אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הרופאים, תשל"ז-1976

תקנות הרופאים, תשל"ז-1976

תקנות הרופאים, תשל"ז-1976 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), תשל"ז-1976, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רשיון" - רשיון או היתר זמני לעסוק ברפואה;
"רופא מחוזי" - רופא בשירות משרד הבריאות ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות מחוזית או נפתית;
"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה;
"המחלקה" - המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות.
2. טופס בקשה לעסוק ברפואה
בקשה לרשיון תוגש למנהל, באמצעות הרופא המחוזי באזור מגוריו של המבקש, לפי טופס 1 שבתוספת, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה הערוך לפי טופס 2 שבתוספת, העתק או צילום מאומת מהדיפלומה המעידה על השכלתו הרפואית של המבקש, וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.
3. הודעה על מען
רופא יודיע בכתב על מען מגוריו ומען חדר עבודתו, ועל כל שינוי בהם, למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך ארבעה-עשר יום מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.
4. שימוש בשם והתכתבות
בעיסוקו המקצועי ובהתכתבו עם משרד הבריאות ישתמש רופא בשמו הרשום ברשיונו; בכל התכתבות עם משרד הבריאות יציין הרופא בנוסף לשמו כאמור גם את מספר רשיונו.
5. שינוי שם
שונה שמו של רופא, מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, תשט"ז-1956, יודיע בכתב על כך למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי, בצירוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.
6. רישום שינוי שם
נוכח המנהל כי שמו של רופא שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 5, יורה לשנות את שמו של הרופא ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.
7. הודעה על אבדן רשיונות
אבד רשיון של רופא, יודיע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.
8. הוצאת העתקי רשיונות
ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 7 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.
8א. אבדן אישור תואר מומחה (תיקון: תש"ם)
הוראות תקנות 7 ו-8 יחולו בשינויים המתאימים גם על אבדן אישור תואר מומחה שניתן לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973.
9. קביעת הודעה מחוץ לחדר העבודה
(א) הודעה שרופא רשאי לקבוע מחוץ לחדר עבודתו לא תהיה גדולה מ-40 X 60 סנטימטרים.
(ב) הודעה כאמור בתקנה זו לא תכיל אלא את הפרטים כלהלן, כולם או מקצתם:
(1) שם הרופא, שלפניו יבוא הכינוי "דוקטור" או כל קיצור של כינוי זה, ולאחריו, אם הוא בעל תארים אקדמיים או דיפלומות, אותיות המציינות אותם תארים או דיפלומות;
(2) ההגדר "רופא", ובמקרה שהרופא מצמצם את עצמו לענף מיוחד של עיסוק רפואי מלים המתארות אותו ענף;
(3) תואר מומחה כפי שאושר לו לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973;
(4) שעות הקבלה.
(ג) המנהל רשאי לאסור, בצו כללי או מיוחד, את השימוש בכל ראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים, בכל הודעה כאמור בתקנה זו, אם, לדעתו, עלולים הם לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון על ההכשרה המקצועית של רופא, ורופא שעליו חל הצו לא ישתמש בראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים שנאסרו כאמור.
(ד) רופא המשנה את מען חדר עבודתו, רשאי לקבוע מחוץ לחדר עבודתו הקודם, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה כאמור בתקנה זו בצירוף כתובת או הודעה המודיעה על מען חדר עבודתו החדש.
10. תעודת רופא
תעודה של רופא המכוונת להיות מוצגת בבית-משפט, בבית-דין או בערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת, ואשר לא נקבע לה טופס בדין אחר, תיחתם בידו ותהא ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, כשכל הפרטים הדרושים לפיו ממולאים במדוייק.
11. ביטול
תקנות המתעסקים ברפואה, 1947 - בטלות.
12. הוראת מעבר
בקשות לרשיונות שביום תחילתן של תקנות אלה טרם נסתיים הדיון בהן והודעות שהוגשו או ניתנו לפי תקנות המתעסקים ברפואה, 1947, רואים אותן כאילו הוגשו לפי תקנות אלה.
תוספת2
טופס 3
(תקנה 10)
תעודת רופא
שם הרופא:
משפחה פרטי
מענו
עיר/ישוב שכונה/רחוב מס' הבית
מספר הרשיון/ההיתר הזמני*: /
הריני מאשר כי ביום בשעה בדקתי
את ת"ז
שם משפחה שם פרטי
ב
מקום הבדיקה
ומצאתי כי:
התוצאות המתחייבות מהממצאים הנ"ל הן:

הריני מצהיר כי ידוע לי כי במתן תעודה כוזבת אני צפוי לענישה בהתאם לחוק.

תאריך חתימת הרופא
*נא למחוק את המיותר.
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 518; תשל"ח, 947; תש"ם, 2312
2 נוסח הטפסים 1 ו-2 אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ