אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004

תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42(ג) ו-62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן - הפקודה), לענין תקנה 27 באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אישור" - אישור מאת הרוקח המחוזי למכירת תכשיר בלא מרשם בעסק אחר;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן - המשרד), או רוקח מורשה עובד המשרד בעל ניסיון ברוקחות תקופה של שנתים לפחות, שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, לאחר התייעצות עם מנהל אגף הרוקחות של המשרד;
"עסק אחר" - עסק טעון רישוי לפי פרטים 1.3ג, 4.7 ו-7.1א לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995, למעט איטליז או עסק שעיקר עיסוקו מכירת פירות וירקות;
"פרסומת" - פרסום בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעי תקשורת אחרים, שעושה בעל ענין בשיווק תכשיר בלא מרשם או הנעשה מטעמו והמכוון לציבור, כולו או לחלקו;
"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"רוקח מחוזי" - לרבות רוקח עובד משרד הבריאות שהרוקח המחוזי הסמיכו בכתב;
"תווית" - תווית תרופה בלא מרשם, המופיעה על גבי אריזת התכשיר, כמתואר בתוספת הראשונה, או תווית אחרת שאישר המנהל;
"תכשיר בלא מרשם" - כהגדרתו בפקודה, שאין סבירות גבוהה לסכנה הכרוכה בשימוש בו;
"תכשיר פגום" - תכשיר שהופסקה מכירתו או כל שימוש אחר בו מסיבות הקשורות לאיכותו, בטיחותו או יעילותו הרפואית כתוצאה מפגם או אריזה שגויה;
"תקנות התכשירים" - תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986.
2. תנאים לקבלת אישור
(א) תכשיר בלא מרשם שהותר שיווקו שלא בבית מרקחת, או שלא בידי רוקח, יימכר רק בעסק אחר שקיבל אישור.
(ב) לא ייתן הרוקח המחוזי אישור אלא אם כן נתקיימו במבקש האישור כל אלה:
(1) הוא בעל רישיון עסק אחר והרוקח המחוזי שוכנע כי העסק האחר אינו עלול לגרום לזיהום התכשיר הנמכר בו או לפגום באיכותו;
(2) הוא ממלא אחר כל הוראות תקנות אלה, להנחת דעתו של הרוקח המחוזי;
(3) הוא מינה אדם בעסק האחר אשר יהיה אחראי לביצוע הוראות תקנות אלה.
(ג) תוקפו של אישור יהיה לחמש שנים או עד תום תקופת רישיון העסק לפי המוקדם מביניהם; הרוקח המחוזי רשאי לחדש את תוקפו של האישור מיום פקיעת תוקפו, לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.
3. פעולות מותרות
(א) תכשירים בלא מרשם לא יימכרו בעסק אחר או בבית מרקחת שלא בידי רוקח, אלא אם כן הם כוללים רק חומרים פעילים מן המפורטים בטור א' שבתוספת השניה ובתנאים והגבלות לענין צורת מתן, חוזק, כמות וכיוצא באלה, כמפורט בטור ב' לצדו.
(ב) לא ירכוש עסק אחר תכשירים בלא מרשם אלא מבית מסחר לתרופות או ממוסד מוכר כמשמעותם בסעיף 47ב(ד) לפקודה.
(ג) בעסק אחר לא ייעשו פעולות שיוחדו לבית מרקחת, זולת מכירת תכשירים בלא מרשם.
4. בקשה לאישור
(א) לבקשת האישור יצורפו נספחים אלה:
(1) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של מבנה העסק שבהם יפורטו:
(א) רוחבו, אורכו וגובהו של העסק;
(ב) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור הטבעיים ומיתקני האוורור המלאכותי לרבות הספקיהם;
(ג) חומר הציפוי של הקירות;
(2) תכנית ריהוט מפורטת;
(3) תכנית בניה של המבנה בקנה מידה 1:100;
(4) רישיון העסק.
(ב) מצא הרוקח המחוזי כי קנה המידה של התרשים או התכנית כאמור בתקנת משנה (א) אינם משקפים די הצורך את הפרטים, רשאי הוא לדרוש כי יהיו בקני מידה אחרים.
(ג) טרם עריכת שינויים בעסק האחר שיש בהם כדי לשנות את הנספחים המפורטים בתקנת משנה (א), יוגשו נספחים חדשים לרוקח המחוזי לפי הענין.
5. המבנה
(א) שטחו של מבנה העסק האחר ושל חדר תרופות, למעט שטחים שהוקצו למחסנים, לא יפחת מ-60 מ"ר נטו.
(ב) המבנה יהיה יציב ובנוי מחומרי בניה קשיחים ועמידים בפני אש, למעט אסבסט.
(ג) המבנה יהיה ניתן לסגירה ואטימה מפני חדירת רטיבות, מים, חרקים או מזיקים.
6. קירות תקרות ורצפה
(א) קירות או מחיצות העסק האחר יהיו נקיים, שלמים וחלקים.
(ב) גובה הקירות והתקרה לא יפחת מ-2.20 מטרים.
(ג) הרצפה תהיה ישרה, שלמה ונקיה.
7. דלתות וחלונות
(א) דלתות וחלונות של בית העסק האחר יהיו -
(1) נקיים, שלמים ותקינים וניתנים לרחיצה;
(2) ניתנים לאטימה ועשויים חומר עמיד בפני אש ורטיבות.
(ב) בעת שהעסק האחר סגור ללקוחות, יינעלו כל הדלתות שבעסק, פרט לדלת היציאה, גם מבפנים.
(ג) לפי דרישת הרוקח המחוזי יותקנו אמצעים למניעת חדירת זבובים או חרקים או מעופפים אחרים לתחום העסק האחר.
8. החזקת התכשירים
(א) משטחי האחסון שבהם מוחזקים תכשירים בלא מרשם יהיו -
(1) מחומר חלק, קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים ושומנים;
(2) שלמים ותקינים באופן שלא יפגום באיכות התכשירים ויסכן חיי אדם ובריאותו.
(ב) כל התכשירים בלא מרשם יוחזקו בחלוקה לקבוצות, בהתאם להתווייתם, כפי שיקבע המנהל.
(ג) תכשירים בלא מרשם שאושרו למכירה שלא בידי רוקח, יוצגו במשטחי האחסון בנפרד, באופן הנגיש לצרכן, ובגובה שלא יפחת מ-120 סנטימטרים מעל פני הרצפה.
9. מיזוג אוויר ותאורה
(א) הטמפרטורה בעסק האחר לא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.
(ב) לשם שמירה על הטמפרטורה הנדרשת כאמור, יותקן מזגן אוויר ויופעל, לפי הצורך.
(ג) עסק אחר יואר בתאורה טבעית או בתאורה חשמלית.
10. תנאי אחסנה ואחזקה נאותים
תכשיר בלא מרשם יוחזק -
(1) בתנאי אחסנה נאותים שיבטיחו את שמירת איכותו;
(2) במקום מוצל המוגן מאור השמש וכל מקור חום אחר;
(3) במקום נקי ונפרד מכל סחורה אחרת היכולה להשפיע לרעה על איכותו;
(4) במקום שמופרד באופן ברור מכל מוצר אחר שסמיכות הצבתם עלולה להטעות צרכן סביר לחשוב כי המדובר במוצר בעל התוויה רפואית מאושרת ולהיפך.
11. קביעת שילוט
(א) בחזית מקום אחזקת התכשירים בלא מרשם, במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי, יהיה קבוע שלט ועליו כותרת בעברית, בערבית, באנגלית וברוסית "תרופות בלא מרשם", ומתחתיה הוריה "טרם השימוש בתרופות אלה מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח".
(ב) השלט יהיה מחומר קשיח בגודל אשר לא יפחת מ-40 X 30 סנטימטרים כתוב באותיות אחידות בצבע אדום על רקע לבן, לפי הדוגמה שבתוספת השלישית או בצורה אחרת שאישר המנהל.
(ג) גודלן של האותיות בשלט לא יפחת -
(1) בכותרת מ-72 נקודות דפוס;
(2) בהוריה מ-48 נקודות דפוס.
(ד) בשלט שמידותיו עולות על הקבוע בתקנת משנה (ב) יישמר היחס שבין אורך ורוחב השלט וגודל האותיות.
(ה) השלט יהיה קבוע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה.
(ו) בעל עסק אחר יציג, במקום הנראה לעין הקהל, אישור תקף למכירת תכשירים בלא מרשם.
12. מכירה
(א) לא ימכור אדם תכשיר בלא מרשם שלא באמצעות רוקח אלא -
(1) באריזה מקורית שאישר לכך המנהל;
(2) באריזה סגורה שפתיחתה נראית לעין (Tamper Proof);
(3) בתכשיר בצורת נוזל ותכשיר המיועד לבליעה שאינו משווק באריזת מגש - באריזת בטיחות הקשה לפתיחה בידי ילדים מתחת לגיל חמש, אשר לאחר פתיחתה הראשונה, ניתן לשוב ולסוגרה או להשתמש בה כדרוש, באותה רמת בטיחות, שהורה המנהל.
(ב) לא ימכור אדם תכשיר בלא מרשם לקטין מתחת לגיל 16 שנים; לענין זה, ניתן לדרוש מאדם המבקש לרכוש תכשיר בלא מרשם, שיציג תעודה שבה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכר לו תכשיר בלא מרשם.
(ג) לא ימכור אדם במכירה אחת, תכשיר בלא מרשם מסוג אחד, בכמות העולה על שלוש אריזות.
(ד) לא יימכר תכשיר בלא מרשם במכונות אוטומטיות.
(ה) לא ימכור אדם תכשיר בלא מרשם שפג תוקפו; תכשיר שפג תוקפו יועבר להשמדה בהתאם להוראות הרוקח המחוזי.
(ו) בעל אישור לא יקבל בחזרה תכשיר בלא מרשם שמכר, למעט תכשיר פגום.
(ז) אין להחזיק ולשווק דוגמאות תכשירים בלא מרשם.
13. אריזת התכשיר וסימונה
(א) על אריזת תכשיר בלא מרשם יסומנו בעברית באופן ברור, קריא ובתבנית שאישר המנהל -
(1) הפרטים המצוינים בתקנה 20(1) לתקנות התכשירים;
(2) הפרטים המצוינים בתוספת הרביעית;
(3) תווית;
(4) כל הוראה מהותית אחרת שהורה המנהל, בתנאי הרישום של התכשיר או בנספחיו, המתייחסת לשיווק התכשיר שלא בידי רוקח.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), שם התכשיר, מטרת השימוש והפניה לעלון לצרכן יסומנו גם בשפות הערבית, האנגלית והרוסית; כמו כן, רשאי בעל רישום לסמן על האריזה גם בשפה לועזית אחרת, בתנאי שהסימון בכל אחת מהשפות יכלול את כל הפרטים הנדרשים בתקנת משנה (א) ויהיה זהה בתוכנו וצורתו לסימון בעברית; בתכשירים בלא מרשם המיובאים שמופיע בהם סימון נוסף בלועזית שאינו נדרש לפי תקנות אלה, אין צורך בתרגומו לעברית.
(ג) פרטי הסימון יהיו ברורים; כל מילה ופרט יצוינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות שאישר המנהל, באופן שיקל על אדם סביר לקרוא ולהבין את הסימון; הסימון יהיה בצבע שונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע.
(ד) המנהל רשאי להורות לבעל הרישום לתקן או לשנות את סימון האריזה, אם חלו לדעתו, שינויים הקשורים לפעולת התכשיר או האזהרות המופיעות על גבי האריזה.
(ה) הורה המנהל על שינוי אריזת התכשיר או סימונה, חייב בעל הרישום לשנותה בתוך 60 ימים מיום מתן ההוראה, ולא ישווק תכשיר בתום 60 ימים כאמור אלא אם כן צורפה לו אריזה בנוסח שדרש המנהל.
(ו) לא שינה בעל הרישום את אריזת התכשיר או סימונה בהתאם להוראות תקנה זו, רשאי המנהל, לאחר שנתן לבעל הרישום הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו, לאסור את מכירת התכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח; מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותם של הצרכנים, רשאי הוא לתת לאלתר הוראה כאמור, ובלבד שייתן לבעל הרישום, להשמיע את טענותיו בהזדמנות ראשונה לאחר מכן.
14. עלון לצרכן
(א) לכל תכשיר בלא מרשם יצורף עלון לצרכן בעברית, בערבית, באנגלית וברוסית.
(ב) עלון לצרכן יהיה מנוסח בשפה ברורה באופן שיקל על אדם סביר לקרוא ולהבין את האמור בו, כדי שישתמש בתכשיר למטרה שנועד לה באופן הבטוח ביותר.
(ג) תבנית העלון לצרכן תאושר בידי המנהל.
(ד) תוכן העלון יאושר על ידי המנהל כנדרש לפי תקנות התכשירים.
(ה) סמוך למשטחי אחסון התכשירים בלא מרשם, במקום נגיש וגלוי לעין יימצא אוגדן עלונים ובו העתק של כל עלון לצרכן של תכשיר בלא מרשם המוצע למכירה.
15. איסור מכירה והחזרה מהשוק
(א) בית מסחר לתרופות וקופת חולים לא ימכרו או יספקו תכשיר בלא מרשם בסיטונות לעסק אחר או לחדר תרופות לפי הענין אלא אם כן -
(1) בעסק האחר ובחדר התרופות מתקיימות הוראות תקנות אלה;
(2) בעל העסק האחר הציג לפניו אישור תקף;
(3) נקט פעולות המאפשרות לו לבצע מעקב אחר האצווה וכמות התכשירים בלא מרשם שנמכרו לעסק האחר, לצורך החזרת תכשיר פגום בהוראת המנהל או בהוראת היצרן, במקרים שבהם עלולים התכשירים לסכן את בריאות הציבור.
(ב) תכשיר בלא מרשם שבעל הרישום שלו או המנהל הודיע שהוא פגום, יופסק שיווקו מיידית ויוחזר לבית מסחר לתרופות או לכל מקום אחר שיורה המנהל.
16. איסור ריפוי וייעוץ בעסק אחר
בעסק אחר המשווק תכשירים בלא מרשם לא יעשה אדם אחד מאלה:
(1) עיסוק ברפואה או טיפול רפואי בבני אדם או הוריה על טיפול רפואי בהם;
(2) ייעוץ באשר לשימוש בתכשירים, ואולם לא יראו ייעוץ בציון אופן השימוש בעלון לצרכן.
17. פרסום תכשיר
(א) לא יפרסם אדם תכשיר בלא מרשם -
(1) אלא לאחר שקיבל אישור מוקדם מאת המנהל;
(2) שלא בהתאם להתוויות הרשומות בפנקס או לכל הוראה אחרת המתייחסת לתכשיר והמצוינת בתעודת הרישום בנספחיה;
(3) באופן העלול להטעות, להפחיד או ליצור מתחים או לרמוז כי התכשיר בלא מרשם יעניק לצרכן תכונות או יתרונות אשר אינם בהתאם להתוויה שאושרה לגביו בפנקס;
(4) באופן שיש בו כדי לעודד או לכוון קטינים ליטול על דעת עצמם תכשירים;
(5) באופן שאינו ברור ומדויק;
(6) אלא בצירוף אזהרות אלה:
(א) "טרם השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן";
(ב) "מכיל חומר פעיל "
(ב) בעל הפרסום ידווח למנהל בתום כל שנה על כוונתו להמשיך בפרסום שאישר המנהל כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) האמור בתקנה 17(א)(1) לא יחול על -
(1) פרסום בעיתון מדעי מקצועי, בכפוף לאמור בתקנה 28(ב)(1) לתקנות התכשירים וכן הודעה בדבר כשרות התכשיר;
(2) פרסומת הכוללת תמונת התכשיר בלא מרשם או אריזתו בלבד שצוינו בה כל אלה:
(א) שם מסחרי ושם גנרי של התכשיר, חוזקו, אופן נתינתו, כמותו
והתוויה מאושרת;
(ב) אזהרות המופיעות בתקנת משנה (א)(6).
18. פרסומת אסורה
(א) פרסומת אסורה לתכשיר בלא מרשם היא פרסומת -
(1) בתכניות טלוויזיה, באינטרנט, בעיתונות או בכל דבר דפוס אחר המיועד בעיקר לילדים ובני נוער עד גיל 16 שנה;
(2) במיתקני הצבא, שירות בתי הסוהר או בבתי ספר.
(ב) המנהל רשאי, על פי בקשה או מיזמתו, להתיר פרסומת כאמור, אם היה לו יסוד סביר להניח כי הפרסומת עשויה לסייע לבריאותם של התלמידים, החיילים או הכלואים.
19. קידום מכירות לצרכן
(א) לא יעשה אדם פרסומת לתכשיר בלא מרשם הכוללת הגרלות או חלוקת דוגמאות של תכשיר בלא מרשם למטופלים או לצרכנים.
(ב) פרסומת או קידום מכירות של תכשיר בלא מרשם לא יכללו הבטחה לתוספת תכשיר או מוצר אחר תמורת רכישתו.
(ג) לא ינצל אדם מיתקני מוסד בריאות, צבא, שירות בתי הסוהר ובתי ספר לשם קידום מכירת תכשיר בלא מרשם.
(ד) לא יעשה אדם שימוש בתכשיר בלא מרשם לצורך קידום מכירות של מוצרים אחרים.
20. פרסומת משווה
(א) לא יאשר המנהל פרסומת משווה של תכשירים בלא מרשם אלא תכשירים המכילים חומרים פעילים זהים, ולאחר ששוכנע על בסיס השוואה אחיד ביחס ליעילותם, בהסתמך על מחקרים מדעיים השוואתיים שפורסמו בכתבי עת מקצועיים מוכרים, כי לתכשיר עדיפות על פני תכשיר אחר.
(ב) המנהל רשאי לאשר השוואה בין מחירי תכשירים בלא מרשם, לענין תכשירים המכילים חומרים פעילים זהים ובלבד שההשוואה אינה מבזה את המתחרה או פוגעת בו.
21. אותיות האזהרות בפרסומת
(א) אותיות האזהרות שבתקנה 17(א)(6), ו-(ג)(2)(ב) יהיו בשפה שבה התפרסמה וגודלן לא יפחת מ-14 נקודות דפוס שחור; השטח שבו כלולות האזהרות ותחומן יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.
(ב) האותיות יהיו ברורות לעין וצבען יהיה נוגד את צבע הרקע שעליו הן כתובות.
(ג) כל פרסומת תכיל באופן ברור לעין את האזהרות באמצעי שמע או באמצעים חזותיים.
22. ביטול פרסומת
ראה המנהל כי אין מתקיימות בפרסומת הוראות תקנות אלה, רשאי הוא לחייב את בעל הפרסומת -
(1) לתקן את הפרסומת באותה שפה ובאותו אמצעי תקשורת שבהם פורסמה;
(2) לפרסם הבהרה שאישר המנהל, בשלושה עיתונים יומיים לפחות, מהם אחד בשפה הערבית ואחד בשפה שבה היתה הפרסומת המקורית, כי הפרסומת מטעה ואינה מדויקת;
(3) לבטל אן לאסור את פרסומו של התכשיר.
23. סמכות ביקורת
המנהל או הרוקח המחוזי רשאי להיכנס לכל מקום שבו מוחזקים תכשירים בלא מרשם שלדעתו מיועדים למכירה, כדי לבדוק אם קוימו הוראות תקנות אלה, ורשאי הוא ליטול דוגמאות מהתכשירים בכמות מספקת לביצוע בדיקות שונות, לתפסם, לאסור את מכירתם או להשמידם במידת הצורך.
24. ביטול אישור
ראה המנהל או הרוקח המחוזי שעסק אחר פועל באופן המזיק או עלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה או בניגוד לתנאי האישור שלו, רשאי הוא לאסור מכירה של תכשירים בלא מרשם בעסק האחר, לתופסם ולהשמידם במידת הצורך, וכן רשאי הוא לבטל את האישור או שלא לחדשו.
25. סמכות המנהל
המנהל או הרוקח המחוזי לא יתפסו, ישמידו תכשיר בלא מרשם או ייתנו הוראה כאמור בתקנות 23 ו-24, אלא לאחר שנתנו לבעל האישור או בעל העסק, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניהם; ואולם אם מצא המנהל או הרוקח המחוזי כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתת לאלתר הוראה כאמור, ובלבד שייתן לבעל האישור או לבעל העסק, לפי הענין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.
26. דינים וחשבונות ומסמכים
(א) אחת לשנה יגיש בית מסחר לתרופות דין וחשבון לרוקח המחוזי לפי הטופס שבתוספת החמישית שיפורטו בו סוגי תכשירים בלא מרשם שנמכרו לעסק אחר וכמותם.
(ב) כל מסמך על רכישת תכשיר בלא מרשם או מכירתו יישמר בידי בעל האישור, בית מסחר לתרופות וקופת חולים, לפי הענין, במשך שלוש שנים מיום הרכישה או המכירה.
(ג) המסמכים שיש לשמרם לפי תקנה זו יעמדו במשך התקופה האמורה, בכל עת, לבדיקתו של המנהל והרוקח המחוזי.
27. אגרות
(א) בעד השירותים המנויים בטור א' שבתוספת השישית ישולמו האגרות הקבועות בטור ב' לצדו.
(ב) סכומי האגרה הנקובים בתוספת השישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג) סכום שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ד) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן.
28. סייג לתחולה
תקנות 2, 4, 6, 7, 9, 16 ו-24 לא יחולו על בית מרקחת ועל חדר תרופות, ועל בית מרקחת לא תחול גם תקנה 5.
29. שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.
30. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה (תקנות 1 ו-13 (א)(3))
תווית
תווית שעליה מודפס לוגו:

תוספת שניה (תיקון: תשס"ז) (תקנה 3(א))
חומרים פעילים מותרים
טור א' - החומר הפעיל טור ב' - תנאים ומגבלות
Activated charcoal לטיפול במערכת העיכול
Acyclovir לשימוש חיצוני על השפתיים בריכוז שלא
יעלה על 5%, עד 2 גרם לאריזה;
Alcohol 70% לשימוש חיצוני על העור עד 100 מ"ל
לאריזה
Allantoin לשימוש חיצוני על העור
Aluminium Chlorhydrate לשימוש חיצוני על העור
Aluminum hydroxide כסותר חומצה במערכת העיכול
Aminacrine HCI לשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה
על 0.05%
Amylmetacresol בטבליות מציצה במינון שלא יעלה
על 600 מק"ג ליחידה, עד 24 יחידות באריזה
Aspirin כנוגד קרישה בטבליות במינון שלא יעלה
על 100 מ"ג ליחידה, עד 30 יחידות
באריזה
Benzalkonium chloride א. לשימוש חיצוני, בנוזל עד 250 מ"ל
ב. בטבליות למציצה בחוזק שלא יעלה על
0.6 מ"ג ליחידה, עד 24 יחידות באריזה
Benzocain א. לשימוש במבוגרים ובילדים מעל
גיל 12
ב. בתכשירים לשימוש חיצוני על העור
בריכוז שלא יעלה על 3%
ג. בטבליות למציצה בחוזק שלא יעלה על
3.5 מ"ג עד 24 יחידות באריזה
ד. במשחות לטחורים בריכוז שלא יעלה
על 4.5%
Benzoic acid א. לשימוש פנימי כמשמר בריכוז שלא
יעלה על 0.2%
ב. לשימוש חיצוני על העור. בתכשירים
לטיפול בפטריות בריכוז שלא יעלה על 6%
Benzoxonium chloride לשימוש חיצוני על העור
Benzoyl peroxide לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה
על 5%
.Biotin עד 1,000 מ"ג ליחידה
Bismuth subnitrate דרך הפה
Calamine לשימוש חיצוני על העור עד 100 מ"ל
Calcium salts עד 1,600 מ"ג ליחידה
Calcium Polycarbophil דרך הפה
טור א' - החומר הפעיל טור ב' - תנאים ומגבלות
Camphor במשחות לשימוש חיצוני על העור בריכוז
שלא יעלה על 12.5%
Caprylic/capric triglyceride לסיכה
Carbomer לסיכה או לטיפות עיניים
Cetalkonium chloride לשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה
על 0.01%
Cetrimide לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה
על 0.5%, עד 100 מ"ל באריזה
Cetrimonium bromide בטבליות מציצה, עד 24 יחידות באריזה
Cetrizine HCI בטבליות במינון שלא יעלה על 10 מ"ג
ליחידה, עד 7 יחידות באריזה
Chamomile לשימוש בחלל הפה
Chlorbutol לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
Chlorhexidine א. במשחות לשימוש חיצוני על העור
בריכוז שלא יעלה על 0.5%
ב. בתמיסות לשימוש חיצוני על העור
בריכוז שלא יעלה על 1%, בכמות עד
100 מ"ל לאריזה
ג. בשטיפות פה בריכוז שלא יעלה על
0.2% עד 300 מ"ל
Choline salicylate לשימוש בחלל הפה לטיפול בכאבי שיניים
בריכוז שלא יעלה על 9%
Clotrimazole במשחות לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 1%
Crategus דרך הפה
Crotamiton במשחות לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה 10%
Dichlorobenzyl alcohol בטבליות למציצה, עד 24 יחידות באריזה בחוזק שלא יעלה על 1.2 מ"ג ליחידה
Diclofenac Diethylammonium א. לשימוש חיצוני בריכוז שלא יעלה על 1% עד 30 גרם באריזה;
ב. לשימוש במבוגרים ובילדים מעל גיל 12.
Dill oil דרך הפה לטיפול במערכת העיכול בריכוז שלא יעלה על 2%
Dimethicone (Simethicone)
Dimethindene maleate במשחות לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 0.1%
Eucaliptus oil א. במשחות לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 5% עד 30 ג' לאריזה
ב. לשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה על 8% עד 50 מ"ל לאריזה
ג. לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
Famotidine דרך הפה במינון שלא יעלה על 10 מ"ג ליחידה, עד 12 יחידות לאריזה
Gingisan לשימוש בחלל הפה
Glycerol לסיכה
Guaiaphenesin דרך הפה
Hamamelis לשימוש חיצוני על העור
Hydrotalcite בטבליות/כמוסות דרך הפה בחוזק שלא יעלה על 500 מ"ג ליחידה
Hydroxy ethylcellulose לשימוש בעיניים
Hydroxypropyl methylcellulose לשימוש בעיניים
Ichthyol לשימוש חיצוני על העור בנוזל עד 250 מ"ל לאריזה
Ibuprofen כמרכיב יחיד בלבד:
א. בטבליות/כמוסות במינון שלא יעלה על 200 מ"ג ליחידה, עד 16 יחידות באריזה
ב. בנוזל לשימוש דרך הפה בריכוז שלא יעלה על 2%, ביחידות בודדות של 5 מ"ל ועד 16 יחידות בודדות באריזה
ג. במשחה לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 5%, עד 50 גרם
טור א' - החומר הפעיל טור ב' - תנאים ומגבלות
Isopropyl alcohol לשימוש חיצוני על העור בנוזל עד 250 מ"ל לאריזה
Isopropyl myristate לשימוש חיצוני על העור עד 250 מ"ל לאריזה
Isothipendyl hydrochloride לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 0.75%
Ispaghula husks דרך הפה
Lactic acid לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 5%
Lignocaine א. לשימוש במבוגרים ובילדים מעל
גיל 12
ב. בתכשירים לשימוש חיצוני בריכוז שלא יעלה על 2%
ג. בשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה על 0.6%
ד. דרך הפה בטבליות מציצה עד 1 מ"ג, עד 42 יחידות לאריזה
Liquorice
Loratadine בטבליות במינון שלא יעלה על 10 מ"ג ליחידה, עד 7 יחידות באריזה
Lupuli strobulus (Hops)
Magnesium salts דרך הפה עד 800 מ"ג ליחידה
Menthol (Laevomenthol) א. במשחה לשימוש חיצוני על העור עד 1%
ב. טבליות מציצה עד 8 מ"ג, עד 24 יחידות לאריזה
ג. לשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה על 0.6%, עד 50 מ"ל לאריזה
ד. לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
Methyl nicotinate לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 1.6%
Methyl salicylate לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 30%
Miconazole במשחות לטיפול בפטריות לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 2%
Minerals בחוזק המאושר לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ"ז-1997
Nicotine א. גומי לעיסה במינון שלא יעלה
על 4 מ"ג
ב. טבליות למציצה בחוזק שלא יעלה
על 1 מ"ג
ג. בצורת מדבקה בחוזק שלא יעלה
על 21 מ"ג
Nonoxinol לשימוש חיצוני בנרתיק
Oleoresin capsicum לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 2.5%
Oxymetazoline לשימוש חיצוני בטיפות אף בריכוז שלא
hydrochloride יעלה על 0.05%
Paracetamol כמרכיב יחיד בלבד:
א. בטבליות/כמוסות במינון שלא יעלה על 500 מ"ג ליחידה למבוגרים ו-125 מ"ג ליחידה לילדים, ובכמות שלא תעלה על 16 יחידות באריזה
ב. בנוזל בריכוז שלא יעלה על 2.5%,
עד 60 מ"ל באריזה
Passiflora בכמוסות או טבליות, עד 20 יחידות באריזה
Phenol לשימוש חיצוני על העור בנוזל בריכוז שלא יעלה על 0.4%, עד 100 מ"ל לאריזה
Polyethylene glycol לסיכה
Polyoxyl 40 Stearate לסיכה
Polysorbate לסיכה
Polyvinyl alcohol לשימוש בעיניים
Potassium chloride א. דרך הפה בריכוז שלא יעלה על 0.15%
טור א' - החומר הפעיל טור ב' - תנאים ומגבלות
Povidone לשימוש בעיניים
Povidone iodine א. לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא
(PVP iodine) יעלה על 10%
ב. בנוזל עד 100 מ"ל באריזה
Propylene glycol לשימוש חיצוני על העור ובנרתיק
Psyllium דרך הפה
Pumilio pine oil לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
Purified water
Ranitidin דרך הפה במינון שלא יעלה על 75 מ"ג ליחידה, ועד 12 יחידות לאריזה
Ricinoleic acid לשימוש חיצוני
Salicylic acid א. בתכשירים לשימוש חיצוני על העור לטיפול באקנה בריכוז שלא יעלה על 1%
ב. בתכשירים לשימוש חיצוני על העור לטיפול בפטריות בריכוז שלא יעלה על 3%
Seeds of plantago ovata
Shark Liver Oil לשימוש חיצוני
Sodium chloride לשימוש חיצוני בריכוז איזוטוני של 0.9%
Sodium hyaluronate לשימוש בעיניים
Soya (Soybena) oil
Terbinafine Hybrochloride א. במשחה או בקרם לשימוש חיצוני על העור, בריכוז שלא יעלה על 1%, עד 15 גרם לאריזה;
ב. לשימוש במבוגרים ובילדים מעל גיל 12.
Terpineol לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
Thiamin עד 200 מ"ג ליחידה
Thymol א. לשימוש שאינו בא במגע עם גוף האדם
ב. לשימוש בחלל הפה בריכוז שלא יעלה על 0.05%
ג. בטבליות מציצה בחוזק שלא יעלה על 0.6 מ"ג ליחידה, עד 24 יחידות באריזה
Thyme oil לשטיפות בחלל הפה בריכוז שלא יעלה על 0.1%
Titanium dioxide לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 25%
Tolnaftate לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 1%
Tribenoside לשימוש חיצוני במשחות לטחורים
Triclosan לשימוש חיצוני על העור ובריכוז שלא יעלה על 1%, עד 200 מ"ל לאריזה
Triethanolamine לשימוש חיצוני על העור
Turpentine oil לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 1.5%
Tyrothricin בטבליות מציצה עד 24 יחידות באריזה בחוזק שלא יעלה על 4 מ"ג
Undecenoic acid לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה על 5%
Urea לשימוש חיצוני על העור
Valerian/Valerian
extract
Vitamines בחוזק המאושר לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ"ז-1997
Xylometazoline לשימוש חיצוני בטיפות אף בריכוז שלא
hydrochloride יעלה על 0.1%
Yeast לשימוש חיצוני במשחות לטחורים
Zinc oxide א. במשחה לשימוש חיצוני על העור
ב. בתכשירים נוזליים לשימוש חיצוני על העור, עד 100 מ"ל לאריזה
ג. במשחה לטיפול בטחורים לשימוש חיצוני
Zinc undecenoate לשימוש חיצוני על העור בריכוז שלא יעלה
(Zinc undecylenate) על 25%
תוספת שלישית
תקנה (11(ב))
דוגמת שלט
תרופות ללא מרשם
טרם השימוש בתרופות מומלץ
להתייעץ עם רופא או רוקח


תוספת רביעית
(תקנה 13(א)(2))
תבנית סימון אריזת תכשיר בלא מרשם
מידע אודות התרופה

שם התכשיר
(עברית ערבית אנגלית ורוסית)

פעילות מרכיב פעיל

מטרת שימוש (עברית ערבית אנגלית ורוסית)

זהירות

אין להשתמש

אזהרות

טרם השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או
רוקח

הוראות שימוש

מידע נוסף

מרכיבים לא פעילים


יש לעיין בעלון לצרכן
לפני השימוש
(עברית אנגלית
ערבית ורוסית)
מחיר


תרופות בלא מרשם
לשיווק כללי
_____________
_____________
אישור כשרות*


* יסומן לבקשת היצרן או היבואן בלבד.
תוספת חמישית
(תקנה 26(א))
טופס דין וחשבון שנתי
דין וחשבון שנתי לשנת למכירת תכשירים בלא מרשם לעסק אחר
פרטי בית המסחר לתרופות:
שם כתובת
טלפון רוקח אחראי
___________________________________________________
שם מסחרי של תכשיר כמות אריזות שנמכרו
בלא מרשם וחוזקו שם יצרן התכשיר כמות באריזה לעסק אחר
________________________________________________________________


________________________________________________________________
תאריך
חתימת רוקח אחראי
תוספת שישית
תקנה (27)
אגרות
טור א' טור ב'
השירות בשקלים חדשים
בעד -
(1) בקשה לאישור לעסק אחר או חידושו 1,076
(2) אישור או בקשה לשינוי אריזה ועלון לצרכן 1,348
של תכשיר בלא מרשם למכירה בעסק אחר,
למעט שינוי באריזה ועלון לצרכן שבוצע
על פי דרישת משרד הבריאות
(3) בקשה לאישור המנהל לפרסומת חדשה 1,193
או שינוי הפרסומת
______________________________
1 ק"ת תשס"ה, 118; תשס"ז, 259.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ