אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62,59(א) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ח, תש"ע)
בתקנות אלה -
"אגד" או "אגד קרנות" - אגד ישראלי או אגד חוץ;
"אגד חוץ" - קרן פתוחה, שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה אגד ישראלי;
"אגד ישראלי" - קרן פתוחה, שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה אגד ישראלי;
"דרגת איגרת חוב" - דרגה שנקבעה חאירת חוב על ידי חברה מדרגת, ואם היא איגרת חוב שהוציאה מדינה ולא נקבעה לה דרגה - דרגה שנקבעה למדינה שהנפיקה אותה";
"חברה מדרגת" - חברה מן המפורטות בטבלה שבתוספת;
"טבלת דרגות" - הטבלה שבתוספת, שפורטו בה הדרגות הנדרשות על פי תקנות אלה לגבי איגרות חוב המוחזקות בקרן, על פי סולמות דירוג של חברות מדרגות שונות";
"יום מסחר" - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;
""יחידות מוחזקות" - יחידות של קרן מוחזקת;
"יחידות של קרן חוץ" - לרבות מניות של קרן חוץ;
"מדד בסיס" - המדד ששיעורי השינוי בו הם יעד להשגה של קרן מחקה;
"מדינת המוצא" - המדינה שבההוקמה קרן החוץ";
"מזומנים" - לרבות פיקדון לזמן קצוב, שלפי תנאי הפקדתו הסכום שייווסף עליו עם משיכתו לא יפחת בשל כך שנמשך לפני תום התקופה שנקבעה;
"מחיר הוצאה" של נייר ערך - מחירו על פי תנאי הוצאתו;
""מניות של קרן גידור" - לרבות יחידות השתתפות שהוציאה קרן גידור שהיא שותפות;
"מערכת המסחר למוסדיים" - כהגדרתה בתקנון הבורסה בחלק א' למדריך המסחר, פרק ג', סעיף 5א;
"משך חיים ממוצע" - כשהוא מחושב בדרך המקובלת למדידתו;
"סולם דרגות לטווח ארוך" - סולם דרגות שלפיו מדרגת חברה מדרגת חוב שמועד פדיונו עולה על שנה אחת מיום הוצאתו;
"סולם דרגות לטווח קצר" - סולם דרגות שלפיו מדרגת חברה מדרגת חוב שמועד פדיונו אינו עולה על שנה אחת מיום הוצאתו";
"עושה שוק לנייר ערך" - אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה או בשוק המוסדר שבהם נסחר נייר ערך החוץ, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא נסחר, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את נייר הערך ומחיר שבו הוא מתחייב למכור את נייר הערך;
"פיקדון לזמן קצוב" - פיקדון בתאגיד בנקאי שלפי תנאי הפקדתו הוא נעשה לתקופה קבועה מראש, העולה על יום אחד ואינה עולה על שלושים ימים;
"קרן אינדקס נסחרת" - קרן חוץ שייעודה השגת שיעורי שינוי הדומים לשיעורי השינוי במדד ניירות ערך מסויום, ואשר יחידותיה נסחרות בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל;
"קרן גידור" - תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר, והפקת רווחים משותפת מכל האמור, כאשר ההשקעה, הקניה, היצירה והמכירה בחסר כאמור, יכול שייעשו בשיעורים ובתנאים החורגים מהשיעורים ומהתנאים המותרים לקרן נאמנות על פי החוק במדינה שבה הוקם התאגיד, ולרבות אגד קרנות גידור; לעניין זה, "אגד קרנות גידור" - תאגיד המחזיק בקרנות גידור ובמזומנים בלבד;
"קרן חוץ פתוחה" - קרן חוץ שיחידותיה ניתנות לפדיון לפי דרישת בעל יחידות, בדרך כלל בכל אחד מהימים שני עד שישי בשבוע;
"קרן כספית" - קרן פתוחה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן כספית;
"קרן מוחזקת" - קרן או קרן חוץ שיחידות שלה מוחזקות באגד קרנות;
"קרן מחקה" - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007";
"שווי יחידה או מניה בקרן", "שווי מטבע חוץ", "שווי נייר ערך", "שווי נייר ערך חוץ", "שווי נכסי קרן", "שווי פיקדון" "שווי תעודות חוב";- כמשמעותם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;
"שווי סדרה" של איגרת חוב - שווי הסדרה שנמנית עמה אגרת החוב;
"שלב המסחר הרציף" - שלב המסחר הדו-צדדי המתקיים בבורסה בישראל, והמתבצע באופן רציף וממוחשב;
"שלב מסחר הפתיחה" - שלב המסחר הרב צדדי שבו מתבצעות העסקאות הראשונות של יום המסחר ושנקבע בו לכל נייר ערך שער פתיחה;
"שער פתיחה" - השער שנקבע לנייר ערך בשלב מסחר הפתיחה;
"תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות;
"תעודת חוב" - נייר ערך מסחרי, כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, שאינו נסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ומועד פדיונו אינו מאוחר משנים עשר חודשים מיום הוצאתו ומשך החיים הממוצע שלו אינו עולה על תשעים ימים;
"תקנות האופציות" - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א -2001 .
"תקנון הבורסה" - תקנון כאמור בסעיף 46 לחוק ניירות ערך.
פרק ב': נכסים שמותר להחזיק בקרן
2. נכסים בקרן פתוחה (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן פתוחה שבניהולו נכסים מהסוגים ובתנאים כמפורט להלן:
(1) נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, למעט במערכת המסחר למוסדיים;
(2) נייר ערך חוץ הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ובלבד -
(א) שאם הוא נסחר בשוק מוסדר -
(1) אם אינו נייר ערך שהוציאה המדינה - הוא הוצע לציבור על פי תשקיף שאישר מי שרשאי לאשרו במדינה שבה נרשם נייר הערך למסחר;
(2) בחמישים וחמישה מתוך שישים ימי המסחר שקדמו ליום שבו נרכש, התפרסמו מחירי נייר ערך החוץ במערכת הפצה בין-לאומית של מידע על ניירות ערך (להלן - מערכת מידע), ולגבי נייר ערך חוץ שטרם חלפו שישים ימי מסחר מיום שהחל להיסחר - התפרסמו מחירי נייר הערך בתשעים אחוזים לפחות מימי המסחר שחלפו מיום שהחל להיסחר; לעניין זה, "מחירי נייר ערך" - מחיר הקניה ומחיר המכירה של נייר הערך שפרסמה מערכת מידע לאחרונה לפני סוף יום המסחר בשוק שבו נסחר נייר הערך, המבוסס על מחיר קניה ומחיר מכירה של נייר הערך באותו יום מסחר, שנאסף במערכת המידע משני עושי שוק לנייר הערך או משני סוחרים בניירות ערך לפחות;
(3) אם הוא איגרת חוב - שווי הסדרה שלה הוא כערכם בשקלים חדשים של מאה מיליון דולר של ארה"ב לפחות (בתקנה זו - שווי מזערי); פחת שווי הסדרה של איגרת חוב מן השווי המזערי, רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן, ואולם לא ירכוש איגרות חוב נוספות מאותה סדרה;
(ב) (בוטלה)
(3) אופציה וחוזה עתידי שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות האופציות;
(4) נייר ערך או נייר ערך חוץ שטרם החל להיסחר, ובלבד שנרכש לאחר שאושר רישומו למסחר בבורסה למעט במערכת המסחר למוסדיים, או בשוק מוסדר, ובמחיר שאינו עולה על מחיר הוצאתו;
(5) נייר ערך שאינו נסחר בבורסה, הניתן להמרה בנייר ערך הנסחר בבורסה, שמתקיימים בו התנאים שלהלן:
(א) על פי תנאי הוצאתו, הוא ניתן להמרה, לפחות ביום אחד בכל תקופה של שלושים ימים רצופים;
(ב) המחיר שישולם בעדו אינו גבוה מאחד מאלה, לפי העניין:
(1) מחיר הוצאתו;
(2) שוויו בעת רכישתו;
(6) איגרת חוב הנסחרת במערכת המסחר למוסדיים, ואשר מתקיימים
בה תנאים אלה:
(א) היא אינה ניתנת להמרה;
(ב) אם הנפיק אותה תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך (בפסקה זו - תאגיד מדווח) - דרגתה היא כקבוע בטבלת הדרגות לעניין פסקת משנה זו לפי סולם דרגות לטווח קצר או לטווח ארוך, לפי העניין;
(ג) אם הנפיק אותה תאגיד שאינו תאגיד מדווח - דרגתה היא כקבוע בטבלת הדרגות לעניין פסקת משנה זו לפי סולם דרגות לטווח קצר או לטווח ארוך, לפי העניין;
(ד) יש תאגיד אחד לפחות שקיבל את אישור הבורסה בישראל לפעול כעושה שוק באגרת החוב, לפי תקנון הבורסה, ומבצע בה עשיית שוק;
(ה) השווי הרשום למסחר במערכת המסחר למוסדיים של אגרות החוב הנמנות עם הסדרה שעמה נמנית איגרת החוב (בפסקה זו - השווי הרשום למסחר), הוא שבעים וחמישה מיליון שקלים חדשים לפחות, ובלבד שבמועד רישומן של איגרות החוב האמורות למסחר לא פחת השווי הרשום למסחר ממאה וחמישים מיליון שקלים חדשים;
(ו) שונתה דרגת איגרת החוב בזמן שהוחזקה בקרן, וכתוצאה מן השינוי אין מתקיימות עוד הוראות פסקת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או ירד השווי הרשום למסחר באופן שאין מתקיים עוד התנאי הקבוע בפסקת משנה (ה), רשאי מנהל הקרן להמשיך להחזיקה בקרן, ואולם אין הוא רשאי להוסיף לקנותה בעד הקרן;
(7) נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, שלפי תקנון הבורסה לא יעשה המחזיק בו עסקה או פעולה במשך תקופה, הכל לפי התקנון, נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל שחלות על מכירתו מגבלות לפי סעיף 15 ג(א)(1)לחוק ניירות ערך ונייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שחלות על מכירתו מגבלות לפי דין, לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים;
(8) תעודת חוב שמתקיימים לגביה כל אלה:
(א) בידי מנהל הקרן התחייבות של המנפיק לפדות את תעודת החוב לא יאוחר משלושים ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, בסכום השווה למחיר ההוצאה בתוספת
(1) הריבית שנצברה עליה על פי תנאיה עד למועד שבו תיפדה;
(2) החלק היחסי של דמי הניכיון אם הונפקה בניכיון; לעניין זה, "החלק היחסי של דמי הניכיון" - סכום השווה להפרש שבין מחיר ההוצאה של תעודת החוב למחיר פדיונה על פי תנאיה, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר הימים שחלפו מאז מועד הוצאת תעודת החוב עד ליום הפדיון בעקבות דרישת מנהל הקרן, לבין מספר הימים שבין מועד ההוצאה למועד הפדיון על פי תנאיה;
(3) הפרשי שער, אם היתה צמודה למטבע חוץ, או הפרשי הצמדה, אם היתה צמודה למדד המחירים לצרכן, שנצברו עליה עד ליום שבו תיפדה;
(ב) דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, בסולם דרגות לטווח קצר או שדרגתו של מי שהנפיק אותה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו לפי סולם דרגות לטווח ארוך; שונתה דרגת תעודת החוב או דרגתו של מי שהנפיק אותה בזמן שהוחזקה בקרן, וכתוצאה מהשינוי אין מתקיימות עוד הוראות פסקת משנה זו, ידרוש מנהל הקרן את פדיון תעודת החוב מאת המנפיק ולא יהיה רשאי להוסיף ולקנותה בעד הקרן;
(9) יחידות של קרן סגורה שמנהלה הוא חברה שהתאגדה בישראל, ובלבד שהקרן הסגורה אינה מנוהלת בידי מנהל הקרן של הקרן הרוכשת את יחידות הקרן הסגורה, וכן יחידות של קרן חוץ;
(10) מטבע חוץ;
(11) מזומנים;
(12) פיקדון לזמן קצוב;
(13) נייר ערך או נייר ערך חוץ שנמחק מהרישום למסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ובלבד שנרכש בתקופה שהתקיים בו מסחר בבורסה או בשוק המוסדר; לעניין זה לא יראו את תקופת הזמן הקצובה שחודש בה המסחר בנייר הערך, עובר למחיקתו, כתקופה שהתקיים בו מסחר.
2א. נכסים בקרן כספית (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
על אף האמור בתקנה 2, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק בקרן כספית שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1) איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד למועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאה שלא בידי המדינה - דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך;
(2) איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות, ואם הוצאה שלא בידי המדינה - דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך;
(3) מילווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שנה אחת;
(4) תעודת חוב שאינה צמודה אלא לשער מטבע, אשר מתקיים בה האמור בתקנה 2(8)(א), ודרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, בסולם דרגות לטווח קצר;
(5) פיקדון לזמן קצוב;
(6) איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד למועד פדיונה עולה על שנה אחת, אם היא ניתנת לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים, תנאי פדיונה או המרתה גורמים לכך שתנודתיותה דומה לתנודתיות איגרת חוב כאמור בפסקת משנה (1), ודרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך;
(7) מזומנים.
(ב) הוחזקו בקרן נכסים הצמודים לשער מטבע, יהיו כולם צמודים לאותו מטבע, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים המוחזקים בקרן יהיו באותו מטבע ולא יוחזקו בה נכסים שאינם צמודים.
(ג) הוחזקו בקרן נכסים שאינם צמודים לשער מטבע, יוחזקו בה פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בשקלים חדשים בלבד.
(ד) משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים.
מזומנים 0-.
2ב. נכסים באגד ישראלי (תיקון: תשס"ח)
על אף האמור בתקנה 2, מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק באגד ישראלי שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1) יחידות של קרן פתוחה שבניהולו, פיקדון לזמן קצוב ומזומנים;
(2) השווי הכולל של היחידות שהוא מחזיק לא יפחת משבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיו;
(3) קרן שהוא מחזיק לא תהיה אגד קרנות.
2ג. נכסים באגד חוץ (תיקון: תשס"ח)
על אף האמור בתקנה 2, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק באגד חוץ שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1) יחידות של קרן חוץ פתוחה, פיקדון לזמן קצוב ומזומנים;
(2) השווי הכולל של היחידות שהוא מחזיק לא יפחת משבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיו;
(3) בקרן מוחזקת באגד חוץ יתקיימו תנאים אלה:
(א) יחידותיה מוצעות לציבור במדינת המוצא על פי תשקיף שאישר מי שהוסמך על פי דין באותה מדינה לאשרו, ומתקיים בתשקיף לפחות אחד מאלה:
(1) הוא מתפרסם אחת לשנים עשר חודשים לפחות;
(2) על פי הדין במדינת המוצא, חייב מנהל הקרן לעדכנו בכל שינוי בעניינים המהותיים הכלולים בו;
(ב) יחידותיה מוצעות לציבור במדינת המוצא במשך שנים עשר חודשים לפחות עובר לרכישתן בעד אגד החוץ;
(ג) מחירי יחידותיה נקבעים על פי שווי הנכסים המוחזקים בה, והם מתפרסמים באתר הקרן או באתר מנהל הקרן באינטרנט או במערכת הפצה בין לאומית של מידע על קרנות נאמנות, לגבי כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות במדינת המוצא;
(ד) שווי יחידות הקרן, על פי המידע האחרון שפורסם באתר הקרן או באתר מנהל הקרן באינטרנט או במערכת הפצה בין לאומית של מידע על קרנות נאמנות, אינו נמוך מערכם בשקלים חדשים של חמישים מיליון דולר של ארצות הברית (בתקנה זו - שווי מזערי);
(4) פחת שווי יחידות של קרן מוחזקת באגד חוץ מן השווי המזערי, לא ימשיך מנהל אגד החוץ לרכוש יחידות של אותה קרן מוחזקת, ואם היה שווי היחידות נמוך מהשווי האמור במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים - יפדה את יחידות הקרן המוחזקת בתוך חודש ימים מתום התקופה האמורה, זולת אם עלה שווי היחידות במהלך החודש מעל לשווי המזערי;
(5) לא התפרסמו מחירי יחידות של קרן מוחזקת באגד חוץ יותר משבעה ימי מסחר בתוך תקופה של חודשיים ימים, יפדה מנהל אגד החוץ את יחידות הקרן המוחזקת בתוך חודש ימים מתום יום המסחר השביעי שלא התפרסם בו מחיר היחידות."
3. נכסים בקרן סגורה (תיקון: תשס"ח)
מנהל קרן רשאי להחזיק בקרן סגורה שבניהולו נכסים מהסוגים ובתנאים המפורטים בתקנה 2, וכן פקדון לזמן קצוב בתאגיד בנקאי בישראל לתקופה העולה על שלושים ימים.
3א. נכסים בקרו יחודית (תיקון: תשס"ח)
מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן ייחודית שבניהולו -
(1) נכסים כאמור בתקנה 3;
(2) מניה של קרן גידור, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(א) מחיר המניה מתפרסם במועדים ידועים מראש, ולפחות אחת לחודש, על ידי תאגיד שעיסוקו, בין השאר, פרסום מחירי מניות של קרנות גידור על פי נתונים שקיבל ממנהלי קרנות גידור;
(ב) המניה ניתנת לפדיון במועדים ידועים מראש, ולפחות אחת לשלושה חודשים;
(ג) למנהל הקרן מידע שוטף על מדיניות ההשקעות של קרן הגידור או על הרכב נכסיה.
4. סייג לנכסים בקרן
על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לא יחזיק מנהל קרן בקרן שבניהולו נייר ערך שהוציא מנהל הקרן או הנאמן.
4א. שמירת נכסים (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
מנהל קרן לא יקנה ולא יחזיק נכס בקרן שבניהולו אלא אן כן הוא מופקד באופן השומר, להנחת דעתו ולהנחת הנאמן, על זכות הקרן לנכס ולזכויות הנובעות ממנו.
פרק ג': שיעורים מרביים לנכסים
5. שיעור מרבי לניירות ערך של תאגיד או מדינה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ח, תש"ע)
(א) שווי ניירות ערך ניירות ערך חוץ ומניות של קרן אינדקס נסחרת שהוציא תאגיד, המוחזקים בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), בקרן מחקה ולא יעלה שיעור ניירות ערך שהוציא תאגיד, המוחזקים בקרן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן, על משקל התאגיד במדד הבסיס של הקרן, בתוספת שתי נקודות אחוז, ולא יעלה על 25 אחוזים; לעניין זה -
"משקל תאגיד במדד הבסיס" - המשקל המיוחס לתאגיד לעניין חישוב השינויים במדד הבסיס;
"נקודת אחוז" - אחוז אחד מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(ב) שווי איגרות חוב שהוציאה מדינה שאינה מדינת ישראל או ארגון בין
לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983, המוחזקות בקרן -
(1) לא יוגבל, אם דרגתן של איגרות החוב היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(2) לא יעלה על ארבעים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אם דרגתן של איגרות החוב היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(3) לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנה משנה (א), אם אינן אג"ח כאמור בפסקאות (1) או (2).
ואולם אם שונתה דרגת איגרת חובכ בזמן שהוחזקה בקרן וכתוצאה מהשינוי אין מתקיימות הוראות פסקאות (1) או(2), רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן,ואולם לא יהיה רשאי לקנותה בעד הקרן.
6. שיעור מרבי מהשווי הרשום למסחר (תיקון: תשנ"ט, תשס"ח)
(א) שווי נייר ערך, למעט איגרת חוב, ושווי נייר ערך חוץ למעט אם הוא איגרת חוב המוחזק בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהכמות הרשומה למסחר של אותו נייר ערך או נייר ערך חוץ כשהיא מוכפלת בשוויו לתום יום המסחר (בתקנה זו - שווי רשום למסחר).
(א1) שווי איגרת חוב, לרבות אם היא נייר ערך חוץ, המוחזקת בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותה איגרת חוב;
(ב) שווי נייר ערך, למעט איגרת חוב, ושווי נייר ערך חוץ למעט אם הוא איגרת חוב המוחזק בקרנות שבניהולו של מנהל קרן, לא יעלה על חמישה עשר אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותו נייר ערך.
(ב-1) שווי איגרת חוב, לרבות אם היא נייר ערך חוץ, המוחזקת בקרנות שבניהולו של מנהל קרן, לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותה איגרת חוב.
(ג) לענין תקנה זו, יראו ניירות ערך או ניירות ערך חוץ מסדרות שונות כניירות ערך שונים.
6א. שיעור מרבי לאופציות (תיקון: תשס"ח)
שווי אופציות המוחזקות בקרן לא יעלה על השיעורים הקבועים בתקנות 3 ו-4 לתקנות האופציות.
6ב. שיעור מירבי לתקנות חוב (תיקון: תשס"ח)
(א) שווי תעודות חוב המוחזקות בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובקרן כספית - על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) שווי תעודות חוב שהנפיק תאגיד כלשהו המוחזקות בקרן כספית לא יעלה על שניים וחצי אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) עלה שווי תעודות חוב המוחזקות בקרן על השיעורים כאמור בתקנות משנה (א) או (ב) במשך שבעה ימי מסחר רצופים, לא יראו בחריגה מהשיעורים האמורים הפרת הוראות תקנה זו, אם דרש מנהל הקרן ממנפיק תעודות החוב, ביום המסחר הראשון לאחר שחלפה התקופה כאמור, פדיון של תעודות חוב בשווי שיפחית את שיעורן לשיעורים המותרים.
7. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
8. שיעור מרבי לנכסים שאינם נסחרים (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
(א) שווי איגרות חוב כאמור בתקנה 2(2)(א)(3), ששווי הסדרה שלהן נמוך מן השווי המזערי, כהגדרתו בתקנה 2(2)(א)(3), במשך תקופה של שלושה חדשים לפחות יחד עם שווי נכסים כאמור בתקנה 2(4) עד (7) המוחזקים בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן שאינה קרן כספית שווי פקדונות לזמן קצוב לא יעלה על חמישה אחוזים כאמור.
(ב) שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על חמישים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; ואולם שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב המוחזקים בקרן כספית לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששווי פקדונות לזמן קצוב לתקופה העולה על שבעה ימי עסקים יחד עם שווי תעודות חוב אשר אין בידי מנהל הקרן התחייבות המנפיק לפדותן בתוך שבעה ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, בסכום האמור בתקנה 2(8)(א), לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(ג) עלה שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב על השיעור האמור בתקנת משנה (ב), לא יראו בכך הפרת הוראות תקנה זו אם הוקטן השווי האמור כדי השיעור המותר, בתוך שבעה ימי עסקים.
9. שיעור מרבי ליחידות בקרן שאינה אגד קרנות -(תיקון: תשס"ח)
בקרן שאינה אגד קרנות
(1) שווי יחידות של קרנות סגורות יחד עם שווי יחידות של קרנות חוץ שאינן קרנות אינדקס נסחרות המוחזקות בה, לא יעלה על חמישה עשר אחוזים, מהשווי הנקי של נכסיה;
(2) שווי יחידות של קרן סגורה או קרן חוץ שאינה קרן אינדקס נסחרת, המוחזקות בה לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
9א. שיעור מרבי ליחידות באגד קרנות (תיקון: תשס"ח)
(א) שווי יחידות של קרן מוחזקת לא יעלה על 25 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי אגד קרנות.
(ב) שווי יחידות של קרן מוחזקת באגד ישראלי לא יעלה על 25 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן המוחזקת.
9ב. שיעור מרבי לניירות ערך שהוציאה קרן גידור (תיקון: תשס"ח)
(א) לא ירכוש מנהל קרן ייחודית מניות שהוציאה קרן גידור באופן שבעקבות הרכישה יעלה שווי -
(1) המניות שהוציאה קרן הגידור שיוחזקו בקרן ביום הרכישה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן הייחודית;
(2) כל המניות שהוציאו קרנות גידור שיוחזקו בקרן ביום הרכישה על שלושים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן הייחודית.
(ב) לעניין תקנת משנה (א), יראו החזקה של אגד קרנות גידור בקרן הייחודית כהחזקה בכל אחת מקרנות הגידור המוחזקות באגד קרנות גידור.
(ג) עלה ביום כלשהו שווי המניות שהוציאה קרן גידור או שהוציאו קרנות גידור, המוחזקות בקרן הייחודית, על השיעורים האמורים בתקנת משנה (א), ינקוט מנהל הקרן הייחודית אמצעים כמפורט להלן, עד שירד השיעור כדי השיעור המותר:
(1) לא יוסיף לקנות מניות שהוציאה קרן גידור;
(2) יפדה מניות שהוציאה קרן גידור או שהוציאו קרנות גידור המוחזקות בקרן הייחודית, במועד הפדיון הראשון של מניות אלה לאחר אותו יום.
10. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
11. שיעור מרבי לפקדונות לזמן קצוב
שווי פקדונות לזמן קצוב לא יעלה על ארבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי קרן סגורה.
11א.שיעור מרבי לפקדונות ולמזומנים(תיקון: תשס"ח)
(א) שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב, לא יעלה על חמישים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי קרן; הוראות תקנה זו לא יחולו בארבעים וחמישה הימים הראשונים שלאחר המועד שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה לציבור.
(ב) עלה שווי המזומנים והפקדונות לזמן קצוב בקרן על השיעור האמור, לא יראו בכך הפרת הוראות תקנת משנה (א), אם המספר המצטבר של ימים שבהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על מאה ושמונים במשך שנים עשר חודשים.
(ג) שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב המופקדים בבנק כלשהו לא יעלה, למעט בתקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר הצעת היחידות לראשונה לציבור, על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ד) עלה שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב המופקדים בבנק כלשהו על השיעור האמור, לא יראו בכך הפרת הוראות תקנת משנה (ג), אם המספר המצטבר של ימי המסחר שבהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על שנים עשר במשך שנים עשר חודשים.
12. (בוטלה) (תיקון: תשס"ח)
פרק ד':תנאים שיתקיימו באגד ישראלי ובאגד חוץ (תיקון תשס"ח)
12 א. תנאים שיתקיימו באגד ישראלי ובאגד חוץ(תיקון: תשס"ח)
(א) לא ייפרעו מנכסי אגד ישראלי שכר למנהל האגד והוספה כמשמעותה בסעיף 42 (ג) לחוק.
(ב) לא תיפרע מנכסי אגד חוץ הוספה בשל רכישה או פדיון של יחידות מוחזקות בשיעור העולה על חצי אחוז ממחיר היחידה הנרכשת.
פרק ה': הוראות שונות (תיקון תשס"ח)
13. קרן שמחיר יחידותיה מחושב פעמיים ביום (תיקון: תשנ"ט, תשס"ח, תש"ע)
על אף האמור בתקנות אלה, בקרן פתוחה שמחירי יחידותיה מחושבים פעמיים ביום מסחר -
(1) מנהל הקרן לא יקנה בעד הקרן ולא יחזיק בה ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל שאינם נסחרים הן בשלב מסחר הפתיחה והן בשלב המסחר הרציף;
(2) מנהל הקרן לא יקנה, יחזיק או ייצור בעד הקרן אופציות או חוזים עתידיים הרשומים למסחר בבורסה בישראל;
(3) שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן, לרבות אופציות הנסחרות מחוץ לישראל, מזומנים ופקדונות במט"ח לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
14. ביטול
בטלות -
(1) תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (רכישת ניירות ערך זרים), התשמ"ט-1989;
(2) תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (החזקת מטבע חוץ), התשמ"א-1980.
15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט באדר ב' התשנ"ה (31 במרס 1995).
תוספת (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
(תקנה 1)
טבלת דרגות
חברה מדרגת:

מעלות

מידרוג
MOODYS
FITCH
P&S

בסולם דרגות לטווח ארוך

דרגת איגרת חוב לצורך תקנות 2א(1), 2א(2) ו-2א(6)
AA
או דרגה גבוהה יותר
Aa2
או דרגה גבוהה יותר
Aa2
או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ב)
- A או דרגה גבוהה יותר
A3
או דרגה גבוהה יותר
A3
או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ג)
A או דרגה גבוהה יותר
A2
או דרגה גבוהה יותר
A2
או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר

דרגת מנפיק תעודת חוב לצורך תקנה 2(8)(ב)
- A או דרגה גבוהה יותר
A3
או דרגה גבוהה יותר
A3
או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(1)


Aa2
או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(2)


נמוכה מ-2Aa
אך לא נמוכה מ-2 Baa
נמוכה מ-AA
אך לא נמוכה מ- BBB
נמוכה מ-AA
אך לא נמוכה מ- BBB

1) מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ (להלן מעלות)
2) מידרוג בע"מ (להלן מידרוג)
3)Standard Poors Corporation (S&P)
;Modys Investor Services (4
"Fitch IBCA International Rating Agency" (5


בסולם דרגות לטווח קצר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ב) ודרגת תעודת חוב לצורך תקנה 2(8)(ב)
2 - A או דרגה גבוהה יותר
P2
או דרגה גבוהה יותר
P-2 או דרגה גבוהה יותר
F2
או דרגה גבוהה יותר
AA
או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ג)
1 - A או דרגה גבוהה יותר
P2
או דרגה גבוהה יותר
P-2 או דרגה גבוהה יותר
F1
AA
או דרגה גבוהה יותר

דרגת תעודת חוב לצורך תקנה 2א(א)(4)
1 - A או דרגה גבוהה יותר
P1
או דרגה גבוהה יותר
P-1 או דרגה גבוהה יותר
F1
או דרגה גבוהה יותר
- A או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(1)
-
-
P-1
F1
- A או דרגה גבוהה יותר

דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(2)
-
-
נמוכה מ-1P-
אך לא נמוכה מ-P-3
נמוכה מF1-
אך לא נמוכה מF3-
נמוכה מ- מ- + A-1 אך לא נמוכה מ- A-3


______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 317, 868; תשנ"ט, 1022; תשס"ג, 542; תשס"ח, 130; תש"ע, 232.
2 תקנה 16 ק"ת תשס"ח 130 (להלן התקנות המתקנות קובעת כי תקנה 1, 2, 2א - 2ג, 3א, 4א, 6, 6א, 8, 9, 9א, - 9ב, 11א, 12, פרק ד', 12א' , 13, והתוספת, תחילתן מ-31.12. 2007
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ