אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה), התשנ"א-1991

תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה), התשנ"א-1991

תקנות השימוש בהיפנוזה (לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה), התשנ"א-1991 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(1) ו-(2) לחוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"א)3
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"לימודים" - לימודי היפנוט מוכרים לענין סעיף 11(3) לחוק, לשם אבחון או טיפול רפואי או פסיכולוגי, המתקיימים באחד מאלה:
(1) מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - מוסד מוכר);
(2) מכון ללימודי היפנוט שהכיר בו המנהל לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובתנאים שקבע (להלן - מכון מוכר);
(3) מוסד או מכון בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובלבד שהיקף הלימודים ותכנם תואמים את דרישות תקנות אלה (להלן - לימודי חו"ל).
"מקצוע בסיסי" - עיסוק כדין כרופא, רופא שיניים או כפסיכולוג מומחה, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק.
2. היקף לימודי היפנוט מוכרים (תיקון: תשס"א)
(א) היקף הלימודים יהיה -
(1) במוסד מוכר - מספר שעות לימודים, לפי קביעת המוסד המוכר;
(2) במכון מוכר - כל אלה:
(א) לימודי היפנוט עיוניים - 35 שעות לימוד לפחות;
(ב) הדרכה אינדיבידואלית או קבוצתית בהיפנוט - 20 שעות שיינתנו במשך תקופה של 3 חדשים לפחות, ורק לאחר סיום הלימודים העיוניים;
(ג) הדגמה מעשית.
(ב) היה תלמיד היפנוט רופא או רופא שיניים, ייווספו להיקף הלימודים שלו המפורט בתקנת משנה (א), לימודים בנושאים פסיכולוגיים - 25 שעות לימוד לפחות כמפורט בתקנה 3(ב).
3. נושאי הלימודים של היפנוט (תיקון: תשס"א)
(א) הלימודים יכללו:
(1) היסטוריה של ההיפנוט;
(2) מושגים תיאורטיים בסיסיים הקשורים בהיפנוט;
(3) הכנת מטופל להיפנוט;
(4) טכניקות של היפנוט;
(5) יחסי מטפל ומטופל בהיפנוט;
(6) תופעות הקשורות בתהליך ההיפנוט;
(7) הוראות והוראות-נגד למניעת סכנות אפשריות;
(8) דרכי יישום ושימושים שונים בהיפנוט;
(9) חוק ואתיקה הנוגעים לעוסק בהיפנוט;
(10) בקיאות בספרות מקצועית.
(ב) הלימודים של תלמיד היפנוט שהוא רופא או רופא שיניים, יכללו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם את אלה:
(1) עקרונות בריאיון קליני;
(2) עקרונות בפסיכופתולוגיה, התנהגות נורמלית ואב-נורמלית;
(3) שלבי ההתפתחות הפסיכולוגיים של האדם, לפי קבוצות גיל;
(4) מבוא ללמידה ומוטיבציה;
(5) התניות: התניה קלסית והתניה אופרנטית;
(6) פסיכולוגיה של הכאב;
(7) התמודדות עם מצבי חרדה, לחץ ושחיקה.
4. כשירות המורים
בהוראת ההיפנוט יעסקו -
(1) במוסד מוכר - מרצים שמינה המוסד לענין זה;
(2) במכון מוכר - מורשה להיפנוט, שבהרשאה להיפנוט שלו צויינה לפי סעיף 12(ג) לחוק המטרה הנקובה בסעיף 3(א)(4) לחוק, במלים אלה: "הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה".
5. אחראי על הוראה במכון מוכר
מכון מוכר ימנה אחראי להוראה (להלן - האחראי) לכל תקופת הלימודים.
6. אישור תלמיד
(א) לשם אישור תלמיד היפנוט בידי המנהל, כאמור בסעיף 4(א) לחוק, יעביר האחראי למנהל 45 ימים לפני תחילת הלימודים, את רשימת המועמדים ללימודים במכון (להלן - הרשימה) בציון מספר רשיונם המקצועי, לפי הענין, ואם הם עדיין תלמידים או מתמחים כאמור בסעיף 4(ב) לחוק, את שם המוסד המוכר שבו הם לומדים או מתמחים, לפי הענין.
(ב) לא הודיע המנהל לאחראי על פסילת מועמד ברשימה עד 15 ימים לפני תחילת הלימודים, יראו את הרשימה כאילו אושר כל מועמד הרשום בה בידי המנהל, ואולם רשאי המנהל בכל עת שהלימודים מתקיימים, לבטל אישורו של תלמיד היפנוט אם ראה כי אין התלמיד ממלא אחר דרישות החוק.
(ג) ביטול אישור כאמור בתקנת משנה (ב) יהיה בכתב ויפרט את נימוקי הביטול; המנהל לא יבטל אישור אלא לאחר שניתנה לתלמיד ההיפנוט הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.
7. בחינות כאמור בסעיף 11(3) לחוק
מי שסיים לימודים, יירשם לבחינה אצל הרשם וימציא לרשם אישור מאת המוסד המוכר או המכון המוכר, לפי הענין, על נושא הלימודים שסיים, או על לימודי חו"ל שסיים, בין באישור נפרד ובין בגוף התעודה.
8. ועדת בוחנים (תיקון: תשס"א)
(א) את הבחינה תקיים ועדת בוחנים בת שלושה חברים מורשים להיפנוט, שאחד מהם הוא בעל הרשאה להוראת היפנוט והוא יהיה היושב-ראש, ולפחות לאחד מהם רישיון במקצוע שבו יש או עתיד להיות לנבחן רשיון.
(ב) ועדות כאמור בתקנת משנה (א) ימנה המנהל לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת.
9. מקום הבחינות ומועדיהן
הבחינות ייערכו פעמיים בשנה לפחות, במועדים ובמקומות שקבעה כל ועדת בוחנים בתיאום עם הרשם, והודעה על כך ישלח הרשם לכל מועמד לבחינה.
10. נושאי הבחינה
הבחינה תכלול -
(1) הצגת מקרה בכתב שיגיש הנבחן לפחות 30 ימים לפני מועד הבחינה שנקבע לפי תקנה 9;
(2) בחינה בעל-פה הקשורה לנושא שהוצג בכתב וכן שאלות בנושאי היפנוט.
11. עמידה בבחינה
(א) עמידה בבחינה תיקבע ברוב דעות חברי ועדת הבוחנים.
(ב) ועדת הבוחנים תפרט בהחלטתה אם הנבחן עמד בבחינה או נכשל בה ולא תציין ציון.
(ג) יושב ראש הועדה יודיע לרשם ולנבחן, בכתב, את תוצאות הבחינה תוך 7 ימים לאחר הבחינה.
(ד) נבחן שלא עמד בבחינה זכאי לשוב ולהיבחן במועד שתקבע ועדת הבוחנים, אך לא לפני תום 6 חדשים ממועד הבחינה בה נכשל.
(ה) (1) נבחן שלא עמד בבחינה החוזרת, תמליץ ועדת הבוחנים בפני המנהל על אחת מאלה:
(א) מתן אפשרות לבחינה אחת נוספת וסופית;
(ב) חזרה על הלימודים, כולם או חלקם, ובחינה אחת סופית בסיומם;
(2) החלטת המנהל לפי תקנה זו תהיה סופית.
12. ערר
(א) נבחן הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבוחנים לפי תקנה 11 רשאי לערור עליה, בפני המנהל, בכתב, תוך 30 ימים מתאריך ההודעה.
(ב) החלטת המנהל בערר תהא סופית.
13. הגשת בקשה להרשאה בהיפנוט
מי שקיבל אישור בכתב כאמור בתקנה 11(ג) כי עמד בבחינה, והתקיימו בו שאר התנאים הנקובים בסעיף 11 לחוק, רשאי להגיש בקשה להרשאה לעסוק בהיפנוט למטרת אבחון או טיפול רפואי או למטרת אבחון או טיפול פסיכולוגי, לפי הענין.
14. הרשאת תלמיד להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה (תיקון: תשס"א)
המנהל רשאי לאשר כתלמיד להוראה מדעית בהיפנוזה מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רשום בפנקס המורשים להיפנוט במשך שלוש שנים לפחות, ועסק בתקופה האמורה בהיפנוזה בפועל ובהיקף של ממש;
(2) הגיש למנהל בקשה לאישורו כתלמיד הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה וצירף המלצות להתאמתו להוראה כאמור, משני בעלי הרשאה להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה שאחד מהם לפחות מורשה במקצוע הבסיסי של המבקש.
14א. הרשאה להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה (תיקון: תשס"א)
המנהל רשאי לתת הרשאה להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה למי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) קיבל אישור לפי תקנה 14;
(2) השתתף בהוראת לימודי היפנוט מוכרים במוסד מוכר או במכון מוכר, ומילא אחר כל אלה:
(א) השתתף כתלמיד להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה בארבעה קורסים מוכרים בהיפנוזה במשך תקופה של שנתיים לפחות ושאינה עולה על חמש שנים.
(ב) במהלך הקורסים האמורים לימד לימודי היפנוט עיוניים, בהיקף של 35 שעות והדריך הדרכה אינדיבידואלית או קבוצתית בהיפנוט במשך 20 שעות לפחות, הכל בנוכחות ובפיקוח של מורשה להיפנוט למטרת הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה, המלמד היפנוזה בקורס כאמור (בתקנה זו - מדריך);
(ג) קיבל הדרכה של 20 שעות לפחות בהוראת היפנוזה כאמור בפסקת משנה (ב), משני מדריכים;
(ד) הגיש למנהל חוות דעת של שני מדריכים על התאמתו לקבל הרשאה להוראה מדעית בתחום ההיפנוזה;
(ה) עסק בהיפנוזה בפועל ובהיקף של ממש במשך כל תקופת היותו תלמיד הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה.
15. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 6 חדשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
16. הוראות מעבר
(א) מורשה להיפנוט שערב תחילתן של תקנות אלה התקיימו בו הוראות תקנה 14(3) במשך שנה אחת לפחות רשאי על אף הוראות תקנה 14 האחרות לקבל הרשאה להיפנוט למטרת הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה, אם תוך 6 חדשים מיום התחילה הגיש בקשה על כך למנהל והמציא אישור מאת המדריך על התאמתו להוראה.
(ב) מי שהוכיח שסיים ערב תחילתן של תקנות אלה לימודים במוסד מוכר או במכון שלפי תקנות אלה הוא מכון מוכר, זכאי לגשת לבחינה לפי תקנות אלה, אם סיים לימודים שווי ערך מבחינת נושאיהם לאמור בתקנה 3, לפי היקף שווה ערך לאמור בתקנה 2.
(ג) מי שערב תחילתן של תקנות אלה לומד לימודי היפנוט במוסד מוכר או במכון מוכר והתקיימו בו דרישות סעיף 4 לחוק רואים אותו כתלמיד היפנוט שאישר המנהל.
______________________________
1 ק"ת תשנ"א, 397; תשס"א, 800.
2 התקנות פורסמו ביום 3.1.91.
3 פורסמה הכרה (י"פ תשס"ו, 2386) בענפי מומחיות בפסיכולוגיה לפי סעיף 1 לחוק, שנקבעו כמומחיות מוכרת לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, התשל"ו-1977:
(1) פסיכולוגיה רפואית;
(2) פסיכולוגיה התפתחותית.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ