אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996

תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996

תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו-37 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א- 1991, ולאחר התייעצות עם המועצה המדעית, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בתקנות אלה -
"ועדת מומחיות עליונה" - ועדה שמונתה לפי תקנה 17;
"מדע יסוד" - אחד מאלה: אימונולוגיה, אנטומיה, אפידמיולוגיה, אתיקה רפואית וטרינרית, ביולוגיה, ביוכימיה, ביופיסיקה, גנטיקה, טוקסיקולוגיה, כימיה, כימיה פיסיקלית, מדעי המחשב, מיקרוביולוגיה, סטטיסטיקה, פיסיקה, פיסיולוגיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה, תזונה;
"מוסד מוכר" - יחידה, מוסד רפואי, מוסד וטרינרי, אוניברסיטה, מכון מחקר, מחלקה, מעבדה או מרפאה שהכיר בהם המנהל כמקום התמחות, לפי המלצת המועצה המדעית;
"מקצוע ראשי" או "מ.ר." - ענף רפואה וטרינרית שבו מוענק למועמד תואר מומחה לאחר שעמד בכל הדרישות להתמחות, ללא צורך במומחיות בתחום נוסף;
"מקצוע משנה" - ענף רפואה וטרינרית המפורש בטור ב' לתוספת שלא צויין לצדו שהוא מקצוע ראשי.
2. תואר מומחה
לא יאושר לרופא וטרינר תואר מומחה (להלן - תואר) זולת כנקוב בטור א' בתוספת, ואלא לפי הוראות תקנות אלה.
פרק ב': בקשה לאישור תואר
3. הגשת בקשה
רופא וטרינר המבקש אישור תואר (להלן - מועמד) יגיש למנהל באמצעות המועצה המדעית בקשה על כך בשני עותקים; לבקשה יצורפו:
(1) תעודת גמר על סיום לימודיו באוניברסיטה או בבית ספר לרפואה וטרינרית, שהכיר בהם המנהל;
(2) רשיון או היתר זמני בר-תוקף לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל;
(3) תעודה על גמר התמחותו לפי פרק ג' או מסמכים המעידים על קיום נסיבות למתן פטור מחובת התמחות לפי תקנה 11;
(4) פנקס התמחות שהנפיקה לו המועצה המדעית, כאמור בתקנה 4(ה), עם תחילת ההתמחות ושבו רשומות כל תקופות ההתמחות שאישרו המדריך, כאמור בתקנה 6(א), ומנהלי המוסד המוכר שבו נעשתה ההתמחות (להלן - פנקס ההתמחות);
(5) אישור על עמידה בהצלחה בכל בחינות ההתמחות כאמור בפרק ה' או פטור מחובת הבחינות, כולן או מקצתן.
4. בקשה להתמחות ופנקס התמחות
(א) המבקש להתמחות יגיש למועצה המדעית בקשה להירשם כמתמחה ויצרף לבקשתו אישור בכתב מאת מוסד מוכר המוכן לקבלו כמתמחה.
(ב) אושרה בקשתו של מתמחה, ייחשב יום קבלת הבקשה במועצה המדעית או היום הנקוב בהודעת המוסד המוכר, לפי המאוחר, כיום תחילת ההתמחות.
(ג) המבקש להחליף את מקום התמחותו יגיש למועצה המדעית בקשה לאישור החלפת מקום התמחות ויצרף לבקשתו אישור בכתב מאת מוסד מוכר המוכן לקבלו כמתמחה; הוראות תקנת משנה (ב) יחולו גם על תאריך תחילת ההתמחות במקום החדש.
(ד) המועצה המדעית רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את היום הנקוב בהודעת המוסד המוכר, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה במועצה המדעית, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 15 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל.
(ה) המועצה המדעית תנפיק למתמחה פנקס התמחות או תעדכן את הרישום בו, לפי הענין, תוך שלושים ימים מיום קבלת בקשת המתמחה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ג).
(ו) מתמחה יגיש את פנקס התמחותו לחתימת המדריך ומנהלי המוסד המוכר שבו הוא מתמחה מיד עם קבלתו מהמועצה.
(ז) לא תוכר כחלק ממסלול ההתמחות תקופת עבודה שנעשתה ללא הגשת בקשה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ג); ואולם רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה המדעית, להכיר בתקופת עבודה כאמור, כולה או מקצתה, בהתחשב בנסיבות מיוחדות שלא היתה למתמחה שליטה עליהן.
פרק ג': התמחות
5. חובת התמחות
פרט לאמור בתקנה 11, חייב מועמד לעבור התמחות לפי הוראות פרק זה ולהיבחן לפי פרק ה'.
6. סדרי התמחות
(א) התמחות תהיה על ידי עבודה רצופה במוסד מוכר בהיקף של משרה שלמה, בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה וטרינרית שבו אושרה ההתמחות למתמחה (להלן - המדריך).
(ב) עבודה כאמור בתקנה זו לא תיחשב כהתמחות אלא החל במועד שהמתמחה השיג תעודת גמר כאמור בתקנה 3(1).
7. תקופת ההתמחות
(א) תקופת ההתמחות תהיה כפי שצויין בטור ב' לתוספת לצד התואר המבוקש.
(ב) לבקשת מתמחה, רשאית המועצה המדעית להמיר שלושה חודשים מתקופת ההתמחות הנדרשת במדע יסוד, בהשתתפות בקורסים אוניברסיטאים שהיא אישרה, בהיקף של 150 שעות לפחות ועמידה בבחינות בסופם, ושלושה חודשים נוספים בביצוע עבודת מחקר במעבדה.
(ג) מועמד לתואר במקצוע המוכר כמדע יסוד חייב, בנוסף להתמחות כנקבע בתוספת לגבי אותו מקצוע, בהתמחות של ששה חודשים במדע יסוד שני.
8. רציפות התמחות (תיקון: תשס"ז)
(א) רציפות כאמור בתקנה 6 תהיה -
(1) במדע יסוד - ששה חודשים בתוך חמש שנים בתקופות שכל אחת מהן לא תפחת משלושה חודשים רצופים, בכפוף לתקנה 7(ב);
(2) במקצוע ראשי - תקופה שלא תפחת משלושה עשר חודשים רצופים ותסתיים בתוך שש שנים;
(3) במקצוע משנה - תקופה שלא תפחת מהאמור בתוספת ותסתיים בתוך שנה.
(ב) לא תהיה הפסקה בתוך שלבי ההתמחות האמורים בתקנת משנה (א) או ביניהם אלא בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג).
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובתקנה 6(א) יכול שיהיו הפסקות ברציפות ההתמחות כמפורט להלן:
(1) עקב שירותו של המועמד בצבא הגנה לישראל, או מסיבה אחרת שלא היתה למועמד שליטה עליה, באישור יושב ראש המועצה המדעית ולהנחת דעתו של המנהל;
(2) לשם התמחות במדע יסוד או במקצוע שהמועמד חייב בו לצורך השגת אישור התואר;
(3) מטעמים מיוחדים שיירשמו ולתקופה שיאשר יושב ראש המועצה המדעית, להנחת דעתו של המנהל.
9. אי הכרה בהתמחות
לא הכירה המועצה או ועדה מקצועית שהיא מינתה לשם כך בהתמחות, כולה או מקצתה, לא ייבחן המועמד אלא לאחר שעבר תקופת התמחות נוספת שהיא תקבע.
10. חריג בדבר תואר המדריך
על אף האמור בתקנה 6 יכול שההדרכה והפיקוח יהיו בידי מדריך שאינו בעל תואר אם הוא -
(1) אינו תושב קבע בישראל והמועצה המדעית סמכה את ידיה מראש על הדרכתו ופיקוחו;
(2) בעל תואר אקדמי שאינו פחות מזה של מרצה בכיר במקצוע ההתמחות, והמועצה המדעית סמכה את ידיה מראש על הדרכתו ופיקוחו.
11. פטורים מחובת התמחות (תיקון: תשס"ז)
(א) המנהל רשאי לאשר תואר לרופאים וטרינרים כמפורט להלן, לפי בקשתם, ללא התמחות בישראל:
(1) מי שאושר לו התואר או תואר דומה מחוץ לישראל, אם המועצה המדעית המליצה על כך ובתנאים שקבעה, לרבות הצורך בעמידה בבחינות;
(2) מי שהמועצה המדעית סמכה את ידיה על הדרכתו ופיקוחו לצורך התמחות מועמדים בענף רפואה וטרינרית, שלדעת המנהל אין די בעלי תואר באותו ענף, לשם הדרכת מועמדים בו.
(ב) המנהל רשאי, בהמלצת המועצה המדעית, להכיר בעבודה שנעשתה לצורך התמחות מחוץ לישראל, כולה או חלקה, כבאה במקום התמחות או חלק ממנה, ללא תנאים או בתנאים, לרבות בבחינות; הכיר המנהל בחלק מעבודה כאמור - תקוצר תקופת ההתמחות הנדרשת בהתאם לכך ותחילתה של תקופת ההתמחות לענין תקנות אלה תהיה ביום שבו התחיל המתמחה בהשלמת יתרת ההתמחות במוסד מוכר.
(ג) לא יהיה חייב בהתמחות במדע יסוד -
(1) בעל תואר מוסמך כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), התשכ"ד-1964, ובעל תואר מוכר שלישי כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), התשכ"ד-1964, באחד ממדעי היסוד;
(2) מי שאושרה לו התמחות במדעי יסוד בתוך מסלול התמחות קודם;
(3) מי שהמנהל אישר לו, בהמלצת המועצה המדעית, להמיר את ההתמחות במדע יסוד בקורס אוניברסיטאי שהוא הכיר בו;
(4) מי שפרסם בעיתונות מדעית, כמחבר ראשון, שני מאמרים לפחות בתחום התמחותו, שאישר המנהל בהמלצת המועצה המדעית.
פרק ד': הכרה במוסד להתמחות
12. הגדרות
בפרק זה -
"הכרה במוסד" - הכרה במוסד כמוסד מוכר להתמחות;
"ועדת הכרה" - הועדה להכרה וביקורת של המועצה המדעית;
"ועדות בדיקה" - ועדות משנה של הועדה להכרה, הבודקות קיום תנאי ההכרה;
"תנאי הכרה" - תנאים שקבעה המועצה המדעית, בכתב, שצריכים להתקיים במוסד להתמחות המבקש הכרה, לפי סוגי התמחות.
13. הגשת בקשה
(א) בקשה להכרה במוסד יגיש מנהל המוסד לועדת ההכרה ויצרף לה כל מסמך או אישור הנחוצים בהתאם לתנאי ההכרה.
(ב) העתק הבקשה יישלח למנהל.
(ג) ראתה המועצה המדעית כי במוסד המבקש מתקיימים, לכאורה, תנאי ההכרה, היא תמנה מבין חבריה ועדת בדיקה, תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה.
14. הכרה במוסד מוכר
(א) הגיעה ועדת ההכרה למסקנה, על סמך דין וחשבון ועדת הבדיקה כי במוסד המבקש מתקיימים תנאי ההכרה, תגיש את המלצתה למנהל בצירוף המלצת יושב ראש המועצה המדעית, תוך 30 ימים מיום שנסתיימה בדיקת המוסד.
(ב) המנהל רשאי, על סמך המלצת המועצה המדעית, לתת למוסד הכרה מלאה או בהגבלות, בתנאים ולתקופת נסיון, כולם או מקצתם.
(ג) הוכר מוסד, יתן לו המנהל תעודת מוסד מוכר להתמחות, ויפרט בה את ההגבלות והתנאים, אם נקבעו.
15. ביטול הכרה או הגבלתה
(א) חדל להתקיים במוסד תנאי מתנאי ההכרה חייב מנהל המוסד המוכר להודיע על כך, מיד, לועדת ההכרה ולמנהל.
(ב) המנהל רשאי, על פי המלצת המועצה המדעית, לשלול הכרה ממוסד מוכר כאמור בתקנת משנה (א) או להגבילה בזמן ובתנאים.
16. תקופת ההכרה
(א) הכרה במוסד תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום נתינתה, ואולם ניתן לחדש הכרה כאמור אם הוגשה על כך בקשה, בדרך הקבועה בתקנה 13, לא יאוחר מששה חודשים לפני תום תקופת ההכרה.
(ב) הוראות פרק זה יחולו גם על בקשה לחידוש הכרה במוסד.
פרק ה': בחינות
סימן א': מוסדות בחינה
17. ועדת מומחיות עליונה
(א) מליאת המועצה המדעית תמנה ועדת מומחיות עליונה.
(ב) יושב ראש הועדה יהיה אחד מסגני יושב ראש המועצה המדעית.
18. ועדות מומחיות
(א) ועדת המומחיות העליונה תמנה שתי ועדות מומחיות, כל אחת בת חמישה חברים לפחות, כמפורט להלן:
(1) למקצועות מעבדה;
(2) למקצועות קליניים.
(ב) חברי ועדת מומחיות יהיו בעלי תואר מומחה בתחומה.
19. ועדות לבחינות מקצועיות
(א) ועדת מומחיות תמנה, כל אחת בתחומה, לכל תואר כמפורט בתוספת, חברים בועדות לבחינות מקצועיות, ותפקח על עריכת הבחינות בהתאם לתכנית ההתמחות.
(ב) ועדות לבחינות מקצועיות יהיו כפופות להחלטות מקצועיות של ועדת המומחיות העליונה.
(ג) את יושבי ראש הועדות לבחינות מקצועיות תמנה ועדת המומחיות העליונה.
(ד) חברי הועדות לבחינות מקצועיות יהיו בעלי תואר מומחה ואחד מהם לפחות יהיה בעל תואר מומחה במקצוע הבחינה.
(ה) מספר החברים, לרבות היושב ראש, בועדה לבחינות מקצועיות לא יפחת מחמישה.
(ו) תקופת כהונתו של חבר בועדה לבחינות מקצועיות היא כתקופת כהונתה של המועצה המדעית, ואולם הוא יוכל להמשיך ולכהן כחבר הועדה תקופות כהונה נוספות.
(ז) אחרי גמר תקופת כהונה אחת תוחלף מחצית לפחות של חברי הועדה לבחינות מקצועיות בחברים חודשים.
(ח) התפנה מקומו של חבר בועדה לבחינות מקצועיות, תמנה ועדת המומחיות מחליף שיכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שמקומו התפנה.
20. שטחי פעולה של ועדות המומחיות (תיקון: תשס"ז)
במסגרת תפקידן לפי תקנה 19(א) אחראיות ועדות המומחיות על עריכת בחינות מקצועיות כמפורט להלן:
(1) הועדה למקצועות מעבדה: בריאות ציבור וטרינרית, אקולוגיה וטרינרית, מחלות עטין, מיקרוביולוגיה קלינית (פרזיטולוגיה, בקטריולוגיה ומיקולוגיה, וירולוגיה), היגיינה של המזון, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית, אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה, גנטיקה רפואית וטרינרית, טוקסיקולוגיה, פרמקולוגיה קלינית, פיסיולוגיה, אפידמיולוגיה;
(2) הועדה למקצועות קליניים: רפואת בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת כלבים וחתולים, רפואת חזירים, רפואת עופות, רפואת ציפורי נוי, רפואת דגים, רפואת דבורים, רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת חיות בר וחיות גן חיות, רפואת חיות מעבדה, רבייה ויילוד, אונקולוגיה, אופטלמולוגיה, אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, נוירולוגיה, דרמטולוגיה, כירוגיה, קרדיולוגיה, הדמיה, טיפול נמרץ, הרדמה, רפואה וטרינרית טרופית.
21. ישיבות והחלטות ועדות המומחיות
(א) מנין חוקי בישיבות ועדות המומחיות הוא מחצית חבריהן.
(ב) היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב-ראש הועדה.
סימן ב': סדרי בחינה
22. צורת הבחינות
(א) בחינות יהיו בעל-פה ובכתב ויכול שתהיה גם בחינה מעשית.
(ב) הבחינות ייערכו בשפה העברית אולם רשאי יושב ראש ועדת המומחיות העליונה, בנסיבות מיוחדות, להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בשפה אחרת וכן להיבחן בחלק מן הבחינות או בכולן בעל פה בלבד.
23. מועדי בחינות (תיקון: תשס"ז)
בחינות ייערכו תוך שישה חודשים מיום שקבעה ועדת המומחיות העליונה את זכותו של המתמחה להיבחן; הודעה על מועד הבחינה במקצוע המבוקש ומקום עריכתה, תישלח למתמחה 60 ימים לפני המועד האמור.
24. השתתפות בבחינות
(א) מתמחה המבקש להיבחן יגיש לועדת המומחיות העליונה בקשה, על גבי טופס שניתן להשיג במשרדי הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל.
(ב) ועדת המומחיות העליונה תבדוק את זכותו של המתמחה להיבחן, ותודיע לו על החלטתה.
(ג) מתמחה רשאי לחזור בו מהשתתפותו בבחינה על-ידי הודעה לועדת המומחיות הנוגעת לדבר, לא יאוחר משלושים ימים לפני מועד הבחינה.
(ד) אי-השתתפות בבחינה ללא מתן הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), תיחשב ככשלון, אלא אם כן הוכיח המתמחה, להנחת דעתה של ועדת המומחיות העליונה, בהקדם האפשרי לפי הנסיבות, כי היתה סיבה סבירה לאי-השתתפותו.
25. ציוני בחינות
ציוני בחינות או כל חלק מהן יהיו "עובר", "נכשל" או "עובר בהצטיינות".
26. אישור תוצאות הבחינה והודעה עליהן
(א) ועדת בחינות מקצועית תמסור לועדת המומחיות הנוגעת בדבר, דין וחשבון על תוצאות כל בחינה; ועדת המומחיות תעביר דין וחשבון זה בצירוף המלצותיה והערותיה לאישורו של יושב ראש ועדת המומחיות העליונה.
(ב) לאחר אישור תוצאות הבחינות תודיע המועצה המדעית לנבחן את תוצאות בחינתו.
27. בחינה חוזרת
(א) מתמחה שנכשל בבחינה או בכל חלק ממנה, אם היתה בשני חלקים או יותר, רשאי לחזור ולהיבחן במועד מאוחר יותר שלא יהיה קצר מששה חודשים מיום הבחינה שבה נכשל, ובלבד שיחזור וייבחן בכל חלקי הבחינה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מתמחה שלא עמד בבחינות עד תום ארבע שנים מיום שסיים את תקופת ההתמחות בין שנכשל ובין שלא ניגש לבחינה כלל, לא יהיה רשאי לגשת לבחינות אלא בהיתר מאת המועצה המדעית ובתנאים שקבעה.
28. סודיות הבחינה
ענייני הבחינות הם סודיים ומי שממלא תפקיד בקשר עימם לא יגלה דבר עליהם אלא במידה שהוא חייב או רשאי לגלותו על פי דין.
פרק ו': החלטה בדבר מתן תואר
29. תפקיד והמלצות המועצה המדעית
(א) משסיים המתמחה את תקופת התמחותו ועבר בהצלחה את הבחינות, תגיש המועצה המדעית למנהל תסקיר בדבר ההתמחות, לרבות תוצאות הבחינות, והמלצה מנומקת בדבר מתן תואר.
(ב) ניתן פטור מחובת התמחות לפי תקנה 11, תפרט המועצה המדעית בתסקירה את טעמי הפטור.
30. דיון מחדש
לא נראתה למנהל המלצת המועצה המדעית, יעביר לה את הערותיו ויבקש ממנה לדון בדבר מחדש; המועצה המדעית תחזיר למנהל את ההמלצה, שהחליטה עליה בדיון מחדש, בשני עותקים.
31. ועדה מיוחדת
לא נראתה למנהל המלצת המועצה המדעית גם לאחר הדיון מחדש, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של ועדה מיוחדת שחבריה יהיו נציגו של המנהל, שיהיה יושב ראש הוועדה, יושב ראש המועצה המדעית או מי שהסמיך לכך ומנהל בית הספר לרפואה וטרינרית בישראל או נציגו.
32. החלטת המנהל
(א) לא יחליט המנהל בבקשה על פי תקנה 3 כל עוד לא הוגשה לו המלצת המועצה המדעית, ואם נתבקשה חוות דעתה של הוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 31 - כל עוד לא הוגשה לו חוות הדעת.
(ב) אישר המנהל תואר, יהיה תוקפו מתאריך הגשת הבקשה לפי תקנה 3.
פרק ז': הוראות שונות
33. סדרי דיונים ועבודה
(א) המועצה המדעית ושאר הגופים האמורים בתקנות אלה יקבעו בעצמם את סדרי הדיונים והעבודה שלהם, במידה שאלה לא נקבעו בחיקוק או על פיו.
(ב) המועצה המדעית והוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 31 רשאיות להקים ועדות מקצועיות, לבקש מהן חוות דעת ולהחליט על המלצות או חוות הדעת, הכל לפי הענין, שהן ימסרו למנהל; אין המועצה המדעית או הוועדה המיוחדת קשורות לחוות הדעת שהן קיבלו מן הוועדות המקצועיות האמורות.
34. פנקס תארים
המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך ינהל פנקס שבו יירשמו בעלי התארים ותאריהם.
35. התחזות
(א) לא ישתמש אדם בתואר מומחה אלא אם כן התואר אושר לו לפי תקנות אלה, ולא ישתמש אדם בתואר דומה עד כדי להטעות לאחד התארים שלפי תקנות אלה.
(ב) בוטל תואר לפי תקנה 36, יחדל בעל התואר להשתמש בו מיום שנמסרה לו הודעה בדבר הביטול; הותלה התואר, יימנע בעל התואר מלהשתמש בו כל זמן שהתואר מותלה.
(ג) בתקנה זו, "תואר מומחה" - לרבות תרגום או קיצור של תואר או רמז אחר להתמחות בענף רפואה וטרינרית.
36. ביטול תואר והתלייתו
(א) המנהל רשאי לבטל תואר שניתן או להתלותו לתקופה שיקבע, אם ראה שהאישור הושג על יסוד מצג שווא או שבעל התואר גילה רשלנות גסה או אי יכולת בביצוע תפקידיו כבעל אותו תואר, ובלבד שניתנה תחילה לבעל התואר הזדמנות להגיש טענותיו, בכתב או בעל-פה, לוועדה שהרכבה כהרכב הוועדה המוקמת לפי תקנה 31; הגיש בעל התואר, תוך שלושים יום מהיום שבו ניתנה לו הודעה על הכוונה לבטל את האישור או להתלותו, את טענותיו לוועדה, לא יבטל המנהל את התואר ולא יתלה אותו כל עוד לא הוגשה לו חוות דעת הוועדה האמורה.
(ב) התליית תואר תהיה לתקופה שאינה עולה על שנתיים.
(ג) בוטל תואר שניתן, לא תידון בקשה לנתינתו מחדש לפני תום שנתיים מיום שבוטל, וכל עוד המבקש לא הוכיח קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות את נתינתו מחדש.
(ד) על אף האמור בתקנות אלה ובכפוף לתקנת משנה (ג) רשאי המנהל, בהמלצת המועצה המדעית, לתת תואר מחדש למי שתוארו בוטל, גם אם לא עשה המבקש התמחות לפי תקנות אלה בשלמותה או בחלקה לאחר שבוטל תוארו או ללא בחינות, אם עמד בתנאים שקבעה לו המועצה המדעית.
37. תחילה
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
38. הוראות מעבר
(א) תואר מומחה שאישרה הרשות לקביעת מומחיות רופאים וטרינרים במשרד החקלאות (להלן - הרשות), לפני תחילתן של תקנות אלה, ייחשב כתואר שאושר לפי תקנות אלה.
(ב) המבקש להתמחות לפי תקנה 4 ייחשב לו חלק ההתמחות שנרשמה בפנקס שניהלה הרשות, ערב תחילתן של תקנות אלה, כהתמחות שנרשמה בפנקס ההתמחות שלו לפי תקנות אלה.
תוספת (תיקון: תשס"ז)
(תקנות 1 ו-2)
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
1. מומחה ברפואת בקר 4 שנים באחד משני מסלולים אלה:
א. 3 שנים עבודה קלינית ברפואת בקר -
מקצוע ראשי (להלן - מ.ר.);
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה;
3 חודשים בבית מטבחיים או במעבדה לפתולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. 3 שנים עבודה קלינית ברפואת בקר - מ.ר.;
6 חודשים - חודש בכל אחד משישה מבין התחומים האלה: רפואת עדר, מחלות שגר, רפואת צאן, בריאות הטלף, בקר במרעה, רבייה ויילוד, דרמוטולוגיה, מחלות טפיליות, הדמיה, תזונה, אפידמיולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
2. מומחה ברפואת צאן אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית במחלות צאן - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה;
3 חודשים - חודש בכל אחד משלושה מבין המקצועות האלה: מחלות שגר, מחלות עור, רבייה ויילוד, הדמיה, תזונה, עבודה בבית מטבחיים; 6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה ברפואת בקר;
שנה וחצי עבודה קלינית ברפואת צאן.

3. מומחה ברפואת סוסים 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית ברפואת סוסים - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה,
אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה;
3 חודשים - חודש בכל אחד משלושה מבין המקצועות האלה: מחלות שגר דרמטולוגיה, רבייה ויילוד, הדמיה, תזונה, כירוגיה, אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, הרדמה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
4. מומחה ברפואת 4 שנים, מהן -
כלבים וחתולים 3 שנים עבודה קלינית ברפואת כלבים וחתולים - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה, אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות

3 חודשים - חודש בכל אחד משלושה מבין המקצועות האלה: אופטלמולוגיה, נוירולוגיה, דרמטולוגיה, כירורגיה, קרדיולוגיה, הדמיה, אונקולוגיה, הרדמה, טיפול נמרץ, רפואה פנימית של חיות בית קטנות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
5. מומחה ברפואת 4 שנים מהן -
חזירים 3 שנים עבודה קלינית ברפואת חזירים - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: פתולוגיה, פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה. אנדוקרינולוגיה;
3 חודשים - חודש בבית נחירה וחודש בכל אחד משניים מבין המקצועות האלה: מחלות עור, רבייה ויילוד, הדמיה, תזונה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
6. מומחה ברפואת עופות 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית ברפואת עופות - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדה לטוקסיקולוגיה, וחודש באחת מהמעבדות האלה: אימונולוגיה, פתולוגיה, פרזיטולוגיה, בקטריולוגיה ומיקולוגיה;
3 חודשים - מהם חודשיים בפתולוגיה של עופות וחודש אחד במשחטה לעופות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
7. מומחה ברפואת אחד משני מסלולים אלה:
ציפורי נוי 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית ברפואת צפורי נוי - מ.ר.; 3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש
במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדה לטוקסיקולוגיה וחודש באחת מהמעבדות האלה: אימונולוגיה, פתולוגיה, פרזיטולוגיה, בקטריולוגיה ומיקולוגיה;
3 חודשים עבודה בגן-חיות, פארק ספארי, ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים או במחלקה לזואולוגיה אוניברסיטאית;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.

8. מומחה ברפואת דגים 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית ברפואת דגים - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון - חודש בכל אחת משלוש מעבדות אבחון מבין אלה: וירולוגיה,
בקטריולוגיה ומיקולוגיה, טוקסיקולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים, חודש בכל אחד מאלה: בדיקות מים, איכות הסביבה, תזונה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
9. מומחה ברפואת דבורים 4 שנים, מהן -
3 שנים עבודה קלינית ברפואת דבורים - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון - מהן חודש
במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדה
לטוקסיקולוגיה וחודש במעבדה
לבקטריולוגיה ומיקולוגיה;
3 חודשים במעבדה לאנטומולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
10. מומחה ברפואה 4 שנים, מהן -
פנימית של חיות 3 שנים עבודה קלינית ברפואה פנימית של בית קטנות חיות בית קטנות - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון - מהן חודש
במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת
מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פתולוגיה
קלינית, פרזיטולוגיה, טוקסיקולוגיה,
אימונולוגיה;
3 חודשים חודש בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: אופטלמולוגיה,
נוירולוגיה, מחלות עור, כירוגיה, קרדיולוגיה,
הדמיה, אונקולוגיה הרדמה, טיפול נמרץ,
המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
טוקסיקולוגיה, בקטריולוגיה. אימונולוגיה;
3 חודשים חודש בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: אופטלמולוגיה,
נוירולוגיה,מחלות עור, כירוגיה,
קרדיולוגיה,הדמיה, אונקולוגיה, הרדמה,
טיפול נמרץ, המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
11. מומחה ברפואת 4 שנים מהן -
חיות בר וחיות 3 שנים עבודה קלינית ברפואת חיות בר או
גן-חיות ברפואת חיות גן-חיות - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון מהם חודש
במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה
לטוקסיקולוגיה וחודש באחת מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פתולוגיה קלינית,
פרזיטולוגיה, בקטריולוגיה ומיקולוגיה;
3 חודשים חודש בכל אחד משלושה
המקצועות האלה: אופטלמולוגיה, נוירולוגיה,
דרמטולוגיה, כירוגיה, קרדיולוגיה, הדמיה,
אונקולוגיה, הרדמה, טיפול נמרץ,
אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
12. מומחה ברפואת 4 שנים מהן -
חיות מעבדה 3 שנים עבודה קלינית ברפואת חיות
מעבדה - מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון - מהם חודש
במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש באחת
מהמעבדות האלה: וירולוגיה, פרזיטולוגיה,
אימונולוגיה פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה.
3 חודשים חודש בכל אחד משלושה
המקצועות האלה: רפואת עופות, רפואה
פנימית של חיות בית קטנות, רפואת כלבים
וחתולים רפואת בקר, רפואת חזירים רםואת
צאן;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
13. מומחה ברבייה אחד משני מסלולים אלה:
ויילוד א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית ברבייה ויילוד מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש
במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדה
לבקטריולוגיה ומיקולוגיה, וחודש
באחת מהמעבדות האלה: פתולוגיה
פרזיטולוגיה, אימונולוגיה, פתולוגיה
קלינית, טוקסיקולוגיה;
3 חודשים חודש בכל אחד משלושה
המקצועות האלה: כירוגיה, הרדמה,
אנדוקרינולוגיה, הדמיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת בקר, רפואת סוסים, רפואה פנימית
של חיות בית קטנות, רפואת כלבים
וחתולים, רפואת צאן, רפואת חזירים;
שנה וחצי עבודה קלינית ברבייה ויילוד.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
14. מומחה באונקולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים באונקולוגיה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משניים
מהמקצועות האלה: הדמיה, המטולוגיה,
כירוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב.תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת סוסים, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
רפואת חיות בר;
שנה וחצי באונקולוגיה.
15. מומחה באופתלמולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית באופתלמולוגיה מ.ר.;
6 חודשים חודשיים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: הרדמה, נוירולוגיה,
כירוגיה, הדמיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת בקר, רפואת סוסים, רפואה פנימית
של חיות בית קטנות, רפואת כלבים
וחתולים, רפואת רפואת חיות בר וחיות גן
חיות;
שנה וחצי עבודה קלינית באופתלמולוגיה.
16. מומחה אחד משני מסלולים אלה:
באימונולוגיה א. 4 שנים, מהן
קלינית ואלרגולוגיה 3 שנים עבודה קלינית באימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה מ.ר.;
6 חודשים חודשיים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: המטולוגיה,
אנדוקרינולוגיה, דרמטולוגיה, פתולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת סוסים, רפואת בקר, רפואת צאן,
רפואה פנימית של חיות ביתקטנות,רפואת
כלבים וחתולים, רפואת רפואת חיות בר
וחיות גן חיות;
שנה וחצי עבודה באימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה.
17. מומחה בנוירולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית בנוירולוגיה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משניים
המקצועות האלה: רפואת בקר, רפואת
סוסים, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים,
רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת
כלבים וחתולים, רפואת רפואת חיות בר
וחיות גן חיות;
שנה וחצי עבודה קלינית בנוירולוגיה.
18. מומחה בדרמטולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית בדרמטולוגיה מ.ר.;
6 חודשים חודשיים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
אנדוקרינולוגיה, אונקולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים,
רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת
כלבים וחתולים, רפואת רפואת חיות בר
וחיות גן חיות; שנה וחצי עבודה קלינית
בדרמטולוגיה.
19. מומחה כירוגיה 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה בכירוגיה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: הרדמה, טיפול נמרץ,
קרדיולוגיה, נוירולוגיה, הדמיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.

20. מומחה בקרדיולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית בקרדיולוגיה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: טיפול נמרץ, רפואת
סוסים, רפואה פנימית של חיות בית קטנות,
רפואת כלבים וחתולים, רפואת חיות
מעבדה, רפואת חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
רפואת סוסים, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים;
שנה וחצי עבודה קלינית בקרדיולוגיה.
21. מומחה בהדמיה 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה בהדמיה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משניים
מהמקצועות האלה: רפואת סוסים, רפואת
בקר, רפואה פנימית של חיות בית קטנות,
רפואת כלבים וחתולים, כירוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
22. מומחה בטיפול נמרץ 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית בטיפול נמרץ מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משלושה
מהמקצועות האלה: הרדמה, כירוגיה,
קרדיולוגיה, נוירולוגיה, הדמיה;
רפואת כלבים וחתולים, כירוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
23. מומחה בהרדמה 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית בהרדמה מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משניים
מהמקצועות האלה: קרדיולוגיה, כירוגיה,
פתולוגיה קלינית, נוירולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
24. מומחה ברפואה אחד משני מסלולים אלה:
וטרינרית טרופית א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית ברפואה וטרינרית
טרופית מ.ר.;
6 חודשים 3 חודשים בכל אחד משניים
מהמקצועות האלה: רפואת בקר, רפואת
צאן, רפואת סוסים, רפואה פנימית של
חיות בית קטנות, רפואת כלבים וחתולים;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
פרזיטולוגיה, וירולוגיה, בקטריולוגיה
ומיקולוגיה, פתולוגיה, רפואת בקר, רפואת
צאן, רפואה פנימית של חיות בית קטנות,
רפואת כלבים וחתולים, רפואת חיות בר
וחיות גן חיות;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות

שנה וחצי רפואה קלינית ברפואה וטרינרית
טרופית.
25. מומחה בבריאות 4 שנים, מהן
ציבור וטרינרית 3 שנים בפיקוח וטרינרי בשירות המדינה או
השלטון המקומי או בבית מטבחיים מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש
במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה להיגיינה
של המזון וחודש באחת מהמעבדות האלה:
בקטריולוגיה ומיקולוגיה, וירולוגיה,
פרזיטולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית ברפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת עופות או ביחידה
לאפידמיולוגיה;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
26. מומחה באקולוגיה 4 שנים, מהן
וטרינרית 3 שנים עבודה באקולוגיה וטרינרית מ.ר.;
3 חודשים במעבדה העוסקת בניטור סביבתי
של אויר, שפכים או חומרים רעילים;
2 חודשים עבודה במוסד העוסק בנושא
איכות הסביבה, בריאות הסביבה, שמירת
טבע, או שמירת נוף;
חודש עבודה באחד מאלה: בית מטבחים,
משחטת עופות, פיקוח וטרינרי בשירות
המדינה או השלטון המקומי;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
27. מומחה במחלות עטין אחד משני מסלולים אלה:
א. 4 שנים, מהן
3 שנים עבודה קלינית במחלות עטין מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהם חודש
במעבדה לווירולוגיה, חודש במעבדת
בקטריולוגיה וחודש באחת מהמעבדות
האלה: אימונולוגיה, פתולוגיה,
טוקסיקולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית בכל אחד משלושת
המקצועות האלה: רפואת בקר, רפואת
סוסים, רפואת צאן;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
ב. תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
בקטריולוגיה ומיקולוגיה, רפואת בקר,
רפואת צאן;
שנה וחצי עבודה קלינית במחלות עטין.
28. מומחה במיקרוביולוגיה 4 שנים, מהן
קלינית (פרזיטולוגיה) 3 שנים במעבדה לפרזיטולוגיה מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת
בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת
חזירים, רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
29. מומחה במיקרוביולוגיה 4 שנים, מהן
קלינית (בקטריולוגיה 3 שנים במעבדה לבקטריולוגיה
ומיקולוגיה) ומיקולוגיה מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: וירולוגיה, היגיינה של
מזון, פתולוגיה, טוקסיקולוגיה,
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת
בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת
חזירים, רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.

30. מומחה 4 שנים, מהן
במיקרוביולוגיה 3 שנים במעבדה לווירולוגיה מ.ר.;
קלינית (וירולוגיה) 3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
פתולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה,
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת
בקר, רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת
חזירים, רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
31. מומחה בהיגיינה 4 שנים, מהן
של המזון 3 שנים במעבדה להיגיינה של המזון או
במעבדה לבדיקת שאריות במוצרי מזון מן החי
או במעבדה לבדיקת טיב הדגה מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
פתולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה,
פרזיטולוגיה;
3 חודשים חודש בכל אחת מאלה: עבודה
בבית מטבחיים, משחטה לעופות, טכנולוגיה
של מזון;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
32. מומחה בפתולוגיה 4 שנים, מהן
3 שנים במעבדה לפתולוגיה מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה,
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
33. מומחה בפתולוגיה 4 שנים, מהן
קלינית 3 שנים במעבדה לפתולוגיה קלינית מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה קלינית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
34. מומחה 4 שנים, מהן -
באנדוקרינולוגיה 3 שנים במעבדה לאנדוקרינולוגיה - מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
35. מומחה בהמטולוגיה 4 שנים, מהן
3 שנים במעבדה להמטולוגיה מ.ר.;
3 חודשים במעבדות אבחון, מהן חודש
במעבדה לפתולוגיה, חודש במעבדה
לפתולוגיה קלינית, וחודש באחת
מהמעבדות האלה: טוקסיקולוגיה,
אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואה פנימית של חיות בית קטנות, רפואת
כלבים וחתולים, רפואת חיות בר וחיות גן
חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
36. מומחה בגנטיקה 4 שנים, מהן -
רפואית וטרינרית 3 שנים במעבדה לגנטיקה רפואית
וטרינרית - מ.ר.;
3 חודשים - חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה, פרזיטולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
37. מומחה בטוקסיקולוגיה 4 שנים, מהן -
3 שנים במעבדה לטוקסיקולוגיה - מ.ר.;
3 חודשים - חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
אימונולוגיה, פרמקולוגיה קלינית;
3 חודשים עבודה קלינית - חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
38. מומחה בפרמקולוגיה 4 שנים, מהן
קלינית 3 שנים במעבדה פרמקולוגיה קלינית מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: בקטריולוגיה ומיקולוגיה,
וירולוגיה, פתולוגיה, פתולוגיה קלינית,
טוקסיקולוגיה, אימונולוגיה, פרזיטולוגיה,
היגיינה של מזון;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים, רפואת
חיות בר וחיות גן חיות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
39. מומחה בפיזיולוגיה 4 שנים, מהן
3 שנים במעבדה לפיזיולוגיה מ.ר.;
3 חודשים חודש בכל אחת משלוש מעבדות
אבחון מבין אלה: פתולוגיה, פתולוגיה
קלינית, פרמקולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה,
אימונולוגיה;
3 חודשים עבודה קלינית חודש בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה: רפואת בקר,
רפואת צאן, רפואת סוסים, רפואת חזירים,
רפואת עופות, רפואה פנימית של חיות בית
קטנות, רפואת כלבים וחתולים;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.
40. מומחה באפידמולוגיה 4 שנים, מהן
3 שנים באפידמולוגיה מ.ר.;
2 חודשים חודש בכל אחת משתי מעבדות
אבחון מבין אלה: פתולוגיה, וירולוגיה,
בקטריולוגיה ומיקולוגיה, טוקסיקולוגיה;
2 חודשים במוסד העוסק בבריאות הציבור;
2 חודשים עבודה קלינית ברפואת בקר,
רפואת צאן או רפואת עופות;
6 חודשים באחד ממדעי היסוד.

_________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 836; תשס"ז, 842
2 סעיפים 7 ו-8 לתקנות הרופאים הוטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון) התשס"ז-2007 (ק"ת תשס"ז, 842) קובע לגבי תיקון תקנות 1, 8, 11, 20, 23 ותיקון התוספת:
"7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
"8. הוראת מעבר
(א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.
(ב) רופא וטרינר שאושר לו עד ליום תחילתן של תקנות אלהתואר מומחה הנקוב בטור א' להלן, יראו כמי שאושר לו תואר מומחה הנקוב לצד טור ב':

טור א' טור ב'
מומחה למחלות בקר מומחה ברפואת בקר
מומחה למחלות צאן מומחה ברפואת צאן
מומחה למחלות סוסים מומחה ברפואת סוסים
מומחה למחלות חזירים מומחה ברפואת חזירים
מומחה למחלות עופות מומחה ברפואת עופות
מומחה למחלות ציפורי נוי מומחה ברפואת ציפורי נוי
מומחה למחלות דגים מומחה ברפואת דגים
מומחה למחלות דבורים מומחה ברפואת דבורים
מומחה למחלות חיות בית קטנות מומחה ברפואה פנימית של חיות ביתקטנות
מומחה למחלות חיות בר וחיות גן חיות מומחה ברפואת חיות בר וחיות גן חיות
מומחה למחלות חיות מעבדה מומחה ברפואת חיות מעבדה
מומחה במחלות טרופיות מומחה ברפואה וטרינרית טרופית
מומחה לגנטיקה מומחה בגנטיקה רפואית וטרינרית"
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ