אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973

תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11א ו-22 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, ולאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ז, תשס"ג2, תשס"ו)
"איגוד מדעי" - תאגיד שהמועצה מכירה בו כאיגוד מדעי;
"בוגר" - כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964;
"המועצה" - המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל;
"מדע יסוד" - אחד מאלה: אימונולוגיה, אנטומיה, אנטומיה פתולוגית, אנטרופולוגיה, אפידמיולוגיה, אתיקה רפואית, ביולוגיה, ביוכימיה, ביופיסיקה, גנטיקה, כימיה, כימיה פיסיקלית, מיקרוביולוגיה, מדעי המחשב, סוציולוגיה, סטטיסטיקה, פיסיקה, פיסיולוגיה, פסיכולוגיה, פרמקולוגיה, תולדות הרפואה, תזונה;
"מוסד מוכר" - יחידה, מוסד רפואי, ארגון רפואי, מכון, מחלקה, חטיבה, מעבדה, מרפאה או מרכז או שירות שהוכרו לענין התמחות לפי תקנות אלה על-ידי המנהל לפי המלצת המועצה;
"מוסמך" - כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964;
"מקצוע משנה" - ענף רפואה המפורש בטור ב' לתוספת שלא צויין לצדו שהוא מקצוע ראשי;
"מקצוע-על" - ענף רפואה שתחילת ההתמחות בו מותנית בקבלת תואר מומחה במקצוע ראשי, כמפורט בתוספת;
"מקצוע ראשי" - ענף רפואה שבו מוענק למועמד תואר מומחה לאחר עמידה בכל הדרישות להתמחות, ללא צורך במומחיות בתחום נוסף;
"פנקס התמחות" - פנקס שהנפיקה המועצה למתמחה לצורך רישום פרטי התמחותו לשם תואר מומחה;
"קורס להחייאה מתקדמת" ("ATLS" - Life Support Advanced Trauma) - קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום, לרבות טיפול בחבלה, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה.
"קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת (Support - Pediatric Life Advanced APLS)))" - קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום בטיפול בילדים, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה.
"רופא" - מורשה לעסוק ברפואה לפי סעיף 3 לפקודה.
2. תואר מומחה
לא יאושר לרופא תואר מומחה (להלן - תואר) אלא אחד התארים הנקובים בטור א' של התוספת, ולא יאושר תואר אלא לפי הוראות תקנות אלה.
פרק ב': בקשה להתמחות (תיקון: תשנ"ז)
3. בקשה להתמחות ופנקס התמחות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ז, תשס"ט)
(א) רופא המבקש להתמחות יגיש למועצה בקשה להתמחות ויצרף לבקשתו כל אלה:
(1) אישור בכתב מאת פקולטה או בית ספר לרפואה מוכרים לענין סעיף 4(ב) לפקודה בדבר סיום כל חובותיו לקבלת תואר דוקטור ברפואה.
(2) אישור בכתב מאת מנהל מוסד מוכר ויושב ראש ועדת ההתמחות בו, כי מנהל המוסד המוכר יקבלו להתמחות;
(ב) אושרה בקשתו של מתמחה, ייחשב יום קבלת הבקשה במועצה כיום תחילת ההתמחות.
(ג) המבקש להחליף מקום התמחותו יגיש למועצה בקשה לאישור החלפת מקום התמחות ויצרף לבקשתו אישורים בכתב מאת מנהל המחלקה ויושב ראש ועדת ההתמחות במוסד מוכר המוכן לקבלו כמתמחה; תאריך תחילת ההתמחות במקום החדש ייחשב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ד).
(ד) המועצה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר כיום תחילת ההתמחות את היום הנקוב בהודעת המוסד המוכר, אף אם הוא מוקדם לתאריך שבו נתקבלה הבקשה במועצה, ובלבד שהבקשה נתקבלה תוך 60 ימים ממועד תחילת ההתמחות בפועל.
(ה) המועצה תמציא למתמחה פנקס התמחות או תעדכן את הרישום בו, לפי הענין, תוך שלושים ימים מיום קבלת בקשת המתמחה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ג).
(ו) מתמחה יגיש פנקס התמחותו לחתימת יושב ראש ועדת ההתמחות במוסד המוכר בו הוא מתמחה מיד עם קבלתו מהמועצה.
(ז) לא תוכר כחלק ממסלול ההתמחות תקופת עבודה שנעשתה ללא הגשת בקשה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב); ואולם רשאי המנהל, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, להכיר בתקופת עבודה כאמור, כולה או מקצתה, בהתחשב בנסיבות מיוחדות שלא היתה למתמחה שליטה עליהן.
פרק ג': התמחות
4. חובת התמחות (תיקון: תשנ"ב)
פרט לאמור בתקנה 10 חייב מועמד לעבור התמחות לפי הוראות פרק זה ולהיבחן לפי פרק ה'.
5. סדרי התמחות (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ט) 5
(א) התמחות תהיה על ידי עבודה רצופה במוסד מוכר בהיקף של משרה שלמה, הכוללת ביצוע תורנויות במספר שקבעה המועצה לאותו ענף רפואה, בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה.
(ב) - (ג) (בוטלו)
(ד) השנה הראשונה וששת החדשים האחרונים של ההתמחות יהיו במקצוע ראשי אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה;
(ה) מתמחה במקצוע-על אשר מסלול ההתמחות בו שנתיים וחצי רשאי לצרף לתקופת התמחותו התמחות של ששה חדשים רצופים שעשה באותו תחום כמקצוע משנה, במסגרת התמחותו במקצוע הראשי.
(ו) (בוטלה)
(ז) מתמחה המבקש להתמחות במקצוע על ואינו מומחה באחד מהמקצועות הראשיים הנדרשים כתנאי להתמחות במקצוע על, לא יתחיל אותה התמחות אלא לאחר שקיבל אישור מאת המועצה המדעית על השלמת תקופות ההתמחות במקצועות השונים לפי דרישתה.
6. תקופת התמחות (תיקון: תש"ם, תשנ"ב, תשס"ח) 3
(א) תקופת ההתמחות תהיה כפי שצויין בטור ב' לתוספת לצד התואר המבוקש ובנוסף לזה תקופת התמחות של ששה חדשים לפחות במדע יסוד שהמועצה אישרה מראש את נושאו ותוכנו.
(ב) מועמד לתואר במקצוע המוכר כמדע יסוד חייב, בנוסף להתמחות כנקבע בתוספת לגבי אותו מקצוע, בהתמחות של ששה חדשים במקצוע יסוד שני, זולת אם נקבע אחרת בתוספת.
(ג) תקופת ההתמחות במקצוע-על תהיה כפי שצויין בטור ב' לתוספת לצד התואר המבוקש.
(ד) ששת חודשי הסטז' האחורנים במחלקה מוכרת להתמחות בארץ, בכירורגיה כללית, רפואת ילדים או רפואה פנימית, יוכרו בהסכמת מנהל המחלקה במקצוע הראשי של המתמחה ובהסכמת המתמחה, כשישה החודשים הראשונים של ההתמחות המתחילה באחד מן המקצועות האמורים, ובלבד שלא חלה הפסקה העולה על שישה חודשים בין סיום הסטז' ובין תחילת ההתמחות.
7. רציפות התמחות (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ז, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ט) 5
(א) רציפות כאמור בתקנה 5 תהיה -
(1) במדע יסוד - ששה חדשים רצופים;
(2) (בוטלה)
(3) במקצוע משנה - תקופה שלא תפחת מהאמור בתוספת.
(ב) לא תהיה הפסקה בתוך שלבי ההתמחות האמורים בתקנת משנה (א) או ביניהם אלא בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג).
(ג) על אף האמור בתקנות 5(א) ו-7 (א) מותרות הפסקות כלהלן:
(1) הפסקה שנגרמה על-ידי שירותו של המועמד בצבא-הגנה לישראל או עקב שירות זה, או מסיבה שלא היתה למועמד שליטה עליה, באישור יושב-ראש המועצה ולהנחת דעתו של המנהל;
(2) הפסקה שנעשתה לשם התמחות במדע יסוד או במקצוע שהמועמד חייב בו לשם השגת אישור התואר;
(3) הפסקה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת לאחר התמחות של שנתיים לפחות במקצוע ראשי, בתנאי שהתקבל אישור מראש מאת יושב ראש המועצה ולהנחת דעתו של המנהל;
(4) (בוטלה)
(5) הפסקה בהתמחות בבריאות הציבור, אחרי שנה התמחות רצופה לפחות לשם התמחות במקצוע רפואי שאינו בריאות הציבור, ובלבד שההפסקה האמורה תהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים.
(6) הפסקה לתקופה שלא תעלה על שנתיים לשם עבודה במחקר הכוללת תקופת התמחות במדע יסוד והפסקה לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי לשם עבודה במחקר שאינה כוללת תקופת התמחות במדע יסוד.
8. אי-הכרה בהתמחות (תיקון: תש"ם)
לא הכירה המועצה או ועדה מקצועית שהיא מינתה לשם כך בהתמחות, כולה או מקצתה, לא ייבחן המועמד אלא לאחר שעבר תקופת התמחות נוספת שהיא תקבע.
9. חריג בדבר תואר המדריך
על אף האמור בתקנה 5 יכול שההדרכה והפיקוח יהיו בידי מי שאינו בעל תואר -
(1) אם המדריך אינו תושב קבע בישראל והמועצה סמכה ידיה מראש על הדרכתו ופיקוחו;
(2) במקצועות שאינם רפואיים-קליניים - אם המדריך ממלא תפקיד אקדמאי-הוראתי או אם הוא בעל תואר אקדמאי שאינו פחות מזה של "מוסמך" והוא בעל ותק של שש שנים לפחות מיום קבלת התואר כאמור.
9א. חובת עמידה בקורסי להחיאה מתקדמת (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ג2)
(א) מתמחה באחד מענפי ההתמחות המפורטים בפרטים 12, 12א, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 43 בתוספת, חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה מתקדמת;
(ב) מתמחה ברפואת ילדים כמפורט בפרט 9 בתוספת, חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת.
10. פטורים מחובת התמחות (תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשנ"ב, תש"ס, תשס"ט) 5
(א) המנהל רשאי לאשר לרופאים דלקמן לפי בקשתם תואר ללא התמחות בישראל:
(1) (בוטלה)
(2) למי שהמועצה סמכה ידיה על הדרכתו ופיקוחו לצורך התמחות מועמדים בענף רפואי, שלדעת המנהל אין די בעלי תואר לאותו ענף לשם הדרכת מועמדים בו, באותו ענף;
(3) למי שאושר לו התואר או תואר דומה מחוץ לישראל, אם המועצה ממליצה על כך ובתנאים שקבעה, לרבות הצורך בעמידה בבחינות;
(ב) המנהל רשאי, בהמלצת המועצה, להכיר בעבודה שנעשתה לצורך התמחות כולה או חלקה מחוץ לישראל, כבאה במקום התמחות או חלק ממנה, ללא תנאים או בתנאים, לרבות דרישה לעמוד בבחינות שלב א', שלב ב' או שניהם; הכיר המנהל בחלק מהעבודה כאמור - תקוצר תקופת ההתמחות הנדרשת בהתאם לכך, אולם תחילתה של תקופת ההתמחות לענין תקנות אלה היא ביום שבו התחיל המתמחה בהתמחות או בהשלמת יתרת תקופת ההתמחות במוסד מוכר.
(ג) לא יהיה חייב בהתמחות במדע יסוד -
(1) בוגר באחד ממדעי היסוד;
(2) מועמד לתואר באחד מאלה: בריאות הציבור, מקצועות מעבדה קליניים, רפואה משפטית, רפואה תעסוקתית, רפואת המשפחה, מיקרוביולוגיה קלינית, ביוכימיה קלינית;
(3) מי שעשה מחקר קליני שהמועצה אישרה מראש את נושאו ותכנו וביצועו, להנחת דעתה, במשך תקופה של חצי שנה לפחות. המחקר הקליני יבוצע בעבודה מלאה וברציפות אלא אם כן אישרה המועצה שלתועלת המחקר יהיה לפצלו לשתי תקופות.
(4) מי שאושרה לו התמחות במדעי יסוד בתוך מסלול התמחות קודם.
פרק ד': הכרה במוסד להתמחות (תיקון: תשנ"ב)
10א. הגדרות (תיקון: תשנ"ב)
בפרק זה -
"הכרה במוסד" - הכרה במוסד כמוסד מוכר להתמחות;
"ועדה להכרה" - הועדה להכרה וביקורת של המועצה;
"ועדות בדיקה" - ועדות משנה של הועדה להכרה, הבודקות קיום תנאי ההכרה במוסד המבקש הכרה כמוסד מוכר להתמחות;
"תנאי הכרה" - תנאים שקבעה המועצה, בכתב, שצריכים להתקיים במוסד להתמחות המבקש הכרה, לפי סוגי התמחות;
10ב. הגשת בקשה (תיקון: תשנ"ב)
(א) בקשה להכרה במוסד יגיש מנהל המוסד לועדה להכרה ויצרף לה כל מסמך או אישור הנחוצים בהתאם לתנאי ההכרה.
(ב) העתק הבקשה יישלח למנהל.
(ג) ראתה המועצה כי במוסד המבקש מתקיימים, לכאורה, תנאי ההכרה, היא תמנה ועדת בדיקה, תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה.
10ג. הכרה במוסד מוכר (תיקון: תשנ"ב)
(א) הגיעה הועדה להכרה למסקנה, על סמך דין וחשבון ועדת הבדיקה, כי במוסד המבקש מתקיימים תנאי ההכרה, תגיש המלצתה, בצירוף המלצת יושב ראש המועצה, למנהל, תוך 30 ימים מיום סיום בדיקת המוסד.
(ב) המנהל רשאי, על סמך המלצת המועצה, לתת למוסד הכרה מלאה או בהגבלות, בתנאים ולתקופת נסיון, כולם או מקצתם.
(ג) הוכר מוסד, יתן לו המנהל תעודת מוסד מוכר להתמחות, ויפרט בה את ההגבלות והתנאים, אם נקבעו.
10ד. ביטול הכרה או הגבלתה (תיקון: תשנ"ב)
(א) חדל להתקיים במוסד תנאי מתנאי ההכרה חייב מנהל המוסד המוכר להודיע על כך, מיד, לועדת ההכרה ולמנהל.
(ב) המנהל רשאי, על פי המלצת המועצה, לשלול הכרה ממוסד מוכר או להגבילה בזמן ובתנאים.
10ה. תקופת ההכרה (תיקון: תשנ"ב)
(א) הכרה במוסד תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום נתינתה, ואולם ניתן לחדש הכרה כאמור אם הוגשה על כך בקשה, בדרך הקבועה בסעיף 10ב, לא יאוחר מששה חדשים לפני תום תקופת ההכרה.
(ב) על בדיקת בקשה לחידוש הכרה במוסד יחולו הוראות פרק זה.
פרק ה': בחינות (תיקון: תשנ"ב)
סימן א': מוסדות בחינה
11. ועדת בחינות עליונה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ו)
(א) מליאת המועצה תמנה ועדת בחינות עליונה.
(ב) יושב ראש הועדה יהיה אחד מסגני יושב ראש המועצה.
11א. ועדות מומחיות (תיקון: תשמ"ו)
(א) הועד הפועל של המועצה ימנה שתי ועדות מומחיות, ואלה הן:
(1) ועדה למקצועות פנימיים ולמקצועות מעבדה;
(2) ועדה למקצועות כירורגיים.
(ב) את יושבי ראש ועדות המומחיות ימנה הועד הפועל של המועצה.
(ג) חברי ועדות המומחיות יהיו בעלי תואר מומחה, מנהלי מחלקה בבית חולים במקצועם ולפחות בדרגת מרצה בכיר בבית ספר לרפואה בישראל.
12. ועדות לבחינות מקצועיות (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ו, תשנ"ב)
(א) הועד הפועל של המועצה ימנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המדעי של מקצוע הבחינה, לכל מקצוע כמפורט בתוספת, חברים בועדות לבחינות מקצועיות ויפקח על ביצוע הבחינות בהתאם לתכנית ההתמחות.
(ב) הועדות לבחינות מקצועיות יהיו כפופות להחלטות מקצועיות של ועדת הבחינות העליונה.
(ג) את יושבי ראש הועדות לבחינות מקצועיות, תמנה ועדת הבחינות העליונה.
(ד) חברי הועדות לבחינות מקצועיות יהיו בעלי תואר מומחה ולפחות שלושה מהם, לרבות היושב ראש, יהיו בעלי תואר מומחה במקצוע הבחינה.
(ה) מספר החברים, לרבות היושב ראש, בועדה לבחינות מקצועיות לא יפחת מחמישה.
(ו) תקופת כהונתו של חבר בועדה לבחינות מקצועיות היא כתקופת כהונתה של המועצה.
(ז) אחרי גמר תקופת כהונה אחת, תוחלף מחצית לפחות של חברי הועדה לבחינות מקצועיות בחברים חדשים; כהונת חבר בועדה לבחינות מקצועיות לא תעלה על שתי תקופות כהונה.
(ח) התפנה מקומו של חבר בועדה לבחינות מקצועיות, ימנה הועד הפועל של המועצה מחליף שיכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שמקומו התפנה.
13. שטחי פעולה של ועדות המומחיות (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ו, תש"ס)
במסגרת התפקידים לפי תקנה 12 אחראיות הוועדות המומחיות על ביצוע הבחינות במקצועות אלה:
(1) הועדה למקצועות פנימיים -
א. רפואה פנימית;
ב. קרדיולוגיה;
ג. הימטלוגיה;
ד. אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה;
ה. מחלות ריאה;
ו. גסטרונאטרולוגיה;
ז. אנדוקרינולוגיה;
ח. נפרולוגיה;
ט. רפואת ילדים;
י. נוירולוגיה;
יא. פסיכיאטריה;
יב. פסיכיאטריה של הילד והמתבגר;
יג. מחלות עור ומין;
יד. רדיולוגיה אבחנתית;
טו. אונקולוגיה;
טז. רפואה גרעינית;
יז. רפואת המשפחה;
יח. בריאות הציבור;
יט. אנטומיה פתולוגית;
כ. רפואה משפטית;
כא. רפואה פיסיקלית ושיקום;
כב. ניאונטולוגיה;
כג. מינהל רפואי;
כד. גנטיקה רפואית;
כה. ראומטולוגיה;
כו. מחלות זיהומיות;
כז. רפואה תעסוקתית;
כח. מקצועות מעבדה קליניים;
כט. מיקרוביולוגיה קלינית;
ל. ביוכימיה קלינית;
לא. גריאטריה;
לב. נוירולוגיית ילדים;
לג. קרדיולוגיית ילדים;
לד. מחלות ריאה ילדים;
לה. אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיית ילדים;
לו. הימטו-אונקולוגיית ילדים;
לז. גסטרו אנטרולוגיית ילדים;
לח. נפרולוגיית ילדים;
לט. אנדוקרינולוגיית ילדים;


מ. פרמקולוגיה קלינית.

(2) הוועדה למקצועות כירורגיים:
א. כירורגיה כללית;
ב. נוירוכירורגיה;
ג. כירורגיה של בית החזה;
ד. כירורגיה אורטופדית;
ה. כירורגיה פלסטית;
ו. כירורגיה אורולוגית;
ז. מחלות אף אוזן וגרון;
ח. מחלות עיניים;
ט. הרדמה;
י. יילוד וגינקולוגיה;
יא. כירורגיית כלי דם;
יב. כירורגיה של היד;
יג. טיפול נמרץ כללי;
יד. כירורגיית ילדים;
טו. טיפול נמרץ ילדים;
טז. רפואה דחופה.
(3) (בוטלה)
14. ישיבות והחלטות ועדות המומחיות (תיקון: תש"ם, תשנ"ב)
(א) מנין חוקי בישיבות הוועדות המומחיות הוא מחצית חבריהן.
(ב) היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב-ראש הוועדה.
(ג) החלטות עקרוניות של ועדת הבחינה העליונה יידונו ויאושרו בידי הועד הפועל של המועצה.
15. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ו)
סימן ב': סדרי בחינה
16. צורת הבחינות (תיקון: תש"ם)
(א) בחינות יהיו בעל-פה ובכתב ויכול שיהיו גם בפעולה רפואית.
(ב) הבחינות ייערכו בשפה העברית.
17. שלבי בחינות (תיקון: תש"ם, תשמ"ו)
(א) הבחינות יתקיימו בשני שלבים: שלב א' ושלב ב'.
(ב) מתמחה רשאי לגשת לבחינה שלב א' בכל עת אחרי שסיים מחצית תקופת ההתמחות בכפוף לאמור בתקנה 24(ב).
(ג) מתמחה שעמד בבחינה שלב א' רשאי לגשת לבחינת שלב ב' בכפוף לאמור בתקנה 21.
18. בחינה בשלב א' (תיקון: תשל"ח, תשמ"ו)
(א) הבחינה בשלב א' תתייחס בעיקרה לידע עיוני. היא תעסוק בתהליכים פתו-פיסיולוגיים שביסוד המחלות ובבעיותיהן הקליניות, כולל דרכי האיבחון והטיפול.
(ב) בחינה בשלב א' יכול שתהיה בשני חלקים או יותר, לפי החלטת ועדת הבחינות העליונה.
19. בחינה בשלב ב' (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ב)
(א) הבחינה בשלב ב' תעסוק ביחוד במקרים ממשיים בתחום מקצוע ההתמחות, שעליהם יצטרך המתמחה ליישם את ידיעותיו, מבחינת האבחון, מבחינת הטיפול ומבחינת ייעוץ מומחה במקצועו.
(ב) במקצועות-על תיערך בתום ההתמחות בחינת סיום התמחות המורכבת מבחינה בכתב ובחינה בעל פה, זולת אם ועדת הבחינות העליונה, ובאישור הועד הפועל של המועצה, החליטה אחרת.
20. מועדי בחינות (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ו)
בחינות ייערכו אחת לשנה לפחות, בהתאם להחלטת ועדת הבחינות העליונה, אשר תשלח לכל מתמחה שביקש להיבחן במקצוע, הודעה על מועד הבחינה במקצועו ומקום עריכתה, 30 ימים לפני המועד האמור.
21. השתתפות בבחינה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ו, תשנ"ב)
(א) (1) קבעה ועדת הבחינה העליונה מועדי אביב וסתיו לבחינה שלב ב' באותה שנה, זכאי המתמחה לגשת לבחינה במועד אביב או סתיו בשנה
האחרונה להתמחותו; אין בעמידה בבחינה כאמור כדי לקצר את תקופת ההתמחות כפי שנקבעה.
(2) המבקש להיבחן במועד אביב או במועד סתיו יגיש לועדת הבחינות העליונה של המועצה בקשה, על גבי טופס שניתן להשיג במשרד המועצה, לא יאוחר מהתאריך שקבעה ועדת הבחינות העליונה של המועצה בתאריך אחרון להגשת בקשה להיבחן באותו המועד.
(ב) המועצה, או ועדה שהיא מינתה לשם כך, תבדוק זכותו של המתמחה להיבחן, ותודיע לו על החלטתה.
(ג) המתמחה רשאי לחזור בו מהשתתפותו בבחינה על-ידי הודעה שתגיע לידיה של ועדת הבחינה לא יאוחר משלושים יום לפני מועד הבחינה.
(ד) אי-השתתפות בבחינה ללא מתן הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), תיחשב ככשלון, אלא אם הוכיח המתמחה, להנחת דעתו של הועד הפועל, בהקדם האפשרי לפי הנסיבות, כי היתה סיבה סבירה לאי השתתפותו.
22. ציוני בחינות (תיקון: תשל"ח, תשמ"ו, תשנ"ב)
(א) ציוני בחינות או כל חלק מהן יפורסמו בציון "עובר" או "נכשל".
(ב) ועדת הבחינות העליונה תאשר את תוצאות בחינות שלב א'.
(ג) הועדות לבחינות המקצועיות יציינו תוצאות שלב ב'; כל חלק יצוין בציון נפרד.
(ד) בבחינות שלב ב' רשאים חברי הועדה לבחינות מקצועיות להציע ציונים בנפרד במקרה של מחלוקת בין חבריה.
23. אישור תוצאות הבחינה והודעה עליהן (תיקון: תש"ם, תשמ"ו)
(א) ועדת בחינות מקצועית תמסור לועדת המומחיות דין וחשבון על תוצאות כל בחינה; ועדת המומחיות תעביר דין וחשבון זה בצירוף המלצותיה והערותיה לאישורו של יושב ראש ועדת הבחינות העליונה.
(ב) לאחר אישור תוצאות הבחינות תודיע המועצה לכל נבחן על תוצאות בחינתו.
24. בחינה חוזרת (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ו, תשנ"ב)
(א) מתמחה שנכשל בבחינה או בכל חלק ממנה, אם היתה בשני חלקים או יותר, רשאי לחזור ולהיבחן במועד מאוחר יותר ובלבד שייבחן בכל חלקי הבחינה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מתמחה שלא עמד בבחינות עד לתום ארבע שנים מיום שסיים את תקופת ההתמחות, בין שנכשל ובין שלא ניגש לבחינה כלל, לא יהיה רשאי לגשת לבחינות אלא אם כן יותר לו לעשות כן ובתנאים שקבעה המועצה. מתמחה שנכשל בפעם הראשונה בבחינת שלב ב' רשאי לגשת לבחינה חוזרת כעבור חצי שנה; מי שנכשל בפעם נוספת יוכל לגשת לבחינה חוזרת רק לאחר עבור שנה מיום הבחינה שבה נכשל.
25. סודיות הבחינה
ענייני הבחינות הם סודיים ומי שממלא תפקיד בקשר עמם לא יגלה דבר עליהם אלא במידה שהוא חייב או רשאי לגלותו על פי דין.
פרק ו': החלטה בדבר מתן תואר (תיקון: תשנ"ב)
26. תפקיד והמלצות המועצה (תיקון: תש"ם, תשנ"ב)
(א) משסיים המתמחה את הבחינות ואת תקופת התמחותו תגיש המועצה למנהל, תסקיר על תוצאות בדיקותיה, לרבות תוצאות הבחינות, והמלצה מנומקת בדבר מתן תואר. יושב ראש המועצה רשאי להעביר את בקשתו של המתמחה בצירוף תוצאות הבחינות לחוות דעתה של ועדה מקצועית שמונתה לפי תקנה 8, בשאלת מילוי כל חובותיו של המתמחה לפי תקנות אלה, בטרם יוגשו התסקיר וההמלצה למנהל.
(ב) במקרה פטור מחובת התמחות לפי תקנה 10(א) תפרט המועצה בתסקירה את טעמי הפטור.
27. דיון מחדש
לא נראתה למנהל המלצת המועצה, יעביר לה את הערותיו ויבקש ממנה לדון בדבר מחדש; המועצה תחזיר למנהל את ההמלצה, שהחליטה עליה בדיון מחדש, בשני עותקים.
28. ועדה מיוחדת (תיקון: תש"ם)
לא נראתה למנהל המלצת המועצה לאחר הדיון מחדש, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של ועדה מיוחדת שחבריה יהיו נציגו של המנהל, שיהיה יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש המועצה או מי שהסמיך לכך והדיקן של אחד מבתי-הספר לרפואה בארץ או נציגו.
29. הגשת הבקשה (תיקון: תש"ם, תשמ"ב, תשנ"ב, תשנ"ז)
רופא המבקש אישור תואר (להלן - מועמד) יגיש למנהל באמצעות המועצה בקשה לכך בשני עותקים; לבקשה יצורפו -
(1) דיפלומה על סיום לימודיו באוניברסיטה או בבית-ספר לרפואה, מוכרים על -ידי המנהל;
(2) רשיון או היתר זמני בר-תוקף לעסוק ברפואה בישראל;
(3) תעודה על גמר התמחותו לפי פרק ג' או מסמכים המעידים על קיום נסיבות למתן פטור מחובת התמחות לפי תקנה 10.
(4) פנקס התמחות שהנפיקה המועצה המדעית עם תחילת התמחות ושבו רשומות כל תקופות ההתמחות שאישרו מנהלי המחלקות ומנהלי בתי החולים שבהם נעשתה ההתמחות ויושב ראש ועדת ההתמחות שבאותם בתי חולים.
(5) אישור על עמידה בהצלחה בכל בחינות ההתמחות כאמור בפרק ה' או פטור מחובת הבחינות או חלק מהן;
(6) המלצה ממנהל המחלקה המוכרת של המקצוע הראשי או של מקצוע-על, לפי הענין, שבו בוצעה ההתמחות, על היות המבקש ראוי ללא סייג לתואר מומחה.
29א. החלטת המנהל (תיקון: תש"ם, תשנ"ז, תשנ"ט)
(א) לא יחליט המנהל בדבר בקשה על פי תקנה 29 כל עוד לא הוגשה לו המלצת המועצה, ואם נתבקשה חוות דעתה של הוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 28 - כל עוד לא הוגשה לו חוות הדעת.
(א1) המנהל רשאי שלא להעניק תואר מומחה, למבקש תואר, אף אם המועצה המליצה לפי תקנה 26 על מתן התואר, אם נתקיים במבקש חאד מאלה ולדעת המנהל עלולה להיות לדבר השלכה על עיסוקו כרופא מומחה:
(1) הורשע בהליך פלילי או מתנהל נגדו הליך פלילי;
(2) שר הבריאות החליט לנקוט נגדו אמצעי משמעת בהתאם לסעיף 41 לפקודה, או מתנהלת נגדו קובלנה לפי סעיף 41 או לפי סעיף 44א לפקודה.
(ב) אישר המנהל תואר, יהיה תקפו מהתאריך בו השלים המתמחה את כל הדרישות לפי תקנות אלה לחלוטין, או מיום שהגיש בקשתו לפי תקנה 29, הכל לפי המאוחר; תעודה של יושב ראש המועצה על מועד השלמת הדרישות כאמור תהווה ראיה לכאורה לענין תקנה זו.
(ג) תקנת משנה (ב) תחול על תואר שהמנהל אישר מיום א' בכסלו תשל"ט (1 בדצמבר 1978) ואילך.
פרק ז': הוראות שונות (תיקון: תשנ"ב)
30. סדרי דיונים ועבודה
(א) המועצה ושאר הגופים האמורים בתקנות אלה יקבעו בעצמם את סדרי הדיונים והעבודה שלהם, במידה שאלה לא נקבעו בחיקוק או על פיו.
(ב) המועצה והוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 28 רשאיות להקים ועדות מקצועיות, לבקש מהן חוות דעת ולהחליט על המלצות או חוות הדעת, הכל לפי הענין, שהן ימסרו למנהל; אין המועצה או הוועדה המיוחדת קשורות לחוות הדעת שהן קיבלו מן הוועדות המקצועיות האמורות.
31. פנקס
המנהל או מי שהוסמך על ידיו ינהל פנקס שבו יירשמו בעלי התארים ותאריהם.
32. התחזות (תיקון: תשנ"ב)
(א) לא ישתמש אדם בתואר מומחה אלא אם התואר אושר לו לפי תקנות אלה, ולא ישתמש אדם בתואר דומה עד כדי להטעות לאחד התארים שלפי תקנות אלה.
(ב) בוטל תואר לפי תקנה 33, יחדל בעל התואר להשתמש בו מיום פרסום ההודעה על כך ברשומות; הותלה התואר, יימנע בעל התואר מלהשתמש בו כל זמן שהתואר מותלה.
(ג) לענין תקנה זו, "תואר" - לרבות תרגום או קיצור של תואר מומחה או רמז אחר להתמחות בענף רפואה.
33. ביטול תואר והתלייתו (תיקון: תש"ם)
(א) רשאי המנהל לבטל תואר שניתן או להתלותו לתקופה שיקבע, אם נוכח שהאישור הושג על-ידי מצג-שוא או שבעל התואר גילה רשלנות גסה או אי-יכולת בביצוע תפקידיו כבעל אותו תואר, ובלבד שניתנה תחילה לבעל התואר הזדמנות להגיש את עצומותיו, בכתב או בעל-פה, לוועדה שהרכבה כהרכב הוועדה המוקמת לפי תקנה 28; הגיש בעל התואר, תוך שלושים יום מהיום שבו ניתנה לו הודעה על הכוונה לבטל את האישור או להתלותו, את עצומותיו לוועדה, לא יבטל המנהל את התואר ולא יתלה אותו כל עוד לא הוגשה לו חוות דעת הוועדה.
(ב) התליית תואר לא תעלה על תקופה של שנתיים.
(ג) בוטל תואר שניתן, לא תידון בקשה לנתינתו מחדש לפני תום שנתיים מיום שבוטל וכל עוד המבקש לא הוכיח קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות את נתינתו מחדש.
(ד) על אף האמור בתקנות אלה ובכפוף לתקנת משנה (ג) רשאי המנהל, בהמלצת המועצה, לתת תואר מחדש למי שתוארו בוטל, גם אם לא עשה המבקש התמחות לפי תקנות אלה בשלמותה או בחלקה לאחר שבוטל תוארו, או ללא בחינות, אם עמד בתנאים שקבעה לו המועצה.
34. פרסומים
הודעה על אישור תואר, ביטולו והתלייתו תפורסם ברשומות.
35. ביטול (תיקון: תש"ם)
(א) תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964 - בטלות.
(ב) תואר שאושר לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964, דינו כתואר שאושר לפי תקנות אלה.
36. תחילה (תיקון: תשל"ד, תש"ם)
(א) תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן ברשומות.
(ב) בעל תואר במקצוע ראשי, שקיבלו לא יאוחר מכ"ב בניסן תשל"ד (14 באפריל 1974) (בתקנה זו - המועד הקובע), המתמחה במקצוע משנה, פטור מחובת בחינות לפי תקנות אלה אם התחיל את התמחותו לפני המועד הקובע.
תוספת
(תיקון: תשל"ז, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו-2, תשס"ח, תשס"ט) 5
(תקנה 2)
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
1. מומחה ברפואה פנימית 3 שנים, מהן
(תיקון: תשס"ו, תשס"ח)) א. שלוש שנים ברפואה פנימית.
ב. חצי שנה באחד או 3 חדשים בכל אחד
משנים מהמקצועות הבאים:
אימנולוגיה קלינית ואלרגולוגיה,
אונקולוגיה, אנדוקרינולוגיה,
גנטיקה רפואית
גסטרואנטרולוגיה, גריאטריה
המטולוגיה, השתלת מח עצם, חדר מיון,
טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ קרדיולוגי,
מחלות ריאה, מרפאה פנימית או מרפאה
לרפואת המשפחה, או יחידה לטיפול יום
פנימית, נוירולוגיה, נפרולוגיה, עור,
פסיכיאטריה, קרדיולוגיה, רוימטולוגיה,
רדיולוגיה אבחנתית, שיקום; מחלות
זיהומיות.
ג. (בוטל)
2. מומחה בקרדיולוגיה אחד משלושת המסלולים הבאים:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
3 שנים קרדיולוגיה;
או
ב. 1 שנה רפואה פנימית;
1 שנה קרדיולוגיה;
2 שנים רפואה פנימית;
2 שנים קרדיולוגיה;
או
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
ג. 3 שנים רפואה פנימית;
3 שנים - קרדיולוגיה
הערה: חובה בכל אחד משלושת המסלולים - שנה לפחות, אך לא יותר משנה אחת, ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגיה.
3. מומחה בהימטולוגיה אחד משלושת המסלולים הבאים:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
2 שנים הימטולוגיה;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה הימטולוגיה;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנים הימטולוגיה;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים הימטולוגיה.
4. מומחה באימונולוגיה אחד משלושת המסלולים הבאים:
קלינית ואלרגולוגיה א. תואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת ילדים;
1 שנה אימונולוגיה קלינית;
1 שנה אלרגולוגיה;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה באימונולוגיה קלינית;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנה באלרגולוגיה;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
1 שנה אימונולוגיה קלינית;
1 שנה אלרגולוגיה;
5. מומחה למחלות ריאה אחד משלושת המסלולים הבאים:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
2 שנים מחלות ריאה ומתוכן 3 חודשים
במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה מחלות ריאה;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנים מחלות ריאה ומתוכן 3 חודשים
במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים מחלות ריאה ומתוכן 3 חודשים
במחלקה מוכרת לטיפול נמרץ נשימתי;
הערה: בכל אחד משלושת המסלולים יכול ששנה אחת, משתי השנים במחלות ריאה, תהיה במרפאה או במרכז למניעת מחלות ריאה.
6. מומחה בגסטרואנטרולוגיה אחד משלושת המסלולים הבאים:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
2 שנים בגסטרואנטרולוגיה;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה בגסטרואנטרולוגיה;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנים בגסטרואנטרולוגיה;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים בגסטרואנטרולוגיה;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
7. מומחה באנדוקרינולוגיה אחד מארבעת המסלולים האלה:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
2 שנים אנדוקרינולוגיה;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה באנדוקרינולוגיה;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנה באנדוקרינולוגיה;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים באנדוקרינולוגיה.
ד. תואר מומחה ביילוד וגינקולוגיה;
9 חודשים רפואה פנימית;
2 שנים אנדוקרינולוגיה.
8. מומחה בנפרולוגיה אחד משלושת המסלולים הבאים:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
2 שנים בנפרולוגיה;
או
ב. 1 שנה ברפואה פנימית;
1 שנה בנפרולוגיה;
2 שנים ברפואה פנימית;
1 שנים בנפרולוגיה;
או
ג. 3 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים בנפרולוגיה.
הערה: בכל אחד משלושת המסלולים שנה לפחות, אך לא יותר משנה אחת, ביחידה לדיאליזה כרונית.
9. מומחה ברפואת ילדים 4 שנים, מהן -
(תיקון: תשס"ט) א. 33 חודשים במחלקה לרפואת ילדים ויכול
ששישה חודשים מתוכם יהיו ביחידת יום
לילדים או יכול ששלושה חודשים יהיו ביחידת יום לילדים ו-3 חודשים ביחידת טיפול נמרץ ילדים.
ב. שנה במחלקת יונקים
וטיפול מיוחד בילוד מ.ר.
ב-1. שנה במרפאת ילדים
קהילתית או במרפאת ייעוץ כללי
לילדים, בעבודה משולבת עם
מחלקת ילדים או יחידת יום לילדים.
ג 3 חודשים באחד מאלה
הימטואונקולוגיית ילדים,
אנדוקרינולוגיית ילדים, מחלות אף אוזן,
וגרון, גסטרואנטרולוגיית ילדים, טיפול
נמרץ ילדים, מחלות עור ומין, מחלות
ריאה ילדים, מחלקת יילוד וגינקולוגיה,
נוירולוגיית ילדים, נפרולוגיית ילדים,
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר,
קרדיולוגיית ילדים, רדיולוגיה אבחנתית,
רפואה פיזיקלית ושיקום, יחידה
להתפתחות הילד, גנטיקה רפואית,
כירורגיית ילדים, מחלות זיהומיות,
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיית ילדים,
ראומטולוגיית ילדים רפואה דחופה לילדים
10. מומחה בנוירולוגיה 4 שנים, מהן -
(תיקון: תשס"ט) א. 3 שנים במחלקה לנוירולוגיה - חובה;
ב. 3 חודשים במחלקה לרפואה פנימית - חובה;
ג. 3 חודשים בפסיכיאטריה או פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - חובה;
ד. 3 חודשים באחד מאלה:
רפואה פנימית, נוירולוגיה במחלקה שונה מהמחלקה שבה נעשתה ההתמחות לפי סעיף קטן א, נוירולוגיית ילדים, נוירוכירורגיה, רפואת עיניים, רפואה פיזיקלית ושיקום, רדיולוגיה אבחנתית.
אונקולוגיה, נוירואונקולוגיה, טיפול נמרץ כללי, רפואה לשיכוך כאב
11. מומחה בפסיכיאטריה 4 שנים, מהן -
א. 2 שנים במחלקה פסיכיאטרית
פעילה, ויכול שחצי שנה תהיה
במחלקה לפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר - מ.ר.
ב. שנה אחת בשירות פסיכיאטרי
אמבולטורי למבוגר, במרפאה
לבריאות הנפש - מ.ר.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
ג. חצי שנה בנוירולוגיה, או 3
חדשים בנוירולוגיה ו-3 חדשים
במחלקה לרפואה פנימית.
ד. חצי שנה באחד מאלה: מחלקה
או מרפאה לטיפול פסיכיאטרי
במבוגר, מרפאה לפסיכיאטריה של
הילד והמתבגר, מחלקת יום
פסיכיאטרית, יחידה פסיכוגריאטרית,
מחלקה לפסיכיאטריה שיקומית,
פסיכיאטריה משפטית.
12. מומחה בכירורגיה 5 שנים, מהן -
כללית (תיקון: תשס"ח) א. 4 שנים במחלקה לכירורגיה כללית - חובה;
ב. 3 חודשים טיפול נמרץ כללי - חובה;
ג. 9 חודשים, מהם 3 חודשים בכל אחד משלושה מן המקצועות האלה:
כירורגיית ילדים, נוירוכירורגיה,
כירורגיה פלסטית, כירורגיית כלי דם,
כירורגיה אורולוגית, כירורגיית בית החזה, כירורגיית חזה ולב, כירורגיה אורתופדית, השתלת איברים, הרדמה,
טיפול נמרץ.יחידה לטראומה
12א. מומחה בכירורגיית א. תואר מומחה בכירורגיה כללית;
ילדים ב. 2.5 שנים, מהן -
2 שנים ושלושה חודשים בכירורגית
ילדים - מ.ר.
3 חודשים ניאונטולוגיה או טיפול נמרץ
ילדים - מ.ר.

13. מומחה בנוירוכירורגיה 5 שנים, מהן -
(תיקון: תשס"ט) א. (בוטל)
ב. 4.5 שנים במחלקה לנוירוכירורגיה - חובה;
ג. 3 חודשים טיפול נמרץ כללי - חובה;
ד. 3 חודשים במחלקה לנוירולוגיה - חובה;
ה. 3 חודשים נוירורדיולוגיה - חובה;
ו. 3 חדשים באחד מן המקצועות האלה:
נוירופתולוגיה, נוירואנסטזיה, כירורגיה
פלסטית, אורתופדיה, אורתופדיה של הגב,
כירורגיית ילדים, כירורגיית כלי דם, טיפול
נמרץ ילדים, טראומה, כירורגיה כללית.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
ו. 3 חודשים באחד מן המקצועות האלה:
נוירופתולוגיה, נוירואנסטזיה, כירורגיה פלסטית, אורתופדיה, אורתופדיה של הגב, כירורגיית ילדים, כירורגיית כלי דם, טיפול נמרץ ילדים.
טראומה, כרורגיה כללית;
14. מומחה לכירורגיה אחד משלושת המסלולים האלה:
של בית החזה א. מסלול כירורגיית לב
5 שנים, מהן -
4 שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב;
ובלבד שבבית חולים שקיימת בו הפרדה בין
מחלקת כירורגיית חזה ומחלקת כירורגיית
לב - יהיו 3 שנים במחלקה לכירורגיית לב
ושנה אחת במחלקה לכירורגיית חזה;
1 שנה בכירורגיה כללית או - 9 חודשים
בכירורגיה כללית ו-3 חודשים בכירורגיית
כלי דם;
3 חודשים קרדיולוגיה;
3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ
כללי.
ב. מסלול כירורגיית חזה כללית
5 שנים, מהן -
4 שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב;
ובלבד שבבית חולים שקיימת בו הפרדה בין
מחלקת כירורגיית חזה ומחלקת כירורגיית
לב - יהיו 3 שנים מחלקה לכירורגיית חזה
ושנה אחת במחלקת כירורגיית לב;
1 שנה כירורגיה כללית או -
9 חודשים בכירורגיה כללית ו-3 חודשים
בכירורגיית כלי דם;
3 חודשים במכון ריאות;
3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ
כללי.
ג. מסלול כירורגיית לב וכירורגיית חזה
כללית
6 שנים, מהן -
5 שנים במחלקה לכירורגיית חזה ולב;
1 שנה בכירורגיה כללית או -
9 חודשים בכירורגיה כללית ו-3 חודשים
בכירורגיית כלי דם;
3 חודשים קרדיולוגיה;
3 חודשים במכון ריאות;
3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ
כללי.
15. מומחה בכירורגיה 5 שנים, מהן -
אורתופדית (תיקון: תשס"ח) א. 3 שנים ו-9 חודשים - כירורגיה
אורתופדית;
ב. 6 חודשים באחד מהמקצועות האלה או 3
חודשים בכל אחד משניים מתוכם:
כירורגיה כללית, כירורגיה פלסטית,
כירורגיית עמוד שדרה, ארטרוסקופיות
ופגיעות ספורט, כירורגיית כתף,
כירורגיית כף רגל וקרסול, אונקולוגיה
אורתופדית, כירורגיית כף יד, אורתופדיית
ילדים; ואולם בכירורגיית כף יד
ובאורתופדיית ילדים לפי סעיף קטן זה,
אין לבצע יותר משלושה חודשים בכל אחד.
ג. 3 חודשים כירורגיה כללית;
ד. 3 חודשים - טיפול נמרץ כללי;
ה. 3 חודשים - אורתופדיית ילדים;
ו. 3 חודשים - כירורגיית כף יד;
ז. 3 חודשים באחד מאלה:
שיקום, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה,
כירורגיית כלי דם. יחידה לטראומה
16. מומחה בכירורגיה 5 שנים, מהן -
פלסטית א. 6 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית -
חובה;
ב. 4 שנים במחלקה לכירורגיה פלסטית -
חובה, ו-3 חודשים ביחידה מוכרת לכוויות
(גם אם אינה במחלקה לכירורגיה פלסטית)
- חובה.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
ג. 3 חודשים ביחידה לכירורגיה של היד,
ובבית חולים שאין בו יחידת כירורגיה של
היד, 3 חודשים במחלקה לכירורגיה
אורתופדית, ובלבד שהמחלקה מטפלת
בכירורגיה של היד ומועסק בה מומחה
אחד לפחות בכירורגיה של היד - חובה;
ד. 3 חודשים במקצוע משנה אחד מאלה:
אף, אוזן וגרון, כירורגיית פה ולסתות,
מחלות עור ומין, כירורגיה אורולוגית,
כירורגיה כללית, מחלות עיניים.
17. מומחה בכירורגיה 5 שנים, מהן -
אורולוגית א. 4 שנים כירורגיה אורולוגית, מהן שנה
(תיקון: תשס"ו) אחת לפחות חייבת להיות תוך שלוש
השנים הראשונות של ההתמחות;
ב. שנה כירורגיה כללית, החייבת להיות בתוך
שלוש השנים הראשונות להתמחות;
ג. 3 חודשים באחד מהמקצועות האלה:
כירורגיית כלי דם, כירורגיית ילדים,
כירורגיה פלסטית, יילוד וגיניקולוגיה, נפרולוגיה, טיפול נמרץ כללי, רדיולוגיה
אבחנתית, השתלת איברים, אונקולוגיה.
18. מומחה במחלות 4 שנים, מהן -
עור ומין א. 6 חודשים ברפואה פנימית - חובה לקיימם
(תיקון: תשס"ו, תשס"ח) במהלך השנתיים הראשונות להתמחות;
ב. 3 שנים במחלקה למחלות עור ומין -
חובה;
ג. (בוטל)
ד. שלושה חודשים בכל אחד משניים
מהמקצועות האלה:
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה, אנדוקרינולוגיה, רפואת ילדים, אונקולוגיה, פסיכיאטריה, כירורגיה פלסטית, מחלות זיהומיות, גנטיקה רפואית, מחלות עור ומין
ילדים אנטומיה פתולוגית.
19. מומחה במחלות אף 5 שנים, מהן -
אוזן וגרון וכירורגיה א. 4 שנים במחלקה למחלות
של ראש צוואר אף אוזן וגרון - חובה;
ב. 6 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית - חובה;
ג. 6 חודשים באחד מאלה או 3 חודשים בכל אחד משניים מאלה: הרדמה, טיפול נמרץ,
נוירוכירורגיה, כירורגיה פלסטית, כירורגיית פה ולסתות.
20. מומחה במחלות עיניים 4 שנים מהן -
(תיקון: תשס"ו) א. 4 שנים במחלקה לרפואת עיניים - מ.ר.
ב. שנה באחד או 3 חדשים בכל
אחד משניים מאלה: רפואת ילדים,
כירורגיה פלסטית, נוירולוגיה,
נוירוכירורגיה, רפואה פנימית,
רדיולוגיה אבחנתית, הרדמה, מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של ראש-צוואר.
21. מומחה להרדמה 4 שנים, מהן -
(תיקון: תשס"ו) א. 3 שנים בהרדמה, חובה, כולל הרדמה
בכירורגיה אורולוגית, בכירורגיה
אורתופדית, בכירורגיה של בית החזה
(כולל ניתוחי לב פתוחים וסגורים),
בכירורגיה כללית, בנוירוכירורגיה,
בכירורגיה פלסטית, ביילוד וגינקולוגיה,
בכירורגיית ילדים, בכירורגיית
עיניים, בכירורגיית אף אוזן וגרון, בהתאוששות; (מתוכם 3 חודשים חובה באחד מאלה: יילוד וגינקולוגיה, בכירורגיית ילדים, התאוששות);
ב. 6 חודשים רצופים או 2 תקופות של 3
חודשים - טיפול נמרץ כללי - חובה;
ג. שלושה חודשים במרפאת כאב - חובה;
ד. שלושה חודשים בכל אחד משניים מאלה:
רפואה פנימית, רפואת ילדים, גסטרואנטרולוגיה, נפרולוגיה, קרדיולוגיה,
מחלות ריאה, נוירולוגיה, טיפול נמרץ ילדים, ניאונטולוגיה, רפואה דחופה;
ה. 3 חודשים מרפאת כאב - חובה.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
22. מומחה ביילוד 5 שנים, מהן -
ובגיניקולוגיה א. 4 שנים ביילוד וגינקולוגיה ובפדיון,
(תיקון: תשס"ו) ובהן;
1 שנים יילוד - חובה;
12 חודשים גינקולוגיה - חובה;
6 חודשים פדיון - חובה;
1 שנים יילוד וגינקולוגיה - חובה;
ב. 12 חודשים לפי בחירה בין:
6 חודשים בכל אחד משניים ממקצועות
אלה, או ארבעה חודשים בכל אחד
משלושה ממקצועות אלה:
כירורגיה כללית, כירורגיה אורולוגית,
הרדמה, טיפול נמרץ כללי, אנדוקרינולוגיה,
פגים, אונקולוגיה, בריאות הציבור (תחנה לאם ולילד או מרכז לבריאות האישה),
אולטרה סאונד, יחידת הפריה חוץ גופית,
גנטיקה רפואית, אנדוקרינולוגיה
פדיאטרית.
23. מומחה ברדיולוגיה 4 שנים מהן -
אבחנתית א. 3 שנים ו-9 חודשים - רדיולוגיה
אבחנתית;
ב. 3 חודשים רפואה גרעינית;
ג. 6 חודשים באחד מאלה:
רפואת ילדים, כירורגיה כללית,
כירורגיה אורתופדית, רפואה פנימית;
או 3 חודשים באחד מאלה:
רפואת ילדים, כירורגיה כללית, רפואה
פנימית ו-3 חודשים במחלקה או במכון
קליני בבית חולים כללי.
24. מומחה באונקולוגיה אחד משני מסלולים אלה:
(תיקון: תשס"ו, תשס"ח) א. אונקולוגיה רפואית -
5 שנים מהן -
3 שנים אונקולוגיה רפואית - חובה;
1 שנה רדיותרפיה - חובה;
9 חדשים רפואה פנימית - מ.ר.
3 חודשים באחד מאלה:
טיפול נמרץ כללי, כירורגיה כללית, מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של ראש צוואר, רדיולוגיה אבחנתית, המטולוגיה, יילוד וגינקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, השתלת מח עצם, מחלות עור ומין, אנטומיה פתולוגית,
גנטיקה רפואית
או
ב. רדיותרפיה -
5 שנים מהן -
3 שנים רדיותרפיה - חובה;
1 שנה אונקולוגיה רפואית - חובה;
9 חודשים רפואה פנימית - חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
טיפול נמרץ כללי, כירורגיה כללית מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיה של ראש
צוואר, רדיולוגיה אבחנתית, המטולוגיה,
יילוד וגינקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה
השתלת מוח עצם, מחלות עור ומין,
אנטומיה פתולוגית גנטיקה רפואית
25. מומחה ברפואת 4 שנים, מהן -
המשפחה 9 חודשים ראשונים במרפאה לרפואת
(תיקון: תשס"ו) המשפחה בפיקוח ישיר וצמוד של המדריך;
6 חודשים בהם 1 חודשים בכל אחד
מ-4 מן המקצועות האלה:
מחלות אף אוזן וגרון וכירורגיית ראש
צוואר, מחלות עיניים, אורתופדיה, חדר
מיון, יילוד וגינקולוגיה, מחלות עור ומין,
כירורוגיה, אונקולוגיה, ראומטולוגיה,
גריאטריה, שיקום, מחלות זיהומיות;
12 חודשים - במחלקה לרפואה פנימית -
חובה;
6 חודשים במחלקה לרפואת ילדים -
חובה;
3 חודשים פסיכיאטריה - חובה;
12 חודשים אחרונים במרפאה לרפואת
המשפחה בפיקוח המדריך;
קורס אוניברסיטאי ברפואת המשפחה,
שהכיר בו המנהל ועמידה בבחינה
בסיומו;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
26. מומחה בבריאות 4 שנים, מהן -
הציבור א. אחד משני המסלולים האלה:
30 חדשים שירותים קהילתיים - חובה ו-6 חודשים אפידמיולוגיה - חובה; או
30 חודשים אפידמיולוגיה - חובה ו-6 חודשים שירותים קהילתיים - חובה.
הערה: במהלך ההתמחות במקצוע הראשי יסיים המתמחה קורס אקדמי בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ויציג תעודה על אחד מתארים אלה:
MPH ;Ph.D.; Dr.P.H באפידמיולוגיה; M. Med. Se באפידמיולוגיה, M.Sc
באפידמיולוגיה;
ב. 6 חודשים במחלקה לרפואה פנימית או במחלקה לרפואת ילדים;
ג. 6 חודשים באחד מאלה או 3 חודשים בשניים מאלה: מחלקה או מכון קליני בבית חולים כללי, או מינהל רפואי או רפואת המשפחה במוסד מוכר.
27. מומחה ברפואה 4 שנים, מהן -
פיסיקלית ושיקום א. 1/3 3 שנים במחלקה לרפואה פיזיקלית
ושיקום - חובה;
ב. 6 חודשים רפואה פנימית - חובה;
ג. 8 חודשים, מהם 4 חודשים בכל אחד
משניים ממקצועות אלה:
נוירוכירורגיה, כירורגיה אורתופדית,
פסיכיאטריה, נוירולוגיה, שיקום לב,
התפתחות הילד, גריאטריה, אלקטרו
פיזיולוגיה קלינית, ראומטולוגיה,
נוירורדיולוגיה.
28. מומחה 4 שנים מהן -
במקצועות מעבדה א. 1 שנה ביוכימיה קלינית (כולל בדיקות
קליניים אנדוקרינולוגיות, אימונולוגיות,
וטוקסיקולוגיות) - מ.ר.
ב. 1 שנה ברפואה פנימית או ברפואת
ילדים - מ.ר.
ג. 1 שנה מיקרוביולוגיה קלינית (כולל
בדיקות ויראליות, מיקרולוגיות
ופרזיטולוגיות) - מ.ר.
ד. שנה המטולוגיה במעבדה או
בבנק דם - מ.ר.
ה. 1 שנה מחקר קליני באחד
המקצועות: ביוכימיה קלינית או
מיקרוביולוגיה קלינית.
29. מומחה במיקרוביולוגיה 4 שנים, מהן -
קלינית א. 3 שנים במיקרוביולוגיה קלינית
(כולל בדיקות ויראליות, מיקולוגיה
ופרזיטולוגיה) - מ.ר. מהן שנה אחת
במכון מחקר;
ב. 1 שנה ברפואה פנימית או ברפואת
ילדים.
29א. מומחה בביוכימיה 4 שנים, מהן -
קלינית א. 3 שנים ביוכימיה קלינית (כולל בדיקות
אנדוקרינולוגיות, אימונולוגיות,
וטוקסיקולוגיות) - מ.ר.;
ב. 1 שנה ברפואה פנימית או ברפואת
ילדים.
30. מומחה באנטומיה 4 שנים, מהן -
פתולוגית א. 4 שנים באנטומיה פתולוגית - חובה;
(תיקון: תשס"ו) ב. שנה באחד ממקצועות אלה:
גינקופתולוגיה, דרמטופתולוגיה,
המטופתולוגיה, כירורגיה כללית,
נוירופתולוגיה, נפרופתולוגיה, פתולוגיה
פרינטלית, פתולוגיה של העצם והרקמות
הרכות, פתולוגיה של מערכת העיכול,
פתולוגיה של השתלות, ציטולוגיה,
רפואת ילדים, רפואה פנימית, פתולוגיה
של דרכי הנשימה, פתולוגיה משפטית,
פתולוגיה של ראש צוואר, פתולוגיה של
חלל הפה.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
31. מומחה ברפואה 4 שנים, מהן -
גרעינית (תיקון: תשס"ח) א .2 שנים רפואה גרעינית חובה;
ב. 1 שנה רדיולוגיה אבחנתית חובה;
ג. 3 חודשים רפואה פנימית או רפואת
ילדים - חובה;
ד. 3 חודשים באחד מאלה: כירורגיה כללית,
כירורגיה אורולוגית, אנדוקרינולוגיה,
כרורגיה אורתופדית, נוירולוגיה, אונקולוגיה
רפואית, רדיותרפיה;
32. מומחה בגריאטריה אחד משלושת המסלולים האלה:
א. תואר מומחה ברפואה פנימית או ברפואת
משפחה וכן 2 שנים מהן -
1 שנה במחלקה גריאטרית פעילה או
במחלקה סיעודית או במחלקה שיקומית;
6 חודשים במחלקה גריאטרית פעילה;
6 חודשים במחלקה גריאטרית שיקומית;
ב. 4 שנים מהן -
2 שנים ברפואה פנימית;
2 שנים גריאטריה - כמפורט בסעיף קטן א';
ג. 4 שנים מהן -
1 שנים רפואה פנימית;
שנה במחלקה לגריאטריה חריפה;
2 שנים גריאטריה, כמפורט בסעיף קטן א'.
33. מומחה ברפואה 5 שנים, מהן -
משפטית א. 3 שנים ברפואה משפטית במכון - מ.ר.
ב. 1 שנים באנטומיה פתלוגית - מ.ר.
ג. חצי שנה באחד מאלה:
חדר מיון, כירורגיה אורתופדית,
פסיכיאטריה, קרדיולוגיה, רדיולוגיה
אבחנתית - מ.ר.
34. מומחה בפסיכיאטריה 4 שנים, מהן -
של הילד והמתבגר א. 1 שנה במרפאה פסיכיאטרית
לילד ולמתבגר - מ.ר.;
ב. 1 שנה במחלקה פסיכיאטרית לילד
ולמתבגר, ויכול ש3- חודשים ממנה
יהיו במחלקת יום - מ.ר.;
ג. 1 שנה במחלקה לפסיכיאטריה ויכול
ש6- חודשים ממנה יהיו במרפאה
פסיכיאטרית או במחלקת יום -
פסיכיאטרית - מ.ר.;
ד. 6 חודשים באחד או 3 חודשים בשניים
מהמקצועות הבאים (מ.ר.):
במחלקה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר;
במרפאה פסיכיאטרית לילד ולמתבגר;
במחלקת אשפוז יום פסיכיאטרי לילד
ולמתבגר;
ה. 6 חודשים ברפואת ילדים, ויכול ש3-
חודשים מהם יהיו במחלקה לאשפוז
יום ילדים;
ו. 6 חודשים באחד או 3 חודשים בשניים
מכל אחד מהמקצועות הבאים:
מרפאה פסיכיאטרית, נוירולוגיית
ילדים, רפואת ילדים.
ז. (בוטל)
35. מומחה במינהל רפואי (א) בעל תואר מומחה לפי תקנות אלה;
(תיקון: תשס"ו, תשס"ח) בעל תואר שני לפחות, שהמועצה
להשכלה גבוהה הכירה בו לפי סעיף 22
לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התש"יח-1958,
באחד מאלה:
ניהול רפואי, מינהל מערכות בריאות, בריאות
הציבור במגמת ניהול רפואי;
(ג) 2 שנים מהן -
1 שנה בהנהלת בית חולים כללי או 9 חודשים
בהנהלת בית חולים כללי בן 300 מיטות לפחות,
ו-3 חודשים בהנהלת בית חולים מיוחד (כגון:
פסיכיאטרי, גריאטרי, שיקומי), הכל בפיקוח
מדריך בעל תואר מומחה במינהל רפואי -
חובה;
6 חודשים בהנהלה ראשית של ארגון רפואי
שאיננו בית חולים, בפיקוח מדריך בעל תואר
מומחה במינהל רפואי - חובה;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
6 חודשים באחד מאלה:
הנהלת בית חולים כללי או ההנהלה הראשית
של ארגון רפואי שאיננו בית חולים, או הנהלת
המחוז של ארגון רפואי שאיננו בית חולים -
בפיקוח מדריך בעל תואר מומחה במינהל
רפואי;
36. מומחה בנאונטולוגיה א. תואר מומחה ברפואת ילדים.
(תיקון: תשס"ו) ב. 2 שנים, מהן -
1 שנה ו-9 חודשים טיפול מיוחד ביילוד (ובהם 3 חודשים מרפאת מעקב יילודים) - חובה;
6 חודשים במחלקת יילודים - חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
סיבוכי הריון, קרדיולוגיית ילדים, מחלות ריאה ילדים, נוירולוגיית ילדים, טיפול נמרץ ילדים, גנטיקה רפואית, מחלות
זיהומיות, רדיולוגיית ילדים, התפתחות
הילד.
37. מומחה בגנטיקה א. תואר מומחה ברפואת ילדים,
רפואית ברפואה פנימית או ביילוד וגיניקולוגיה.
ב. 2 שנים, מהן -
1. 1 שנים בגנטיקה קלינית;
2. שנה עבודת מעבדה בגנטיקה.
38. מומחה בראומטולוגיה אחד משלושת המסלולים האלה:
(תיקון: תשס"ו) א. תואר מומחה ברפואה פנימית או
ברפואת ילדים;
2 שנים, מהן -
2 שנים ראומטולוגיה - חובה;
3 חודשים באימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה - חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
רפואה פיזיקלית ושיקום, אורתופדיה,
רדיולוגיה אבחנתית, אימונולוגיה
קלינית ואלרגולוגיה.
או
ב. 5 שנים, מהן -
1 שנה ברפואה פנימית - חובה;
1 שנה ראומטולוגיה - חובה;
2 שנים רפואה פנימית - חובה;
3 חודשים באימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה - חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
רפואה פיזיקלית ושיקום, אורתופדיה,
רדיולוגיה אבחנתית, אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה;
1 שנה ראומטולוגיה - חובה;
או
ג. 5 שנים, מהן -
3 שנים רפואה פנימית - חובה;
1 שנה ראומטולוגיה - חובה;
3 חודשים אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה - חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
רפואה פיזיקלית ושיקום, אורתופדיה,
רדיולוגיה אבחנתית, אימונולוגיה קלינית
ואלרגולוגיה;
1 שנה ראומטולוגיה - חובה.
39. מומחה בכירורגיה א. תואר מומחה בכירורגיה
של היד אורתופדית או בכירורגיה פלסטית.
ב. 2 שנים בכירורגיה של היד.
40. מומחה בכירורגיית 5.5 שנים מהן-
(תיקון: תשס"ט) א. 27 חודשים כירורגיה כללית;
ב. 33 חודשים כירורגיית כלי דם;
ג. 3 חודשים במחלקה לכירורגיה חזה ולב;
ד. 3 חודשים ביחידה לטיפול נמרץ;
41. מומחה במחלות א. תואר מומחה באחד מאלה:
זיהומיות רפואה פנימית, רפואת ילדים, רפואת משפחה;
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
42. מומחה ברפואה ב. 2 שנים מחלות זיהומיות - חובה.
תעסוקתית (תיקון: תשס"ח) 4 שנים מהן -
א. 1 שנה ברפואה פנימית - חובה;
ב. 1 שנה קורס אקדמי; תואר מוסמך
ברפואה תעסוקתית, לפי תעודה המוכרת
על ידי המועצה להשכלה גובהה - חובה;
ג. 18 חודשים רפואה תעסוקתית - חובה;
ד. 3 חודשים אפידמיולוגיה;
ה. 9 חודשים מהם 3 חודשים בכל אחד
משלושה מהמקצועות האלה:
אורטופדיה, אף אוזן וגרון, מחלות עור
ומין, נוירולוגיה, מחלות ריאה, רפואת
עיניים, קרדיולוגיה, שיקום,
פסיכיאטריה, רפואת המשפחה.
תואר מוסמך ברפואה תעסקותית, לפי
תעודה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה - חובה.
43. מומחה בטיפול נמרץ תואר מוסמך ברפואה תעסוקתית.
כללי לפי תעודה המוכרת על ידי המועצה
להשכלה גבוהה - חובה
אחד משני מסלולים אלה:
א. תואר מומחה באחד מהמקצועות
האלה: הרדמה, רפואה פנימית,
כירורגיה כללית;
ב. 2 שנים, מהן -
18 חודשים טיפול נמרץ כללי - חובה;
ג. 3 חודשים בכל אחד משניים ממקצועות
אלה: הרדמה, קרדיולוגיה, נפרולוגיה,
מחלות ריאה, מחלות זיהומיות, טיפול
נמרץ ילדים.

44. נוירולוגיית ילדים תואר מומחה ברפואת ילדים;
והתפתחות הילד 3 שנים, מהן -
(תיקון: תשס"ח) 3 1 שנים נוירולוגיית ילדים חובה;
1 שנה התפתחות הילד חובה;
3 חודשים נוירולוגיה (מבוגרים) - חובה;
3 חודשים באחד מאלה: דימות (במחלקה
המוכרת להתמחות מלאה),
נוירופיזיולוגיה, פסיכיאטריה של הילד והמתגבר.
45. קרדיולוגיית ילדים תואר מומחה ברפואת ילדים;
3 שנים, מהן -
2 שנים קרדיולוגיית ילדים;
3 חודשים קרדיולוגיית מבוגרים;
3 חודשים כירורגיית בית החוה.
46. מחלות ריאה ילדים תואר מומחה ברפואת ילדים;
(תיקון: תשס"ט) 2 שנים, מהן -
21 חודשים מחלות ריאה ילדים;
3 חודשים מחלות ריאה מבוגרים;
3 חודשים טיפול נמרץ ילדים (למי שלא עשה טיפול נמרץ ילדים במסגרת התמחותו ברפואת ילדים).
47. (בוטל) (תיקון: תשס"ו)
48. הימטואונקולוגיית (ה) תואר מומחה ברפואת ילדים
ילדים 2 שנים, מהן -
2 שנים המטו-אונקולוגיית ילדים -
(תיקון: תשס"ו, תשס"ח) חובה;
3 חודשים באחד מאלה:
המטולוגיה, רדיותרפיה, דימות, אנטומיה
פתולוגית, מחלות זיהומיות.
49. גסטרואנטרולוגיית תואר מומחה ברפואת ילדים;
ילדים (תיקון: תשס"ח) 2 שנים גסטרואנטרולוגיית ילדים חובה
שנה גסטרואנטרולוגיית מבוגרים חובה.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
50. נפרולוגיית ילדים תואר מומחה ברפואת ילדים;
ילדים 2 שנים, מהן -
2 שנים נפרולוגיית ילדים;
6 חודשים, דיאליזה כרונית לילדים או -
3 חודשים דיאליזה בילדים ו-3 חודשים
דיאליזה כרונית במבוגרים.
51. אנדוקרינולוגיית ילדים תואר מומחה ברפואת ילדים;
2 שנים, מהן
2 שנים אנדוקרינולוגיית ילדים;
שנה אנדוקרינולוגיית מבוגרים;
3 חודשים מעבדה.
52. טיפול נמרץ ילדים א. תואר מומחה באחד מהמקצועות הבאים:
(תיקון: תשס"ט) רפואת ילדים, הרדמה, טיפול נמרץ כללי,
כירורגיית ילדים;
ב. 2.5 שנים, מהן -
24 חודשים בטיפול נמרץ ילדים;
3 חודשים בטיפול נמרץ כללי;
3 חודשים הרדמה;
53. פרמקולוגיה קלינית א. תואר מומחה באחד מאלה:
רפואה פנימית;
רפואת ילדים;
פסיכיאטריה;
ב. 2.5 שנים ברציפות, ביחידה לפרמקולוגיה
קלינית.
הערה: עבודת מדעי יסוד שנעשתה
במעבדה לפרמקולוגיה קלינית במסגרת
התמחות הבסיס, תוכל להיחשב כחלק
מההתמחות לתקופה של עד 6 חודשים.
54. רפואה דחופה אחד מחמישה מסלולים אלה:
(תיקון: תשס"ח 1. א. תואר מומחה בכירורגיה כללית;
ב. 27 חודשים מהם -
21 חודשים במחלקה לרפואה דחופה - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה פנימית - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה
המיועדת לטיפול בילדים - חובה;
2. א. תואר מומחה ברפואה פנימית;
ב. 30 חודשים מהם -
21 חודשים במחלקה לרפואה דחופה - חובה;
3 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית - חובה;
3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה
המיועדת לטיפול בילדים - חובה;
3. א. תואר מומחה בהרדמה;
ב. 30 חודשים מהם -
21 חודשים במחלקה לרפאה דחופה -
חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה פנימית -
חובה;
3 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה
המיועדת לטיפול בילדים - חובה;
4. א. תואר מומחה ברפואת ילדים;
ב. 30 חודשים מהם -
21 חודשים במחלקה לרפואה דחופה - המיועדת לטיפול בילדים - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה -
חובה;
3 חודשים במחלקה כירורגיית ילדים - חובה;
3 חודשים במחלקת הרדמה או
מחלקת טיפול נמרץ ילדים - חובה;
5. א. מומחה ברפואת המשפחה;
ב. 30 חודשים מהם -
21 חודשים במחלקה לרפואה דחופה - חובה;
3 חודשים במחלקה לכירורגיה כללית - חובה;
3 חודשים במחלקה לרפואה דחופה
המיועדת לטיפול בילדים - חובה;
3 חודשים במחלקת הרדמה או טיפול נמרץ כללי - חובה.
טור א' טור ב'
התואר מסלול ההתמחות
55. רפואה לשיכוך כאב א. תואר מומחה באחד המקצועות האלה:
(תיקון: תשס"ט) אונקולוגיה, אימונולוגיה קלינית ואלרגולונגיה, אנדוקרינולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, גריאטריה, המטלוגיה, הרדמה, יילוד וגניקולוגיה, כרורגיה אורולוגית, כירורגיה, אורתופדית, כירורגיית חזה ולב, כירורגיה כללית, כירורגיה פלסטית, מחלות אף אוזן גרון וכירורגיית ראש צואר, מחלות עור ומין, מחלות עיניים, מחלות ריאה, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה, נפרולוגיה, פסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד והמתגבגר, קרדיולוגיה, רדיולוגיה אבחנתית, ראומטולוגיה, רפואה גרעינית, רפואת המשפחה, רפואת ילדים, רפואה פיזיקלית ושיקום, רפואה פנימית.
ב. 27 חודשים מהם -
(1) 2 חודשים במרפאה או ביחידה לרפואה לשיכוך כאב;
(2) 3 חודשים נוירולוגיה;
(3) 3 חודשים הרדמה.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ג, 1924; תשל"ד, 1620; תשל"ז, 2513; תשל"ח, 743; תש"ם, 928, 1013, 1400, 1784; תשמ"א, 1464; תשמ"ב, 264, 1386; תשמ"ג, 1018; תשמ"ה, 533; תשמ"ו, 458; תשמ"ז, 289, 577, 1066; תש"ן, 112; תשנ"ב, 1174; תשנ"ו, 1020; תשנ"ז, 702, 703; תשנ"ח, 84; תשנ"ט, 896; תש"ס, 726; תשס"ב, 575; תשס"ג, 413; תשס"ו, 1006, 390, 419; תשס"ח, 390, 418; תשס"ט, 302, 1332.
2 תקנה 4 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ו-2006 (ק"ת תשס"ו, 1010) קובעת לגבי תיקון תקנה 1 ופרטים 1, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 35, 36, 38, 47 ו-48 שבתוספת:
"4. הוראות מעבר
(א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.
(ב) מתמחה שנמצא במסלול התמחות שבפרט 47 בתוספת לתקנות העיקריות, לפני ביטולו בתקנות אלה, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי אותו פרט ולקבל תואר מומחה באימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיית ילדים, אם עמד בכל הדרישות של התקנות העיקריות, ובלבד שסיים את ההתמחות ועמד בהצלחה בבחינות ההתמחות לא יאוחר מיום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)."
3 סעיפים 3 ו-4 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 390) קובע:
"3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 15.1.2008).
4. הוראות מעבר
מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו."
4 סעיפים 2 ו-3 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 קובעים:
"2 תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה). (התקנות פורסמו ביום 15.9.2008).
3. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ט)
(א) מי שלפני יום התחילה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.
(ב) אין תקנות אלה באות לשנות את שם תואר המומחה של מי שבידו תואר מומחה בנוירולוגיית ילדים ביום התחילה או מי שמשלים את תקופת התמחותו כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) המנהל רשאי, בהמלצת המועצה, לתת תואר מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד למי שהתקיים לגביו, בתוך שנתיים מיום התחילה, אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר מומחה בנוירולוגיית ילדים;
(2) הוא בעל תעודת מומחה ברפואת ילדים, בעל ניסיון עבודה של עשר שנים במשרה מלאה או עשרים שנים בחצי משרה לפחות, במכון מוכר להתפתחות הילד שמנהל הכיר בו, וכן השלים בתוך שלוש שנים מיום התחילה ניסיון עבודה של שנה במשרה מלאה או שנתיים בחצי משרה לפחות, במוסד מוכר לנוירולוגיית ילדים או השתתף בתכנית עמיתים (fellowship) להתמחות בהתפתחות הילד ונוירולוגיית ילדים בחוץ לארץ, שהכירה בה המועצה המדעית;
(3) הוא בעל תעודת מומחה ברפואת ילדים, בעל ניסיון עבודה של שבע שנים במשרה מלאה או ארבע עשרה שנים בחצי משרה לפחות, במכון מוכר להתפתחות הילד שהמנהל הכיר בו, וכן השלים בתוך שלוש שנים מיום התחילה ניסיון עבודה של שנה במשרה מלאה או שנתיים בחצי משרה לפחות, במוסד מוכר לנוירולוגיית ילדים או השתתף בתכנית עמיתים כאמור בפסקה (2) ועמד בבחינת סיום ההתמחות.
5 סעיפים 4 ו- 5 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 קובע לגבי תיקון סעיפים 5, 7, 10 ותיקון התוספת:
"4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. (התקנות פורסמו ביום 1.1.2009).
5. הוראת מעבר
מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יכול להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ