אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון: תשמ"ג)

תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון: תשמ"ג)

תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון: תשמ"ג) 1
(עפ"י סעיף 66)
1. השם הקצר
תקנות אלה תיקראנה תקנות השותפויות (רישום). 1
2. פירוש
"פקודה" פירושה בתקנות אלו פקודת השותפויות.
3. אגרות (תיקון: תשי"ג, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז)
(א) האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורשות בתוספת הראשונה לתקנות אלו, וזמן תשלומן יחול לפני היעשות הדבר המחייב את תשלומן או בשעת מעשה, אך לא יאוחר מתום המועד שנועד בפקודה לעשיית המעשה.
(ב) האגרות שלפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 ביולי באותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) (א) היה הסכום המוגדל אגרה יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמשים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ב) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב אגרה על הון מוגדל יעוגל ל- 10,000 השקלים החדשים הקרובים וסכום של 5,000 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת הראשונה, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
4. טפסים (תיקון: 1938)
(1) הטפסים שבתוספת השניה לתקנות אלו יהיו הטפסים שישתמשו בהם לגבי שותפויות כלליות או מוגבלות לצרכי הפקודה, והם ישמשו בכל המקרים המתאימים להם, ואפשר יהיה לשנותם ככל אשר יצווה הרשם כדי להתאימם למקרים אחרים.
(2) כל טופס מהטפסים שבתוספת השניה אפשר לקבלו מהרשם.
(3) (בוטלה).
תוספת ראשונה
(תקנה 3)
(תיקון: תשי"ג, תשי"ד, תשכ"א, תשכ"ד, תש"ל, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
בשקלים חדשים
או באחוזים
1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
(א) בשותפות כללית 485
(ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה- 485
על ההון המוגבל שעד 300,000 שקלים חדשים 1% אך לא פחות
מ-485
על ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים חדשים
ועד 980,000 שקלים חדשים 0.6%
על ההון המוגבל שמעל 980,000 שקלים חדשים 0.1%
(ג) בשותפות מוגבלת זרה 485
2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל - על סכום 1% אך לא פחות
הגדלת ההון המוגבל שעד 300,000 שקלים חדשים מ-485
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים 0.6%
חדשים ועד 980,000 שקלים חדשים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 980,000 שקלים 0.1%
חדשים
3. בעד פרסום ברשומות לפי תעריף שנקבע
4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות 43
5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד 1.00
6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם
בעד כל שנה חוץ מהשנה שבה נרשמה- 715
אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר
ולפני סוף אותה שנה 1,209
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום
התוספת השניה
פקודת השותפויות

בקשה והודעת פרטים לרישום שותפות (*)
מספר התעודה של שותפות (*) _________
אנו, החתומים מטה, שותפי הפירמה ______
מ _______ מבקשים בזה לרשום את הפירמה כשותפות (*) _______ ולשם כך אנו מגישים את רשימת הפרטים דלקמן בהתאם לסעיפים 7 ו-53 מפקודת השותפויות -
(א) שם הפירמה: __________
(ב) טיבו הכללי של העסק: _____
(ג) מקום העסקים העיקרי: _____
(ד) השם או השמות ושם המשפחה, ותאורו ומקום-מגוריו של כל שותף ושותף: _______________
(ה) השם או השמות ושם המשפחה של כל אחד מהשותפים הכלליים: ___________
(ו) השם או השמות ושם המשפחה של כל אחד מהשותפים המוגבלים (**): ___________
הסכום שהכניס כל שותף מוגבל, ואם שולם במזומנים, או כיצד שולם באופן אחר (**): __________
(ז) המועד, לכשנקבע, שלשמו מתקשרת השותפות ותאריך התחלתה: ____________
המועד, לכשנקבע (אם אין מועד קבוע, יצויינו תנאי קיום השותפות): ____________
תאריך התחלתה של השותפות _________
(ח) השם או השמות ושם המשפחה של השותפים הכלליים המורשים לנהל את עניני השותפות, לנהל את עסקיה ולחתום בשמה: ___________
השותפות היא (*) ___________
(חתימות של השותפים)
יום ________ לחודש ________ 19.
לרשם השותפויות.
הערה: אשר לאגרות המשתלמות לרשם השותפויות עיין בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות (רישום).
(*) רשום כאן את המלה "כללית" או "נכרית", לפי סוג השותפות.
(**) רשום כאן "O" אם השותפות היא כללית.
פקודת השותפויות
בקשה ורשימת פרטים לרישום שותפות נכרית (*)
אני (אנו), החתום (החתומים) מטה, מבקש(ים) בזה בשם הפירמה של ____ מ ________, שנוסדה ב ________ (שם הארץ), לרשום את הפירמה כשותפות נכרית (*), ________, ולשם כך אני מגיש (אנו מגישים) את רשימת הפרטים דלקמן בהתאם לסעיף 71 של פקודת השותפויות -
(א) שם הפירמה: ____________
(ב) טיבו הכללי של העסק: _______
(ג) מקום העסקים העיקרי: _______
(ד) השם או השמות, שם המשפחה, מקום מגוריו ונתינותו של כל אחד מהשותפים: _____________
(ה) השם או השמות ושם המשפחה של כל שותף מוגבל והסכום שהכניס כל שותף כזה, ואם הסכום שולם במזומנים, או כיצד שולם באופן אחר, ואם שולם במילואו (*) ________
(ו) אם אין כל השותפים מורשים לנהל את עניני הפירמה, לנהל את עסקיה ולחתום בעדה, מי הם השותפים המורשים בכך: ________
(ז) המועד, לכשנקבע, שלשמו מתקשרת השותפות ותאריך התחלתה:
(ח) השם והכתובת של האיש או האנשים היושבים בישראל והמורשים לקבל בשם הפירמה הודעות משפטיות וכו': ............................ שותפות היא (*) ________
יום לחודש 19.
לרשם השותפויות.
הערה: בדבר המסים שישולמו לרושם השותפויות, עיין בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות (רישום).
(*) רשום כאן את המלה "כללית" או "מוגבלת" או "נכרית", לפי סוג השותפות.
(**) רשום כאן "O" אם השותפות היא כללית.
פקודת השותפויות
הודעה על טיב השינויים שחלו ברשימת הפרטים של שותפות (*)
מספר התעודה של שותפות (*) ___________
הודעת שינוי בשותפות (*): _____________
(**) __________________________
ההודעה דלקמן על אודות השינויים המפורטים למטה, שחלו בשותפות (*) ________ זאת ביום ____ לחודש __ 19, מוגשת בזה בהתאם לסעיפים 8, 54 ו-72 לפקודת השותפויות, -
(א) שינוי בשם הפירמה: השם הקודם: ________
השם החדש: ________
(ב) שינוי בטיבו הכללי טיבו הכללי של העסק
של העסק: כפי שהתנהל מקודם: _____
טיבו הכללי של העסק כפי
שהוא מתנהל עכשיו:
(ג) שינוי במקום העסקים מקום העסקים הקודם: ____
העיקרי: מקום העסקים החדש: _____
(ד) שינוי בשותפים או בשם (***):
המשפחה של איזה שותף:
(ה) שינוי במועד השותפות המועד הקודם, לכשנקבע, ואם לא
או באופיה: נקבע מועד, פרט את התנאים שעל פיהם נכונה השותפות: ________
המועד החדש, לכשנקבע, אבל אם לא
נקבע מועד, פרט את התנאים שעל פיהם נכונה עכשיו השותפות: _________
(ו) שינוי בסכום השם או השמות ושם הסכום שהוא מכניס
שהכניס כל שותף המשפחה של שותף עתה, ואם שולם
מוגבל: מוגבל והסכום שהכניס הסכום במזומנים או
קודם-לכן, ואם הסכום באיזו צורה אחרת:
שולם במזומנים או
באיזו צורה אחרת:
(ז) שינוי בהתחייבותו השם או השמות ושם הסכום שהוכנס
של איזה שותף מחמת המשפחה של כל במזומנים או אם
שנעשה לשותף מוגבל שותף כללי שנעשה באופן אחר, כיצד:
במקום שותף כללי: עתה לשותף מוגבל:
(ח) שינוי בהתחייבותו השם או השמות ושם המשפחה
של איזה שותף מחמת של כל שותף מוגבל שנעשה
שנעשה לשותף כללי עתה לשותף כללי:
במקום שותף מוגבל:
(ט) שינוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
(י) שינוי בכתובת האיש או האנשים בישראל המורשים לקבל בשם הפירמה הודעות משפטיות וכו':
נשלח ע"י הדואר (או נמסר) לרישום ע"י _________
יום ____ לחודש __ 19.
(חתימת הפירמה)
לרשם השותפויות.

(*) רשום כאן את המלה "כללית" או "מוגבלת" או "נכרית", לפי סוג השותפות.
(**) רשום כאן את שם הפירמה או השותפות.
(***) צריך לציין כאן שינויים שחלו לרגלי מוות, העברת טובות-הנאה, הגדלת מספר השותפים או שינוי בשם או בשם המשפחה. אם הוגדל מספר השותפים צריך לציין גם את השם או השמות ושם המשפחה של כל שותף חדש ואם הוא שותף כללי או מוגבל. אם הוגבל מספר השותפים המוגבלים צריך לפרט, נוסף לשם או לשמות המשפחה של כל שותף מוגבל חדש, גם את הסכום שהכניס כל שותף מוגבל ואם שולם במזומנים או באיזו צורה אחרת.
הערה: אשר לאגרות המשתלמות לרשם השותפויות עיין בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות (רישום). כל שינוי יצויין במדורו המתאים, (א), (ב), (ג), (ד), (ה), (ו), (ז), (ח), (ט), או (י), לפי הענין. את הטופס הזה צריך לשלוח ע"י הדואר או למסור ביד לרשם השותפיות במשך השותפויות במשך שבעת ימים מיום שחל(ו) בו השינוי או השינויים, פרט לשותפות נכרית אשר לגבה ניתן זמן ארבעה-עשר ימים.
_________________________________
1 (א) חא"י ג' (ע) 1950, (א) 1904; ע"ר 1938, תוס' 2, (ע) 365, (א) 435;
ק"ת תשי"ג, 636, 1336; תשי"ד, 333; תשכ"א, 284; תשכ"ד, 812; תש"ל, 1513; תש"ם, 246; תשמ"א, 21, 1364; תשמ"ב, 204; תשמ"ג, 10, 526, 1608; תשמ"ד, 662, 1028, 1790; תשמ"ה, 432, 1510; תשמ"ז, 1269; תשמ"ח, 981; תשמ"ט, 286, 987; תש"ן, 157, 742; תשנ"א, 280, 964; תשנ"ב, 492, 1135; תשנ"ג, 168, 939; תשנ"ד, 269, 1107; תשנ"ה, 392, 1540; תשנ"ו, 254, 1159; תשנ"ז, 170, 849; תשנ"ח, 136, 957; תשנ"ט, 249, 940; תש"ס, 152; תשס"א, 1053; תשס"ב, 269, 1008; תשס"ג, 315; תשס"ו, 928;תשס"ח, 226, 1094; תשס"ט, 324, 1036; תש"ע, 395.
(ב) תקנה 1 לתקנות השותפיות (רישום) (תיקון), התשמ"ג-1982 (ק"ת תשמ"ג, 10) קובעת כי תקנות השותפיות (רישום) ייקראו תקנות השותפיות (רישום ואגרות).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ