביוב בו והכנת חיבור המערכות האמורות לרשתות החשמל, המים והביוב השכונתיות והאזוריות.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יכול שהעבודות המפורטות להלן, ואינן מבוצעות במבנה עצמו, טרם הושלמו, ובלבד שבאי-ההשלמה לא נשקפת סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים במבנה, הנכנסים אליו או היוצאים ממנו, וניתן להשתמש במבנה למטרה שלשמה הוא נבנה באופן ראוי גם ללא השלמת העבודות כאמור:
(1) עבודות עפר;
(2) קירות תומכים;
(3) ניקוז;
(4) מערכת השקיה;
(5) תאורה;
(6) גינון;
(7) גדרות;
(8) ריצוף;
(9) חניה.
3. בדיקה בידי מהנדס הועדה המקומית
מהנדס הועדה המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך, יבדוק התאמת המבנה לאמור בתקנה 2, ויאשר על גבי טופס הבקשה את עריכת הבדיקה ותוצאותיה.
4. ערבויות
להבטחת השלמתן של העבודות על פי היתר הבניה ותנאיו ימציא מבקש האישור ערבות בנקאית להנחת דעתה של הרשות המאשרת בסכום שיקבע היועץ המשפטי של הועדה המקומית, בהתאם להיקף העבודה שלא הושלמה כנדרש על פי תנאי ההיתר.
5. מתן טופס 4
נתן מהנדס הועדה המקומית את אישורו בטופס הבקשה לפי תקנה 3, וניתנה ערבות לפי תקנה 4, יינתן למבקש האישור, טופס 4, לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981.
6. השלמת תנאי היתר
מבקש האישור ימלא את כל תנאי ההיתר לא יאוחר משנה מיום קבלת האישור.
תוספת
(תקנה 1)
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל, מים וטלפון
היתר בניה מס'
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אל: הרשות המאשרת ליד הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מאת:
פרטי המבקש (שם משפחה ושם פרטי, ת"ז - שם חברה)
מקום הנכס שאליו מבוקש החיבור
ישוב רחוב מס' הבית
גוש חלקה
אני החתום מטה (המבקש) מבקש מאת הרשות המאשרת אישור לחיבור הנכס הנ"ל לרשתות החשמל, המים והטלפון, ומצהיר בזה כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991, וכי הושלמו בו מערכות החשמל, המים והביוב לרבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומית והאזורית, וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו.
חתימת המבקש:
אני מאשר: חתימה
פרטי האחראי לביקורת הביצוע
אישור מהנדס הועדה המקומית
הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש, הפרטים אשר טרם הושלמו הם (לפרט):
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
חתימת מהנדס הועדה
ערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי תנאי ההיתר בסכום שקלים חדשים ניתנה ביום .
אני מתחייב בזה כי עד יום יושלמו כל העבודות הנדרשות לפי תנאי ההיתר, ואם לא יושלמו עד המועד האמור, תהא הועדה המקומית רשאית לחלט את הערבות, מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי כל תנאי ההיתר.
תאריך חתימת המבקש
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 456.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ