אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979

תקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות), תשל"ט-1979 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח-1978, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. החלה
חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963 (להלן - חוק המשמעת), יחול על עובדי הרשויות המקומיות בשינויים ובתיאומים האמורים בתקנות אלה.
2. שינויים ותיאומים כלליים
(א) סעיפים 1 עד 7, 9, 11, 14 עד 17, 19 עד 34, 40, 43, 62, 63(א), 71, 72 ו-74 עד 79 לחוק המשמעת לא יחולו.
(ב) הוראות יתר סעיפי חוק המשמעת יחולו בשינויים אלה:
(1) בכל מקום שבו נאמר "עובד המדינה" או "עובד גוף מבוקר" קרי "עובד רשות מקומית";
(2) בכל מקום שבו נאמר "שר", "מנהל כללי" או "נציב השירות" קרי "ראש הרשות המקומית";
(3) בכל מקום שבו נאמר "אוצר המדינה" קרי "קופת הרשות המקומית";
(4) בכל מקום שבו נאמר "שירות המדינה" או "השירות" קרי "שירות הרשות המקומית";
(5) בסעיפים 41, 61, 61א, 61ב, 63, 64 ו-70, במקום "חוק זה" קרי "חוק הרשויות המקומיות".
3. התאמת סעיף 10
בסעיף 10 לחוק המשמעת -
(1) בסעיף קטן (א)(2), במקום "בחוק זה" קרי "בחוק הרשויות המקומיות" (משמעת), תשל"ח-1978 (להלן - חוק הרשויות המקומיות);
(2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה המתחילה במלים "לפני ועדת השירות" קרי "לפני בית דין מיוחד של שלושה חברים אשר שר המשפטים ימנה מבין כלל חברי בתי הדין למשמעת של עובדי הרשות המקומית; בצוות בית הדין המיוחד יהיה חבר אחד מכל אחת משלוש הרשימות הנזכרות בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות ובלבד שלא ימונה לצוות חבר בית דין שהוא עובד של הרשות המקומית שהנשפט עובד בה".
4. התאמת סעיף 13
בסעיף 13 לחוק המשמעת, במקום "שר האוצר" ובמקום "ועדת השירות" קרי "שר הפנים".
5. התאמת סעיף 39
בסעיף 39 לחוק המשמעת, במקום "סעיף 11" קרי "סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות".
6. התאמת סעיף 44 (תיקון: תשמ"ה)
בסעיף 44(א) לחוק המשמעת, במקום "רופא ממשלתי או ועדה של רופאים כאמור בסעיף 29(א) לחוק המינויים" קרי "ועדה רפואית שימנה ראש הרשות המקומית".
7. התאמת סעיף 47 (תיקון: תשל"ט)
במקום האמור בסעיף 47 לחוק המשמעת קרי:
"47. (א) עובד שהוגשה עליו קובלנה לפי סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות, רשאי ראש הרשות המקומית, בהתייעצות עם ועדה שמינתה מועצת הרשות המקומית לפי סעיף 171א(2) לפקודת העיריות, ובאין ועדה כזו בהתייעצות עם המועצה, להשעותו ממשרתו בשירות הרשות המקומית לתקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים.
ראש הרשות המקומית רשאי, על פי בקשת התובע, להאריך מפעם לפעם את תקופת ההשעיה האמורה, ובלבד שסך כל ימי ההארכה לא יעלה על ארבעים וחמישה ימים.
(ב) הוגשה תובענה נגד עובד לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות, רשאי ראש הרשות המקומית להשעותו או להאריך את השעייתו לפי סעיף קטן (א), לתקופה שלא תימשך מעבר לגמר הליכי הדיון בתובענה (להלן - גמר ההליכים המשמעתיים).
(ג) החלה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד בעבירה שלדעת ראש הרשות המקומית יש עמה קלון, רשאי ראש הרשות המקומית, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית, ובאין יועץ משפטי כאמור עם פרקליט המחוז, להשעות את העובד לתקופה שלא תימשך מעבר למועד מתן החלטה בדבר תוצאות החקירה, אולם -
(1) אם הוחלט להגיש כתב אישום נגד העובד, תימשך ההשעיה לא מעבר לחמישה עשר ימים מיום גמר ההליכים בכתב האישום (להלן - גמר ההליכים הפליליים);
(2) אם נסתיימו ההליכים הפליליים ותוך חמישה עשר הימים האמורים בפסקה (1) הוגשה קובלנה נגד העובד על עובדות שעלו במהלך החקירה או הדיון בבית המשפט - תימשך ההשעיה לא מעבר לגמר ההליכים המשמעתיים.
(ד) ראש רשות מקומית לא ישעה עובד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לענין ההשעיה לפני ראש הרשות המקומית או לפני מי שהוא הסמיך לכך דרך קבע או לענין פלוני.
(ה) היה העובד מועסק במספר משרות בשירות הרשות המקומית, רשאי ראש הרשות המקומית להשעותו כאמור בכולן או בחלק מהן.
(ו) בכל מקום שראש רשות מקומית רשאי להשעות עובד לפי סעיף זה, רשאי הוא, במקום להשעותו, להעבירו זמנית לעבודה אחרת במשרה שאחת מדרגותיה אינה נמוכה מדרגת משרתו של העובד, ובלבד שדרגת העובד במשרה שאליה הוא מועבר לא תהיה נמוכה מדרגתו ערב העברתו, או, בהסכמת העובד, לעבודה במשרה שדרגתה נמוכה מדרגת משרתו. העברה זמנית כאמור לא תימשך מעבר לתקופה שבה מותרת השעייתו של עובד לפי סעיף זה.
(ז) לענין סעיף זה רואים הליך כנגמר לאחר שאין עוד ערעור עליו".
8. התאמת סעיף 48
בסעיף 48 לחוק המשמעת, במקום "באותו משרד" קרי "באותה רשות מקומית".
9. התאמת סעיף 49
בסעיף 49(א) לחוק המשמעת, במקום "סעיף 43(ב)" קרי "סעיף 24(ב) לחוק הרשויות המקומיות".
10. התאמת סעיף 50
בסעיף 50 לחוק המשמעת, במקום "כלפי המדינה" קרי "כלפי הרשות המקומית שבה הוא עובד".
11. התאמת סעיף 53
בסעיף 53 לחוק המשמעת, במקום "סעיף 43" קרי "סעיף 24 לחוק הרשויות המקומיות".
12. התאמת סעיף 61א
בסעיף 61א(א) לחוק המשמעת, במקום "סעיף 32" קרי "סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות".
2.13 התאמת סעיף 64 (תיקון: תשמ"ה)
בסעיף 64 לחוק המשמעת -
(1) במקום "או לסגנו לעניני מינהל, למנהל יחידת סמך או לסגנו לעניני מינהל" קרי "למזכיר הרשות המקומית, או למי שראש הרשות המקומית הסמיכו להגיש קובלנה לפי סעיף 11 לחוק הרשויות המקומיות".
(2) המלים "או לפני מועד הגשת תלונה לפי סעיף 22" - ייראו כמחוקות.
14. התאמת סעיף 68
בסעיף 68 לחוק המשמעת, במקום "סעיף 62" קרי "סעיף 19 לחוק הרשויות המקומיות".
15. התאמת סעיף 70
בסעיף 70(א) לחוק המשמעת, המלים "למעט מינוי על פי חוק המינויים" - ייראו כמחוקות.
16. התאמת סעיף 73
בסעיף 73 לחוק המשמעת, המלים "באישור ועדת השירות" והמספרים "25,22(א), 26, 28, 32" - ייראו כמחוקים.
______________________________
1 ק"ת תשל"ט, 1320, 786; תשמ"ה, 418.
2 סעיף 3 לתקנות הרשויות המקומיות (משמעת) (התאמת הוראות) (תיקון), התשמ"ה-1984 (ק"ת תשמ"ה, 418) קובע כי לגבי מזכיר רשות מקומית ומי שראש רשות מקומית הסמיכו להגיש קובלנה לפי ס' 11 לחוק, לא תבוא במנין התקופה הנזכרת בסעיף 64 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, כל תקופה שקדמה ל - 23.12.1984.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ