אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 99, 100(ב), 102 ו-139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר לפי סעיפים 100(ב) ו-102 לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"א2)
בתקנות אלה -
"אזור" - אזור זכיון כמשמעותו בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אזורי זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 (להלן - כללי האזורים);
"אישור הפעלה" - אישור הרשות לתחילת השידורים בידי בעל הזכיון;
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי רדיו באזור;
"הודעת זכיה" - מתן הודעת הרשות בדבר קביעת זוכה במכרז;
"הכנסה" - לרבות כל טובת הנאה או תמורה, בכסף או בשווה כסף, לרבות בדרך של קיזוז או חליפין ולמעט עמלות פרסום;
"המועצה" - לרבות ועדת משנה שמינתה ולרבות מי שהסמיכה לענין תקנות אלה;
"המכרז" - מכרז על פי סעיף 38 לחוק למתן זכיון לאזור;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שנקבע, לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופה ועד המדד שפורסם לפני סיומה;
"יום תחילת תקופת הזכיון" - 120 ימים מיום הענקת הזכיון לבעל הזכיון או יום מתן אישור הפעלה, לפי המוקדם;
"עמלות פרסום" - עמלות ששילם בעל זיכיון לסוכן פרסום בשל תשדירי פרסומת בשידורי בעל הזיכיון;
"סוכן פרסום" - למעט מי שבעל זיכיון הוא בעל ענין בו, או מי שהוא בעל ענין בבעל זיכיון, או מי שבעל ענין בבעל זיכיון כאמור הוא בעל ענין בו;
"רבעון" - תקופה בת שלושה חודשים המתחילה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי ובאחד באוקטובר, לפי הענין;
"הרבעון הראשון לזכיון" - התקופה המתחילה ביום תחילתה של תקופת הזכיון עד תחילת הרבעון הבא; אם היא קצרה מרבעון - יראו אותה כחלק מהרבעון הבא, שיראוהו כמתחיל ביום תחילת תקופת הזכיון;
"ריבית" - ריבית בשיעור הקבוע בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"רמה" - סיווג אזורים, לענין שיעורי דמי זכיון, לפי המפורט להלן:
(1) רמה א - אזור גוש דן;
(2) רמה ב - אזור השרון, הכרמל והמפרץ;
(3) רמה ג - אזור שפלת יהודה, ירושלים רבתי;
(4) רמה ד - אזור עמק חפר;
(5) רמה ה - אזור הגליל והגולן, הצפון, העמקים, הנגב;
(6) רמה ו - אזור אילת;
"שנת זכיון" - כל תקופה של שנים-עשר חודשים במהלך תקופת תוקפו של זכיון לשידורים; תחילתה ביום מתן אישור הפעלה או באותו תאריך בשנים עוקבות, לפי הענין.
"תשדיר פרסומת" - לרבות תשדיר שירות או חסות וכן תשדיר אחר או תכנית או חלק מהם, הבאים לקידום שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו של אדם, או לקידום מכירתם, בתמורה כספית או אחרת.
פרק ב': דמי זכיון
2. תשלום דמי הזכיון (תיקון: תשס"א2)
(א) בעל זכיון באזור ישלם לרשות דמי זכיון שנתיים בשקלים חדשים, בפריסה רבעונית, במועדים הקבועים בתקנה 7 ולפי השיעורים כמפורט להלן:
(1) רמה א' - 315,000;
(2) רמה ב' - 255,000;
(3) רמה ג' - 170,000;
(4) רמה ד' - 120,000;
(5) רמה ה' - 25,000;
(6) רמה ו' - 5,000.
(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לענין בעל זיכיון המשדר למגזר מסוים בציבור אשר נקבע בהוראות זיכיונו, יחול השיעור הקבוע בתקנת משנה (א)(5).
(ב) הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישאו הפרשי הצמדה מיום כ"ה באלול התשנ"ד (1 בספטמבר 1994) עד המועד הקבוע לתשלומם.
3. דמי זכיון בפקיעה וביטול הזכיון
בוטל או פקע זכיון, למעט בשל תום התקופה הנקובה בו, חייב בעל הזכיון שזכיונו בוטל או פקע בתשלום דמי הזכיון שהיה משלם אלמלא בוטל או פקע זכיונו, עד שתעניק המועצה זכיון לבעל זכיון אחר תחתיו, אולם בעד לא יותר מ-12 חודשים ממועד ביטול זכיונו או פקיעתו או עד תום התקופה הנקובה בזכיון, לפי המוקדם.
פרק ג': תמלוגים
4. תשלום תמלוגים
(א) בעל זכיון ישלם לרשות תמלוגים על הכנסותיו ברוטו בכל רבעון, בשיעור הקבוע בתקנה 6 ובמועד הקבוע בתקנה 7.
(ב) חישוב התמלוגים שישלם בעל זכיון ייעשה לפי הכנסותיו כמפורט בתקנה 5.
5. חישוב הכנסה של בעל זכיון
(א) לענין חישוב התמלוגים יראו את הכנסותיו של בעל זכיון ככוללות כל הכנסה שלו או של מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, עקב או בקשר עם ביצוע שידורים ומתן שירותים בהתאם לזכיונו, למעט תשלומי מס ערך מוסף (להלן - הכנסות בעל הזכיון); עיתוי ההכנסה בידי בעל הזכיון ייקבע בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל על בסיס מצטבר, כן יראו כהכנסת בעל הזכיון הכנסה שנתקבלה בידי אחר הקשור במישרין או בעקיפין בבעל זכיון, או בבעל ענין בבעל זכיון, בשל פעולה שביצע בעל הזכיון, אם היתה אותה הכנסה טעונה תמלוגים על פי תקנות אלה, לו היתה מתקבלת בידי בעל הזכיון בשל אותה הפעולה.
(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), יראו כהכנסות בעל זכיון הכנסות -
(1) משידור תשדירי פרסומת, מהפקתם או מרכישתם עבור מפרסם;
(2) ממכירת זכות קניין רוחני שהיתה לבעל זכיון כתוצאה מתכנית או תכניות שנכללו במשדריו;
(3) ממכירת עותקים לציבור מתכניות שנכללו במשדריו.
(ג) השתתף אדם (בתקנת משנה זו - נותן המימון) בהוצאות הפקתה או רכישתה של תכנית ששידר בעל זכיון (בתקנת משנה זו - תכנית מימון) בתמורה לאזכור שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו בתכניות בעל הזכיון, יראו את עלות ההפקה או הרכישה של תכנית המימון כהכנסת בעל הזכיון, וזאת בלי לגרוע מכל הכנסה אחרת שקיבל בעל הזכיון, בהקשר לשידור תכנית המימון; ואולם רשאי המנהל, לבקשת בעל הזכיון, לקבוע כי לא יראו את עלות ההפקה או הרכישה של תכנית המימון כהכנסה של בעל הזכיון, כולה או חלקה, אם ראה כי התקיימו שלושה אלה:
(1) הפקת תכנית המימון או רכישתה לא היתה מתאפשרת ללא השתתפות נותן המימון עקב העלות החריגה במיוחד של הפקתה או רכישתה;
(2) יש בשידור תכנית המימון כדי לקדם ולשפר את השירותים הניתנים למאזינים לשידוריו של בעל הזכיון;
(3) אזכור שמו של נותן המימון בשידורי בעל הזכיון סמוך לשידור תכנית המימון או במהלך שידורה נעשה, לדעת המנהל, בהיקף סביר, ללא אזכור שם עסקו, או שם מוצריו או שירותיו.
(ד) בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (ג), התקשר בעל זכיון בעסקה עם בעל ענין בו או בעל זכיון אחר לשידורי רדיו, במישרין או בעקיפין, או עם מי שבעל ענין כאמור הינו בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין, והיו הכנסות בעל הזכיון בשל העסקה האמורה נמוכות מההכנסות המתקבלות מעסקאות דומות במהלך עסקיו הרגיל, יראו את הכנסות בעל הזכיון מהעסקה האמורה כהכנסות שהיו צפויות לו מעסקה דומה במהלך עסקיו הרגיל.
(ה) קיבל בעל זכיון תמורה כוללת אשר חלקה חייב בתמלוגים על פי תקנה זו וחלקה אינו חייב בתמלוגים, ייקבע החלק היחסי בתמורה החייב בתמלוגים, לפי יחס הפעולות אשר הכנסות בעל הזכיון בעדן חייבות בתמלוגים לסך כל הפעולות שבעדן ניתנה התמורה; היחס האמור ייקבע בידי המנהל לאחר שמיעת בעל הזכיון.
(ו) בעל זכיון רשאי לערור לפני המועצה על החלטות המנהל לפי נהלים שקבעה.
6. שיעורי התמלוגים (תיקון: תשס"א2)
שיעור התמלוגים יהיה 4 אחוזים.
פרק ד': מועדים ודוחו"ת
7. מועד תשלום
(א) בעל זכיון ישלם את דמי הזכיון, בתשלומים רבעוניים ביום הראשון של כל רבעון, ואולם בעד הרבעון הראשון לזכיון ישלם בעל הזכיון את דמי הזכיון, תוך 15 ימים מיום מתן הודעת הזכיה; קיבל בעל הזכיון אישור הפעלה לפני המועד שנקבע לכך בזכיון, יערוך המנהל את ההתאמות המתבקשות בתשלומי דמי הזכיון.
(ב) בעל זכיון ישלם את התמלוגים בתשלומים רבעוניים, ביום ה21- בחודש שלאחר תום הרבעון; ואולם המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר לבעל זכיון לשלם תמלוגים כאמור, אחת לששה חודשים במקום אחת לרבעון; התירה המועצה כאמור - ישולמו התמלוגים ביום ה21- בחודש שלאחר תום ששת החודשים כאמור.
(ג) התשלומים הרבעוניים יהיו מקדמות על חשבון דמי התמלוגים השנתיים.
8. הפרשי הצמדה וריבית
דמי זכיון ותמלוגים שלא שולמו במועד שנקבע לתשלומם בתקנות אלה, ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומם ועד מועד תשלומם בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או סמכות אחרת הנתונה לרשות עקב אי תשלום כאמור.
9. מועד העברה של יתרת תמלוגים
ב-15 במאי של כל שנה תעביר הרשות לאוצר המדינה את יתרת התמלוגים, שלפי סעיף 101 לחוק היא חייבת להעבירה, בשל שנת זכיון שנסתיימה לפני 31 בדצמבר של השנה הקודמת.
10. דוחות
(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 108 לחוק ומהוראות זכיונו של בעל זכיון, יגיש בעל זכיון למנהל, תוך 30 ימים מתום כל שנה -
(1) הצהרה ובה פירוט מלא של הכנסות בעל הזכיון באותה שנה וחישוב התמלוגים המגיעים בשלהן;
(2) חוות דעת רואה חשבון אשר ביקר את הנתונים הנוגעים להכנסות בעל הזכיון כפי שדווחו למנהל לענין התמלוגים המגיעים ממנו.
(ב) ההצהרה וחוות הדעת האמורות בתקנת משנה (א), יהיו ערוכות לפי טפסים 1 ו-2 שבתוספת.
(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל הזכיון למנהל, לפי דרישתו, כל דו"ח או נתון שידרוש המנהל לענין חישוב הכנסותיו של בעל הזכיון החייבות בתשלום תמלוגים, לרבות העתק מכל -
(1) הסכם שענינו הכנסות בעל הזכיון;
(2) דו"ח המוגש לכל גוף הפועל על פי דין, הכולל הכנסות בעל הזכיון, בין אם הן חייבות בתמלוגים ובין שאינן חייבות.
11. החזרים
בעל זכיון לא יהיה זכאי להחזר או להפחתה מדמי זכיון, תמלוגים או כל חלק מהם, בשל ביטול זכיונו, פקיעתו, הגבלתו או צמצומו, בשל שינוי בתנאי הזכיון, או בשל תחילת השידורים לאחר יום תחילת תקופת הזכיון.
12. תשלומי חובה
(א) אין בתשלומי בעל זכיון לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובת תשלום של כל אגרה, מס או תשלום חובה אחר החלים עליו לפי כל דין אחר.
(ב) בעל זכיון יוסיף לתשלומיו לפי תקנות אלה מס ערך מוסף במידה שחל על פי דין.
תוספת
טופס 1
(תקנה 10(ב))
שם בעל הזכיון אזור
תאריך תחנה
לכבוד
מנהל הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
ירושלים
הצהרה על דו"ח שנתי על הכנסות בעל הזכיון וחישוב התמלוגים בשלהן לתקופה מיום עד יום
1. חישוב ההכנסות: שקלים חדשים*
א. הכנסות משידור תשדירי פרסומת,
מהפקתם או מרכישתם עבור מפרסמים
ב. הכנסות ממכירת זכויות קניין רוחני
שהיו לנו, לרבות בדמויות או בנושאים
שהופיעו בתכניות שנכללו במשדרינו
ג. הכנסות ממכירת עותקים לציבור
מתכניות שנכללו במשדרינו
ד. הכנסות אחרות (פרט)
סך הכל:
* הסכומים נקובים בשקלים חדשים כשהם נושאים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מתום הרבעון שבו נוצרה ההכנסה ועד לסוף השנה.
2. חישוב התמלוגים:
סכום ההכנסות סכום התמלוגים
בשקלים חדשים בשקלים חדשים

הננו מצהירים כי הנתונים בדו"ח זה תואמים את הרשום בספרי החשבונות שלנו ובדו"חות שלנו לשלטונות מס ערך מוסף בתקופה האמורה. כל הכנסותינו כפי שנקבעו בתקנה 4 לתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995, נכללו בדו"ח זה, וחישוב התמלוגים נעשה בהתאם לתקנה 5 לתקנות האמורות.

חתימת מנהל בעל הזכיון חתימת בעל הזכיון חתימת מנהל הכספים של בעל הזכיון
טופס 2
(תקנה 10(ב))
תאריך
לכבוד (בעל הזכיון)
הנדון: חוות דעת רואי החשבון
בדקנו את הדו"ח השני שלכם על הכנסותיכם וחישוב התמלוגים בגינן המשולמים לרשות השניה לטלויזיה ולרדיו לתקופה מיום עד יום
בדיקתנו נערכה לפי תקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973, ובהתאם לכך נקטנו אותם נוהלי ביקורת שחשבנום לדרושים בהתאם לנסיבות.
לדעתנו, הנתונים הכלולים בדו"ח האמור המצורף והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי, משקפים באופן נאות את סכומי ההכנסות החייבות בתשלום תמלוגים ואת סכומי התמלוגים המתייחסים אליהם, כפי שנקבע בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995, כל זאת בהתאם לספרי החשבונות ודו"חות תשלום מס ערך מוסף, שבדקנו לצורך דו"ח זה.
חתימת רואה החשבון
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 718; תשס"א, 1044.
2 תקנה 4 לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשס"א-2001 (ק"ת תשס"א, 1045) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2 ו-6:
"4. תחילה והוראת מעבר
(א) תחילתה של תקנה 1 ביום ו' באלול התשנ"ה (1 בספטמבר 1995) ואולם בתקופה שמן היום האמור עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000) יראו לענין ההגדרה "עמלות פרסום", כאילו בסופה נאמר "ואולם לא יותר מ-15% מסך כל התשלומים ששולמו לבעל הזיכיון בשל שיבוץ אותו תשדיר פרסומת".
(ב) תחילתן של תקנות 2 ו-3 ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ