אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 208 לפקודת העיריות וסעיף 36 לפקודת המועצות המקומיות, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: תקציב רגיל
1. הגדרה
בפרק זה, "תקציב" - לרבות אומדן התקבולים שיתקבלו בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב מתשלומי החובה שהרשות המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין, כולל דמי שירותים, מכירות, השתתפות והחזרות משנים קודמות, וכן אומדן תשלומים שזמן פרעונם חל באותה שנה והפרשות לקרנות באותה שנה.
2. מבנה התקציב
(א) אומדן התקבולים והתשלומים בתקציב ובתקציבי העזר יסודר לפי הטופס שבתוספת לפי חלקים, פרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה כפי שקבע רואה החשבון שנתמנה לפי סעיף 216 לפקודת העיריות (להלן - רואה החשבון).
(ב) רואה החשבון רשאי לקבוע, לכל רשות מקומית בנפרד, פירוט נוסף של פרקי המשנה ופרקי העזר וסעיפים וסעיפי המשנה שבתקציב שלה.
3. פרטי אומדן התקבולים
(א) אומדן התקבולים בתקציב יכלול רק אותם תקבולים הניתנים לגביה בשנת הכספים אשר בעדה הוכן התקציב.
(ב) כהשתתפות הממשלה ייכללו התקבולים אשר נקבעו לגבם כללים לגבי גובה התשלום אשר הממשלה תעביר לרשות המקומית, ואשר הובאו לידיעת הרשויות המקומיות; בהעדר כללים כאמור ייכללו התשלומים בגובה שנקבע בתקציב האחרון שאושר.
4. איזון התקציב
(א) סך כל ההקצבות לתשלומים ולקרנות בתקציב לא יעלה על סך כל אומדן התקבולים.
(ב) היה לרשות המקומית גרעון משנים קודמות, תפריש בתקציב את הסכומים הדרושים לכיסוי הגרעון, או כל סכום אחר שאישר שר הפנים או מי שהסמיך לכך.
(ג) היה לרשות המקומית עודף הכנסות יירשם העודף כאומדן תקבולים בסעיף המיועד לכך.
5. תקציב עזר
(א) לשירותים הניתנים על ידי יחידה מיחידות הרשות המקומית ליחידות אחרות של אותה רשות מקומית יוכן תקציב עזר אשר יכלול אומדן ההוצאות של אותו השירות.
(ב) תקציב העזר יאוזן על ידי השתתפות היחידות המקבלות את השירות; ההשתתפות תירשם בסעיף מיוחד שייקרא "השתתפות בתקציב עזר".
(ג) תקציבי עזר לא ייכללו בסך הכל של התשלומים לפי התקציב.
6. תשלום משכורת מתוך סעיפים שונים
מקבל עובד רשות מקומית משכורת מתוך סעיפים שונים, יצויין הדבר על ידי סימני סימוכין או על ידי הערות ביאורים.
7. רישום בפריט "שונות"
בפריט "שונות" אין לכלול תקבול או תשלום שאפשר לייחדו לפריט אחר.
8. אומדן לפרעון מילוות (תיקון: תשנ"ג)
האומדן לפרעון מילוות יירשם במרוכז בפרק "פרעון מילוות" בלבד.
9. עבודות בלתי רגילות
עבודות בלתי רגילות ייכללו בתקציב רק במידה שמימונן ייעשה מהתקבולים הרגילים של הרשות המקומית.
10. צירופים לתקציב
(א) לתקציב יצורפו טבלאות סיכום כלהלן:
(1) סיכום אומדן התקבולים לפי פרקים;
(2) סיכום אומדן התשלומים לפי פרקים;
(3) סיכום פרקי התקבולים לפי סעיפים;
(4) סיכום פרקי התשלומים לפי סעיפים;
(5) סיכום פרקי התשלומים לפי קבוצות סעיפים;
(6) סיכום פרקי התקציב לפי תקבולים ותשלומים;
(7) פרטי המשכורת ושכר עבודה לעובדים לפי תקן מאושר, עם סיכום לפי כל פרק, פרקי משנה ופרקי העזר של כל סעיף תקציבי.
(ב) מבנה הטבלאות ופרטיהן ייקבעו על ידי רואה החשבון, באישור שר הפנים.
13-.11. (בטלות) (תיקון: תשנ"ב)
14. דברי הסבר
לתקציב יצורפו דברי הסבר על חישוב אומדן התקבולים והתשלומים בציון השינויים שחלו לעומת התקציב האחרון שאושר.
פרק שני: תקציב בלתי רגיל
15. הגדרה ומקורות מימון
בפרק זה, "תקציב" - תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים לפעולות חד-פעמיות שימומנו ממקורות אלה:
(1) הקצבות מהתקציב הרגיל;
(2) השתתפויות בעלים;
(3) השתתפויות הממשלה;
(4) השתתפויות של מוסדות ותרומות;
(5) יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;
(6) הכנסות מקרנות הרשות;
(7) מילוות מאוצר המדינה;
(8) מילוות מבנקים ומוסדות אחרים;
(9) אשראי מקבלנים וספקים;
(10) מכירת רכוש;
(11) הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.
16. טופס התקציב וחלוקת פרטי התקציב (תיקון: תשל"ב)
התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך, מבנה הטופס וחלוקת אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי-משנה, פרקי-עזר, סעיפים וסעיפי-משנה יהא כפי שקבע רואה החשבון.
לתשומת לב
(עידכון לעמודים 49-48)
1. לאחר שהודפס הספר המעודכן עד 1.1.1995, פורסמו ביום 27.1.1995 תיקונים רטרואקטיביים, ביחס לארנונה, בפקודת מסי עיריה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (להלן-הפקודה) ונקבע בסעיפים 7,6 ו-13 לחוק ההסדרים למשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995 (ס"ח תשנ"ה, 101) (להלן חוק ההסדרים) כדלקמן:
"6. תיקון חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה
בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992, בסעיף 3, במקום "מראשית שנת 1995" יבוא "מראשית שנת 1996".
7. ארנונה בשל נכסי מדינה
(א) בשל נכסים בתחומי רשויות מקומיות, שחל עליהם סעיף 3(ב) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, תשולם בשנת 1995, ארנונה כללית בשיעור הקבוע בסעיף קטן (ב), ביחס לארנונה הכללית שהיתה מושלמת ברשות המקומית אלמלא הוראת סעיף 3(ב) האמור; החישוב ייעשה בכל רשות מקומית בהתאם לסכומי הארנונה הכללית ולסוגי הנכסים הנהוגים בה.
(ב) שיעור הארנונה הכללית בהתאם לסעיף קטן (א) יהיה:
(1) לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הבטחון או צבא ההגנה לישראל או מטעמם, לרבות יחידות הסמך שלהם - 10%;
(2) לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות - 25%;
(3) נכסים אחרים - 35%;
(ג) בשל הנכסים האמורים בסעיף קטן (א) לא תשולם אגרת סילוק אשפה, אגרת פינוי אשפה או כל אגרה אחרת, המשולמת לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית, ובלבד שסכום הארנונה הכללית בשנת 1995 בשל נכס מסוים מן הנכסים האמורים לא יפחת מסכום האגרות, כאמור, ששולם בפועל לרשות המקומית בשנת 1994 בשל אותו נכס, בתוספת העדכון בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1995), התשנ"ה-1994.
13. תחילה, קיום תוקף והוראות מעבר
(א) תחילתם של סעיפים 3 ו-6 עד 12 ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) (להלן - יום התחילה).
(ב) ניתן בזה קיום תוקף לחוקים הנזכרים בסעיפים 8,3 ו-12 בנוסחם כמתוקן בחוק זה, החל ביום התחילה.
(ג) לא יועמד אדם לדין בשל עבירה לפי חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985, בתקופה שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה."
2. סעיף 6 לחוק ההסדרים מתקן את פקודת מסי העיריה (פיטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992 (ס"ח תשנ"ב, 43; תשנ"ג, 15; תשנ"ד, 50; תשנ"ה, 101) ונוסחו המעודכן הוא כדלקמן:

"חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992
"1. ביטול סעיף 3
בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן - הפקודה), סעיף 3 - בטל.
2. תיקון סעיף 5
בסעיף 5(י) לפקודה, במקום "כל רכוש" יבוא "כל רכוש, לרבות רכוש המדינה".
3. תחילה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ה)
תחילתו של חוק זה מראשית שנת הכספים 1996".

3. סעיף 3 לפקודה הינו תקף לפי סעיף 6 לחוק ההסדרים כדלקמן:
"3. הממשלה ואנשים המחזיקים בקרקע מטעם הממשלה יהיו פטורים ממס (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג)
למרות כל דבר האמור בפקודת העיריות 1934: -
(א) (בוטלה).
(ב) הארנונה הכללית לא תוטל על כל בנין או קרקע תפושה שהמחזיקים בהם הם הממשלה, או כל אדם אחר או מוסד אחר המחזיקים בהם מטעם הממשלה, והמשמשים לצרכי הממשלה או לצרכי כל אדם אחר או מוסד אחר המחזיקים בהם מטעם הממשלה, ושום בנין או קרקע תפושה לא ייחשבו כאילו הם משמשים לאחד מן הצרכים האלה אם המחזיק באותו בנין או באותה קרקע תפושה הוא פקיד מטעם הממשלה המשלם שכר דירה בעדם אם במישרין או בצורת ניכויים ממשכורתו.
הוראות סעיף לא יחולו בתחום עירית ירושלים או בתחום עיריה אחרת שהכריז עליה שר הפנים, לאחר התיעצות בשר האוצר, שהיא עיר עולים."
4. לגבי סעיף 3 לפקודה, המובא לעיל בסעיף 3, יש לשים לב גם להוראות סעיף 7 לחוק ההסדרים, כפי שמובא לעיל בסעיף 1.
17. מילווה לפרעון מילווה
לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.
18. איזון התקציב
אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים לאותה פעולה.
19. דיון בתקציב והגשתו ולממונה על המחוז
ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.
19א. פעולות דומות (תיקון: תשמ"ז)
שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי להורות לרשות מקומית פלונית, או לקבוצת רשויות מקומיות, כי לענין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות.
פרק שלישי : תקציב נוסף
20. תקציב נוסף
אם יש צורך בכך יכין ראש הרשות המקומית תקציב נוסף לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי רגיל, לפי המתכונת האמורה בתקנות אלה במועד אשר יאפשר למועצה לדון בו, ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע הפעולה שאליה מתייחס התקציב הנוסף.
פרק רביעי : הוראות שונות
21. ביטול
(א) תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשט"ו-1955 - בטלות.
(ב) האמור בתוספת הרביעית לפקודת העיריות לא יחול במידה שנאמר אחרת בתקנות אלה.
תוספת (תקנה 2)2
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 290; תשמ"ז, 119; תשנ"ב, 401; תשנ"ג, 272.
2 נוסח הטופס אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ