אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו -2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 42(ה), 72(א), 82(ג) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות2
בתקנות אלה -
"איגרות חוב" - למעט איגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;
"דרגת חשיפה מרבית למניות" - כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007 (להלן תקנות הסיווג);
"חברה מדרגת" - חברה שעיסוקה דירוג חוב לפי כושר הפירעון של מי שהוציא את איגרות החוב, שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על פי סעיף 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964;
"יום התחילה" - כאמור בתקנה 6;
"מפיץ" - מפיץ שאינו משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;
"סוג הקרן" - קרן מסוג 1, קרן מסוג 2 או קרן מסוג 3, או קרן מסוג 4, לפי הענין;
"פעילות בנגזרי מניות" - החזקה ויצירה של אופציות וחוזים עתידיים ומכירה בחסר של ניירות ערך, שתכליתן להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה במניות או לשינויים במדדי מניות, או הנמצאות במתאם שלישי לתוצאות האמורות;
"קרן מחקה" - כהגדרתה בתקנות הסיווג;
"קרן מסוג 1" - קרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות היא 1 ושלפי מדיניות ההשקעות שלה מתחייב מנהל הקרן להשקיע 85 אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה:
(1) איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות;
(2) איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים;
(3) פיקדונות,
"קרן מסוג 2" - קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה, דרגת החשיפה המרבית שלה למניות גבוהה מ- 3;
"קרן מסוג 3" - קרן שלפי מדיניות ההשקעות שלה אינה קרן מסוג 1, קרן מסוג 2 או קרן מסוג 4;
"קרן מסוג 4" - קרן כספית, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה- 1994.
"שיעור חשיפה למניות" - שיעור החשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. עמלת הפצה
(א) מנהל קרן רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות באמצעות המפיץ (להלן - עמלת הפצה), ובלבד שאותו מפיץ אישר כי הוא יסכים להתקשר עם כל מנהל קרן אחר שביקש להתקשר עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה בשיעור ובתנאי תשלום זהים, ובעבור שירות זהה.
(ב) לא הוסכם בין מנהל הקרן לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המפיץ לגבות מרוכש יחידה עמלה בסכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן אילו הוסכם על כך בינם, או בסכום הנמך ממנו, ובלבד שהעמלה לא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים שלא הוסכם בינם לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה.
(ג) אין באמור בתקנה זו כדי למנוע ממפיץ לגבות עמלה אחרת מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה, ובלבד שלא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים.
3. גובה עמלת ההפצה2
מפיץ לא יגבה ומנהל קרן לא ישלם עמלת הפצה, בעד כל יום שבו מוחזקת יחידה של קרן שבניהולו של מנהל הקרן באמצעות המפיץ, בסכום העולה על מחיר הפדיון של היחידה שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום - מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום, כשהוא מוכפל באחד מאלה, לפי סוג הקרן כפי שצוין בתשקיף הקרן או בדוח שיש להגיש כאמור בתקנה 4 או 7:
(1) בקרן מסוג 1 - 0.25%/365;
(2) בקרן מסוג 2 - 0.8%/365;
(3) בקרן מסוג 3 - 0.4%/365.
(4) בקרן מסוג 4 - 365/0.125%
4. סיווג קרנות
מנהל קרן יציין בתשקיף קרן שבניהולו את סוג הקרן; שונתה מדיניות ההשקעות של הקרן באופן המביא לשינוי בסוג הקרן, יציין מנהל הקרן בדוח שיגיש לפי סעיף 61 לחוק בדבר שינוי מדיניות ההשקעות גם את סוג הקרן החדש.
5. יחידות שלא תגבה בשלן עמלה2 (תיקון: תש"ע)
מפיץ לא יגבה עמלת הפצה בשל יחידות אלה:
(1) יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים בעבור לקוח הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק, ואולם מפיץ שאין לו החזקה כלשהי במנהל קרן, רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים הנשלט על ידו בעבור לקוח הקשור עם מנהל התיקים בהסכם לניהול תיק השקעות;
(2) יחידות שנרכשו בידי בעל יחידה לפני יום התחילה, ויראו פדיון של יחידות בידי בעל היחידה, שנעשה לאחר יום התחילה, כאילו נעשה תחילה מתוך יחידות שנרכשו לפני יום התחילה, ואולם מפיץ רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות של קרן שרכש בעל יחידה לפני יום התחילה, אם הקרן נוהלה ביום ה' בתמוז התשס"ה (10 באוגוסט 2005) בידי מנהל קרן אשר נשלט באותו מועד בידי אותו מפיץ או בידי חברה אשר שלטה באותו מפיץ, ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קרן אשר קשור עם המפיץ בהסכם הפצה;
(3) יחידות ל קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
(4) יחידות של קרן המוחזקות בקרן;
(5) יחידות של קרן מחקה;
(6) יחידות המוחזקות בקופת גמל בניהול אישי, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
6. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בניסן התשס"ו (1 באפריל 2006).
7. הוראת מעבר
מנהל הקרן יגיש לרשות ולבורסה, עד יום התחילה, דוח ובו יפרט את סוג הקרן של כל קרן שבניהולו.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 494; תשס"ח, 163; תש"ע, 234.
2 תקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) (תיקון), התשס"ח-2007 (להלן התקנות המתקנות (ק"ת תשס"ח, 165) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 3, 5:
"4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) (תיקון), התשס"ח -2007, או של תקנות הסיווג, לפי המאוחר מביניהן."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ