אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001

תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59(ב), (ב-1) ו61 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 (להלן - הפקודה), באישור שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לענין תקנה 8 והתוספת החמישית, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחות" - לרבות אח;
"אחות מוסמכת" - אחות הרשומה בפנקס, במדור אחות מוסמכת;
"אחות מעשית" - אחות הרשומה בפנקס, במדור אחות מעשית;
"בית החולה" - לרבות מקום מגורים ארעי או מוסד שבו שוהה החולה;
"בית חולים" - בית חולים רשום לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - פקודת בריאות העם);
"בית ספר לאחיות" - בית ספר לאחיות מוסמכות או בית ספר לאחיות מעשיות, לפי הענין, המוכר לצורך רישום בפנקס;
"היתר לאצול סמכויות" - היתר בכתב מאת המנהל למנהל רפואי, לאצול סמכות ביצוע פעולות חריגות לפי תקנות אלה;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, או רופא עובד משרד הבריאות שהוא מינה לביצוע תקנות אלה, כולן או חלקן;
"הפנקס" - כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988 (להלן - תקנות העוסקים בסיעוד);
"הרשאה אישית" - הרשאה בכתב מאת מנהל רפואי לפי הטופס שבתוספת הראשונה, הניתן לאחות מוסמכת, לאחות מעשית או לעוזר לביצוע פעולה חריגה;
"השתלמות מוכרת" - השתלמות לאחות מוסמכת, לפי תקנה 10 לתקנות העוסקים בסיעוד;
"ועדה מייעצת" - הועדה המייעצת לפעולות חריגות שמינה המנהל לפי תקנה 11;
"מוסד רפואי" - בית חולים או מרפאה, כמשמעותם בסעיפים 24 ו-34 לפקודת בריאות העם, לפי הענין, וכן קופת חולים מוכרת כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"מחלקה מוכרת" - מחלקה בבית חולים, המוכרת לצורכי התמחות לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 (להלן - תקנות תואר מומחה);
"מנהל מחלקה" - מנהל מחלקה במוסד רפואי שהוא בית חולים, או ממלא מקומו, שהוא רופא מורשה;
"מנהלת סיעוד" - אחות מוסמכת האחראית על כל צוות האחים והאחיות במוסד רפואי;
"מנהל רפואי" - מנהל מוסד רפואי או ממלא מקומו שהוא רופא מורשה;
"מקצוע בריאות" - מקצוע מהמקצועות המפורטים בתוספת השביעית;
"עוזר" - בעל מקצוע בריאות שהוא בעל תעודת הכרה במעמד במקצוע בריאות, שהעניק לו המנהל או מי שהוא מינה לענין רישוי או הכרה במעמד במקצועות הבריאות;
"פעולה חריגה" - פעולה שהיא עיסוק ברפואה כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה, המותרת למי שאינו רופא מורשה, בהתאם לתקנות אלה;
"רופא מומחה" - רופא מורשה בעל תואר מומחה, לפי תקנות תואר מומחה, לרבות מי שעבר בחינת התמחות שלב א', לפי אותן תקנות.
2. הרשאים לבצע פעולה חריגה
אחות מוסמכת, אחות מעשית ועוזר רשאים לבצע פעולה חריגה לפי האמור בתקנות אלה.
3. איסור ביצוע פעולה חריגה
(א) לא יבצע אדם, זולת המפורטים בתקנה 2 פעולה חריגה.
(ב) לא ירשה מנהל מוסד רפואי ביצוע פעולה חריגה, אלא לאדם מהמפורטים בתקנה 2, ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות אלה.
(ג) לא יבצע אדם מהמפורטים בתקנה 2, פעולה חריגה, אלא באישור המנהל הרפואי של המוסד הרפואי, ובמוסד רפואי שהוא בית חולים - בהסכמת מנהל המחלקה שבה אמורה להתבצע הפעולה.
4. הנחיות לביצוע פעולה חריגה
(א) פעולה חריגה תבוצע בהתאם להנחיות לביצוע פעולות חריגות שאישר המנהל בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות (להלן - קובץ ההנחיות).
(ב) קובץ ההנחיות יופץ בידי המנהל לכל המוסדות הרפואיים ויופקד בכל לשכת בריאות מחוזית של משרד הבריאות, וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל.
5. ביצוע פעולה חריגה שבתוספת השניה בידי אחות מוסמכת
(א) אחות מוסמכת רשאית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת השניה, בתנאי שלמדה את הפעולה החריגה בהשתלמות המוכרת שבה השתתפה.
(ב) אחות מוסמכת שלא למדה את הפעולה החריגה, כולה או חלקה, בהשתלמות המוכרת שבה השתתפה, רשאית לבצע את הפעולה החריגה, אם למדה אותה בהשתלמות מיוחדת לאחיות מוסמכות שאישר המנהל, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, במוסד שאישר המנהל, והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא מועסקת.
6. ביצוע פעולה חריגה שבתוספת השלישית בידי אחות מוסמכת
(א) אחות מוסמכת רשאית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת השלישית, בתנאי שלמדה את הפעולה בבית ספר לאחיות שבו סיימה את לימודיה.
(ב) אחות מוסמכת שלא למדה את הפעולה החריגה, כולה או חלקה, בבית הספר לאחיות כאמור, רשאית לבצע את הפעולה ובלבד שלמדה אותה בהשתלמות מיוחדת לאחיות מוסמכות שאישר המנהל, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, במוסד שאישר המנהל, והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא מועסקת.
7. הרשאה אישית לאחות מוסמכת המסייעת לרופא
המנהל רשאי לתת לאחות מוסמכת הרשאה אישית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת הרביעית ובלבד שנתמלאו כל התנאים המפורטים להלן:
(1) הפעולה הרפואית מתבצעת בבית חולים, על ידי רופא בעל תואר מומחה בענף ההתמחות שאליו שייכת הפעולה, והאחות מסייעת לו בביצוע חלק מהפעולה, בנוכחותו;
(2) האחות סיימה בהצלחה השתלמות מיוחדת לאחיות מוסמכות לביצוע הפעולה הנדונה, שאישר המנהל, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, במוסד שאישר המנהל, והמציאה אישור על כך למנהלת הסיעוד של בית החולים שבו היא מועסקת; ובלבד שההשתלמות המיוחדת כללה סיוע לרופא בביצוע הפעולות המפורטות בתוספת הרביעית, במשך שלושה חודשים לפחות, בפיקוח אחות מוסמכת בעלת הרשאה של שנה לפחות לביצוע אותן פעולות.
8. הרשאה אישית לביצוע פעולה חריגה בבית החולה
(א) מנהל רפואי שקיבל היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי לתת לאחות מוסמכת העובדת במוסדו, הרשאה אישית לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת החמישית, מן המפורטות בחלק א' בתוספת האמורה בבית החולה, אם נתקיימו בה כל אלה:
(1) בהיותה עובדת במוסד הרפואי קיבלה הרשאה מאת המנהל הרפואי לבצע את הפעולה החריגה במוסד;
(2) ביצעה את הפעולה החריגה במוסד הרפואי, לשביעות רצון מנהלת הסיעוד של המוסד, במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות סמוך לביצוע הפעולה החריגה בבית החולה, ובידה אישור בכתב על כך ממנהלת הסיעוד.
(ב) פעולה חריגה מן המפורטות בחלק ב' בתוספת החמישית, רשאית לבצע בבית החולה אחות מוסמכת שעמדה בכל התנאים המפורטים בתקנת משנה (א), הרשומה בפנקס במדור ההשתלמות המוכרת שאליה מתייחסת הפעולה כאמור.
(ג) הרשאה לביצוע פעולה חריגה בבית החולה, כאמור בתקנת משנה (א), תינתן -
(1) כשהיא מטעם בית חולים - בידי המנהל הרפואי של בית החולים;
(2) כשהיא מטעם קופת החולים - בידי המנהל הרפואי של מחוז הקופה שבו נמצא בית החולה.
(ד) הרשאה אישית כאמור בתקנת משנה (א), תוקפה לשלוש שנים מיום נתינתה, וניתן להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת, על פי חוות דעת מנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו מועסקת האחות המוסמכת, וכל זמן שהיא מועסקת בו.
(ה) מוסד רפואי אחראי לקיום ביטוח צד שלישי בהיקף ובתנאים שיורה המנהל בכתב, לכיסוי נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מביצוע פעולות חריגות בבית החולה.
9. הרשאה אישית לאחות מעשית
(א) קיבל מנהל רפואי היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי הוא לתת הרשאה אישית לאחות מעשית לבצע פעולה חריגה מן המפורטות בתוספת השישית, בתנאים כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב) אחות מעשית רשאית לבצע במוסד רפואי, פעולה חריגה כאמור בתקנת משנה (א), אם למדה את הפעולה בהשתלמות מיוחדת לאחיות מעשיות שאישר המנהל, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, והמציאה אישור על כך, להנחת דעת מנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו היא מועסקת.
(ג) הרשאה אישית כאמור בתקנת משנה (א), תוקפה לשנתיים מיום נתינתה, וניתן להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת, על פי חוות דעת מנהלת הסיעוד של המוסד הרפואי שבו מועסקת האחות המעשית.
10. הרשאה אישית לעוזר
(א) קיבל מנהל רפואי, היתר לאצול סמכויות ביצוע פעולה חריגה רשאי הוא לתת הרשאה אישית לעוזר, לבצע פעולה חריגה כמפורט בתוספת השביעית, בתנאים כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב) עוזר רשאי לבצע במוסד רפואי פעולה חריגה כאמור בתקנת משנה (א), אם למד את הפעולה בהשתלמות מיוחדת לעוזרים שאישר המנהל, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, והמציא אישור על כך, להנחת דעת המנהל הרפואי של המוסד הרפואי שבו הוא מועסק.
(ג) הרשאה אישית לפי תקנת משנה (א) תוקפה לשנה אחת וניתן להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנה, כל אחת, על פי חוות דעת של הממונה הישיר על העוזר.
11. ועדה מייעצת
המנהל ימנה ועדה מייעצת לפעולות חריגות שמתפקידה לייעץ למנהל בכל אחד מאלה:
(1) קביעת פעולות חריגות;
(2) קביעת תנאים לביצוע פעולה חריגה;
(3) עדכון קובץ ההנחיות;
(4) מתן היתרים לאצול סמכויות לביצוע פעולות חריגות;
(5) אישור השתלמות מיוחדת;
(6) קביעת הליכי בקרה ופיקוח על ביצוע פעולות חריגות.
12. הרכב הועדה המייעצת
(א) בועדה המייעצת יהיו שבעה חברים כמפורט להלן:
(1) בדיון בפעולה חריגה המואצלת לאחיות -
(א) רופא מומחה מנהל האגף למקצועות הרפואיים במשרד הבריאות;
(ב) רופא מומחה, נציג המועצה המדעית של הסתדרות הרופאים;
(ג) רופא מומחה, מנהל מחלקה מוכרת של בית חולים;
(ד) רופא מומחה ברפואת המשפחה או בבריאות הציבור; נציג קופת חולים;
(ה) האחות הראשית הארצית במשרד הבריאות;
(ו) אחות מוסמכת, נציגת הסיעוד בבתי חולים;
(ז) אחות מוסמכת, נציגת הסיעוד בקהילה, מטעם קופת חולים.
(2) בדיון בפעולה חריגה המואצלת לעוזר, יהא אחד מחברי הועדה בעל הכרה במעמד במקצוע בריאות הנדון, לפי הענין, במקום אחת האחיות חברות הועדה, בהתאם להחלטת היושב ראש.
(ב) המנהל ימנה יושב ראש לועדה המייעצת מבין חבריה הרופאים.
(ג) תקופת כהונתו של חבר הועדה המייעצת, היא 3 שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת.
(ד) חבר לשכת עורכי הדין, עובד משרד הבריאות, ייעץ לועדה על פי דרישתה.
13. מנין חוקי בועדה המייעצת
(א) המנין החוקי בישיבת הועדה המייעצת הוא חמישה מחברי הועדה ובהם היושב ראש ואחד החברים הרופאים.
(ב) היה דיון הועדה בהיתר לאצילת סמכות ביצוע פעולה חריגה לעוזר, יחייב המנין החוקי גם השתתפות חבר הועדה שהוא בעל הכרה במעמד במקצוע הבריאות הנדון.
14. ביטול
תקנות הרופאים (כשירויות לבצע פעולות חריגות), התשל"ז-1977 - בטלות.
15 . תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
טופס הרשאה אישית לביצוע פעולות חריגות
בתוקף סמכותי לפי תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות), התשס"א-2001, ולפי היתר מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות לאצול סמכויות לביצוע פעולות חריגות, אני מרשה למר/גב' ........................... ת"ז ................................
(שם מבצע הפעולות החריגות)
אחות מוסמכת/אחות מעשית /ועוזר*
מס' רישיון/רישום/תעודה/הכרת מעמד*
לבצע את הפעולות המנויות להלן וזאת כל זמן שהוא/היא עובד/ת בית חולים/קופת חולים*
............................................................ ובמסגרת עבודה זו בלבד**
(שם המוסד הרפואי והמחלקה)
.......................................................................................................שם המנהל הרפואי: ............................ מס' רישיון: ......................
חתימת המנהל הרפואי: ....................
העתק: תיק אישי
מנהל בית החולים - לגבי עוזרים בבית חולים
מנהל מחוז קופת חולים - לגבי עוזרים במרפאה
מנהלת הסיעוד בבית החולים - לגבי אחיות
___________
* מחק את המיותר
** פרט את הפעולות והתנאים לביצוען
תוספת שניה
(תקנה 5)
פעולות חריגות המותרות לאחות מוסמכת:
1. מיילדות
(1) הוצאת קו עורקי (Arterial-Line);
(2) שאיבת דם מקו עורקי פתוח (Arterial-Line);
2. טיפול נמרץ משולב
(1) דפיברילציה;
(2) חיבור אלקטרודות לקוצב, קביעת הקצב והאמפליטודה;
(3) התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.
3. טיפול נמרץ בפג, ביילוד, בתינוק ובילד (פ.י.ת.י.)
(1) התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם;
(2) שאיבת דם מעורק פריפרי ליילוד;
(3) התקנת קו עורקי פריפרי.
4. סיעוד אונקולוגי
(1) הוצאת קו עורקי (Arterial-Line);
(2) שאיבת דם מקו עורקי פתוח (Arterial-Line);
(3) הזרקה בדחף של תרופות לוריד;
(4) הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות לוריד;
(5) שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו.
5. סיעוד ברפואה דחופה
(1) דפיברילציה;
(2) חיבור אלקטרודות לקוצב, קביעת הקצב והאמפליטודה;
(3) התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם;
(4) שאיבת דם מעורק פריפרי ליילוד.
תוספת שלישית
(תקנה 6)
פעולות חריגות המותרות לאחיות מוסמכות:
(1) התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם;
(2) איסוף תאי אב מדם היקפי באמצעות מכשיר פלסמה פרזיס;
(3) הוצאת קטטר אפידורלי;
(4) הזרקת מורפין לקטטר אפידורלי לחולים סופניים;
(5) הזרקת חומר רדיואקטיבי בניטור אפילפטי;
(6) שאיבה עמוקה מקנה הנשימה (Deep-Suction).
תוספת רביעית
(תקנה 7)
פעולות חריגות המותרות לאחות מוסמכת המסייעת לרופא:
(א) הזרקת חומר ניגוד לעורקים כליליים במכון צינתורי לב;
(ב) פעולות סיוע לרופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה מבצע הפעולה, ובהתאם להוראותיו המיידיות:
(1) הכנת חומר ניגוד והזרקתו לצנתר המוחדר לתעלת אנדוסקופ;
(2) הפעלת מכשיר הפפילוטום ומתיחת הפפילוטום;
(3) פתיחה וסגירה של מכשיר מרסק אבנים, חיבורו והפעלתו;
(4) הכנסת פריקאט, הפעלתו והוצאתו;
(5) הכנסת תותב, החדרת המוליך וקיבוע התותב;
(6) לקיחת ביופסיה, פתיחה וסגירה של מלקחי ביופסיה;
(7) פתיחה וסגירה של מלקחי פוליפקטומי מחוברים לדיאטרמיה חשמלית;
(8) הזרקת חומר סקלרוזנטי על פי הוראות רופא באמצעות מחט סקלרוזציה;
(9) הרחבות פניאומטיות - ניפוח בלון על פי הוראות רופא;
(10) הכנסת תותב לושט;
(11) הזרקה ישירה לוריד של תרופות הרגעה, נרקוטיקה ואנטידוט;
(12) הזזת אנדוסקופ בזמן קולונוסקופיה.
תוספת חמישית
(תקנה 8)
ביצוע פעולות חריגות בבית החולה
חלק א'
פעולות חריגות המותרות לביצוע לאחות מוסמכת בבית החולה:
(1) הוצאת קטטר מחלל אפידורלי;
(2) הזרקת מורפין לקטטר אפידורלי לחולים סופניים;
(3) שאיבה עמוקה מקנה הנשימה (Deep-Suction).
חלק ב'
פירוט הפעולות החריגות המותרות לביצוע בבית החולה בידי אחות מוסמכת הרשומה במדור ההשתלמות המוכרת הנדונה:
1. טיפול נמרץ משולב
התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.
2. טיפול נמרץ ביילוד, בתינוק ובילד
התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם.
3. סיעוד אונקולוגי
(1) הזרקה בדחף של תרופות לוריד (I.V. Push);
(2) הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בוריד מרכזי ומערכות חלופיות לוריד;
(3) הזרקה בדחף של תרופות כימותרפיות לוריד.
תוספת שישית
(תקנה 9)
פעולות חריגות המותרות לאחיות מעשיות:
(1) הקזת דם מתורם בריא;
(2) חיבור וניתוק מנשם לצורך שאיבת הפרשות;
(3) שאיבת דם ורידי לבדיקות שגרה.
תוספת שביעית
(תקנה 10)
פעולות חריגות המותרות לעוזרים
להלן רשימת העוזרים ופירוט הפעולות החריגות המותרות בכל תחום, על פי הוראת רופא:
1. פאראמדיק
(1) אינטובציה;
(2) דפיברילציה;
(3) הכנה, הזלפה והזרקת תרופות לוריד;
(4) ניקוז בית החזה על ידי מחטים;
(5) עיסוי קרוטי (Carotid Massage);
(6) שימוש בקוצב לב חיצוני.
2. מעבדנים רפואיים
(1) הקזת דם מתורם בריא;
(2) שאיבת דם מוריד פריפרי לבדיקות שיגרה מגיל שנה ומעלה.
3. ביוטכנולוגים
(1) איסוף חומר אב מדם היקפי באמצעות מכשיר פרזיס;
(2) הפעלת מכשיר פלזמה פרזיס טיפולי.
4. טכנאי רנטגן
(1) הזרקת חומר ניגוד לוריד פריפרי, בנוכחות רופא מורשה;
(2) הזרקת איזוטופים לוריד פריפרי, בנוכחות רופא מורשה;
5. מפעילי מכונת לב-ריאה - בנוכחות רופא מומחה:
(1) הכנה והפעלה של מכשיר נלווה ועזרה בהפעלת Intra Aortic Baloon
Pump+Assist Devise;
(2) חיבור וניתוק מכונת לב-ריאה מחולה;
(3) לקיחת דגימות דם לבדיקות שונות;
(4) מתן דם כאשר מכונת לב-ריאה מחוברת לחולה;
(5) מתן נוזלים ואלקטרוליטים למחמצן במהלך הניתוח;
(6) מתן תרופות הקשורות למצב הפרפוזיה של החולה דרך המחמצן כשמכונת לב-ריאה מחוברת לחולה;
(7) מתן תרופות הקשורות לשיתוק, שימור או הפעלה של הלב דרך המחמצן, כשמכונת לב-ריאה מחוברת לחולה;
(8) ניטור לחצים במערכת המודינמית;
(9) קירור וחימום חולה אשר מכונת לב-ריאה מחוברת אליו;
(10) הפעלת מכונת Veno - Venus By-Pass.
6. מתרימי דם
(1) הקזת דם מתורם בריא;
(2) שאיבת דם ממבוגרים לבדיקות שיגרה בבנק הדם.
7. פיזיותרפיסטים
(1) ניתוק וחיבור מנשם לצורך שאיבת הפרשות מדרכי נשימה;
(2) שאיבת הפרשות מדרכי נשימה.
________________________________
1 ק"ת תשס"א, 1020.
2 התקנות פורסמו ביום 23.8.2001.
3 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ