אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (מענק פיצויים), התשנ"ה-1995

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (מענק פיצויים), התשנ"ה-1995

תקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (מענק פיצויים), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הפוסק" - אדם שנשיא בית המשפט העליון מינהו לפי סעיף 104(ג) לחוק;
"זכאי" - מבקש שהפוסק קבע זכאותו לפי תקנות אלה;
"כלל הזכאים" - כלל הזכאים שהפוסק קבע את זכאותם מבין המבקשים שהגישו, עד יום 30 באפריל של כל שנה, בקשות למענק פיצויים;
"מבקש" - עיתון יומי או בית קולנוע שהכנסותיו מפרסומת קטנו בשל שידורי פרסומת בטלויזיה על פי החוק, המבקש מענק פיצויים על פי תקנות אלה;
"מענק פיצויים" - מענק שנתי לזכאי לפי סעיף 104(ב) לחוק;
"עיתון יומי" ו"בית קולנוע" - כמשמעותם בסעיף 104 לחוק;
"שנת מענק" - תקופה של 12 חודשים שתחילתה ביום 3 בנובמבר של כל שנה וסיומה ב-2 בנובמבר שלאחריה.
2. הגשת בקשה
(א) מבקש המעוניין בקבלת מענק פיצויים לפי סעיף 104 לחוק, יגיש בקשה בכתב על כך לרשות, בשלושה עותקים, במסירה למשרדי הרשות או בדואר רשום (להלן - הבקשה).
(ב) בבקשה יפרט המבקש את שמו, מענו ומען נציגו לצורך הטיפול בבקשה, סכום הפיצויים המבוקש ודרך חישובו.
(ג) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים התומכים, לדעתו, בבקשה ובהם:
(1) תצהיר -
(א) המאמת את העובדות שפורטו בבקשה;
(ב) המעיד כי המבקש איננו בעל זיכיון לשידורי טלויזיה, או בעל זיכיון לשידורים לפי פרק ב-1 לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, או בעל ענין בתאגיד כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין;
(ג) המאמת את דרך חישובו של סכום מענק הפיצויים המבוקש.
(2) דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים ומתואמים לתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, לרבות דו"ח שנתי מבוקר לשנה שלגביה הוגשה הבקשה;
(3) אישור רואה חשבון המאשר את דרך חישוב אומדן ההכנסות מפרסומת ואת סכום מענק הפיצויים המבוקש.
3. המועד להגשת הבקשה
(א) בקשה תוגש עד יום 30 באפריל של כל שנה, לגבי שנת המענק שקדמה לו.
(ב) לא הוגשה הבקשה בידי המבקש עד היום האמור יראוהו כאילו ויתר על זכותו למענק לגבי שנת המענק שקדמה ליום האמור.
4. פרטים חסרים
(א) הרשות רשאית לדרוש מהמבקש להשלים פרטים או להמציא מסמכים החסרים בבקשה.
(ב) מבקש שנדרש להשלים פרטים או להמציא מסמכים כאמור בתקנת משנה (א) יעשה זאת תוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה.
5. תגובת הרשות+
מנהל הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי להגיש תגובה ב-3 עותקים על כל בקשה; העובדות בתגובת הרשות תהיינה נתמכות בתצהיר; עותק מתגובת הרשות יישלח למבקש לפי המען שצויין בבקשה, וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת הבקשה או מיום השלמת הפרטים כאמור בתקנה 4, לפי המאוחר.
6. העברת הבקשה לפוסק
הבקשה על מצורפיה וכן תגובת הרשות עליה יועברו בידי הרשות להכרעת הפוסק, בתום המועד שנקבע לתגובה.
7. הבהרות לבקשה
(א) הפוסק רשאי לדרוש מהמבקש הבהרות לפרטים שמסר בבקשה, המצאת מסמכים המוכיחים את טענותיו וכן רשאי הוא להזמין את מי שמצהיר מטעם המבקש להופיע בפניו, הכל לפי שיקול דעתו.
(ב) לא מסר המבקש הבהרות או לא המציא מסמכים או לא התייצב המצהיר מטעם המבקש, בהתאם לדרישת הפוסק ובמועד שקבע, רשאי הפוסק שלא לקבוע דבר לגבי אותו מבקש כאילו לא הגיש בקשה לשנת המענק.
8. קביעת סכום המענק השנתי
מועצת הרשות תקבע עד יום 30 באפריל של כל שנה את סכום המענק לכלל הזכאים לגבי שנת המענק שקדמה לו (להלן - סכום המענק השנתי הכולל); סכום המענק השנתי הכולל ייקבע מתוך סכום התמלוגים שיוותרו ברשות לאחר כיסוי הוצאות הרשות, לרבות החזרת תשלומים לפי סעיף 53 לחוק והקצאת כספים לפי כל דין.
9. קביעת זכאות
(א) הפוסק יקבע את הזכאים, את התקופה שבעדה ישולם מענק הפיצויים וכן את סכום מענק הפיצויים שאושר לכל זכאי מתוך הסכום שלגביו הוגשה הבקשה.
(ב) הפוסק רשאי, בטרם יכריע בבקשה, לדרוש ממבקש או מהרשות כל מסמך או ראיה, כפי שיראה לנכון.
(ג) הפוסק יהיה רשאי לדון ולהכריע בבקשה בכל דרך שתיראה לו, לרבות על דרך פישור בין הצדדים ולא יהיה קשור במתן החלטתו לסדרי דין או לדיני הראיות.
(ד) לא מילאו המבקש או הרשות אחר דרישת הפוסק לפי תקנת משנה (ב), יחולו הוראות תקנה 7(ב), בשינויים המחוייבים.
(ה) החלטת הפוסק היא סופית ותהיה בכתב ומנומקת; אולם בהסכמת המבקש ומנהל הרשות יכול שהחלטת הפוסק תהיה ללא נימוקים.
10. תשלום מענק הפיצויים
משקבעה המועצה את סכום המענק השנתי הכולל לפי תקנה 8, ולאחר שהפוסק קבע את כלל הזכאים לאותה שנת מענק, תשלם הרשות מענק פיצויים לכל זכאי בסכום השווה לחלקו היחסי בסכום המענק השנתי הכולל.
11. יתרות
(א) פחת הסכום הכולל של מענקי פיצויים ששולם לזכאים בעד שנת מענק פלונית, מסכום המענק השנתי הכולל לאותה שנה, תועבר היתרה לסכום המענק השנתי הכולל בשנה שלאחריה.
(ב) לאחר ששילמה הרשות כל מענק שאושר לפי תקנות אלה לזכאים, תועבר כל יתרת מענק שנתי כולל שלא נוצלה, בניכוי 10 אחוזים תקורה להוצאות ביצוע תקנות אלה ובכפוף לסעיף 101 לחוק, לאוצר המדינה.
12. שכר הפוסק
שכרו של הפוסק ייקבע בידי מועצת הרשות.
13. תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן והן יחולו על מענקי פיצויים לשנות המענק 1993, 1994 ו-1995.
14. הוראות מעבר
על אף האמור בתקנה 3, יהיה המועד האחרון להגשת בקשה, לגבי שנת המענק 1993, תשעים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1957.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ