אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם-1980

תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם-1980

תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות), תש"ם-1980 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6 ו-12 (א) לחוק הצלילה הספורטיבית, תשל"ט-1979 (להלן-החוק), באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון : הוראות כלליות
1. הגדרות
בתקנות אלה, "תעודה" - תעודה, היתר, אישור או פטור.
2. בקשה לתעודה
הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.
3. הגשת בקשה
(א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה (להלן - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת טופס על ידי הרשות תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור.
(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.
4. סמכויות הרשות לגבי תעודה
(א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתיתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, דרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בחוק או בתקנות אלה הוראה אחרת.
(ב) תעודה או כל שינוי, תנאי או הגבלה בה, יינתנו בכתב.
5. המצאת תעודה לשם רישום שינויים
החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעלה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה כדי שהרשות תרשום בה את השינוי.
6. ביטול תעודה
הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.
7. פטור לסוגיו
מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה, יכול שיינתן לאדם או לסוג בני-אדם, באופן כללי, למקרה מיוחד או לסוג של מיקרים.
8. חובת מילוי תנאי בתעודה
מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.
9. חובת החזקת תעודה
(א) הצולל צלילה ספורטיבית יחזיק את התעודה, לרבות תעודת הביטוח האישית שלו או כל תעודה או רשימת תנאים שניתנת לו על פי דין לגבי צלילתו של אותו אדם, במרכז הצלילה שסיפק את שירותי הצלילה הנוגעים לאותה צלילה, או במקום קרוב למקום ביצוע הצלילה.
(ב) הצולל צלילה ספורטיבית, לרבות מי שעומד לבצע צלילה כאמור או מי שביצע צלילה כאמור, יציג כל תעודה כאמור בתקנת-משנה (א), לכל פקח שמונה על ידי הרשות לפי סעיף 7(א) לחוק, או לכל שוטר לפי דרישתם.
(ג) אדם יחזיק את התעודה כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.
10. המועד לפעולה
מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה, תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.
11. איסור שינויים בתעודה
לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.
12. כפל תעודות
(א) אבדה תעודה או הושחתה או טושטשה, רשאית הרשות לתת, לפי בקשת בעל התעודה, כפל הימנה, לאחר ששוכנעה שהתעודה המקורית אבדה, הושחתה או טושטשה ולאחר שהבעל שילם את האגרה שנקבעה בתוספת להוצאת כפל התעודה.
(ב) מצא בעל התעודה את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל הימנה - יחזיר את הכפל לרשות.
13. חובה להודיע על שינוי
בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות, לפי דרישתה, את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.
14. הטלת חובה
לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הצולל ועל בעל התעודה.
15. צלילה בהתאם לתעודה
לא יצלול אדם באופן השונה מזה הנקוב בתעודתו או בכל תעודה אחרת שניתנה לו על פי החוק או תקנות שהותקנו לפיו.
פרק שני: צוללים ומרכזי צלילה
סימן א': כללי
16. הגדרות
בפרק זה -
"בית ספר" - בית ספר לצלילה ספורטיבית;
"בעל בית ספר" - בעל רשיון מרכז צלילה שניתן לפי סעיף 5 לחוק, שנקבע בו במפורש כי יינתן בו שירות של בית-ספר לצלילה ספורטיבית, מנהל בית ספר או האחראי להפעלתו, והוא כשאין בפרק זה הוראה מפורשת אחרת;
"מדריך מוסמך" - מי שהוסמך להיות מדריך בצלילה ספורטיבית;
"מדריך עוזר" - מי שהוסמך לעזור למדריך מוסמך בצלילה ספורטיבית.
סימן ב' : תעודת צולל
17. מתן תעודת צולל ספורטיבי מוסמך
תעודת צולל ספורטיבי מוסמך כאמור בסעיף 2 לחוק תינתן בהתאם להוראות פרק זה.
18. חובת בדיקות ובחינות
מבקש תעודת צולל ספורטיבי מוסמך יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה ובתקנות אחרות שהותקנו לפי החוק.
19. אי-חידוש תעודת צולל ספורטיבי במועד
לא תחודש תעודת צולל ספורטיבי מוסמך (להלן - תעודת צולל) שלא היה לה תוקף במשך תקופה העולה על שנה אחת אלא אם עמד בעלה בבדיקות ובבחינות כאמור בפרק זה כאילו היה מבקש תעודת צולל, ובלבד שהרשות רשאית לפטור אדם כאמור מהבדיקות ומהבחינות, כולן או מקצתן.
20. הוכחת תשלום קנס בשל עבירת צלילה
הרשות רשאית שלא ליתן תעודת צולל או שלא לחדש תעודת צולל עד שמבקש התעודה או חידושה יוכיח, לפי דרישתה, כי כל קנס שנתחייב בו בדין בשל עבירות על החוק או על תקנות שהותקנו לפיו - שולם.
21. תקופת תוקף של תעודת צולל
(א) הרשות רשאית לתת תעודת צולל או לחדשה לתקופה של שנה או שנתיים או שלוש שנים, ובלבד שבחידושה של תעודת צולל יתחיל תקפה של התעודה המחודשת מן היום ה15- של החודש שבו ניתנה או חודשה התעודה.
(ב) הרשות רשאית לתת תעודת צולל לחלק מהתקופה האמורה בתקנת-משנה (א), ובלבד שהאגרה שתשולם עליה תהיה בשיעור של 1/12 מהאגרה השנתית בעד כל חודש מלא של תקופת תקפה של התעודה.
(ג) פקעה תעודת צולל, לא יצלול בעלה צלילה ספורטיבית, אלא אם חודשה התעודה.
22. הצהרת בעל התעודה
(א) לא נפסל בעל תעודת צולל או מבקש תעודת צולל המחזיק או מקבל תעודת צולל לפי החוק או לפי כל חיקוק אחר מיום הגשת הבקשה לתעודת צולל או לסוג תעודת צולל או לחידושה, יצהיר על כך, בעת תשלום האגרה, בטופס שנקבע לכך על ידי הרשות.
(ב) לא יצהיר אדם הצהרה לפי תקנת משנה (א) שהיא כוזבת, כולה או חלקה.
(ג) לא הצהיר מבקש תעודת צולל הצהרה כאמור בתקנת-משנה (א) בגלל פסילתו מקבל או מהחזיק בתעודת צולל, יודיע על כך מיד במכתב רשום אל הרשות, ויחזיר לה את טופס התעודה שקיבל ממנה.
23. תוקף תעודת צולל
(א) לא יהיה תוקף לתעודת צולל כאמור בתקנה 21 אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה בהתאם לתקנה 37 ואם נתקיימו כל אלה:
(1) היא הוטבעה בחותמת הרשות ובחותמת בנק הדואר או כל בנק אחר שתקבע הרשות בהודעה ברשומות;
(2) בעל התעודה נושא עמו תעודת זהות, דרכון, תעודת עולה או תעודה אחרת כיוצא באלה שיש בה תמונתו של בעל התעודה.
(ב) בקשה לשינוי סוג התעודה תוגש למשרד הרשות שבו ניתנה התעודה.
24. תעודת צולל זמנית
(א) עמד מבקש תעודה בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל תעודת צולל שינוי סוג תעודתו, או הוגבלה תעודתו לסוג מסויים, רשאית הרשות לתת לו תעודה זמנית לצלול צלילה ספורטיבית מן הסוג שתקבע לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.
(ב) בעל תעודת צולל שנעשה שינוי בתעודתו וניתנה לו תעודת צולל זמנית, לא יחולו עליו הוראות תקנה 22 כעבור תקופת תקפה של תעודת הצולל הזמנית אם הוטבעה תעודת הצולל לפי תקנה 22 בחותמת שנקבעה על ידי הרשות במקום המיועד לכך.
(ג) הוראות תקנות 21 ו-22 לא יחולו על תעודת צולל זמנית.
(ד) לא תינתן לאותו מבקש תעודת צולל זמנית מאותו סוג יותר מאשר פעם אחת במשך שנה.
(ה) תקופת תקפה של תעודת צולל זמנית תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 37.
(ו) הוראות תקנות-משנה (א), (ב), (ג) ו-(ה) לתקנה זו יחולו גם על בעל תעודת צולל המבקש כפל של תעודת צולל לפי תקנה 12.
(ז) תעודת צולל זמנית תוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלה, או לתעודה אחרת כיוצא באלה שיש בה תמונתו של בעל התעודה.
(ח) תעודת צולל זמנית שניתנה ופקעה לא יראוה כתעודת צולל שפקעה לעניין עבירות הקשורות באורח ביצוע של צלילה על-ידו.
25. תעודת צולל דרגה א' (תיקון: תשנ"ד)
תעודת צולל דרגה א' היא תעודה המתירה לצלול, בכפוף להוראות החוק ותקנות שהותקנו לפיו, עד עומק של 20 מטר מתחת לפני המים.
25א. תעודת צולל דרגה ב' (תיקון: תשנ"ד)
תעודת צולל דרגה ב' היא תעודה המתירה לצלול, בכפוף להוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו, עד עומק של 30 מטרים מתחת לפני המים.
26. תעודת צולל דרגה ג' (תיקון: תשנ"ד)
תעודת צולל דרגה ג' היא תעודה המתירה לצלול, בכפוף להוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו, עד עומק של 42 מטרים מתחת לפני המים, או למקרים של הושטת עזרה לצולל אחר.
27. הגבלת מתן תעודת צולל מחמת גיל (תיקון: תשנ"ד)
מותר לתת תעודת צולל דרגה א' לאדם שמלאו לו חמש-עשרה שנה ומותר לתת תעודת צולל דרגה ג' לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים.
28. סייגים למתן תעודת צולל (תיקון: תשנ"ד)
(א) לא תינתן תעודת צולל דרגה ג', אלא אם מבקש התעודה צלל 40 צלילות ספורטיביות כבעל תעודת צולל דרגה ב' לפני שהוגשה בקשתו לתעודת צולל דרגה ג'.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), רשאית הרשות, לפי שיקול דעתה, לתת תעודת צולל לפי תקנות 25, 25א ו-26, או לסרב לתיתה, אם נתקיים במבקש התעודה אחד מאלה:
(1) הורשע על עבירה שנעברה בניגוד להוראות החוק או להוראות תקנות שהותקנו לפיו (להלן - עבירה צלילה), אשר גרמה לתאונת צלילה בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;
(2) הורשע בשלוש עבירות צלילה או יותר, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה;
(3) הורשע בעבירה אשר, לדעת הרשות, יש בה כדי לפסול אותו מלהיות כשיר לקבל את התעודה או את ההיתר, אם טרם עברה תקופה של שבע שנים מיום שגמר לרצות את עונשו על אותה עבירה.
(ג) לא תינתן תעודת צולל דרגה א' או דרגה ב' או דרגה ג' אלא למבקש שעבר קורס לצלילה שאושר על ידי רשות, על פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך.
29. הזמנת בעל תעודת צולל לבירור
הרשות רשאית להזמין בעל תעודת צולל להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, לשם -
(1) בירור כושר הצלילה שלו, לרבות פסילתו מהחזיק בתעודת צולל או התנאת תנאים בתעודה;
(2) בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הצלילה שלו, ושעליה הורשע;
(3) כל עניין אחר הכרוך בכושר הצלילה שלו ובתעודת הצולל שבידו, לרבות ענייני הסברה;
(4) שינון בהוראות ובכללים הנוגעים לצלילה, ובצלילה מעשית.
30. הזמנת בעל תעודת צולל לבחינה
(א) הרשות רשאית בכל עת להזמין בעל תעודת צולל לבחינה עיונית ומעשית, והוראות פרק זה יחולו על המוזמן כאילו הוא מבקש תעודת צולל.
(ב) נכשל בעל תעודת צולל בבחינה, רשאית הרשות לפסלו מהחזיק תעודת צולל או לכלול בתעודה תנאים כאמור בסעיף 2(א) לחוק.
(ג) האגרה בעד שינון בצלילה תהיה בשיעור הנקוב בחלק ב' לתוספת הראשונה.
31. הפקדת תעודת צולל של מוזמן
הוזמן בעל תעודת צולל לבירור, לבחינה, לקבלת הסבר או לשינון בצלילה, רשאית הרשות להורות על הפקדת תעודתו עד לסיום הבירור, הבחינה או השינון, ולתת לו תעודת צולל זמנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים; הרשות רשאית לקבוע תנאים בתעודת הצולל הזמנית.
32. נוסח ההזמנה
ההזמנה כאמור בתקנות 30 ו-31 תהיה בנוסח שבתוספת השניה.
33. משלוח ההזמנה
הזמנה תישלח לבעל התעודה בדואר רשום לפי המען הרשום בבקשתו למתן התעודה, או אם חודשה התעודה - לפי הכתובת בבקשתו האחרונה לחידוש התעודה, וההזמנה שנשלחה כאמור יראו אותה כאילו נמסרה לבעל התעודה בתום שבעה ימים מיום שהושמה בבית-הדואר.
34. חובה להתייצב
תעודת צולל שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, אלא אם נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכולתו להתייצב.
35. תעודת צולל מוכרת שניתנה מחוץ לישראל
הרשות רשאית לשחרר בעל תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, ושהכירה בה כשוות ערך לתעודת צולל בישראל, מהוראות פרק זה, כולן או מקצתן.
36. פטור מתחולת התקנות
הרשות רשאית לפטור בהיתר בכתב, באופן כללי או במקרה מסויים, מתחולת כל תקנה מתקנות פרק זה, ולקבוע בו תנאים, לבטלו או לשנות תנאיו.
37. אגרת תעודת צולל
(א) אגרה בעד תעודת צולל או חידוש תעודת צולל תהיה כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה.
(ב) הצהיר מבקש תעודת צולל או מבקש חידוש תעודת צולל כאמור בתקנה 22(א), תשולם האגרה בעד תעודת צולל או בעד חידושה לבנק הדואר, או לכל בנק אחר שתקבע הרשות בהודעה ברשומות, לחשבון הסילוקים של הרשות.
(ג) לא הצהיר מבקש תעודת צולל או מבקש חידוש תעודת צולל כאמור בתקנה 22(א), לא תשולם האגרה בעד תעודת צולל או בעד חידושה, אלא לפי אישור הרשות.
סימן ג' : מרכזי צלילה
38. אחריות של מדריך צלילה
(א) לא ידריך אדם ולא ילמד צלילה בבית ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות החוק.
(ב) לא ידריך אדם ולא ילמד צלילה בהדרכה מעשית אלא אם מדריך הצלילה וכן התלמיד, הכל לפי העניין, ממלאים אחר הוראות הבטיחות שנקבעו לעניין מכשיר הצלילה האישי.
(ג) מדריך צלילה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההדרכה.
(ד) לא ידריך אדם צלילה, אלא אם יש בידו תעודת ביטוח המבטחת אותו מפני כל חבות שהוא עלול לחוב בשל תאונת צלילה שאירעה לחניכו והנובעת מרשלנות המדריך.
39. בקשה לרשיון למרכז צלילה
בקשת רשיון לפתיחת מרכז צלילה ולקיומו לפי סעיף 5 לחוק לרבות בקשה לפתיחת בית ספר לצלילה ספורטיבית (להלן - רשיון) תוגש לרשות.
40. מתן רשיון
(א) לא יינתן רשיון מרכז צלילה אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של הרשות, כי עומדים לרשותו:
(1) מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית ספר או של שירותי צלילה אחרים, להדרכה עיונית ולאחסון הציוד.
(2) שטח של מקווה מים המתאים לביצוע צלילה ספורטיבית, אם מדובר ברשיון לבית ספר;
(3) ציוד, מיתקנים וכוח אדם כפי שיידרשו על ידי הרשות.
(ב) אגרה בעד רשיון תהיה כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה.
(ג) הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בקשר לרשיונות.
41. רשיון לתאגיד
(א) ניתן רשיון לתאגיד - לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי הוספה או החלפה של חבר או שותף, או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי העברה, הוספה, חלוקה חדשה של זכויות, או על ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות, בין חברי התאגיד לבין עצמם או בין חברי התאגיד ובין מי שאינו חבר התאגיד - אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת הרשות.
(ב) ניתן רשיון לתאגיד שהשליטה בו היתה בידי תאגיד אחר או שהיו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (א) גם על התאגיד האחר.
42. העברת רשיון
לא יעביר אדם רשיון בכל דרך שהיא, ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל מרכז צלילה על פי רשיון זה, אלא לפי היתר בכתב מאת הרשות.
43. הצגת רשיון
בעל רשיון למרכז צלילה יחזיקו במקום נראה לעין במרכז הצלילה.
44. בקורת הציוד
מרכז צלילה יאפשר לפקח לקחת אתו, לשם בדיקה וביקורת, ציוד נייד המשמש לצרכי מתן שירותי צלילה.
45. הזמנת בעל רשיון
(א) לא מצאה הרשות או פקח שמונה לפי סעיף 7 לחוק (להלן - פקח) את בעל הרשיון במשרד של מרכז הצלילה, יתייצב בעל הרשיון במקום ובמועד שקבעו.
(ב) הודעה הקובעת מועד ומקום כאמור, יראו אותה כאילו נמסרה בתום שבעה ימים מיום שליחתה, אם נשלחה בדואר רשום לפי המען שברשיון.
46. העסקת מדריך מוסמך בלבד
(א) לא יעסיק בעל רשיון בהדרכת צלילה אלא מדריך מוסמך ולא ירשה למי שאינו מדריך מוסמך להורות צלילה במרכז הצלילה אשר לו.
(ב) לא יעסיק בעל רשיון מדריך מוסמך בהדרכה בצלילה הספורטיבית אלא באותו סוג שהמדריך המוסמך כשיר לו, לפי התעודה להדרכת צלילה שניתנה לו על פי סעיף 6 לחוק.
47. תכנית ההדרכה
(א) הרשות רשאית לקבוע לבית ספר תכנית הדרכה.
(ב) קבעה הרשות תכנית הדרכה כאמור, חייב בעל בית הספר וכל מדריך מוסמך להדריך צלילה ספורטיבית לפי התכנית.
48. הדרכה בעזרת ציוד שאושר
(א) לא ידריך אדם צלילה ספורטיבית ולא ירשה בעל רשיון להדריך צלילה ספורטיבית במרכז הצלילה אשר לו אלא בציוד שאושר בכתב על ידי הרשות.
(ב) לא יינתן אישור על ידי הרשות אלא לציוד שקיים לגביו ביטוח סיכוני צד שלישי, להנחת דעת הרשות, שתקפו כתקופת תוקף האישור.
49. הפסקת תקפו של אישור
הוכח לרשות שמשתמשים במרכז צלילה בציוד שאינו מתאים, או שחדל להתאים, לתנאים המפורשים בתקנה 40(א)(3), רשאית היא, בצו שיישלח לבעל הרשיון בדואר רשום, להפסיק את תקפו של האישור שניתן לגבי אותו ציוד; ניתן צו כאמור, יחזיר בעל הרשיון לרשות את האישור תוך 5 ימים מיום שהגיע אליו הצו.
50. אי שימוש בציוד
כל עוד הצו האמור בתקנה 49 בתוקף, לא ישתמש בעל רשיון בציוד שלגביו ניתן הצו ולא ירשה לאחר להשתמש בו.
51. החזרת אישור
תוקנו הפגמים שבגללם ניתן צו לפי תקנה 49, רשאית הרשות לבטל את הצו ולהחזיר את האישור לבעל הרשיון.
52. רישום
בעל בית ספר ינהל רישום ערוך בצורה שקבעה הרשות ובו יצויינו פרטים לגבי התלמידים.
53. המצאת רישום
בעל בית ספר ימציא לרשות או לפקח את הרישום בכל עת שיידרש.
54. המצאת מסמכים אחרים
בעל רשיון ימציא לרשות דינים-וחשבונות, הודעות, פרטים או מסמכים אחרים הנוגעים לפעולות מרכז הצלילה ככל אשר הרשות תדרוש ממנו וימסור פרטים נכונים ומלאים ותשובות נכונות ומלאות ככל שיידרש.
55. מתן דו"ח תלמיד
(א) בעל בית ספר יתן לרשות, לגבי כל אדם שהודרך בבית ספרו, עם גמר ההדרכה או הפסקתה, דו"ח בצורה שקבעה הרשות.
(ב) הדו"ח יהיה חתום ביד בעל בית הספר.
(ג) לא יידרשו כל תשלום או תמורה בעד מתן דו"ח כאמור.
56. בקשה לתעודת מדריך מוסמך ומדריך עוזר
בקשה למתן תעודת הסמכה להדרכת צלילה ספורטיבית לפי סעיף 6 לחוק, כמדריך מוסמך או כמדריך עוזר (להלן - תעודת הדרכה) תוגש לרשות.
57. סמכות לבחון
(א) הבחינות למדריכים מוסמכים ייערכו על ידי הרשות או מי שהסמיכה לכך והן יתקיימו במועד ובמקום שקבעה הרשות.
(ב) כל בחינה יכול שתיערך בשני שלבים או יותר שכל אחד מהם יהיה במועד אחר.
58. תנאים למבקש תעודת הדרכה (תיקון: תשנ"ד)
על המבקש תעודת הדרכה או תעודת מדריך עוזר לעמוד בתנאים אלה:
(1) מלאו לו 21 שנה;
(2) לא חל לגביו האמור בפסקאות (1) עד (3) לתקנת משנה 28(ב);
(3) נמצא כשיר מבחינה רפואית, בהתאם לכללים שניקבעו בתקנות;
(4) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או שאושרו על ידי הרשות;
(5) (א) אם הוא מבקש תעודה של מדריך עוזר הוא בעל תעודת צולל ספורטיבי דרגה ג', והוכיח, בדרך שהורתה הרשות, את כושרו בצלילה ספורטיבית להנחת דעתה;
(ב) אם הוא מבקש תעודה של מדריך מוסמך - הוא בעל תעודת מדריך עוזר, והוכיח, בדרך שהורתה הרשות, את כושרו בצלילה ספורטיבית להנחת דעתה;
(6) (בוטלה)
59. סוגי תעודות ההדרכה
סוגי התעודות להדרכת צלילה ספורטיבית יהיו כמפורט להלן:
"מדריך מוסמך" - רשאי להדריך בבית ספר לצלילה ספורטיבית בכל הרמות;
"מדריך מוסמך בכיר" - רשאי לנהל בבית ספר קורס להכשרה מקצועית למדריכים מוסמכים לצלילה ספורטיבית.
60. פטור
(א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש תעודת הדרכה מן התנאים המפורטים בתקנה 58, אם הוא עולה חדש, תייר או תושב חוזר ועסק כמדריך צלילה בחוץ-לארץ, למעט הוראות תקנה 58(1).
(ב) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש תעודת הדרכה אשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהכשרת צוללים או מדריכי צלילה בתקופה של לפחות 3 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל משרדי הרשות, מן התנאים המפורטים בתקנה 58, כולן או מקצתן, למעט הוראות תקנה 58(1).
61. בחינות נוספות והשתלמות
(א) מדריך מוסמך ייבחן בחינה נוספת כל אימת שתדרוש הרשות, אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או יעילות ההדרכה; לא התייצב לבחינה או נכשל בה, רשאית הרשות לבטל את תעודת ההדרכה שלו או להתלותה עד שיתמלאו התנאים שתקבע.
(ב) הרשות רשאית להזמין מדריך מוסמך להתייצב במקום ובמועד שתקבע לשם קבלת הדרכה, אם, לדעתה, הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו של המדריך.
62. תקופת תוקף תעודת ודרכה וביטולה
(א) תעודת הדרכה או היתר שניתנו או חודשו בהתאם לתקנות 56 עד 61 יהיו לתקופה של שנה, ובלבד שבחידוש תעודת ההדרכה יתחיל תקפה של התעודה המחודשת מהיום האחרון לתקופת תקפה הקודמת; הרשות רשאית לתת תעודת הדרכה או היתר לתקופה של פחות משנה.
(ב) מדריך מוסמך יחזיק במשרדי מרכז הצלילה את תעודת ההדרכה שלו בשעת ההדרכה בצלילה ספורטיבית.
(ג) מדריך מוסמך שנפסל מהחזיק בתעודת צולל ספורטיבי - בטלה תעודת ההדרכה שלו לגבי אותה תקופה בה הוא פסול מהחזיק בתעודת צולל ספורטיבי, בכפוף לתנאים שקבעה הרשות.
63. תקופת תוקף
תעודה, רשיון, היתר או אישור לפי פרק זה יינתנו לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
64. ביטול או הפסקת תוקף
(א) הרשות רשאית לבטל תעודה, רשיון, היתר או אישור שניתנו לפי פרק זה לפני תום תקפם, אם הוכח לה שבעליהם עבר עבירה על החוק או על תקנות שהותקנו לפיו, או עבירה אשר לדעת הרשות פוסלת אותו מלשמש כמדריך צלילה אם לא עברה תקופה של חמש שנים מיום שגמר לרצות את עונשו על אותה עבירה.
(ב) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה, הרשיון, ההיתר או האישור לא קויים, או שהתעודה, הרשיון, ההיתר או האישור הושגו על סמך הודעה כוזבת, תהיה היא רשאית לבטל את התעודה, הרשיון, ההיתר או האישור או להפסיק תקפם עד שיתמלאו התנאים שתקבע.
65. זכות ערר
(א) בעליהם של תעודה, רשיון, היתר או אישור שבוטלו, הופסק תקפם או שסירבו לחדשם, רשאים, תוך 7 ימים מיום שהביטול, הפסקת התוקף או הסירוב הגיעו לידיעתם, לערור על כך לפני השר, או מי שהוא הסמיך לכך.
(ב) החלטת השר או מי שהוא הסמיך כאמור, בערר שהוגש כאמור בתקנת-משנה (א), תהיה סופית ואין אחריה ולא כלום.
(ג) הגשת ערר לפי תקנת-משנה (א) אינה מעכבת את תחילת תקפו של הסירוב, הביטול או הפסקת התוקף, הכל לפי המקרה, אלא אם החליטה הרשות אחרת.
66. הודעה בדבר הגבלה או איסור
הרשות רשאית להורות בכתב לבעל בית ספר בדבר איסור או הגבלה של שימוש באזור פלוני או בחלק ממנו לשם צלילה ספורטיבית הנעשית במסגרת בית ספרו.
67. תנאים ברשיון בדבר הגבלה או איסור
הרשות רשאית לכלול ברשיון, בין השאר, תנאים בדבר איסור או הגבלה כאמור בתקנה 66 ורשאית היא להוסיף תנאים כאמור ברשיון שהתנאים לא נכללו בו.
68. הבאת התוכן לידיעת מדריכי הצלילה
קיבל בעל בית ספר הודעה בכתב מאת הרשות כאמור בתקנה 66, או הותנה רשיונו כאמור בתקנה 67, יודיע בעל בית הספר על תוכן ההודעה או התנאים לכל מדריך מוסמך וכל אדם המועסק או העובד בבית הספר, יחתימם על אישור ההודעה או התנאים שהובאו לידיעתם, וימציא העתק האישור לרשות.
69. איסור צלילה או הדרכה בניגוד להודעה
לא ידריך אדם צלילה ספורטיבית ולא יצלול אדם צלילה ספורטיבית במסגרת הדרכה בבית ספר בניגוד להודעה בכתב מאת הרשות לפי תקנה 66, או בניגוד לתנאים ברשיון בית ספר לפי תקנה 67; אולם תהיה זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שההודעה של הרשות או התנאים ברשיון בית הספר לא הובאו לידיעתו כאמור בתקנה 68.
70. אחריות בעל בית ספר
בוצעה צלילה ספורטיבית במסגרת הדרכה הנערכת בבית ספר או הנמצאת בשליטתו בניגוד לתקנה 69, רואים גם את בעל בית הספר כאילו צלל צלילה ספורטיבית בניגוד לתקנה האמורה, אלא אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שהצלילה הספורטיבית כאמור לא תבוצע באותו אזור.
פרק שלישי: המצאת תעודות לרשות
71. רישום תנאים בתעודה
בעל תעודה או רשיון שנמסרה לו החלטה של הרשות על התנאת תנאים בתעודתו או ברשיונו לפי סעיפים 2(א), 5(א) או 6(א) לחוק, ימציא את תעודתו או את רשיונו לרשות תוך שבעה ימים מיום המסירה. הרשות תחזיר את התעודה או את הרשיון לבעליהם לאחר שרשמה בהם את התנאים שנקבעו בהחלטתה.
72. פסילה או הפסקה מינהלית על פי החלטת הרשות
בעל תעודה או רשיון שנמסרה לו החלטה על פסילתו או על הפסקה מינהלית לפי סעיף 8 לחוק, ימציא את תעודתו או את רשיונו לרשות תוך שבעה ימים מיום המסירה, והיא תרשום בהם את הפסילה או ההתלייה, לפי העניין, ואת תאריכיהם. התעודה או הרשיון לא יוחזרו לבעליהם אלא לאחר שפגה תקופת הפסילה או ההתלייה.
73. שינוי רישום לאחר בקשה
ביקש בעל התעודה או הרשיון מבית המשפט כאמור בסעיף 9 לחוק, ובית המשפט שינה את ההחלטה או ביטלה, תשנה הרשות את הרישום בתעודה או ברשיון.
74. המצאת תעודות שנשללו על ידי בית המשפט
הורשע בעל תעודה או רשיון בעבירה על החוק או התקנות על פיו, וציווה בית המשפט על שלילת התעודה או הרשיון בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק, - ימציא בעל התעודה או הרשיון את התעודה או את הרשיון לאותו בית המשפט מיד לאחר שהודע לו על השלילה, ואם שוכנע בית המשפט שהתעודה או הרשיון אינם בידי בעליהם אותה שעה, ימציאם בעל התעודה או בעל הרשיון תוך תקופה שקבע בית המשפט, שלא תעלה על יומיים, ולאחר שניתנה ערבות להמצאת התעודה או הרשיון בסכום ובתנאים שקבע בית המשפט.
75. המצאת תעודה שבעלה הורשע
הורשע בעל תעודה או בעל רשיון על עבירת צלילה או על עבירה לפי חוק אחר, הנובעת מביצוע צלילה ספורטיבית, או ממתן שירותי צלילה, ימציא את התעודה או הרשיון לבית המשפט שבו הורשע כאמור, תוך שבעה ימים מהיום שהודע לו על ההרשעה, או תוך תקופה קצרה מזו שנקבעה על ידי בית המשפט.
76. רישום העבירה, השלילה או העונש האחר על ידי בית המשפט
(א) הומצאו לבית המשפט תעודה או רשיון כאמור, בתקנות 74 או 75, ירשום בהם בית המשפט את העבירה שבעל התעודה או בעל הרשיון הורשע עליה, את השלילה או העונש האחר שהוטלו ותאריכיהם, ואת מספר התיק. בית המשפט יחזיר לאחר ביצוע הרישום כאמור, את התעודה או את הרשיון לבעליהם, ואולם אם נשללו - לא יחזירם אלא יעבירם לרשות.
(ב) בוטלו או שונו בערעור ההרשעה, השלילה או העונש האחר שהוטלו, ירשום בית המשפט את הביטול או השינוי בתעודה או ברשיון, אם הומצא לו.
77. רישום בידי מזכיר בית המשפט
מזכיר בית המשפט רשאי לרשום או לתת הודעה לרשום, כאמור בפרק זה, ובלבד שהרישום או ההודעה ייחתמו בידי בית המשפט או בידי השופט הנוגע בדבר.
תוספת ראשונה - תוספת שניה2
(תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ז, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט)
_________________________________
1 ק"ת תש"ם, 1896, 1380; תשמ"ג, 144; תשמ"ד, 329, 1132; תשמ"ה, 1154; תשמ"ז, 345; תשמ"ט, 915, 1162; תש"ן, 595; תשנ"א, 172, 418; תשנ"ב, 19, 737; תשנ"ג, 282, 464; תשנ"ד, 4, 205, 627; תשנ"ה, 368, 1456, 1687; תשנ"ו, 590; תשנ"ז, 328, 708, 927, 1112; תשנ"ח, 358, 1130; תשנ"ט, 685, 922.
2 הנוסח אינו מובא.
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ