אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 8, 19, 23 ו-25 (א) לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 (להלן-החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 23 לחוק וסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות לפי סעיף 25(ג) לחוק, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
סימן א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"היתר סוג" - היתר הקמה והיתר הפעלה כאחד לגבי סוג מסוים של מקורות קרינה, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה;
"מבקש" - מגיש בקשה למתן היתר;
"מיתקן של חובבי רדיו" - תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב רדיו, על פי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987.
סימן ב': תקופת תוקף היתרים ושיעורי אגרות
2. תוקף היתר הקמה או הפעלה
(א) תוקפו של היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג, כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי סוגי מקורות קרינה כמפורט בטור א' בה, יהיה, בכפוף לסעיף 5 לחוק, לתקופה הנקובה לצדם בטור ג'.
(ב) עריכת שינוי במקור הקרינה, למעט שינוי שאינו מהותי, מחייבת קבלת היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר סוג חדש, לפי העניין; בתקנות אלה, "שינוי שאינו מהותי" - שינוי שאינו כרוך בשינוי מיקומו של מקור קרינה בתדרי רדיו, ושבעקבות ביצועו רמת הקרינה ממקור הקרינה שלגביו מבוקש השינוי לא תעלה על 10% מרמות החשיפה המרביות המותרות לקרינה, כאמור בתוספת השניה.
3. אגרות בקשה (תיקון: תש"ע)
(א) בעד בקשה להיתר כאמור בתקנה 2 ישלם המבקש, בעת הגשתה, אגרה כמצוין בטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה, לפי העניין.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תידרש אגרה נוספת בעד בקשה להארכת תוקפו של היתר הקמה, או למתן רשות לערוך שינוי שאינו מהותי במקור הקרינה בתקופת תוקף היתר ההקמה או היתר ההפעלה.
(ג) בעד בקשת רשות לערוך שינויים מהותיים במקור הקרינה -
(1) בתקופת תוקף היתר ההקמה, ישלם המבקש אגרה של 50% מן האגרה
האמורה בתקנת משנה (א);
(2) בתקופת תוקף היתר ההפעלה, ישלם המבקש אגרה של 20% מן האגרה האמורה בתקנת משנה (א).
(ד) בוטל היתר הפעלה, לבקשת בעל ההיתר, יוחזר החלק היחסי של האגרה ששולמה בעד היתר ההפעלה, בניכוי חלק התשלום בעבור חמש השנים הראשונות.
(ה) בעד בקשת היתר למתן שירות ישלם המבקש, בעת הגשת הבקשה, אגרה בסכום של 5,381 שקלים חדשים.
4. הצמדה למדד
(א) סכומי האגרה הנקובים בתקנה 3(ה) ובטור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה יהיו צמודים למדד וישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג) המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 3(ה) ואת נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש יולי 2007 .
סימן ג': מדידות קרינה
5. חובת עריכת מדידות שנתיות
(א) בעל היתר הפעלה יערוך מדידות של הקרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, למעט מיתקן של חובבי רדיו.
(ב) מדידות כאמור בתקנת משנה (א), ייערכו בתום כל שנת הפעלה על פי היתר וכן במועד אחר שיורה ממונה, באמצעות בעל היתר למתן שירות ועל פי הנחיות בכתב שנתן לו ממונה.
(ג) בעל היתר סוג יערוך מדידות כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), בעשרה אחוזים (10%) מכלל מקורות הקרינה שהוא מפעיל על פי ההיתר או בפחות מכך, אם התיר זאת ממונה, ובלבד שלא ייכללו בבדיקה מקורות קרינה שנבדקו בשנה הקודמת; ואולם רשאי ממונה להורות כי ייערכו מדידות לגבי מקורות קרינה מסוימים.
6. חובת דיווח
(א) בעל היתר הפעלה ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב, על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 5, בתוך 14 ימים ממועד ביצוען.
(ב) דוח כאמור בתקנת משנה (א) ייערך לפי הנחיות ממונה ויכלול, בין השאר, תיאור ופירוט הנתונים הטכניים של מקור הקרינה נושא המדידות, מידע בדבר מועד המדידות, אופן ביצוען ותוצאותיהן, וכן פרטים על בעל ההיתר למתן שירות שערך אותן.
(ג) בעל היתר למתן שירות ידווח לממונה, באמצעות קובץ ממוחשב ובהתאם להנחיותיו, ועל פי המפורט בתקנת משנה (ב), על כל מדידה שערך ושנמדדו בה רמות קרינה העולות על רמות החשיפה המרביות המותרות לפי תקנות אלה, וזאת מיד לאחר מועד ביצועה.
סימן ד': תנאים למתן היתר שירות
7. תנאים למתן היתר שירות
לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו כי מתקיימים במבקש כל אלה:
(1) הוא הגיש בקשה למתן היתר שירות בחתימתו, לפי הטופס שבתוספת השניה, בצירוף התעודות והמסמכים הדרושים לאימות הפרטים שבטופס;
(2) הוא בעל הכשרה מקצועית מתאימה, כמפורט בתקנה 8;
(3) הוא עבר בהצלחה, בציון שאינו נמוך מ-70 (מתוך 100), בחינות מקצועיות, כמפורט בתקנה 9;
(4) ברשותו ציוד ואמצעים מתאימים למתן השירות, כמפורט בתקנה 10 .
8. הכשרה מקצועית
לא ייתן ממונה היתר למתן שירות אלא אם כן נתקיים במבקש אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר ראשון בתחום המדעים (B.Sc) ממוסד מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או ממוסד אחר אשר הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך אישרה כי הוא שקול לתואר כאמור המקובל במוסדות מוכרים בארץ, או מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, או הנדסאי אלקטרוניקה או חשמל, הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כאמור בסעיף 2(ג) לחוק האמור;
(2) ערב תחילתו של החוק הוא היה בעל היתר תקף למתן שירותים לבדיקות קרינה בלתי מייננת או הפעלתם, לפי תקנות הרוקחים, ובלבד שסיים בהצלחה קורסים בנושאים רלוונטיים למתן השירות, להנחת דעתו של ממונה.
9. בחינות מקצועיות
(א) ממונה יערוך, אחת לשנה לפחות, בחינות מקצועיות למבקשי היתר למתן שירות, באופן, במועדים ועל פי תכנית שיפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.
(ב) תכנית הבחינות המקצועיות תאפשר לממונה לעמוד על רמת הידע ומידת ההבנה של מבקש היתר למתן שירות בנושאים אלה: הכרת קרינה לסוגיה ואופן היווצרותה; חישוב שדות קרינה ומעבר קרינה בחומר; השפעות ביולוגיות של החשיפה לקרינה; שיטות גילוי, מדידה ומיסוך; מדיניות המשרד להגנת הסביבה בדבר חשיפת הציבור לקרינה, הכרת החיקוקים, הנהלים וההנחיות המקצועיות שקבע המשרד להגנת הסביבה.
(ג) הבחינות המקצועיות ייערכו בפני צוות בוחנים, בשני שלבים:
(1) שלב א' - בחינה תאורטית בכתב;
(2) שלב ב' - למי שעבר בהצלחה את הבחינה בשלב א' - בחינה בעל פה, שתכלול גם בחינה מעשית.
(ד) בצוות הבוחנים כאמור בתקנת משנה (ג) יהיו שלושה חברים, ובהם ממונה, נציג משרד הבריאות, ובעל היתר למתן שירות שהוא בעל ותק וניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע מדידות קרינה, שמינה ממונה.
10 . ציוד ואמצעים
לא ייתן ממונה היתר למתן שירות, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי -
(א) ברשות מבקש ההיתר ציוד למדידת קרינה, המתאים לסוג השירות שבשלו הוגשה הבקשה למתן היתר שירות:
(1) למדידת קרינה בתדרי רדיו - מד עוצמת קרינה רחב סרט וחיישנים המותאמים לתחום התדר הנמדד ועומדים בדרישות תקן ישראלי 5021 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה;
(2) למדידת קרינה ממיתקני חשמל -
(1) מד עוצמת שדה מגנטי וחיישן מותאם כמפורט בתקן IEEE std 644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה;
(2) מד עוצמת שדה חשמלי וחיישן מותאם כמפורט בתקן IEEE std 644-1994 המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.
(ב) הציוד האמור בתקנת משנה (א) כויל לפי הוראות היצרן, במעבדה המבצעת כיול לפי התקן הבין לאומי ISO 17025, המופקד לעיון הציבור במשרדי ממונה.
11 . חובת דיווח
(א) בעל היתר למתן שירות יגיש לממונה דיווח חתום בידי רואה חשבון, בטופס שיורה עליו ממונה, ובו יפורטו פרטי לקוחות שבעבורם ערך בעל ההיתר מדידות קרינה, והתמורה ששילם כל אחד מהם עולה על 20 אחוזים מסך הכנסותיו השנתי של אותו בעל היתר; דיווח כאמור יוגש עד יום 1 במאי, בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.
(ב) היו כמה בעלי היתר למתן שירות פועלים או מועסקים במסגרת עסק אחד, יתייחס הדיווח האמור בתקנת משנה (א), למחזור הכנסותיו הכולל של העסק האמור.
סימן ה': הוראות שונות
12 . יידוע הציבור
(א) ממונה יפרסם את המידע שברשותו, כמפורט בסעיף 19 לחוק, באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, ויעדכן אותו פעם בחודש לפחות.
(ב) במועד העדכון כאמור בתקנת משנה (א), יעביר ממונה למרכז השלטון המקומי, קובץ ממוחשב ובו המידע המפורט בסעיף 19 (1), (2) ו (6) לחוק.
(ג) ממונה יערוך, אחת לשנה, דין וחשבון בעניין פעולות הפיקוח על קרינה בלתי מייננת שבוצעו מטעמו באותה שנה, ויגיש אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, עד יום 1 במאי בכל שנה, לגבי השנה שקדמה להגשתו.
13 . עונשין
(א) העושה אחד מאלה דינו מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:
(1) אינו עורך מדידות של קרינה הנוצרת במהלך הפעלתו של מקור הקרינה נושא ההיתר, בניגוד להוראות תקנה 5;
(2) אינו מדווח לממונה על תוצאות מדידות שנערכו כאמור בתקנה 5, בניגוד להוראות תקנה 6;
(3) אינו מדווח לממונה בהתאם להוראות תקנה 11 .
(ב) היתה העבירה עבירה נמשכת, יטיל בית המשפט קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה בכתב מאת ממונה ושתחילתה עם מסירתה.
(ג) עבירה לפי תקנה זו היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
14 . תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ט, תש"ע)
(תקנות 1, 2, 3 ו-4)
טור א'
סוגי מקורות קרינה
טור ב'
סוג ההיתר
טור ג'
תוקף היתר
טור ד'
סכום האגרה בשקלים חדשים

קרינה על-סגולה (UV)
היתר הקמה
שלושה חודשים
538


היתר הפעלה
שנה
538


היתר סוג
חמש שנים
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה


למקרו קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על
3X10 6w/cm2קרינת לייזר
היתר הקמה
שלושה חודשים
538


היתר הפעלה
שנה
538


היתר סוג
למקור קרינה מסוג Class 3
חמש שנים
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה

קרינה תת-אדומה (IR)
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג
למקור קרינה בעל צפיפות הספק משוקלל שאינו עולה על
100 m W/cm2
שלושה חודשים
שנה
חמש שנים
538
538
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר הנמוך מ-10 מגה הרץ
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג
למיתקנים בהספק
שידור עד 14 וואט
חמש שנים
עשרים וחמש שנה
חמש שנים
538,099
269,050
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מ-10 מגה הרץ עד 400 מגה הרץ
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג
למיתקנים בהספק שידור עד 14 וואט
חמש שנים
חמש שנים
חמש שנים
53,810
26,905
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), בתדר מעל 400 מגה הרץ
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג למיתקנים בהספק שידור עד 5 וואט
שנה
חמש שנים
חמש שנים
1,076
3,229
1,076 וכן
538 מכל
מקור קרינה

קרינה בתדרי רדיו (RF), ממיתקן של חובבי רדיו
היתר הקמה
היתר הפעלה
שנה
חמש שנים
108
108

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF) ממיתקן לייצור חשמל
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג למיתקן לייצור חשמל בהספק של עד 5 מגה וולט אמפרחמש שנים
עשרים וחמש שנה
חמש שנים
538,099
269,050
538 וכן - 215 בעד כל מקור קרינה

טור א'
סוגי מקורות קרינה
טור ב'
סוג ההיתר
טור ג'
תוקף היתר
טור ד'
סכום האגרה בשקלים חדשים

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF) ממיתקן להולכת חשמל
לעניין זה, ייחשב כל אחד מאלה מיתקן אחד:
קו מתח-על מתחנת כוח לתחנת מיתוג, או קו מתח עליון מתחנת משנה או תחנת מיתוג לתחנת משנה
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג
למיתקן להולכת חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי
חמש שנים
עשרים וחמש שנה
עשרים וחמש שנה
538,099
269,050
2,690 וכן - 1,076
בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל לעניין זה, ייחשב כל אחד מאלה מיתקן אחד:
קו מתח גבוה מתחנת משנה לשנאי חלוקה או קו מתח נמוך משנאי חלוקה לכניסה למונה לקוח
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג למיתקן לחלוקה ולהספקה של חשמל בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי
חמש שנים
עשרים וחמש שנה
עשרים וחמש שנה
5,381
16,143
2,690 וכן - 1,076 בעד כל מקור קרינה

קרינה בתדר נמוך מאוד (ELF), ממיתקן השנאה, לרבות תחנת מיתוג
היתר הקמה
היתר הפעלה
היתר סוג
למיתקן שנאה
בעל תצורה קבועה בלתי ניתנת לשינוי
חמש שנים
עשרים וחמש שנה
עשרים וחמש שנה
5,381
16,143
2,690 וכן - 1,076 בעל כל מקור קרינה

תוספת שניה
(תקנות 2(ב) ו-7 (1))
טופס בקשה להיתר למתן שירות של מדידת קרינה בלתי מייננת
תאריך .....................................
לכב'
אגף מניעת רעש וקרינה
המשרד להגנת הסביבה
ירושלים
הנדון: בקשה לקבלת היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת
1. לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006, מוגשת בזה בקשה להיתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת (להלן - השירות):
א. פרטים אישיים של מבקש/ת ההיתר*
שם פרטי ומשפחה .........................................................................
מס' זהות .....................................................................................
שם החברה או גוף .........................................................................
כתובת ..........................................................................................
טלפון ...........................................................................................
טלפון נייד ....................................................................................
פקס' ............................................................................................
דוא"ל ..........................................................................................
* יש לצרף צילום תעודת זהות של מבקש/ת ההיתר וכן קורות חיים (מודפס), תוך פירוט הניסיון בתחום מדידות הקרינה, כגון: שימוש בנתח תדרים, מד עוצמת שדה וכד'.
ב. סוג ההיתר המבוקש:
( בתחום תדרי הרדיו (RF) בתחום התדרים מעל 400MHz.
( בתחום תדרי הרדיו (RF) בתחום התדרים מעל 10MHz.
( בכל תחום תדרי הרדיו (RF)
( בתחום תדרי רשת החשמל (ELF).
( בתחום קרינת הלייזר.
( בתחום הקרינה התת-אדומה (IR).
( בתחום הקרינה העל סגולה (UV).
ג. פרטי השכלה*:
פרטים
על-תיכונית
גבוהה

לימודי תעודה במוסד להשכלה גבוהה

תואר ראשון


תואר שני


תואר שלישי


שם בית
הספר/המוסד


מקום בית הספר/המוסד


המקצוע העיקרי/המגמה


מספר שנות הלימוד


תאריך סיום הלימודים


התואר או התעודה* יש לצרף תעודה המעידה על השכלה מקצועית בתחום המדעים (B.Sc) או תעודה של מהנדס אלקטרוניקה או חשמל, או הנדסאי אלקטרוניקה/חשמל ואישור בדבר שקילות התואר של הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך, אם נדרש כאמור בתקנה 8.
ד. פרטי הכשרה (קורסים/השתלמויות) רלוונטית*:
שם הקורס/ההשתלמויות

המוסד המארגן

המקום

מועדים

מספר שעות הלימוד
* יש לצרף תעודות.
ה. פרטי הציוד שישמש למתן השירות*:
שם היצרן
מודל
חיישן
תחום התדרים
תאריך הכיול


ו. הצהרת מבקש/ת ההיתר:
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.
ידוע לי שבמסגרת הליך מתן ההיתר יהיה צורך בבדיקת מידע פלילי על אודותי, ואני נותן/נת לכך את הסכמתי מראש, ומצהיר/ה, כי ככל הידוע לי, אין על אודותי רישום כלשהו במרשם הפלילי שמנהלת משטרת ישראל על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וכי לא קיימים הליכים פליליים כלשהם התלויים ועומדים נגדי בבית המשפט.
שם פרטי ומשפחה ..................... ת"ז ................. חתימה ..................
את הטפסים המלאים, לרבות התעודות הנדרשות סרוקות בפורמט JPG, יש לשלוח לממונה, בדואר אלקטרוני.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ט, 381, 580; תש"ע, 638.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ