אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל"ז-1977

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל"ז-1977

תקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), תשל"ז-1977 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ערר" - ערר לפי סעיף 6 לחוק;
"ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 5 לחוק;
"משיב" - מנהל הארנונה לפי סעיף 2 לחוק.
2. תוכן כתב הערר
בכתב הערר יצויינו -
(1) שם העורר, משלח-ידו, מענו והמען להמצאת מסמכים;
(2) פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום;
(3) התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו;
(4) הנימוקים עליהם מבסס העורר את עררו;
(5) האם העורר מבקש להתייצב לפני הוועדה כדי להשמיע טענותיו.
3. הגשת כתב ערר
העורר ימסור לוועדה או ישלח בדואר רשום לפי מענה את כתב הערר בארבעה עותקים.
4. חתימת הערר
כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
5. עותק למשיב
עותק של כתב הערר יימסר מאת הוועדה למשיב או יישלח אליו בדואר רשום.
6. תשובת המשיב
המשיב יגיש לוועדה לא יאוחר משלושים יום מהיום שנמסר לו עותק כתב הערר, תשובה מנומקת בארבעה עותקים, ויצרף לעותק הראשון עותק של ההחלטה נושא הערר.
7. חתימת התשובה
התשובה תיחתם ביד המשיב.
8. עותק לעורר
עותק של התשובה יימסר לעורר או יישלח אליו בדואר רשום.
9. דיון בערר
(א) הוועדה רשאית לדון בערר ולהחליט בו על יסוד החומר בכתב שהובא לפניה ובהעדרם של בעלי הדין, אם אף אחד מהם לא ביקש בכתב להתייצב לפניה על מנת להשמיע טענותיו.
(ב) ביקש אחד מבעלי הדין להתייצב לפני הוועדה או החליט יושב-ראש הוועדה להזמין את בעלי הדין, יחולו הוראות התקנות 10 עד 18.
10. קביעת מועד לשמיעת הערר והזמנת הצדדים
יושב-ראש הוועדה יקבע מועד לשמיעת הערר; הזמנות לעורר ולמשיב יימסרו או יישלחו בדואר רשום, לפחות חמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע לשמיעתו.
11. שמיעת הערר
הוועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב; הוועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
12. התייצבות בעלי הדין
לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הוועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר והוכח שהוזמן כדין, רשאית הוועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
13. דחיית הדיון
הוועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
14. הגשת תצהיר
הוועדה רשאית לדרוש מבעל-דין שיגיש לה תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך בערר או בתשובה.
15. התייצבות לחקירה שכנגד
רצה אחד מבעלי הדין לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בהתאם לתקנה 14, יודיע על כך בכתב לבעל הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור עותק של הודעתו ליושב-ראש הוועדה.
16. תצהיר כראיה
הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנה 15, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה שכנגד, זולת אם היתה הוועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.
17. הגבלת הדיון לנימוקים
בשמיעת הערר לא תיזקק הוועדה לכל נימוק שלא יצויין בכתב הערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
18. פרטים נוספים
הוועדה רשאית להורות שיוגשו לה פרטים נוספים בכל ענין הנזכר בכתב הערר או בתשובה, או בקשר לכל נימוק שהוועדה החליטה להיזקק לו לפי תקנה 17.
19. מיזוג עררים
הוועדה רשאית לאחד עררים, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם.
20. החלטת הוועדה
החלטת הוועדה תהיה מנומקת; היא תיערך בכתב ותיחתם בידי חברי הוועדה.
21. מסירת עותק ההחלטה
עתקים מאושרים של החלטת הוועדה יימסרו לעורר ולמשיב או יישלחו אליהם בדואר רשום, סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
22. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פירסומן.
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 1920.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ