אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), התשס"ה-2004

תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), התשס"ה-2004

תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), התשס"ה-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 261(ה(2) ו-(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר התחבורה, עם השר לאיכות הסביבה ועם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"גשר" - גשר אשר מפתחו הכולל עולה על 12 מטרים;
"צוות מלווה" - גוף שנקבע בתכנית לצורך אישור, פיקוח ובקרה על התכניות המפורטות לביצועה של הדרך;
"תכנית" - התכנית מכוחה מבוקשת ההרשאה למבנה דרך;
"תכניות הנדסיות" - תשריטים, תרשימים וחתכים המפורטים בתקנה 2(3);
"תקנות המהנדסים" - תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.
2. בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך
בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך (להלן - הבקשה) תיערך לפי טופס 1 שבתוספת וכמפורט להלן:
(1) נוסף על האמור בסעיף 261(ה)(2), לחוק, תכלול הבקשה פרטים אלה:
(א) כאשר לפי הוראות התכנית נקבע צוות מלווה לביצועה - הרכב הצוות;
(ב) שמו של עורך החישובים הסטטיים למבנה הדרך;
(ג) התקנים לפיהם נערך התכנון ההנדסי;
(ד) הדרכים שיבטיחו נגישות לאנשים עם מוגבלויות;
(2) הבקשה תוגש בשני עותקים למתכנן המחוז והעתק אחד למהנדס הועדה המקומית;
(3) לבקשך יצורפו התכניות ההנדסיות כמפורט להלן:
(א) תשריט תנוחת מבנה הדרך על גבי מפה טופוגרפית הכוללת קואורדינטות עם ציון מיקום מבנה הדרך מודגש בצבע או בגוון שונה מרקע המפה, גבולות ומספרי גושים וחלקות וכן תרשים סביבה על רקע התכנית, בקנה מידה של התכנית;
(ב) חתך לאורך מבנה הדרך לרבות הסוללה או החפיר, ו-20 מטרים נוספים מכל צד של מבנה הדרך;
(ג) תרשים מבט צד של גשר או מחלף ותרשים מבט של חזית המנהרה (פורטל);
(ד) חתך טיפוסי לרוחב מבנה הדרך;
(ה) חתך טיפוסי בחיבור מבנה הדרך אל החפיר או הסוללה;
(ו) התכניות ההנדסיות האמורות ייערכו בקנה מידה של 1:500 ואולם מתכנן המחוז, לאחר התייעצות עם מהנדס הועדה המקומית, רשאי להתיר עריכת תכנית הנדסית בקנה מידה שונה מזה הקבוע בתקנה זו, אם ראה כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת;
(ז) התכניות ההנדסיות יוגשו בליווי קבצי רישום למחשב.
3. עריכת בקשה וחישובים סטטיים
(א) מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים להגיש לרשות מוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות והוא בלבד, מוסמך לחתום על בקשה לפי תקנות אלה.
(ב) החישובים הסטטיים למבנה הדרך ייערכו לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים אותה שעה ולפי הוראות כל דין הנוגע לענין זה.
4. שמירת תכניות קונסטרוקציה
תכניות הקונסטרוקציה יישמרו בידי מגיש הבקשה לפרק זמן שלא יפחת מ-10 שנים ממועד השלמת מבנה הדרך.
5. בדיקת הבקשה
(א) נוסף על האמור בסעיף 261(ה)(3) לחוק, יבדקו מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית את התאמת הבקשה להנחיות הצוות המלווה, אולם לא יבדקו את תכנון הקונסטרוקציה של מבנה הדרך.
(ב) תוצאות הבדיקה האמורה בתקנת משנה (א) ייערכו לפי טופס 2 שבתוספת.
6. החלטה בבקשה
(א) מתכנן המחוז ומהנדס הועדה המקומית רשאים להתנות את מתן ההרשאה להקמת מבנה דרך בתנאים הנוגעים לאספקת תשתיות למבנה הדרך ואי פגיעה בתשתיות קיימות, או בתנאים ארכיטקטוניים, אלא אם כן נקבעו תנאים ארכיטקטוניים בתכנית, או בידי הצוות המלווה, או שאותו צוות קבע שלא נדרשים תנאים ארכיטקטוניים.
(ב) הרשאה להקמת מבנה דרך תינתן לפי טופס 3 שבתוספת.
7. תוקף ההרשאה
תוקפה של הרשאה הוא למשך 5 שנים מיום נתינתה, והיא תפקע לאחר מועד זה אם לא הוחל בביצועו של מבנה הדרך.
8. שמירת דינים
אין בקבוע בתקנות אלה כדי לפגוע בהוראות כל דין לרבות הוראות תקנות המהנדסים.
9. הוראות מעבר
(א) תקנות אלה לא יחולו על -
(1) תכניות שהופקדו, או תכניות מיתאר ארציות שהועברו להערות הועדות המחוזיות, לפני יום י' באייר התשנ"ד (21 באפריל 1994);
(2) מבני דרך שהוחל בהקמתם קודם תחילתן של תקנות אלה.
(ב) לא ניתן יהיה להתנות מתן הרשאה להקמת מבנה דרך בתנאים ארכיטקטוניים, כאמור בתקנה 6(א), אם ההרשאה ניתנת מכוחה של תכנית שהופקדה או אושרה, או תכנית מיתאר ארצית שהועברה להערות הועדות המחוזיות, לפני תחילתן של תקנות אלה, אלא בתום ארבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה.
10. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
טופס בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך *
מועד הגשת הבקשה:
מס' הבקשה:
אל: מתכנן המחוז
(לציין שם המחוז)
העתק: מהנדס הועדה המקומית
(לציין שם הועדה המקומית)
1. שם הגוף שמגיש את הבקשה:
2. פרטי מגיש הבקשה:

שם מען טלפון פקס
3. סוג מבנה הדרך:
(לפרט: מחלף/גשר/מנהרה)
4. מספר התכנית (מיתאר או מפורטת) שמכוחה מוקם מבנה דרך:

5. עיקרי הוראות התכנית לענין מבנה הדרך:


6. תיאור מילולי של מבנה הדרך המתוכנן להקמה:


7. פירוט התכניות ההנדסיות הנלוות וקובצי רישום למחשב:


8. פירוט התכניות המלווה (אם נקבע בתכנית):
9. פרטי האדריכל / מתכנן המבנה / מתכנן אחראי לתכנון האדריכלי של המבנה:

שם מען טלפון פקס מס' רישיון
פרטי המהנדס האחראי לתכנון ההנדסי של המבנה:

שם מען טלפון פקס מס' רישיון
10. פרטי עורך החישובים הסטטיים של המבנה:

שם מען טלפון פקס מס' רישיון
11. הצהרת עורך החישובים הסטטיים:
אני מצהיר בזאת כי החישובים הסטטייים נערכו לפי
והתכנון ההנדסי נערך בהתאם לתקנים ובהתאם לכל דין.

תאריך חתימת המהנדס
12. חתימת מגיש הבקשה להרשאה:
13. תאריך:
טופס 2
(תקנה 5(ב))
בדיקה ואישור
החלטת מתכנן המחוז:
לא מאשר (נימוקים):
מאשר בתנאים (פירוט התנאים):
חתימה: חותמת:
הערות:תאריך:
החלטת מהנדס הועדה המקומית:
לא מאשר (נימוקים):
מאשר בתנאים/ופירוט התנאים:
חתימה: חותמת:
הערות:תאריך:
טופס 3
(תקנה 6(ב))
טופס להרשאה להקמת מבנה דרך
אל:
מגיש הבקשה
הנדון: בקשה לאישור מבנה דרך מסוג
מס' הבקשה
ניתנת בזה הרשאה להקמת מבנה דרך מסוג במקום
לפי הבקשה להרשאה מס' .מיום .
תנאים להרשאה (אם נקבעו):
1.
2.
3.
שם מהנדס הועדה המקומית: שם מתכנן המחוז: . ..
חתימה: .. חתימה: ...
תאריך: ..
_________
* שני עותקים מהבקשה יוגשו למתכנן המחוז והעתק אחד למהנדס הועדה המקומית.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 56.
2 התקנות פורסמו ביום 19.10.2004.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ