אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס"א-2001 1
(תיקון : תשס"ח)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 65(א), (ב) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות(תיקון : תשס"ח)2
בתקנות אלה -
"יום מסחר" -כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;
"מועד פדיון" - המועד שנקבע בתנאי הוצאתו של נייר ערך כמועד פדיון או המועד שנקבע בתנאי הוצאתה של אופציה כמועד מימוש;
"מועד קניה", "מועד מכירה" - המועד שבו קיבל מנהל קרן הודעה על ביצוע הוראתו לקניית נכס בעד הקרן או למכירת נכס מנכסיה מהאדם שביצע את ההוראה כאמור;
"מכירה באשראי" - מכירה או פדיון של נכס שתמורתם מתקבלת במועד מאוחר ממועד המכירה או הפדיון;
"מנוף אשראי של קרן" - סכום החוב בשל קנייה באשראי בעד הקרן, בתוספת סכום האשראי בשל פדיון יחידות ובתוספת מנוף הפעילות בנגזרים, בניכוי סך כל התמורות ממכירה באשראי הצפויות להתקבל בחשבון הקרן, ובניכוי סכומי המזומנים והפקדונות שבנכסי הקרן; לעניין זה, "סכומי המזומנים והפקדונות" - למעט כספי התמורה שצפויה להתקבל מעודף היצירות בקרן באותו יום ולמעט פקדונות לזמן קצוב (כהגדרתם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994); לעניין זה, "תמורות ממכירה באשראי" למעט התמורה ממכירת נכס במסגרת עסקת מכר חוזר;
"מנוף פעילות בנגזרים" - סך כל הבטוחות הנדרשות בשל פעילות בנגזרים; לעניין זה, "בטוחות נדרשות" - כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001 (להלן - תקנות האופציות);
"מקום עסקה" - לעניין עסקה בנייר ערך - בורסה ושוק מוסדר, לעניין עסקה באופציה - בורסה, לעניין עסקה ביחידה או מניה של קרן חוץ - עסקה עם מנהל קרן חוץ ולעניין עסקה במטבע חוץ - בנק;
"סכום האשראי בשל פדיון יחידות" - סכום החוב בשל האשראי שנתקבל לצורך מימון עודף פדיונות בקרן;
"עודף יצירות בקרן" - ההפרש בין שווי היחידות שנרכשו לשווי היחידות שנפדו, ביום שבו שווי היחידות שנמכרו עולה על שווי היחידות שנפדו;
"עודף פדיונות בקרן" - ההפרש בין שווי היחידות שנפדו לשווי היחידות שנרכשו, ביום שבו שווי היחידות שנפדו עולה על שווי היחידות שנמכרו;
"עסקת מכר חוזר" - עסקת מכר חוזר בניירות ערך כהגדרתה בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו -2006 ;
"פיקדון לזמן קצוב" - פיקדון בתאגיד בנקאי שלפי תנאי הפקדתו הוא לתקופה קבועה מראש העולה על יום אחד;
"קנייה באשראי" - קניית נכס שהתשלום בעדו נעשה במועד מאוחר ממועד הקניה או שהתשלום בעדו ממומן מאשראי שמקבל מנהל הקרן או שהתשלום בעדו נעשה באותו יום מהתמורה שצפויה להתקבל מעודף היצירות בקרן באותו יום;
"קרן ממונפת" - כהגדרתה בתקנות האופציות;
"שווי יחידה" - שווי נקי של נכסי הקרן מחולק במספר היחידות;
"תקופת האשראי" -- התקופה שבין מועד הקניה, המכירה או הפדיון לבין מועד התשלום בעד הקניה או מועד קבלת התמורה בעד המכירה או הפדיון.
2. קניה ומכירה באשראי(תיקון : תשס"ח)2
מנהל קרן רשאי לקנות או למכור נכס באשראי במקום עסקה שבו קניה או מכירה של נכס נעשית, דרך כלל, כקנייה באשראי או כמכירה באשראי, ובלבד שתקופת האשראי לא תעלה על תקופת האשראי המקובלת במקום העסקה לגבי הנכס מן הסוג שקנה או מכר, או על שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר במקום העסקה, לפי הקצר שביניהם.
3.אשראי בעד קרן(תיקון : תשס"ח)2
(א) מנהל קרן רשאי לקחת אשראי מבנק בעד קרן שבניהולו ובלבד שמנוף האשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל קרן לקחת אשראי בשל פדיון יחידות גם מחבר בורסה; היה חבר הבורסה חברה השולטת במנהל הקרן או בנאמן או חברה בשליטת אדם כאמור, לא תעלה הריבית המשולמת מנכסי הקרן בגין האשראי על הריבית שגובה הבנק שבו מופקדים המזומנים של הקרן, בעסקת אשראי מאותו סוג שהוא עושה עם לקוחות אחרים בהיקף שנעשה בעד כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן.
(ג) עלה מנוף האשראי של הקרן על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור, (להלן - חריגה במנוף האשראי), לא יראו בכך הפרת הוראות תקנה משנה (א) אם נתקיימו שני אלה:
(1) החריגה במנוף האשראי נסתיימה עד תום יום חישוב המחירים השני לאחר שהחלה;
(2) חריגה במנוף האשראי קרתה בקרן לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר החודשים האחרונים.
3א.עסקת מכר חוזר(תיקון : תשס"ח)2
מנהל קרן רשאי לקנות או למכור נכס באשראי במסגרת עסקת מכר חוזר.
4. מועד הרישום בספרי הקרן
קנה מנהל קרן או מכר נכס באשראי, ייתוסף הנכס לנכסי הקרן בספרי הקרן, או ייגרע מהם, במועד הקניה או במועד המכירה, לפי הענין.
5. הגבלה על קניית נכס בעד הקרן (תיקון : תשס"ח)2
לא יקנה מנהל קרן נכס בעד הקרן, אם לאחר הקנייה יעלה מנוף האשראי של הקרן על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 388.תשס"ח,147.
2 תקנה 6 לחוק תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאותבאשראי ושיעור מירבי להתחייבויות) (תיקון), התשס"ח-2007 ק"ת תשס"ח 147( להלן התקנות המתוקנות קובעת כי תקנה 1 - 3, 3א', 5, תחילתן מיום 31.12.2007
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ