אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59, 62, 63, 64, 79 ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות(תיקון : תשס"ח)3
בתקנות אלה -
"אופציה", "חוזה עתידי", "מחיר מימוש" ו"נכס בסיס" - כמשמעותם בסעיף 64(ב) לחוק;
"אופציית אירו 1" - אופציית רכש שנכס הבסיס שלה הוא שער האירו בשקלים חדשים ומחיר המימוש שלה הוא שקל חדש אחד;
"אופציית דולר 1" - אופציית רכש שנכס הבסיס שלה הוא שער הדולר של ארצות הברית בשקלים חדשים ומחיר המימוש שלה הוא שקל חדש אחד;
"אופציית מכר" - התחייבות המקנה למחזיק בה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש, או לקבל את ההפרש בין שווי נכס הבסיס לבין מחיר המימוש, בתנאים ובמועדים שנקבעו בתנאי האופציה;
"אופציית רכישה" - נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לקנות מאת המציע ניירות ערך במחיר המימוש, במועד ובתנאים שנקבעו בעת הוצאתו;
"אופציית רכש" - התחייבות המקנה למחזיק בה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש, או לקבל את ההפרש בין שווי נכס הבסיס לבין מחיר המימוש, בתנאים ובמועדים שנקבעו בתנאי האופציה;
"אופציית תיק ת"א 25" - אופציית רכש שנכס הבסיס שלה הוא מדד ת"א 25 ומחיר המימוש שלה הוא שקל חדש אחד;
"בטוחות נדרשות" - סכום במזומנים הנדרש על ידי מסלקת בורסה מחבר בורסה בשל פעילות בנגזרים הזהה לפעילות בנגזרים של מנהל הקרן באותה הבורסה או סכום כאמור שנועד להבטיח את עמידת מנהל הקרן בהתחייבותו לרכוש איגרת חוב במסגרת עסקת מכר חוזר;
"ועדת השקעות" - כמשמעותה בסעיף 20 לחוק;
"יום מסחר" -
(1) לגבי קרן שעל פי מדיניות ההשקעות שלה לא יעלה שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בה, ובכללם אופציות הנסחרות מחוץ לישראל (להלן - ניירות ערך חוץ), על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה - יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;
(2) לגבי קרן אחרת - כל אחד מהימים שני עד חמישי שמתקיים בו מסחר בבורסה בישראל ובבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל שניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן נרכוש בהם, לרבות יום מהימים האמורים שבו לא התקיים מסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, אם שווי ניירות ערך חוץ שנרכשו בהם והמוחזקים בקרן, אינו עולה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
"כתב אופציה" - נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לרכוש ניירות ערך שהוצאו בידי המציע, תמורת סכום שיש לשלם בעת הרכישה, במועד ובתנאים שנקבעו בתשקיף;
"מדד ת"א 25", "מדד ת"א 100" - כהגדרתם בתקנון הבורסה;
"מידת חשיפה" - כל אחד מאלה:
(1) לאיגרת חוב - שווי איגרת חוב שאינן יוצרות חשיפה למניות, המוחזקות בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים של איגרת חוב ושל שערי ריבית שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו;
(2) למניות או למטבע חוץ - שווי מניות או מטבע חוץ, לפי העניין, המוחזקים בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזריהם שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו;
"נכס בסיס של כתב אופציה", "נכס בסיס של אופציית רכישה" - ניירות ערך שהזכות לרכשם מוקנית בכתב האופציה או באופציית הרכישה, לפי הענין, בכמות הקבועה בתנאי הוצאתם;
"עסקת מכר חוזר" - עסקת מכר חוזר בניירות ערך כהגדרתה בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 ;
"פעילות בנגזרים" - קניה ויצירה של אופציות ושל חוזים עתידיים, לרבות התחייבות למכור או לרכוש נכס במסגרת עסקת מכר חוזר, ומכירת ניירות ערך בחסר;
"קרן ממונפת" - קרן שבהסכם הקרן נקבע כי היא קרן ממונפת;
"שווי אופציה", "שווי נייר ערך" - כמשמעותם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994;
"שיעור חשיפה" - כל אחד מאלה:
(1) לאיגרות חוב - מידת החשיפה לאיגרות חוב מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(2) למניות או למטבע חוץ - מידת החשיפה למניות או למטבע חוץ, לפי העניין, מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
"שיעור חשיפה כולל" - סך כל אלה: שיעור החשיפה למניות בערכו המוחלט, שיעור החשיפה למטבע חוץ בערכו המוחלט ושיעור החשיפה לאיגרות חוב בערכו המוחלט;
"תקנון הבורסה" - תקנון כאמור בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"תקופת המסחר האחרונה" - שלושת החודשים האחרונים שקדמו למועד הרכישה, היצירה, ההשאלה או המכירה בחסר, לפי הענין, של נייר הערך או נייר ערך חוץ, האופציה או החוזה העתידי, או תקופה שהחלה, לגבי כל אחד מהם, ביום שהחל להיסחר, לפי התקופה הקצרה מביניהם.
2. אופציה וחוזה עתידי שמותר לקנות וליצור
מנהל קרן רשאי לקנות וליצור בעד קרן שבניהולו אופציה וחוזה עתידי, ובלבד שמתקיימים שני אלה:
(1) האופציה והחוזה העתידי נסחרים בבורסה בישראל או בבורסה מחוץ לישראל;
(2) אם האופציה או החוזה העתידי נסחרים מחוץ לישראל - בתשעים אחוזים לפחות מהימים שבתקופת המסחר האחרונה, שבהם התקיים מסחר בבורסה שבה הם נסחרים, פורסמו להם מחירי קניה ומחירי מכירה לסוף יום המסחר; לענין זה -
"מחירי קניה ומכירה שפורסמו לסוף יום המסחר" - מחירי קניה ומחירי מכירה המתפרסמים מטעם הבורסה שבה האופציה או החוזה העתידי נסחרים, או המתפרסמים במערכת הפצה בין-לאומית של מידע על אופציות או חוזים עתידיים, ובלבד שמחירי הקניה והמכירה המתפרסמים במערכת הפצה כאמור אינם מחירי קניה ומכירה של עושה שוק אחד;
"מחיר של עושה שוק" - המחיר לסוף יום מסחר, שבו מתחייב עושה שוק של נייר ערך חוץ לקנותו ומחיר כאמור שבו הוא מתחייב למכרו.
2א. עסקת מכר חוזר (תיקון: תשס"ח)3
מנהל קרן רשאי ליצור בעד קרן שבניהולו התחייבות לרכוש או למכור בעתיד איגרת חוב הנסחרת בבורסה שאינה איגרת חוב הניתנת להמרה, במסגרת עסקת מכר חוזר, בכמות, במועד ובתנאים הנקובים בהתחייבות ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1) המועד שנקבע לביצוע ההתחייבות לא מאוחר משלושים ימים מהיום שבו בוצעה עסקת המכר החוזר;
(2) איגרות החוב יסלקו באמצעות מסלקת הבורסה;
(3) שווי איגרות החוב שמנהל הקרן התחייב למכור לא יעלה, בעת עשיית עסקת המכר החוזר, על עשרה אחוזים משווי נכסי הקרן.
3. שווי מרבי לאופציות על נייר ערך שהוציא תאגיד
סך כל שוויים של הנכסים המפורטים בפסקה (1) או (2) להלן, שנכס הבסיס שלהם הוא נייר ערך שהוציא תאגיד מסוים, לא יעלה על שלושה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן:
(1) אופציות רכש, כתבי אופציה ואופציות רכישה המוחזקים בקרן ואופציות מכר שמנהל הקרן יצר בעד הקרן;
(2) אופציות מכר המוחזקות בקרן ואופציות רכש שמנהל הקרן יצר בעד הקרן.
4. שווי מרבי לאופציות (תיקון : תשס"ח)3
שווי אופציות המוחזקות בקרן לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על שלושים אחוזים מהשווי האמור; שווי אופציות, יחד עם שווי כתבי אופציה ושווי אופציות רכישה, המוחזקים בקרן, לא יעלה על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור; לענין הוראות תקנה זו, לא יבואו בחשבון אופציות תיק ת"א 25 אופציות אירו 1 ואופציות דולר 1.
5. מכירת ניירות ערך בחסר
(א) מנהל קרן רשאי למכור בחסר, בעד קרן שבניהולו, נייר ערך או נייר ערך חוץ הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ובלבד שאם אינו נייר ערך הנכלל במדד ת"א 100 ואינו מילווה קצר מועד או איגרת חוב שהוציאה המדינה, נעשתה בו עסקה בבורסה או בשוק המוסדר בתשעים אחוזים לפחות מהימים בתקופת המסחר האחרונה שבהם התקיים בבורסה או בשוק המוסדר מסחר בניירות ערך.
(ב) שווי נייר ערך או נייר ערך חוץ שהוציא תאגיד מסוים שמנהל קרן מכר בחסר בעד הקרן, לא יעלה, בכל עת, על חצי אחוז מהשווי הרשום למסחר של נייר הערך, ושווי כל ניירות הערך וניירות ערך חוץ שהוציא תאגיד מסוים שמנהל קרן מכר בחסר בעד הקרן לא יעלה, בכל עת, על שלושה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5א. שיעור חשיפה מרבי(תיקון : תשס"ח)3
(א) שיעור החשיפה של קרן שאינה קרן ממונפת למניות, למטבע חוץ או לאיגרת חוב לא יעלה, בערכו המוחלט, בכל עת על 200% .
(ב) שיעור החשיפה הכולל של קרן שאינה קרן ממונפת, לא יעלה בכל עת על 400% .
(ג) שיעור החשיפה של קרן לניירות ערך שהוציא תאגיד מסוים לא יעלה בערכו המוחלט, בכל עת, על שיעור שווי אותם ניירות הערך שמותר להחזיק בקרן לפי תקנה 5 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה -1994 , משווי נכסי הקרן."
6. שעבוד ניירות ערך
מנהל קרן רשאי לשעבד נכס מנכסי הקרן לצורך יצירת אופציה, קניה או יצירה של חוזה עתידי או מכירה בחסר של נייר ערך בעד קרן שבניהולו.
7. הגבלה על שיעור הבטוחות(תיקון : תשס"ח)3
(א) פעילות בנגזרים תיעשה בידי מנהל הקרן באופן ששווי סך כל הבטוחות הנדרשות בשל אותה פעילות לא יעלה, בכל עת, על עשרים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת - על ארבעים אחוזים מהשווי האמור (להלן השיעור המותר).
(ב) עלה שווי הבטוחות על השיעור המותר, לא יראו בכך הפרת הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שנתקיימו שני אלה:
(1) שווי הבטוחות הנדרשות פחת עד כדי השיעור המותר עד תום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו עלה השווי על השיעור המותר;
(2) שווי הבטוחות הנדרשות לא עלה על השיעור המותר יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים.
8. השאלת נייר ערך ונייר ערך חוץ(תיקון : תשס"ח)3
מנהל קרן רשאי להשאיל נייר ערך או נייר ערך חוץ מנכסי קרן שבניהולו, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1) אם נייר הערך נסחר בישראל ואינו נכלל במדד ת"א 100 או אינו מילווה קצר מועד או איגרת חוב שהוציאה המדינה, או אם הוא נייר ערך חוץ - נעשתה בו בתקופת המסחר האחרונה עסקה בבורסה שבה הוא נסחר או בשוק המוסדר שבו הוא נסחר בתשעים אחוזים לפחות מהימים שבהם התקיים בהם מסחר בניירות ערך;
(2) אם נייר הערך נסחר בישראל - הוא הושאל לחבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ואם הוא נייר ערך חוץ - הוא הושאל באמצעות אדם שאצלו מוחזקים ניירות ערך החוץ שבנכסי הקרן;
(3) בידי מנהל הקרן התחייבות חבר הבורסה שלו הושאל נייר הערך, או התחייבות האדם שבאמצעותו הושאל נייר ערך החוץ, לפעול כדלהלן:
(א) להחזיר לקרן את נייר הערך או נייר ערך החוץ שהושאל, בכמות שהושאלה, בתום תקופת ההשאלה או, אם הוסכם כך בין הצדדים - להחזירו לקרן על פי דרישתו של מנהל הקרן לפני תום תקופת ההשאלה;
(ב) לתת לקרן כל זכות או הטבה שהקרן היתה זכאית להן לולא הושאל נייר הערך או נייר ערך החוץ למעט זכות הצבעה באסיפה כללית, במועד שבו היתה זכאית להן;
(4) מנהל קרן יעביר לקרן כל תמורה ששולמה בשל השאלת נייר ערך או נייר ערך חוץ.
9. החזרת ניירות ערך וניירות ערך חוץ לפני תום תקופת ההשאלה
שווי כל ניירות הערך וניירות ערך חוץ שהושאלו, שאין בידי מנהל הקרן לגביהם התחייבות להחזירם לקרן לפני תום תקופת ההשאלה, מיד לאחר שנתקבלה דרישת מנהל הקרן להחזירם, לא יעלה, בעת עשיית עסקת השאלה כלשהי, על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; לענין זה, "מיד" - לא יאוחר מהיום הראשון שלאחר יום קבלת הדרישה של מנהל הקרן, שבו מתקיים מסחר בבורסה או בשוק המוסדר שבו הם נסחרים.
10. הנחיות ועדת ההשקעות(תיקון : תשס"ח)3
(א) מנהל קרן לא יקנה ולא ייצור אופציות או חוזים עתידיים ולא ימכור ניירות ערך בחסר בעד קרן שבניהולו ולא ישאיל ניירות ערך מנכסי קרן שבניהולו, אלא על פי הנחיות ועדת ההשקעות שיינתנו בכתב למנהל הכללי של מנהל הקרן בענינים אלה:
(1) השיעור המרבי של אופציות שיוחזקו בקרן;
(2) נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שמנהל הקרן יקנה או ייצור בעד הקרן;
(3) השיעור המרבי של בטוחות שיהיה מנהל הקרן רשאי להעמיד בשל אופציות שייצור, חוזים עתידיים שיקנה או ייצור וניירות ערך שימכור בחסר בעד הקרן;
(4) סוגי ניירות הערך שמנהל הקרן רשאי להשאיל מנכסי הקרן, שיעוריהם המרביים והתמורה בשל ההשאלה;
(5) סוגי ניירות הערך שמנהל הקרן רשאי למכור בחסר, ושיעוריהם המרביים.
(6) שיעור החשיפה המרבי של הקרן לכל אחד מאלה: מניות, מטבע חוץ ואיגרת חוב וכן שיעור החשיפה הכולל של הקרן.
(ב) לענין תקנה זו, "שיעור מרבי" - שווי אופציות, שווי בטוחות או שווי ניירות הערך, לפי הענין, מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) ועדת ההשקעות תעקוב, בכל אחת מישיבותיה, אחר אופן ביצוע הנחיותיה על ידי המנהל הכללי של מנהל הקרן, ותדון בהשפעות האפשריות של אופציות וחוזים עתידיים שמנהל הקרן יקנה וייצור ושל ניירות ערך שימכור בחסר, על התשואה של הקרן ועל התנודות במחירי היחידה והפדיון.
(ד) ועדת ההשקעות תקבע, בכתב, אילו נתונים על מנהל הקרן להמציא לה בקשר לאופציות שהוחזקו בקרן, חוזים עתידיים שמנהל הקרן קנה או יצר בעד הקרן, ניירות ערך שנמכרו בחסר וניירות ערך מנכסי הקרן שהושאלו, והמנהל הכללי ימציא לה אותם לכל אחת מישיבותיה.
11. ביטול
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, כתבי אופציה, חוזים עתידיים, ומכירות בחסר), התשנ"ה-1995 - בטלות.
12. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 389.תשס"ח,149.
2 התקנות פורסמו ביום 1.2.2001.
3 סעיפים 8 ו-9 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות החסר) (תיקון), התשס"ח -2007 קובעים לגבי תיקון סעיפים 1, 2א' ,4, 5א', 7, 8, 10, :
"8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)
9. הוראת מעבר
הסכם קרן שנקבע בו כי הקרן היא קרן אופציות, ייקרא כאילו נאמר בו כי הקרן היא קרן ממונפת "
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ