אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966

תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966

תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), תשכ"ז-1966 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדת ערר" - ועדת ערר למיתקנים בטחוניים, כמשמעותה בסעיף 166(א) לחוק;
"ערר" - ערר לפי סעיף 166 לחוק;
"המשיבה" - הועדה למיתקנים בטחוניים שעל החלטתה הוגש הערר.
2. הגשת ערר
(א) העורר יגיש את הערר בששה עותקים לועדת הערר וכן ימציא עותק ממנו למשיבה.
(ב) הערר יכלול פירוט נימוקי הערר ויהיה חתום בידי מי שיוסמך לכך על ידי שר הבטחון.
3. המצאת התיק בצירוף תשובה
(א) המשיבה תמציא ליושב ראש ועדת הערר, תוך שלושה ימים מיום קבלת הערר, את התיק הנוגע בדבר על כל המסמכים שבו בצירוף תשובתה לערר; המשיבה תעביר לעורר עותק מהתשובה.
(ב) ועדת הערר רשאית לדון בערר אף אם לא הומצאה תשובת המשיבה.
(ג) התיק, בצירוף התשובה, יועברו באופן ובדרך שיורה יושב ראש ועדת הערר כדי למנוע פגיעה בסודיותם.
4. קביעת מועד הדיון בערר
(א) נתקבל ערר, יזמין יושב ראש ועדת הערר, בהקדם ככל האפשר, את חבריה לדיון בערר, ובלבד שהדיון בו ייערך תוך 12 יום מיום קבלתו.
(ב) העורר והמשיבה יוזמנו לדיון בערר; אולם אם לא התייצב אחד מהם אין בכך כדי לגרוע מזכותה של ועדת ערר לדון בערר שלא בפניו.
5. דיון בדלתיים סגורות
דיוני ועדת הערר יהיו בדלתיים סגורות ולא תותר הכניסה לחדר הדיונים לשום אדם זולת מי שרשאי להשמיע דברו בפניה בהתאם לתקנה 6 ומי שמונה לצורך רישום פרוטוקול בהתאם לסיפה לתקנה 10.
6. סדר השמעת הדברים
(א) העורר ישמיע דבריו תחילה ולאחריו המשיבה.
(ב) לעורר תהא זכות לתשובה סופית.
(ג) בהסכמת כל חברי ועדת הערר הנוכחים רשאית הועדה להזמין כל אדם אחר להשמיע דבריו בפניה.
7. מסמכים
ועדת הערר רשאית לקבל מסמכים שלא הוגשו למשיבה.
8. מועד להחלטת ועדת הערר
ועדת הערר תחליט בערר תוך 21 יום מיום הגשתו, והיא רשאית להאריך תקופה זו על פי החלטה שנתקבלה בקולות כל חברי הועדה הנוכחים.
9. המשך הדיון במקרה של קולות שקולים
(א) לא נתקבלה החלטה בערר בשל היות הקולות שקולים, לא ייערך המשך הדיון באותו ערר לפני תום 48 שעות.
(ב) הוראות תקנה 8 יחולו על המשך הדיון לפי תקנת משנה (א).
10. פרוטוקול
יושב ראש הועדה או חבר אחר של הועדה שמונה על ידיו ירשום פרוטוקול על מהלך הדיון; אולם יושב ראש הועדה רשאי למנות לצורך רישום הפרוטוקול אדם שאינו חבר הועדה, אם אותו אדם אושר על ידי נציג שר הבטחון בועדה.
11. החלטת-ועדת ערר ברוב קולות
בכפוף להוראות סעיף 43 לחוק תתקבל החלטת ועדת הערר ברוב קולות של חבריה הנוכחים והיא תיחתם על ידיהם.
12. הודעה על החלטת ועדת ערר
ועדת ערר תודיע לעורר ולמשיבה את החלטתה המנומקת.
13. תחולה על דרישת שר הבטחון לדיון חוזר
הוראות תקנות אלה יחולו גם על דיון חוזר בערר לפי סעיף 166(ג) לחוק, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ולענין תקנות 3(א), 4 ו-8 יראו את יום קבלת הדרישה לדיון חוזר ביום קבלת הערר.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ז, 101.
____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ