אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988

תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז'), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב(א) לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרה
בתקנות אלה, "ועדת בחינה" - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 6.
2. מועדי הבחינה
(א) הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה;
(ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה ברשומות ובעתון יומי אחד לפחות הודעה על מועדי הבחינה, מקומה ומענה של ועדת הבחינה.
3. הגשת בקשה
המבקש להיבחן, לפי תקנות אלה, יגיש בקשה בכתב לועדת הבחינה באמצעות המנהל; לבקשתו לועדת הבחינה יצורף אישור המנהל כי התמלאו בו התנאים הנקובים ברישה של סעיף 4(ב)(2) לפקודה.
3א. אגרה (תיקון: תשנ"ה)
בעד בחינה לפי תקנות אלה תשולם, עם הגשת הבקשה להיבחן, אגרה כמפורט בסעיף 21 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989.
4. בחינה בכתב
הבחינה תהיה בכתב בשפה העברית או בכל שפה אחרת לפי שיקול דעתו של יושב ראש ועדת הבחינה.
5. נושאי הבחינה
הבחינה תהיה בנושאים אלה:
(1) פנימית;
(2) כירורגיה;
(3) ילדים;
(4) נשים ומיילדות;
(5) פסיכאטריה.
5א. קורס הכנה (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ז)
(א) המבקש להיבחן שהתמלאו בו התנאים הנקובים בסעיף 4(א)(1) ו-(4), יחד עם סעיף 4(ב)(2) לפקודה, למעט סיום תקופת הסטאז', רשאי להשתתף בקורס שהכיר בו המנהל, לשם הכנתו לבחינה לקראת סטאז' (בתקנות אלה - הקורס);
(ב) מי שסיים את הקורס יקבל ציון כללי שישקף את השגיו בקורס (להלן - ציון מגן);
(ג) בחישוב ציון תוצאות הבחינה בהתאם לתקנה 11, יובא בחשבון ציון המגן לפי קביעת ועדת הבחינה.
5ב. קורס מיוחד (תיקון: תשנ"ח)
(א) מבקש להיבחן כאמור בתקנה 5א(א), זכאי להתקבל לקורס מיוחד במסגרת אקדמית כאמור בתקנת משנה (ג) (להלן - הקורס המיוחד), אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) היה תושב ישראל ביום כ"ח באב התשמ"ז (23 באוגוסט 1987) (להלן - המועד הקובע), והוא תושב ישראל מאז המועד הקובע; לענין זה, "תושב" - כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;
(2) החל לימודי רפואה במוסד כאמור בסעיף 4(ב)(2) לפקודה לפני המועד הקובע, אך לא לפני חודש ספטמבר 1977, סיים לימודיו האמורים וקיבל דיפלומה מוכרת, כאמור באותו סעיף, תוך 12 שנים ממועד תחילת הלימודים;
(3) ניגש לבחינה לקראת סטאז' ונכשל בה;
(4) הגיש בקשה לזכאות להתקבל לקורס המיוחד תוך 60 ימים מיום תחילתן של תקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז') (תיקון), התשנ"ח-1998.
(ב) מבקש זכאות כאמור בתקנה זו ימציא אישורם, להנחת דעת המנהל, מאת בית הספר לרפואה שבו למד, על מועד תחילת לימודי הרפואה, מועד סיומם ומועד קבלת הדיפלומה.
(ג) שר הבריאות יקיים קורס מיוחד לזכאים לפי תקנת משנה (א), כמפורט להלן:
(1) הקורס המיוחד יתנהל במסגרת לימודים אקדמית, על-ידי בתי ספר לרפואה בישראל שהכירה בהם המועצה להשכלה גבוהה, שהביעו את נכונותם לנהל אצלם את הקורס המיוחד (להלן - בתי הספר לרפואה);
(2) משך הקורס המיוחד יהיה שנת לימודים אקדמית אחת והוא יכלול לימודים עיוניים ולימודים קליניים ליד מיטת חולה במחלקות: פנימית ותת-מחלקותיה, כירורגית ותת-מחלקותיה, ילדים, נשים ומיילדות, פסיכיאטריה.
(3) התנאים והדרישות החלים על תלמיד מן המנין של בית ספר לרפואה בישראל, להוציא שכר לימוד, יחולו על הלומד בקורס המיוחד;
(4) עלה מספר הנרשמים לקורס המיוחד (להלן - הנרשמים) על מספר המקומות בו, רשאי המנהל, בהתייעצות עם נציגות שבחרו מתוכם, לענין זה, הנרשמים (להלן - הנציגות), לקבוע אמות מידה לקדימות לקבלה לקורס; לא הודיעו הנרשמים למנהל על בחירת הנציגות תוך זמן שקבע או לא הופיעה הנציגות במקום ובזמן שקבע המנהל להתייעצות, יחליט המנהל על אמות מידה לקדימות לקבלה לקורס המיוחד בעצמו, ורשאי הוא להתייעץ לענין זה בהנהלות בתי הספר לרפואה.
(5) מי שבקשתו לזכאות לפי תקנת משנה (א)(4) אושרה, זכאי להשתתף בקורס המיוחד פעם אחד בלבד;
(6) מי שנכשל בקורס המיוחד רשאי לערור על כשלונו בקורס, תוך 60 ימים מקבלת ההודעה, בפני דיקנט בית הספר לרפואה שבו למד, כמקובל בבית הספר; החלטת הדיקנט בערר תהא סופית.
(ד) מבקש להיבחן שסיים את הקורס המיוחד בציון עובר, לפי תנאי בית הספר לרפואה, זכאי לציון מגן של 10 נקודות בחישוב ציון הבחינה לקראת סטאז', כאמור בתקנה 5(ג), ובלבד שניגש לבחינה לקראת סטאז' תוך שנה מסיום הקורס המיוחד.
(ה) בוגר הקורס המיוחד שנכשל בבחינה לקראת סטאז', על אף ציון המגן, יהא זכאי לחישוב ציון המגן כאמור בתקנת משנה (ד), בבחינה אחת נוספת בלבד, ובלבד שניגש לבחינה הנוספת תוך שנה ממועד הבחינה שבה נכשל.
6. ועדת הבחינה
(א) המנהל הכללי של משרד הבריאות ימנה ועדת בחינה של תשעה רופאים שהרכבה:
1. ארבעה נציגי המועצה המדעית לפי המלצת יושב-ראש המועצה המדעית;
2. נציג אחד לכל בית ספר לרפואה כמשמעותו בסעיף 4(ב) לפקודה, לפי המלצת הדיקן;
3. רופא נציג המנהל הכללי של משרד הבריאות.
(ב) לכל נציג ימונה ממלא מקום.
(ג) המנהל ימנה יושב-ראש לועדה מבין נציגי המועצה המדעית.
(ד) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.
(ה) חמישה מבין חברי ועדת הבחינה יהוו קוורום להחלטותיה.
(ו) יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה.
7. תפקידי ועדת הבחינה
תפקידיה של ועדת הבחינה הם:
(1) לאשר את שאלות הבחינה כפי שהוכנו על ידי ועדות המשנה.
(2) לערוך את הבחינה;
(3) למנות בוחנים ומפקחים על הבחינות;
(4) לקבוע ולאשר את תוצאות הבחינה;
(5) לדווח למנהל את תוצאות הבחינה.
8. הנוהג בבחינה
(א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי דפי הבחינה את מספרו; לא ירשום נבחן את שמו על גבי הבחינה.
(ב) לא יתלוש נבחן דפים מתוך דפי הבחינה.
9. משמעת
נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה אסורה, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, רשאי המפקח, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות.
10. דין העובר על המשמעת
(א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 9, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאית ועדת הבחינה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד אחר;
(ב) לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנה משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדה שתמנה לכך בהסכמת המנהל.
11. תוצאות הבחינה
תוצאות הבחינה יצויינו ב"עבר" או "נכשל".
12. בחינה חוזרת
נבחן שנכשל בבחינה, רשאי להיבחן שוב במועד אחר.
13. אישור על תוצאות הבחינה
ועדת הבחינה תמסור לנבחן הודעה על תוצאות בחינתו, תוך ששים ימים מיום שועדת הבחינה אישרה את תוצאות הבחינה לפי תקנה 7(4).
14. תחולה
תחולתן של תקנות אלה לגבי מי שהגיש את בקשתו החל מיום י"ג בשבט התשמ"ח (1 בפברואר 1988).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 524; תשנ"ג, 42; תשנ"ה, 657, 1412; תשנ"ז, 100; תשנ"ח, 743.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ