אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965

תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 83,66,64,61,53,52,51,50,35,33 ו-100 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הודעה על בחירת ועדת בחירות (תיקון: תשל"ג)
ראש המועצה יודיע לשר הפנים (להלן - השר) על בחירת ועדת הבחירות לפי סעיף 24(ג) לחוק על גבי טופס מספר 1 שבתוספת.
2. משלוח הזמנות (תיקון: תשל"ג)
הזמנה לישיבה של ועדת הבחירות תיחתם ביד יושב ראש הועדה ותישלח על ידיו או מטעמו לכל חברי הועדה.
3. ישיבה לפי בקשת מנהל הבחירות (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
לפי בקשתו של מנהל הבחירות יקרא יושב ראש ועדת הבחירות לישיבת הועדה שתתקיים לא יאוחר מיומיים אחר תאריך הבקשה.
4. הזמנת מנהל הבחירות (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
הודעה על מועד הישיבה לפי תקנות 2 ו-3 תימסר גם למנהל הבחירות והוא רשאי להיות נוכח בה.
5. תוכן הפרוטוקול (תיקון: תשל"ג)
בישיבה של ועדת הבחירות ירשום יושב ראש הועדה או מי שקבע לכך פרוטוקול הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:
(1) תאריך הישיבה ומקומה;
(2) הודעת היושב ראש שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה בכתב לפחות 24 שעות מראש;
(3) שמות חברי הועדה ושמות נציגי רשימות מועמדים שאושרו ושאינן מיוצגות בועדה המשתתפים בזכות דעה מייעצת;
(4) סדר היום;
(5) הצעות ההחלטה;
(6) תוצאות ההצבעה.
6. אישור הפרוטוקול (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
יושב ראש ועדת הבחירות יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו והעתקו יישלח לכל חברי הועדה ולמנהל הבחירות.
6א. מינוי חברי ועדות קלפי, יושבי ראש וסגנים (תיקון: תשס"ג)
חברי ועדות קלפי, יושבי ראש הועדות וסגניהם ימונו בידי ועדת הבחירות במסירת כתבי מינוי, חתומים ביד יושב ראש ועדת הבחירות, לפי טפסים 1א ו-1ב שבתוספת.
6ב. בקשת מידע וכתבי התחייבות (תיקון: תשס"ג)
(א) בקשה של סיעה בכנסת, מפלגה וסיעה במועצת רשות מקומית לקבלת מידע -
(1) לפי סעיף 16(ב)(1) לחוק, תוגש לפי טופס 1ג שבתוספת; בקשה לקבלת מידע כאמור של נציג רשימת מועמדים תוגש לפי טופס 1ד שבתוספת;
(2) לפי סעיף 16(ב)(2) לחוק, תוגש לפי טופס 1ה שבתוספת; בקשה לקבלת מידע כאמור של נציג רשימת מועמדים תוגש לפי טופס 1ו שבתוספת;
(ב) לבקשה של מפלגה, של סיעה בכנסת ושל נציג רשימת מועמדים לקבלת מידע פנקס כמשמעותו בסעיף 16(א) לחוק, יצורף כתב התחייבות, חתום ביד בא-כוח מבקש המידע, לפי טופס 1ז שבתוספת; לבקשה כאמור של סיעה במועצת הרשות המקומית, יצורף כתב התחייבות, חתום בידי חברי הסיעה, לפי טופס 1ח שבתוספת; כן תצורף לכל בקשה לקבלת מידע פנקס, התחייבות חתומה ביד האחראי מטעם מבקש המידע לטיפול במידע, לפי טופס 1ט שבתוספת.
(ג) נציג רשימת מועמדים המגיש בקשה לקבלת מידע לפי סעיף 16(ב)(1) לחוק, יצרף לבקשתו, נוסף על כתבי ההתחייבות האמורים בתקנת משנה (ב), לפי טופס 1י שבתוספת, חתימות במספר הנדרש לפי סעיף 16(א) לחוק, של אנשים המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי רשימת המועמדים או מגישי הצעת המועמד לראש רשות.
6ג. בקשות לתיקון פרטי בוחר (תיקון: תשס"ג)
(א) בקשה של אדם -
(1) לפי סעיף 17(א) לחוק, להכללתו בפנקס הבוחרים או לתיקון פרט מפרטי הרישום שלו בפנקס, תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לפי טופס 1יא שבתוספת;
(2) לפי סעיף 18(ב) לחוק, תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות לפי טופס 1יב שבתוספת.
(ב) בקשה של חבר מועצת רשות מקומית לפי סעיפים 17(ב) ו-18 (א) לחוק, שלא לכלול אדם מסוים בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית או להוציא את שמו של בוחר מרשימת בוחרים אחת ולכללו ברשימת בוחרים אחרת, תוגש לשר, באמצעות המפקח על הבחירות, לפי טופס 1יג שבתוספת.
6ד. בדיקת הבקשות (תיקון: תשס"ד)
(א) השר רשאי למנות בודק מקצועי, לבדיקת בקשות שהוגשו לפי סעיפים 17(ב) ו-18 (א) לחוק; בודק כאמור יהיה משפטן.
(ב) הבודק ימיין את הבקשות שהתקבלו, יבדוק את הראיות שצורפו לבקשות וימליץ לשר, באמצעות המפקח הארצי של הבחירות, האם לקבל את הבקשה או לדחותה.
7. חילופי גברי (תיקון: תשל"ג)
הודעה בדבר חילופי גברי לפי סעיף 33 לחוק תינתן בטופס מספר 2 שבתוספת.
8. מינוי משקיף (תיקון: תשל"ג)
נציג של רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדת הקלפי, העומד לפעול כמשקיף לפי סעיף 34(ה) לחוק, יתמנה בטופס מספר 3 שבתוספת חתום ביד בא-כוח הרשימה או ממלא-מקומו.
9. צורתה של רשימת מועמדים (תיקון: תשל"ג)
רשימת מועמדים לפי סעיף 35 לחוק תיחתם אישית בידי הבוחרים על גבי טופס מספר 4 שבתוספת שיחובר בצורת חוברת; חוברת זו ניתנת להשיג בכל לשכה נפתית של משרד הפנים, החל מהיום ה60- שלפני יום הבחירות.
10. הסכמת מועמד (תיקון: תשל"ג)
הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק תינתן בטופס מספר 5 שבתוספת.
11. הזמן והמקום להגשת רשימת מועמדים (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
(א) רשימות המועמדים יוגשו למנהל הבחירות ביום ה34- שלפני יום הבחירות בין השעות 9 עד 11 לפני הצהרים או ביום ה33- שלפני יום הבחירות בין השעות 3 אחרי הצהרים ו-9 בערב.
(ב) מנהל הבחירות רשאי, באישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך, לשנות את השעות לקבלת רשימות המועמדים, ובלבד שסך כל השעות לא יקטן ממספר השעות שנקבע בתקנת משנה (א).
(ג) רשימות המועמדים יוגשו במשרד הראשי של הרשות המקומית או בכל מבנה ציבורי מתאים אחר, בתחום הרשות המקומית, שיקבע מנהל הבחירות; מנהל הבחירות יפרסם מודעה על מקום הגשת הרשימות עד היום ה40- שלפני יום הבחירות.
12. התקשרות רשימות וביטולה (תיקון: תשל"ג)
הודעה על התקשרות של רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק תינתן בטופס מספר 6 שבתוספת והודעה על ביטול התקשרות כאמור תינתן בטופס 7 שבתוספת.
13. מעטפות הצבעה (תיקון: תשל"ג, תשנ"ג)
מעטפות הצבעה לפי סעיף 50 לחוק יהיו מנייר לבן בגודל של 15 על 12 ס"מ בערך ומושחרות מבפנים, על פני המעטפה יודפס "בחירות לרשויות מקומיות" ויכול שתצויין גם השנה בה נערכות הבחירות.
14. פתקי הצבעה (תיקון: תשל"ג, תשמ"ט, תשס"ג)
(א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר לבן 60 גרם, בצורת מלבן, בגודל של 7 עד 10 ס"מ בערך בדפוס שחור בגודל של לא פחות מ-5 על 8 ס"מ ולא יותר מ-6 על 9 ס"מ הכולל את האות ומתחתיו הכינוי, אם צויין.
(ב) פתק ריק לפי סעיף 61(ג) לחוק יהיה מנייר לבן 60 גרם בצורת מלבן, בגודל של 7 על 10 ס"מ בערך.
(ג) באי כח הרשימות יספקו את פתקי ההצבעה של רשימותיהם ארוזות בחבילות בכמויות כפי שיקבע מנהל הבחירות.
15. הקלפי (תיקון: תשל"ג)
הקלפי לפי סעיף 52 לחוק תוכן מעץ או מחומר אטום אחר ומידותיה לא יהיו גדולות מ-80 על 40 על 40 ס"מ; המכסה יחובר לארגז על ידי ציר מצד אחד, ומצד שני האבזרים לסגירת הקלפי במנעול; החריץ בתוך המכסה לצורך הטלת מעטפת ההצבעה יהיה באורך של לא יותר מ-20 ס"מ וברוחב של לא יותר מ-1.5 ס"מ.
16. המנעול (תיקון: תשל"ג)
המנעול לפי סעיף 52 לחוק יהיה בצורה הניתנת לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול של ועדת הקלפי בעת סגירת הקלפי.
17. הספקת ציוד (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
(א) לכל ועדת קלפי ימסור מנהל הבחירות לצורך סעיף 53(3) פתקי הצבעה לכל רשימה ומעטפות הצבעה כמנין בעלי זכות ההצבעה באותו אזור קלפי וכן עשירית ממספר זה פתקים ריקים ומעטפות הצבעה למילואים.
(ב) לכל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:
(1) (בוטלה);
(2) שולחן וכסאות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי;
(3) נרות וגפרורים לתאורה של חירום;
(4) מעטפות וחבל לאריזה;
(5) (בוטלה);
(6) עפרונות צבעוניים;
(7) סרגלים;
(8) פרגוד אחד או שניים לשם הסתרת הבוחר בתאי ההצבעה;
(9) מיתקן להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה ומעמד עם שיפודים.
17א. איסור שימוש בטלפונים ניידים (תיקון: תשנ"ח)
ביום הבחירות, במשך כל שעות ההצבעה וספירת הקולות, לא יחזיק אדם, בחדר שבו פועלת ועדת קלפי, מכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר, לרבות זימונית, כשהוא פועל; לא יתקשר ממכשיר כאמור ולא יקבל בו שיחות.
17ב. היתר לעריכת מדגם (תיקון: תשנ"ח)
(א) לא יערוך אדם ביום הבחירות, בתחומו של מבנה שמתקיימת בו הצבעה (להלן - מבנה), מידגם לחיזוי תוצאות הבחירות ברשות מקומית פלונית (להלן - מידגם), אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת השר.
(ב) בקשה למתן היתר לעריכת מידגם תוגש לשר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לא יאוחר מהיום ה55- לפני יום הבחירות; בבקשה כאמור יפרט המבקש את אזורי הקלפי שבהם הוא חפץ לערוך מידגם וכן יצרף לבקשה רשימה של שמות האנשים שבדעתו להעסיק בעשיית המידגם (להלן - דוגמים), מספרי זהותם, תאריך לידתם ומענם.
(ג) השר יחליט בבקשה לעריכת מידגם לא יאוחר מהיום ה34- לפני יום הבחירות.
17ג. בקשות שונות למידגם במבנה אחד (תיקון: תשנ"ח)
(א) לא יינתן היתר לשני מבקשים שונים לערוך מידגם באותו מבנה.
(ב) הגישו שני מבקשים או יותר בקשה לערוך מידגם באותו מבנה, יינתן ההיתר לעריכת המידגם למבקש שהקדים להגיש את בקשתו.
17ד. בקשות לשינויים (תיקון: תשנ"ח)
(א) ניתן היתר לעריכת מידגם, רשאי בעל ההיתר, לא יאוחר מהיום ה29- לפני יום הבחירות, לבקש מאת השר, באמצעות המפקח הארצי על הבחירות, לשנות פרט מפרטי ההיתר; לאחר המועד האמור לא תתקבל כל בקשה לשינויים בהיתר.
17ה. הזדהות הדוגמים (תיקון: תשנ"ח)
(א) ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי להצבעה, יזדהו הדוגמים בפני יושב ראש ועדת הקלפי, באמצעות תעודה, מאת בעל ההיתר לעריכת המידגם במבנה, המאשרת כי נושא התעודה הינו דוגם מטעמו; כל אחד מהדוגמים יישא על עצמו, במקום הנראה לעין, את התעודה האמורה כל זמן שהותו במבנה.
(ב) כפוף לאמור בתקנת משנה (א) לא ייכנסו הדוגמים לחדר שבו פועלת ועדת הקלפי בכל שעות ההצבעה וספירת הקולות.
17ו. מיקומה של קלפי המידגם (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
(א) הקלפי המיועדת לצורכי המידגם (להלן - קלפי מידגם), תוצב במקום ובאופן שלא תפריע לממתינים בתור להצבעה.
(ב) הוצבה קלפי המידגם במקום שלדעת יושב ראש ועדת הקלפי או מנהל הבחירות היא מפריעה לבוחרים או למהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות לדוגמים להציב את קלפי המידגם במקום אחר.
17ז. צורת קלפי המידגם (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
(א) קלפי המידגם, הפרגוד לתא ההצבעה ומעטפות ההצבעה המשמשים למידגם יהיו שונים בצורתם או בצבעם באופן בולט לעין מהקלפי, מהפרגוד וממעטפות ההצבעה המשמשים לצורכי ההצבעה האמיתית ברשות המקומית שבה נערך המידגם.
(ב) בכניסה לחדר שבו מוצבת קלפי המידגם או על גבי הפרגוד המשמש למידגם, ידביקו הדוגמים, לפני תחילת ההצבעה, הודעה בולטת לעין שייאמר בה כי -
(1) הקלפי המוצבת במקום היא קלפי מידגם בלבד;
(2) ההשתתפות במידגם איננה חובה;
(3) הבוחר מתבקש להצביע בקלפי המידגם רק לאחר שהצביע בקלפי האמיתית.
(ג) השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות, מנהל הבחירות ויושב ראש ועדת קלפי, רשאים בכל עת לערוך ביקורת במקום עריכת המידגם וכן בתא ההצבעה של המידגם כאשר לא נמצא בו מצביע, כדי לוודא את שמירת הוראות תקנה זו.
17ח. פניה להשתתפות במידגם (תיקון: תשנ"ח)
(א) דוגם לא יפנה לבוחר בבקשה להשתתף במידגם אלא לאחר שהבוחר סיים להצביע בקלפי האמיתית.
(ב) בפנייתו לבוחר בבקשה להצביע בקלפי המידגם, רשאי הדוגם לתת לבוחר הסבר על מהות המידגם ועל אופן ההצבעה בקלפי המידגם; סירב בוחר להשתתף במידגם לאחר פניה והסבר כאמור, לא ישדל אותו הדוגם לחזור בו מסירובו ולא יפנה אליו שנית בענין זה.
17ט. שמירת סודיות (תיקון: תשנ"ח)
בעל היתר לעריכת מידגם וכן כל דוגם מטעמו, לא יגלו את תוצאות המידגם בכלל או באזור קלפי מסוים ולא יפרסמו כל נתון או מידע שיגיעו לידיעתם במסגרת עריכת המידגם לפני סיום שעות ההצבעה.
17י. הפסקת מידגם (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
ראה השר או בא-כוחו, המפקח הארצי על הבחירות או מנהל הבחירות כי דוגמים אינם מקיימים את הוראות תקנות אלה וכי המידגם פוגע במהלך התקין של ההצבעה או משבש את הליכי הבחירות במבנה, רשאי הוא להפסיק את עריכת המידגם במבנה ולהורות על הרחקת הדוגמים וציוד המידגם מן המבנה.
17יא. אריזת מעטפות פסולות (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
לפני התחלת ההצבעה תבדוק ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה שסיפק לה מנהל הבחירות; נתגלתה במהלך בדיקה זו מעטפה פסולה, תוכנס המעטפה למעטפת אריזה לפי טופס 7א שבתוספת; מעטפת האריזה תיסגר ויושב ראש ועתד הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה כך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.
17יב. חתימה על מעטפות הצבעה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ג)
לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם נוכחים כאלה, על מספר מעטפות הצבעה; כן יוסיפו שני חברים לחתום מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כמויות נוספות של מעטפות כך שתמיד יהיה בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נוכח חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות; לא נוכח אף לא חבר ועדת קלפי אחד, די בחתימת מזכיר ועדת הקלפי על המעטפות; אין לחתום בנוכחותו של בוחר על המעטפה שתימסר לו.
18. סגירת הקלפי (תיקון: תשל"ג)
ננעלה הקלפי לפי סעיף 57 לחוק, שוב לא תיפתח עד לספירת הקולות לפי סעיף 62 לחוק.
18א. תעודת זהות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ט, תשס"ג)
(א) לא יורשה בוחר להזדהות לצורך הצבעה בתעודת זהות שחסר בה אחד מאלה:
(1) תמונת בעל התעודה;
(2) הדף שבו רשום שמו של בעל התעודה;
(3) (בוטלה)
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) אשה מוסלמית או דרוזית תורשה להזדהות בתעודת זהות שחסרה בה תמונתה אם במקום המיועד לתמונה הוטבעה חותמת "בהיתר שר הפנים".
19. מתן מעטפה (תיקון: תשל"ג)
משנזדהה הבוחר לפי סעיף 60 לחוק, תקרא הועדה את שם הבוחר ובעותק הראשון של רשימת הבוחרים, בצד שמו של הבוחר, תציין שהבוחר ביקש להצביע; אחר כך תמסור לבוחר מעטפת הצבעה ותחזיק אצלה את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר.
19א. רישום פרטי המלווים (תיקון: תשנ"ח)
ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 7ב את פרטי המלווים למצביעים כאמור בסעיף 61(ב) לחוק; הטופס האמור יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי ויהיה חלק ממנו.
20. סודיות ההצבעה (תיקון: תשל"ג)
לא יטיל בוחר מעטפת הצבעה לתוך הקלפי אם נראה פתק ההצבעה מחוץ למעטפה.
21. מחיקת שם מצביע (תיקון: תשל"ג)
שם המצביע יימחק מרשימת הבוחרים, לפי סעיף 60(ג) לחוק, על ידי מתיחת קו צבעוני על השורה שבה רשומים שמו ופרטיו האישיים בעותק השני של רשימת הבוחרים.
21א. בדיקת הפתקים בתא ההצבעה (תיקון: תשנ"ח)
(א) במשך שעות ההצבעה על ועדת הקלפי לבדוק בתא ההצבעה מפעם לפעם אם הפתקים בתא ההצבעה מונחים בצרורות נפרדים לפי סדר האותיות שבהן סומנו הרשימות ולא התערבבו אלה באלה ואם מלאי הפתקים לא אזל; כן רשאי כל משקיף לבדוק מפעם לפעם את הסדר בתא ההצבעה ואת מלאי הפתקים בו; נתגלו בעת בדיקה כאמור פתקי הצבעה שסומנו בדרך כלשהי או לוכלכו, יש לסלקם מן התא ולהכניסם למעטפת אריזה לפי טופס 7ג שבתוספת.
(ב) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) לא תיערך בשעה שנמצא בוחר בתא ההצבעה.
21ב. סידורים לאנשים המוגבלים בניידות (תיקון: תשס"ג)
(א) לכל ועדת קלפי בקלפי שנקבעה להצבעת בוחרים המוגבלים בניידות כאמור בסעיף 31א לחוק -
(1) ימונה מזכיר נוסף שיסייע לועדת הקלפי במילוי התפקידים הקשורים להצבעתם של הבוחרים האמורים (להלן - המזכיר הנוסף);
(2) יסופק ציוד נוסף על הציוד האמור בתקנה 17, כמפורט להלן:
(א) מעטפות הצבעה חיצוניות;
(ב) פרגוד נוסף ומיתקן נוסף להנחת פתקי ההצבעה בתא ההצבעה;
(ג) דף לרישום פרטי המצביעים כמוגבלי ניידות לפי טופס 7ג1/ שבתוספת;
(ד) מעטפות אריזה למעטפות החיצוניות.
(ב) לפני תחילת ההצבעה יתקין המזכיר הנוסף במקום הקלפי תא הצבעה נוסף, המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, שבו יצביעו הבוחרים המוגבלים בניידות.
(ג) המזכיר הנוסף ירשום את פרטי המצביעים כמוגבלי ניידות על גבי הטופס האמור בתקנת משנה (א)(2)(ג) ויעמוד לרשות ועדת הקלפי ברישום פרטי המצביעים האמורים על גבי מעטפות ההצבעה החיצוניות.
22. סדר ספירת הקולות (תיקון: תשל"ג)
ספירת הקולות לפי סעיף 62(א) לחוק תיעשה במעמד הנוכחים בהתאם לסעיף 56 לחוק, למעט בוחרים.
23. ההכנות לספירת הקולות (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח)
לפני שתתחיל ספירת הקולות תעשה ועדת הקלפי את הפעולות האלה, כסדרן:
(1) מעטפות ההצבעה ופתקי ההצבעה שנשארו בידי הועדה או בתא ההצבעה מבלי שנעשה בהם שימוש, יוכנסו למעטפת אריזה לפי טופס 7ד שבתוספת והמעטפה תיסגר;
(2) הועדה תספור את הבוחרים ששמם נמחק מרשימת הבוחרים כאמור בתקנה 21 ותרשום מספר זה בפרוטוקול;
(3) הועדה תפתח את הקלפי בשבירת מנעולה ומספרו הסידורי של המנעול יירשם בפרוטוקול;
(4) מעטפות ההצבעה יוצאו מן הקלפי וייספרו בידי הועדה; מספר המעטפות יירשם בפרוטוקול.
24. מעטפות פסולות שנמצאו בקלפי (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח)
נתגלתה במהלך ספירת מעטפות ההצבעה כאמור בתקנה 23(4) מעטפה פסולה, לא תיפתח המעטפה והיא תוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 7ה שבתוספת; לאחר הכנסת כל המעטפות הפסולות למעטפת האריזה האמורה תיסגר המעטפה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפת האריזה.
25. הטיפול במעטפות הצבעה של מוגבלי ניידות (תיקון: תשס"ג)
בקלפי שבה הצביעו בוחרים המוגבלים בניידות, ייעשו לפני שועדת הקלפי תתחיל בספירת הקולות של הבוחרים האחרים, פעולות אלה:
(1) מעטפות ההצבעה החיצוניות שהוצאו מן הקלפי יופרדו משאר מעטפות ההצבעה;
(2) המזכיר הנוסף ירשום את מספר מעטפות ההצבעה החיצוניות שנמצאו בקלפי בפרוטוקול לפי טופס 7ה1/ שבתוספת, וחברי ועדת הקלפי וכן המזכיר הנוסף יחתמו על פרוטוקול זה;
(3) מעטפות ההצבעה החיצוניות יוכנסו, מבלי שייפתחו, למעטפת אריזה לפי טופס 7ה2/ שבתוספת, יוכנסו אליה גם טופס רישום פרטי המצביעים האמור בתקנה 21ב(א)(2)(ג) והפרוטוקול האמור בפסקה (2); לאחר מכן תיסגר המעטפה ויושב ראש ועדת הקלפי, וכן כל אחד מחברי הועדה שירצה בכך, יחתום על גבי מעטפת האריזה.
26. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)
27. קריאת הפתקים (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח, תש"ס)
(א) יושב ראש הועדה או חבר הועדה שהוא מינה לכך יפתח כל מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול את אות הרשימה אשר עליו, יראהו לנוכחים וישימנו על השיפוד הנועד לפתקים של אותה רשימה.
(ב) הוצא מתוך מעטפת הצבעה פתק אשר לפי הוראות סעיף 63 לחוק הוא קול פסול, יוכנס הפתק למעטפת ההצבעה שממנה הוצא ומעטפת הצבעה זו תוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 7ו שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות הצבעה שהוצאו מן הקלפי אך לא נמצא בהן כל פתק הצבעה.
(ג) (בוטלה)
(ד) לאחר הכנסת מעטפות ההצבעה למעטפת האריזה כאמור בתקנת משנה (ב), תיסגר מעטפת האריזה ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתום על גבי מעטפת האריזה.
28. רישום הקולות (תיקון: תשל"ג)
יושב ראש הועדה ימנה לפחות שני חברים מתוכה אשר, בעת קריאה הפתקים כאמור, ירשמו, כל אחד בגליון לחוד לפי טופס מספר 8 שבתוספת, את הקולות שניתנו לכל רשימה; הקולות הפסולים והמעטפות הריקות או הפסולות יירשמו בפרוטקול נפרד שייערך בטופס מספר 12 שבתוספת.
29. קביעת התוצאות (תיקון: תשל"ג)
לאחר קיום הוראות תקנה 28, יסכמו חברים אלה את הקולות, ואם לא היו סיכומיהם זהים, תמנה הועדה את הפתקים של הרשימה אשר בנוגע אליה אינה קיימת זהות, ואם תראה צורך בכך, גם את יתר הפתקים; תוצאות הבחירות באזור הקלפי ייקבעו לפי מנין זה.
29א. אריזת חומר ההצבעה העיקרי (תיקון: תשנ"ח)
מיד לאחר סיכום ספירת הקולות, רישום תוצאות הספירה בפרוטוקול וחתימת חברי ועדת הקלפי על הפרוטוקול, תעשה הועדה את הפעולות האלה:
(1) פרוטוקול ועדת הקלפי שצורפו אליו הטופס האמור בתקנה 19א, תעודות הצבעה של שוטרים אשר הצביעו בקלפי כאמור בסעיף 84ב(ה) לחוק, שני ההעתקים של גיליונות מנין הקולות ושל הפרוטוקולים של הקולות הפסולים וכן שני ההעתקים של רשימת הבוחרים שהועדה השתמשה בהם לצורך ההצבעה, יוכנסו למעטפת אריזה לפי טופס 8א שבתוספת; חומר ההצבעה שהוכנס למעטפה זו מהווה את חומר ההצבעה העיקרי;
(2) פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו מן הקלפי וכן "פתקים כפולים" כאמור בתקנה 44, יוכנסו, כשהם צרורים בצרורות נפרדים לכל רשימה, למעטפת אריזה לפי טופס 8ב שבתוספת; למעטפת אריזה זו יוכנסו גם מעטפות ההצבעה הכשרות שהוצאו מן הקלפי ושנמצאו בהן פתקי הצבעה כשרים.
(3) מעטפות האריזה האמורות בפסקאות (1) ו-(2) ייסגרו ויושב ראש ועדת הקלפי וכל אחד מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו על גבי מעטפות האריזה.
30. פרוטוקול ועדת הקלפי (תיקון: תשל"ג)
פרוטוקול של ועדת קלפי לפי סעיף 64(א) לחוק ייערך בטופס מספר 9 שבתוספת.
30א. העברת חומר ההצבעה למנהל הבחירות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ח, תש"ס, תשס"ג)
(א) חומר ההצבעה אשר יש להעבירו למנהל הבחירות לפי סעיף 64(א) לחוק, יכלול את חומר ההצבעה העיקרי האמור בתקנה 29א(1); כן יימסר למנהל הבחירות, באותו מעמד אך בצרור נפרד, חומר ההצבעה הכללי הכולל את כל שאר מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס החומר האמור בתקנות 17יא, 21א(א), 23(1), 24, 27(ב) ו-29א(2).
(ב) ועדת קלפי בקלפי למוגבלי ניידות כאמור בתקנה 21ב(א) תעביר למנהל הבחירות, נוסף על חומר ההצבעה האמור בתקנת משנה (א), את מעטפת האריזה האמורה בתקנה 25(3), שלתוכה הוכנס חומר ההצבעה הנוגע להצבעתם של הבוחרים המוגבלים בניידות.
31. פרוטוקול מנהל בחירות (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
פרוטוקול מנהל הבחירות לפי סעיף 66(א) לחוק ינוהל בטופס מספר 10 שבתוספת.
32. פרוטוקול ועדת הבחירות (תיקון: תשל"ג)
פרוטוקול ועדת הבחירות לגבי בחירות בין חיילים לפי סעיף 83(א) לחוק ינוהל בטופס מספר 11 שבתוספת.
32א. חלוקת חומר תעמולה (תיקון: תשמ"ט)
ביום בו מתקיימות בחירות למועצה של רשות מקומית לא יחלק אדם פתקי הצבעה או חומר תעמולה ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.
33. ערבון (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ג)
(א) עירבון לפי סעיף 38א לחוק יינתן בשיק בנקאי משורטט, עשוי לפקודת מנהל הבחירות.
(א1) יחד עם העירבון תימסר למנהל הבחירות הודעה חתומה בידי בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו, בדבר חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון, כאמור בתקנות 34 ו-36; ההודעה תהיה לפי טופס 12א שבתוספת.
(ב) מנהל הבחירות ייתן קבלה על העירבון.
(ג) מנהל הבחירות יפקיד את הערבון, בחשבון הבנק שהורה השר או מי שהוא הסמיך לכך (להלן בתקנות 34 עד 36 - השר) ויודיע על ההפקדה בכתב לשר בצירוף עותק מטופס ההפקדה בבנק; בהודעה יצויינו הפרטים הבאים:
(1) שם הרשימה שנתנה את הערבון;
(2) שם בא-כוח הרשימה וממלא מקומו;
(3) סכום הערבון;
(4) תאריך ההפקדה.
(ד) מנהל הבחירות יעביר לשר העתק מההודעה האמורה בסעיף קטן (א1); לא נמסרה הודעה כאמור - יודיע על כך מנהל הבחירות לשר בכתב והעתק מהודעתו ישלח מנהל הבחירות לבא כוח הרשימה.
34. חילוט חלקי של עירבון והחזרת יתרתו (תיקון: תשל"ג, תשס"ב, תשס"ג)
(א) לא אושרה רשימת מועמדים כאמור בסעיף 42א לחוק, יודיע על כך מנהל הבחירות לשר והוא -
(1) יעביר לחשבון הבנק של הרשות המקומית חמישית מסכום העירבון;
(2) יחזיר לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) את יתרת סכום העירבון.
(ב) לא נמסרה למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1), יחזיר השר את יתרת סכום העירבון האמורה בתקנת משנה (א)(2), רק לאחר קבלת ההודעה בדבר פרטי חשבון הבנק של הרשימה, ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.
35. הודעה על ערעור בחירות (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
בתום 14 יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות, יודיע מנהל הבחירות לשר אם הוגש ערעור בחירות הנוגע לרשימת מועמדים שנתנה ערבון לפי סעיף 38א לחוק.
36. החזרת עירבון (תיקון: תשל"ג, תשס"ב, תשס"ג)
(א) לא הוגש ערעור בחירות כאמור, יעביר השר את סכום העירבון -
(1) לחשבון הבנק שנמסר בהודעה לפי תקנה 33(א1) - אם הרשימה קיבלה מנדט אחד לפחות;
(2) לחשבון הבנק של הרשות המקומית - אם הרשימה לא קיבלה מנדט אחד לפחות.
(ב) הוגש ערעור בחירות, יפעל השר כאמור בתקנת-משנה (א), בתוך 10 ימים מיום מתן פסק דין סופי בערעור הבחירות, או לאחר קיום בחירות חדשות, אם הורה בית המשפט על עריכתן, הכל לפי המאוחר יותר.
(ג) לא נמסרה למנהל הבחירות הודעה כאמור בתקנה 33(א1) והיה על השר לפעול כאמור בתקנת משנה (א)(1) - יפעל השר כאמור רק לאחר קבלת ההודעה האמורה ויודיע על כך בכתב לבא כוח הרשימה.
37. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ח)
38. כשירות (תיקון: תשל"ד)
כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי מי שכשיר לכהן כחבר ועדת קלפי ובלבד שמלאו לו 17 שנה.
39. כתב מינוי למזכיר (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
מנהל הבחירות יחתום על כתב מינוי למזכיר לפי טופס מספר 14 שבתוספת, וימסרנו למזכיר לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.
40. העברת המזכיר (תיקון: תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ג)
מנהל הבחירות רשאי להעביר מזכיר מאזור קלפי אחד לאזור קלפי אחר בתחום אותה רשות מקומית אם יראה צורך בכך.
41. שכר המזכיר (תיקון: תשל"ג)
ועדת הבחירות תקבע את מכסת השכר של מזכיר, אך אם נתקיימו הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא תעלה המכסה על מכסת השכר שנקבעה למזכיר ועדת קלפי לבחירות לכנסת.
42. תפקידו של מזכיר (תיקון: תשל"ג, תשס"ג)
במסגרת תפקידו של מזכיר ועדת הקלפי לפי סעיף 32א לחוק, לעמוד לרשות ועדת הקלפי בכל הקשור במילוי תפקידיה, מזכיר ועדת הקלפי-
(1) יעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד והעברתו למקום הקלפי;
(2) ישמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי;
(3) יעמוד לרשות ועדת הקלפי לרישום הפרוטוקולים ובמילוי הטפסים והגליונות אשר על ועדת הקלפי לערכן;
(4) יארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי וילווה להעברתו ומסירתו למנהל הבחירות.
43. הצבעת שוטרים (תיקון: תשל"ג)
תעודת-הצבעה-לשוטר, לענין סעיף 84ב לחוק, תהא לפי טופס מספר 15 שבתוספת.
44. פתק כפול (תיקון: תשל"ג)
נמצאו במעטפת הצבעה שני פתקי הצבעה זהים, ירשום יושב ראש ועדת הקלפי על אחד משני הפתקים את המלים "פתק כפול" ויחתום עליו את שמו, ולאחר מכן יחברם יחד בסיכה; מספר הפתקים הכפולים יירשם בפרוטוקול במקום המיועד לכך כשבמנין הקולות הכשרים ייחשב כפתק הצבעה כשר אחד.
45. הפסקת הצבעה לשעת חירום (תיקון: תשל"ג)
ניתנה את אזעקה, או החלה פעולת אוייב, רשאי יושב ראש ועדת הקלפי להכריז על הפסקת ההצבעה ולהרשות לחברי ועדת הקלפי, למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי לחפש מחסה במקלט או במקום אחר, ובלבד -
(1) שינעל תחילה את הקלפי עם מנעול-בטחון שיסופק לו לפי תקנה 16;
(2) שיכניס את פרוטוקול הועדה, רשימות הבוחרים ומעטפות ההצבעה הריקות - ואם ההפסקה באה בשעת מנין הקולות, גם את המעטפות ואת פתקי ההצבעה שהוצאו מן הקלפי, גליונות מנין הקולות ותעודות-הצבעה לשוטר - אל תוך מעטפה מיוחדת לשעת חירום שתסופק לו לשם כך, ויסגור מעטפה זו בדבק;
(3) שינעל את מקום הקלפי על מנעול.
46. הודעה על הפסקה (תיקון: תשל"ג)
יושב ראש ועדת הקלפי יודיע מיד, בטלפון, ליושב ראש ועדת הבחירות על הצעדים שננקטו לפי תקנה 45.
47. משמורת (תיקון: תשל"ג)
המעטפה הסגורה והקלפי הנעולה האמורה בתקנה 45 יילקחו בידי יושב ראש ועדת הקלפי ויהיו במשמורת יושב ראש ועדת הקלפי וחבר ועדת הקלפי מרשימת מועמדים אחרת מזו שהיושב ראש שייך לה, עד אשר יחליט יושב ראש ועדת הקלפי, או תחליט ועדת הקלפי, לחדש את פעולות ההצבעה; אולם רשאי יושב ראש ועדת הקלפי למסור את החומר לידי יושב ראש ועדת הבחירות.
48. חידוש ההצבעה (תיקון: תשל"ג)
ניתן אות ארגעה, או חדלה פעולת האויב, תחדש הועדה את הליכי ההצבעה או ספירת הקולות.
תוספת (תיקון: תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד)2
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 2688; תשכ"ו, 16, 140, 195; תשכ"ט, 881, 2197; תשל"ג, 1958; תשמ"ג, 1878; תשמ"ט, 232, 339; תשנ"ג, 1077; תשנ"ח, 1306; תשנ"ט, 44; תש"ס, 67; תשס"א, 808; תשס"ב, 814; תשס"ג, 638, 1085; תשס"ד, 556, 880.
2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ