אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), התשנ"ב-1992

תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), התשנ"ב-1992

תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ג) לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק;
"רופא וטרינר" - רופא וטרינר שנגדו הוגשה קובלנה לפי סעיף 19 לחוק;
"השר" - שר החקלאות.
2. הזמנה על ידי הוועדה
הזמנת אדם להתייצב בפני הוועדה ולהעיד או להציג דבר, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.
3. כפיית התייצבות
בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הוועדה לענין סעיף 21(ב) לחוק תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
4. גביית עדות על-ידי שלוח (תיקון: תשס"ב)
בקשה לגבות עדות מחוץ לישראל לפי סעיף 13 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, תוגש בהתאם לפרק כ' בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; הרופא הווטרינר יהא המשיב בבקשה.
5. ייצוג על-ידי היועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בבית-המשפט לפי תקנות אלה בשם הוועדה.
6. פרוטוקול
(א) הוועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה.
(ב) הפרוטוקול ינוהל בדרך שיורה היושב-ראש והוא יחתום עליו בתום כל ישיבה.
(ג) המסמכים שהוצגו לוועדה יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
7. נוכחות בעת הדיון
בדיוני הוועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הוועדה, הרופא הווטרינר, עדים שהוזמנו, ומי שהיושב-ראש התיר את נוכחותו.
8. סודיות
הדיונים בוועדה והעיון במסמכיה יהיו סודיים ותכנם יימסר לשר בלבד, זולת אם התיר יושב-ראש הוועדה לגלות מתוכנם.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.
תוספת (תיקון: תשנ"ב)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ב)
(תקנה 2)
ועדה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991
הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר
לכבוד
...............................
המען .......................
................................
1. הנך מתבקש בהתאם לתקנה 2 לתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בועדה), התשנ"ב-1992, להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף 20 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, ביום ............ בשעה ......... במקום .............. לשם מתן עדות בענינו של הרופא הווטרינר ........... שנגדו הוגשה קובלנה בידי ............. ולהציג את המוצגים המפורטים להלן: ...............
2. דע לך, שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש, ללא צידוק המניח את דעת הוועדה, תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך שתיראה לו, לרבות מעצר.
................... .........................................
תאריך יושב-ראש הוועדה
בשם הוועדה
טופס 2
(תקנה 3)
בבית המשפט המחוזי
ב ..................
בקשה לכפות ציות להוראות הוועדה, לפי סעיף 21 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"ב-1992
בענין: קובלנה נגד הרופא הווטרינר .......................
ובענין הזמנת העד ............. לבוא לפני הוועדה להעיד בפניה ......... או להציג דבר.
1. נגד הרופא הווטרינר .............. הוגשה קובלנה על פי סעיף 19 לחוק.
2. בדיון בקובלנה האמורה הוזמן לבוא לפני הוועדה להעיד או להציג דבר, העד ......................... מענו ...............................................................
ליום .......... לשעה ........................ במקום ........................................
3. ההזמנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה בידי ............ העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם אישור מסירה, המצורף בזה.
4. במועד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד, ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו יום.
5. הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום ......... לשעה ............. במקום ............ או לכל מועד אחר ומקום שתקבע הוועדה.
6. אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה, במקום ובמועד האמורים, הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.
7. עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר .................................
8. רצוף בזה תצהיר.
................. ...........................
תאריך יושב-ראש הוועדה

_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 652, 754; תשס"ב, 805.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ