אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש"ע-2010

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש"ע-2010

תקנות הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה) (הוראת שעה), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התשס''ט-2008 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"דיני המכרזים במועצות המקומיות" - צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950;
"דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות" - צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב-1962, צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז- 1977, צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, וצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953;
"המועצות המקומיות" - כהגדרתן בסעיף 2 לחוק;
"הרשות המאוחדת" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק;
"יום הביטול" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק;
"צו הפירוק" - צו הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות דלית אל כרמל ועוספיה), התש"ע-2009;
"ראש מינהל השירות" - ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות שמונה לפי סעיף 2 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ''ב-1962.
פרק ב': עובדי המועצות המקומיות
2. מועד אחרון למינוי נושאי משרה שיש למנותם לפי הוראות כל דין
המועצות המקומיות ימנו מזכיר, גזבר, מבקר, מהנדס, מנהל מחלקת חינוך (להלן - נושאי משרה) לא יאוחר מתום שישה חודשים מיום הביטול.
3. מועד אחרון למינוי עובדים
המועצות המקומיות ימנו מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ועובדים לתפקידים אחרים במועצה ככל שהם נדרשים לצורך פעילותה, לא יאוחר מתום 9 חודשים מיום הביטול.
4. דרכי מינוי עובדים ונושא משרה
(א) על מינוי עובדים ונושאי משרה לפי תקנות 2 ו-3, יחולו דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות, בשינויים אלה:
(1) ראשי המועצות יפרסמו מכרז פנימי לגבי המשרות, לאחר שקיבלו לכך את אישורו של ראש מינהל השירות;
(2) לא נמצא מועמד מתאים במכרז הפנימי, יפורסם לגבי המשרה מכרז פומבי.
(ב) על אף הוראות תקנת משנה (א)(1) ו-(2) לא תחול חובת מכרז פנימי או פומבי על סוגי משרות הפטורות ממכרז או מאישור נחיצות משרה לפי דיני קבלת עובדים במועצות המקומיות.
(ג) בתקנה זו, "מכרז פנימי" - מכרז שאליו יוכלו לגשת עובדים אשר התקבלו כדין לעבודה ברשות המאוחדת, והועברו לעבוד בכל אחת מהמועצות המקומיות לפי החלוקה שנקבעה בצו הפירוק.
5. הרכב ועדות בחינה למינוי עובדים ונושאי משרה
(א) הרכב ועדת הבחינה למינוי עובדים ונושאי משרה המנויים בתקנות 2 ו-3 לתקנות אלה למעט מנהל מחלקת חינוך ומנהל מחלקת רווחה - יהיה כמפורט להלן:
(1) ראש המועצה;
(2) ראש מינהל השירות או נציגו;
(3) נושא משרה או עובד בתפקיד זהה או דומה ברשת מקומית אחרת שימנה ראש מינהל השירות.
(ב) הרכב ועדת הבחינה למנהל מחלקת חינוך או רווחה יהיה כמפורט להלן:
(1) ראש המועצה;
(2) ראש מינהל השירות או נציגו;
(3) ממונה על המחוז במשרד החינוך או במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי העניין, או נציגיהם.
(ג) אין בהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) כדי למנוע את צירופו של נציג ארגון עובדים לוועדת הבחינה מקום שהדבר נדרש על פי הסכם קיבוצי.
פרק ג': חוזים ומכרזים
6. חובת מכרזים
על התקשרויות הרשות המאוחדת או המועצות המקומיות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים יחולו דיני המכרזים במועצות המקומיות, ככל שלא שונו בתקנות אלה.
7. התקשרות המשך הנדרשת לצורך רציפות
(א) התקשרות של המועצות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין לביצוע עבודה או לרכישת שירותים בתקופה של שישה חודשים לאחר יום הביטול יכול שתהיה פטורה מחובת מכרז, אם ועדת המכרזים של המועצה קבעה, בהחלטה מנומקת בכתב, שנתקיימו כל אלה:
(1) ההתקשרות מהווה המשך להתקשרות ראשונה בתנאים זהים לה או המיטיבים עם המועצה המקומית (להלן - התקשרות המשך);
(2) ההתקשרות הראשונה נעשתה במכרז;
(3) התקשרות ההמשך נעשית במהלך תוקפה של ההתקשרות הראשונה ותוקפה אינו עולה על 12 חודשים;
(4) התקשרות ההמשך היא לפרט או לפרטים ובכלל זה סוגי שירותים הכלולים בהתקשרות הראשונה;
(5) התקשרות ההמשך נדרשת כדי לאפשר רציפות פעילות המועצות המקומיות למתן שירותים חיוניים במהירות האפשרית ובתנאים המיטביים.
(ב) ראתה ועדת המכרזים כי התקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), ושניתן להתקשר בכמה התקשרויות המשך לביצוע עסקה באותם טובין או מקרקעין, לביצוע אותה עבודה או לרכישת אותם שירותים, תחליט ועדת המכרזים על התקשרות ההמשך להתקשרות שתנאיה היו המיטיבים ביותר עם הרשות המקומית.
8. תוקף
תוקפן של תקנות אלה ל-12 חודשים מיום הביטול.
___________________________________________
1 ק"ת תש"ע, 628.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ