אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993

תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993

תקנות הרופאים הווטרינרים, התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו-37 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רשיון" - רשיון או היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית;
"רופא וטרינר" - מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק.
2. בקשה לעסוק ברפואה וטרינרית
בקשה לרשיון, כאמור בסעיף 10 לחוק, תוגש למנהל לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורפו לה כל אלה:
(1) העתק או צילום מאומת מתעודת הגמר המעידה על השכלתו של המבקש ברפואה וטרינרית;
(2) העתק או צילום מאומת מאישור בדבר עמידה בבחינות שקבע המנהל לפי סעיף 5(א)(3) לחוק;
(3) תעודה המעידה על אזרחותו הישראלית של המבקש לפי חוק האזרחות, התשי"ב-1952, או על היותו בעל רשיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
(4) הסכמה, ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת, למסירת מידע מן המרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981.
3. טופס רשיון
רשיון, למעט היתר זמני, יינתן לפי טופס 3 שבתוספת.
4. טופס היתר זמני
היתר זמני יינתן לפי טופס 4 שבתוספת.
5. הודעה על מען
רופא וטרינר יודיע למנהל, בכתב, על מען מגוריו ועל מען מרפאתו, וכן על כל שינוי בהם, תוך ארבעה עשר ימים מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
6. שינוי שם
(א) שונה שמו של רופא וטרינר יודיע על כך בכתב למנהל, תוך שלושים ימים לאחר תאריך השינוי, בצירוף תעודה מאת משרד הפנים על דבר שינוי השם.
(ב) ראה המנהל, לפי הודעה כאמור בתקנת משנה (א), כי שמו של רופא וטרינר שונה כדין, יורה לשנות את שמו של הרופא ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד החקלאות.
7. אבדן רשיון
(א) אבד רשיון של רופא וטרינר, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה שלה נמסרה הודעה כאמור.
(ב) ניתנה למנהל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא להחליף את הרשיון האבוד ברשיון חדש.
8. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
9. ביטול
בטלות -
(1) תקנות הרופאים הווטרינריים (טופס רשיון), התש"ך-1960;
(2) תקנות הרופאים הווטרינריים (אבדן רשיונות), התשי"ד-1954.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
בקשה לרשיון / היתר זמני* לעסוק ברפואה וטרינרית
אל: מנהל השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות
שם המבקש: בעברית
משפחה פרטי
בלועזית
משפחה פרטי
מס' ת"ז
למקרה שהמבקש אינו תושב ישראל:
דרכון מס'
(ארץ נתינתו)
מענו:
עיר/ישוב שכונה/רחוב הבית מיקוד
אני מבקש בזה רשיון / היתר זמני* לעסוק ברפואה וטרינרית בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991.

תאריך חתימת המבקש
מצורפים: העתק/צילום* מאומת של תעודת גמר
העתק/צילום* מאומת של אישור בדבר עמידה בבחינות
תעודת אזרחות/תעודת משרד הפנים על מעמדי בישראל*
הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי
______________________________
* מחק את המיותר.
טופס 2
(תקנה 2(4))
הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי שבמשטרת ישראל
אני החתום מטה

שם המשפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה מס' זהות
הגר ב:
מסכים לכך שמשטרת ישראל תמסור למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, מידע מן המרשם הפלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלת רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית.

תאריך חתימה
טופס 3
(תקנה 3)
מדינת ישראל
משרד החקלאות
רשיון
לעסוק במקצוע הרפואה הווטרינרית
מס'
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, ניתן בזה רשיון ל -


שם פרטי ומשפחה מספר זהות
לעסוק במקצוע הרפואה הוטרינרית.
ניתן בחתימת ידי היום הזה
מנהל השירותים הווטרינריים
טופס 4
(תקנה 4)
היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991, אני נותן בזה ל:

שם פרטי שם משפחה מס' תעודת זהות
בעל תעודת גמר מאת
שם המוסד המקום הארץ
היתר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית עד יום
ניתן בחתימת ידי היום הזה
מנהל השירותים הווטרינריים
______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 794; תשס"ב, 600.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ