אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003

תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל דעה מייעצת" - כמשמעו בסעיפים 18(ב) ו-19 (א2) לחוק;
"ועדה מחוזית" - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 7 לחוק;
"ועדה מקומית" - ועדה מקומית לתכנון ולבניה כמשמעה בסעיף 18 או 19 חוק;
"חבר ועדה" - חבר בועדה מחוזית או בועדה מקומית;
"מהנדס הועדה" - כהגדרתו בחוק או מי שהוא הסמיכו לכך;
"מתכנן מחוז" - כמשמעו בסעיף 8(א) לחוק או מי שהוא הסמיכו לכך;
"תכנית" - תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת.
2. בקשת היוועצות עם חבר ועדה
(א) מתכנן מחוז או מהנדס הועדה המבקש להיוועץ לפי סעיף 62ב(ג) לחוק בחבר ועדה לגבי תכנית שהוגשה לבדיקה תכנונית מוקדמת שלו לפי סעיף 62ב לחוק, יפנה אליו בבקשה בכתב (להלן - הבקשה).
(ב) בבקשה יפורטו שם התכנית, מספרה, הנושא שבו מבוקשת ההיוועצות וכל מידע נוסף, שלדעת מתכנן המחוז או מהנדס הועדה, נוגע לענין.
(ג) הבקשה תציין כי התכנית מצויה במשרדי הועדה המחוזית או הועדה המקומית, לפי הענין, וכי היא פתוחה לעיונו של חבר הועדה או שתלווה במסמכי התכנית; מתכנן המחוז או מהנדס הועדה, לפי הענין, רשאי לדרוש ממגיש התכנית להמציא העתק של המסמכים לחבר הועדה.
(ד) הבקשה תישלח בדואר רשום וכן תשוגר בפקסימיליה למשרדו של חבר הועדה או תימסר ביד; העתק הבקשה יישלח למגיש התכנית.
(ה) הבקשה תישלח בתוך אחד עשר ימים מהמועד שהתכנית נתקבלה לבדיקה תכנונית מוקדמת ובלבד שלא הוחזרה למגיש התכנית לפי סעיף 62ב(ב) לחוק.
(ו) בבקשה יצוין המועד האחרון לקבלת התייחסותו של חבר הועדה, כמפורט בתקנה 3.
3. מועד למתן התייחסות
(א) מתכנן מחוז או מהנדס הועדה, לפי הענין, יקצוב לחבר הועדה את המועד להגשת התייחסותו לתכנית, ובלבד שמועד זה לא יפחת מארבעה עשר ימים ושההתייחסות תוגש חמישה ימים לפחות לפני המועד האחרון להשלמת הבדיקה התכנונית המוקדמת.
(ב) האריך יושב ראש הועדה המחוזית או יושב ראש הועדה המקומית, לפי הענין, את המועד לעריכתה של הבדיקה התכנונית המוקדמת של התכנית לפי סעיף 62ב(ד) לחוק, רשאי מתכנן המחוז או מהנדס הועדה, בהתאמה, להאריך לחבר ועדה את המועד להגשת התייחסותו לתכנית לפי סעיף 62ב(ג) לחוק, ובלבד שזו תוגש חמישה ימים לפחות לפני המועד האחרון לעריכת הבדיקה התכנונית המוקדמת.
(ג) נתבקשה התייחסות חבר ועדה לתכנית לאחר שהוחלט על הפקדתה או לאחר שהופקדה, רשאי מתכנן מחוז או מהנדס הועדה, לפי הענין, לקצוב לחבר הועדה מועד להגשת התייחסותו לתכנית ובלבד שתוגש שלושים ימים לפחות לפני המועד האחרון להפקדת התכנית או לאישורה, כקבוע בסעיפים 86, 108(ג), או 109א לחוק, לפי הענין; תקנת משנה זאת לא תחול במקרה שבו מוסד התכנון קצב בהחלטתו מועד כאמור.
4. שליחת חוות הדעת
חבר ועדה ישלח את התייחסותו לתכנית למתכנן המחוז או למהנדס הועדה, לפי הענין, בפקסימיליה ובדואר רשום, עם העתק למגיש התכנית.
5. היוועצות בגורם מקצועי
(א) מתכנן מחוז או מהנדס הועדה, לפי הענין, המעוניין לקבל חוות דעת ביחס לתכנית, מכל גורם מקצועי שהוא לרבות מבעל דעה מייעצת, יפנה אליו בבקשה בכתב בענין.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), מתכנן מחוז או מהנדס הועדה, לפי הענין, שפנה לקבלת התייחסות חבר ועדה לתכנית, וזו לא ניתנה במועד, רשאי לבקש מגורם מקצועי אחר שימצא לנכון, את התייחסותו לתכנית ויחולו על בקשתו, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת המשנה האמורה.
(ג) על בקשות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), יחולו, בשינויים המחויבים, תקנות 2(ב) עד (ו), 3 ו-4.
6. מועד לקבלת התייחסות
(א) ועדה מחוזית או ועדה מקומית רשאית לפנות לחבר ועדה או לגורם מקצועי כפי שתמצא לנכון, לשם היוועצות או קבלת חוות דעתם, בכל שלב משלבי אישורה של תכנית, עד שהתכנית פורסמה למתן תוקף לפי סעיף 117 לחוק.
(ב) ועדה מחוזית או ועדה מקומית לא תתנה הפקדת תכנית או אישורה בהיוועצות או בקבלת חוות דעת כאמור בתקנת משנה (א), אלא בנסיבות מיוחדות שיירשמו.
7. קיום תוקף
התייחסות של חבר ועדה וחוות דעת של גורם מקצועי, לפי תקנות אלה, יהיו בתוקף גם אם לא קוימה הוראה מהוראות תקנות אלה ובלבד שהשתכנע מוסד התכנון, המוסמך להפקיד את התכנית, שאי הקיום לא גרם לעיוות דין.
8. שמירת דינים
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
9. תחילה ותחולה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן והן יחולו על תכניות שהוגשו למוסד תכנון לאחר תחילתן.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ג, 957.
2 התקנות פורסמו ביום 20.8.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ