אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השמות, תשל"ה-1975

תקנות השמות, תשל"ה-1975

תקנות השמות, תשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק השמות, תשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"שם" - שמות פרטיים או שמות משפחה;
"הודעה" - הודעה לפי החוק, לרבות בקשה.
2. הגשת הודעה
הודעה תוגש -
(1) בישראל - בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים או באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים;
(2) בחוץ-לארץ - בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל או בנציגות של מדינה המייצגת את עניני ישראל.
3. רישום שינוי שם
שונה שם לפי אחד הסעיפים 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 או 14 לחוק, ירשום פקיד הרישום במרשם האוכלוסין את השם החדש ואילו השם הקודם ייסגר בסוגריים.
4. תיקון שם שלא נרשם כהלכה
שם הרשום שלא כהלכה במרשם האוכלוסין יתקנו פקיד הרישום לפי בקשת התושב וירשום במרשם האוכלוסין את השם הנכון ויעביר קו בשם שנרשם שלא כהלכה.
5. רישומים בתעודת הזהות
רישום השמות ייעשה בתעודת הזהות, לפי תקנה 3 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות), תש"ל-1970, לגבי שינוי שם לפי סעיפים 6, 7, 10 עד 14 לחוק, ופקיד הרישום יסגור את השם הקודם בסוגריים.
6-6א. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ד)
7. אגרה (תיקון: תשס"ט)
(א) מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א' בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטור ב'.
(ב) חייל מילואים פעיל המבקש שירות בעד עצמו ישלם 50% מהאגרות הנקובות בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הבטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.
7א. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ט)
(א) סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.
(ב) שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה(א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה.
(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.
7ב. תשלום בחוץ לארץ (תיקון: תשס"ט)
בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם בנק ישראל או במטבע המקומי, לפי השער שהיה קיים במקום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות, כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארצות הברית יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארצות הברית, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם.
7ג. פטור (תיקון: תשס"ט)
(א) המנהל הכללי של משרד הפנים או ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, רשאי, במקרים מיוחדים, לפטור מתשלום האגרה לפי תקנות אלה, כולה או מקצתה.
(ב) מדינה הפוטרת את ישראל מתשלום אגרה בעד שירותים כמפורט בתוספת, לפי אישור של משרד החוץ, פטורה מתשלום האגרה הקבועה בה.
8. פנקס של שינויי שמות (תיקון: תשל"ט)
(א) באגף עליה ומרשם שבמשרד הפנים, ירושלים, ינוהל פנקס של שינויי שמות הרשומים במרשם האוכלוסין.
(ב) הפנקס יהיה פתוח לעיון הקהל בשעות העבודה של המשרד.
9. ביטול
תקנות השמות (הודעות ורישום), תשי"ז-1956 - בטלות.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
תוספת (תיקון: תשמ"ד, תשס"ט, תש"ע)
טור א' טור ב'
השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים
1. בקשה לשינוי שם (פרטי או משפחה) 105
לפי סעיפים 10, 13 רישה ו-17ב לחוק
2. הודעה לבחירת שם משפחה למי שנישא או למי
שנישואיו פקעו, לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק -
א .הודעה ראשונה לאחר שינוי המצב האישי פטור
ב .כל הודעה נוספת 105
3. תעודת שינוי שם/בחירת שם משפחה -
א .תעודה ראשונה מיד עם השינוי פטור
ב .כל תעודה נוספת 15
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 713, 1332, 2074; תשל"ז, 1370; תשל"ט, 1417; תשמ"א, 7; תשמ"ב, 787; תשמ"ג, 1054; תשמ"ד, 1235; קתש"ם, תשמ"א, 128; תשס"ט, 246, 483; תש"ע, 302.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ