אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הצהרות-מוות (סדרי הדין), תשי"ג-1952

תקנות הצהרות-מוות (סדרי הדין), תשי"ג-1952

תקנות הצהרות-מוות (סדרי הדין), תשי"ג-1952 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 (ב) לחוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952, סעיף 22(1) לפקודת בתי המשפט, 1940, וסעיף 10(א) לפקודת בתי המשפט (הוראות-מעבר), תש"ח - 1948, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: נספים
1. בקשה (תיקון: תשנ"ט)
בקשה להצהרת מותו של נספה תוגש לבית המשפט לעניני משפחה בטופס א' שבתוספת.
2. הצהרה בשבועה (תיקון: תשנ"ט)
כשהמבקש אינו היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא-כוחו יצורף לבקשה תצהיר מאת המבקש אשר תכלול:
(א) הרצאת העובדות אשר על יסודן מתבקש בית המשפט להצהיר על מותו של הנספה.
(ב) תשובה לפרטים שלהלן בדבר הנספה, בין בנקיבת הפרט ובין בהודעה מפורשת שאין הפרט ידוע למצהיר:
(1) שמו במלואו;
(2) השמות והכתובות של בני-משפחתו הקרובים ביותר;
(3) מקום לידתו ותאריך לידתו;
(4) מקום-מגוריו הרגיל;
(5) מקום-מגוריו הידוע האחרון;
(6) כל ידיעה בנוגע לאזרחותו;
(7) התעסקותו;
(8) התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז;
(9) סימנים אחרים.
(ג) הודעה על אחת מאלה -
(1) שלא הגיש לפני כן בקשה להצהרת מותו של הנספה;
(2) שהגיש לפני כן בקשה להצהרת מותו של הנספה, בציון בית המשפט, תאריך הבקשה ומספר התיק.
(ד) הודעת אחת מאלה -
(1) שלא הגיש בקשה להכרזת ירושתו של הנספה;
(2) שהגיש בקשה להכרזת ירושתו של הנספה, בציון מקום הגשת הבקשה, תאריך הבקשה ומספר התיק.
3. פרסומים ביחס לנספה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ז)
(א) הוגשה בקשה להצהרת מותו של נספה, תפרסם מזכירות בית המשפט הודעה ברשומות; המבקש יפרסם הודעה לפי טופס ב' בתוספת באחד העיתונים היומיים המתפרסמים בישראל או מחוץ לישראל, כפי שיורה בית המשפט.
(ב) נוסף על הפרסומים האמורים בתקנת-משנה (א), רשאי בית המשפט לצוות על פרסום הודעה בכל דרך אחרת.
(ג) יום הדיון בבקשה להצהרת המוות ייקבע לתאריך שלאחר שלושים יום, לפחות, מיום פרסום ההודעה ברשומות.
פרק שני: נעדרים
4. בקשה (תיקון: תשנ"ט)
בקשה להצהרת מותו של נעדר תוגש לבית המשפט לעניני משפחה בטופס ג' שבתוספת.
5. הצהרה בשבועה (תיקון: תשנ"ט)
כשהמבקש אינו היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא-כוחו יצרף לבקשה תצהיר אשר יכלול:
(א) הרצאת העובדות אשר על יסודן מתבקש בית המשפט להצהיר על מותו של הנעדר.
(ב) תשובה לפרטים שלהלן בדבר הנעדר, בין בנקיבת הפרט ובין בהודעה מפורשת שאין הפרט ידוע למצהיר:
(1) שמו במלואו;
(2) השמות והכתובות של בני-משפחתו הקרובים ביותר;
(3) מקום לידתו ותאריך לידתו;
(4) מקום-מגוריו הרגיל;
(5) מקום-מגוריו הידוע האחרון;
(6) כל ידיעה בנוגע לאזרחותו;
(7) התעסקותו;
(8) התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנעדר עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז;
(9) סימנים אחרים.
(ג) הודעה על אחת מאלה -
(1) שלא הגיש בקשה להצהרת מותו של הנעדר מחוץ לישראל;
(2) שהגיש בקשה להצהרת מותו של הנעדר מחוץ לישראל, בציון בית המשפט, תאריך הבקשה, הסימנים הנוהגים באותו בית-משפט לזיהוי התיק, ההחלטות שניתנו במשפט או השלב בו נמצאים ההליכים המשפטיים, ואם הופסקו ההליכים - על ידי מי ומאיזו סיבה.
(ד) הודעת אחת מאלה -
(1) שלא הגיש בקשה להכרזת ירושתו של הנעדר;
(2) שהגיש בקשה להכרזת ירושתו של הנעדר, בציון מקום הגשת הבקשה, תאריך הבקשה ומספר התיק.
6. פרסומים ביחס לנעדר (תיקון: תשנ"ט, תשס"ז)
(א) הוגשה בקשה להצהרת מותו של נעדר, תפרסם מזכירות בית המשפט הודעה על כך ברשומות; המבקש יפרסם הודעה לפי טופס ב' באחד העיתונים היומיים המתפרסמים בישראל או מחוץ לישראל, כפי שיורה בית המשפט.
(ב) נוסף על הפרסומים האמורים בתקנת-משנה (א), רשאי בית המשפט לצוות על פרסום הודעה בכל דרך אחרת.
(ג) יום הדיון בבקשה להצהרת המוות ייקבע לתאריך שלאחר שלושה חדשים, לפחות, מיום פרסום ההודעה ברשומות.
7. הודעה (תיקון: תשי"ג)
(א) דן בית המשפט בבקשה להצהרת מותו של נעדר והוא סבור שלכאורה יש להיענות לה, יצווה למבקש לפרסם הודעה, שיש בה, לדעת בית המשפט, כדי לתת הזדמנות מספקת לאדם, שלפי ההשערה הוא מת, להודיע שהוא בחיים.
(ב) ההודעה תפורסם לפי טופס ד' שבתוספת או בכל צורה אחרת שתיראה לבית המשפט.
8. מסירת ידיעות לנציג דיפלומטי
(א) בא אדם לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל וביקש למסור ידיעות הקשורות בהיעלמו של נעדר, שהודעה עליו פורסמה כאמור בתקנה 7, ירשום הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי את הידיעות בזכרון-דברים, יחתים את מוסר הידיעות עליו ויעבירו לבית המשפט.
(ב) לא ייגבו כל תשלום או אגרה בעד הפעולה האמורה בתקנת-משנה (א).
פרק שלישי: הוראות שונות
8א. הגשת תובענות והדיון בהן (תיקון: תשנ"ט)
הגשת תובענות לפי חוק הצהרות מוות והדיון בהן ייעשו לפי חלק ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אם אין בו סתירה לתקנות אלה.
9. בקשה לביטול הצהרת מוות או לתיקונה (תיקון: תשנ"ט)
(א) בקשה לביטול הצהרת-מוות תוגש בטופס ה' שבתוספת.
(ב) בקשה לתיקון הצהרת-מוות תוגש בטופס ו' שבתוספת.
(ג) כשהמבקש אינו היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא-כוחו, או האדם שעל מותו הוצהר, יצרף לבקשה תצהיר שבו יפרש את העובדות או הידיעות שעל יסודן הוא מבקש לבטל או לתקן את הצהרת-המוות.
10. פרסום בקשת הביטול או התיקון (תיקון: תשנ"ט, תשס"ז)
(א) הוגשה בקשה לביטול או לתיקון הצהרת מוות, תפרסם מזכירות בית המשפט הודעה על כך ברשומות; המבקש יפרסם הודעה לפי טופס ז' באחד העיתונים היומיים המתפרסמים בישראל או מחוץ לישראל, כפי שיורה בית המשפט.
(ב) יום הדיון בבקשה לתיקון הצהרת-מוות ייקבע לתאריך שלאחר שלושים יום, לפחות, מיום פרסום ההודעה ברשומות.
11. התנגדות היועץ המשפטי (תיקון: תשי"ג)
היועץ המשפטי לממשלת ישראל או בא-כוחו רשאי להתנגד להצהרת-מוות, תיקונה או ביטולה, בין בכתב ובין בעל-פה, כל עוד לא ניתנה, תוקנה או בוטלה ההצהרה.
12. התנגדות אדם מעונין (תיקון: תשי"ג, תשנ"ט)
(א) כל אדם מעוניין רשאי להתנגד להצהרת-מוות, תיקונה או ביטולה.
(ב) ההתנגדות תוגש לבית המשפט בתצהיר שנתן המתנגד ושפורטו בו טעמי ההתנגדות.
(ג) (1) מתנגד שמושבו או מקום-מגוריו הוא מחוץ לישראל רשאי למסור, במקום התצהיר כאמור בתקנת-משנה (ב), הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל לפי טופס ח' שבתוספת שבה יפרט את טעמי ההתנגדות;
(2) ההודעה תימסר לא יאוחר מחמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע לדיון;
(3) הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של ישראל יחתים את המתנגד על הודעתו, יאמת את חתימתו ויעבירנה לבית המשפט.
13. ערעור (תיקון: תשנ"ט)
ערעור על הצהרת-מוות, על ביטולה, על תיקונה או על דחיית בקשה להצהרת-מוות, לתיקונה או לביטולה, יוגש תוך שלושים יום לבית המשפט המחוזי.
14. פרסום ההחלטה הסופית (תיקון: תשנ"ט)
(א) נעשתה הצהרת-מוות סופית, תפורסם תוך שלושים יום הודעה ברשומות שתכיל את הפרטים דלהלן: תאריך ההצהרה, יום-המוות המוצהר ושעתו, שם האדם שעל מותו הוצהר, וכן מקום לידתו ותאריכה, מקום-מגוריו הרגיל ומקום-מגוריו האחרון, במידה שהם כלולים בהצהרה.
(ב) בוטלה או תוקנה הצהרת-מוות, ונעשתה ההחלטה סופית, תפורסם הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) על הביטול או על הפרטים שתוקנו.
(ג) הפרסום ייעשה על ידי מזכירות אותו בית-משפט שהחלטתו נעשתה סופית.
15. הוצאת פרסום (תיקון: תשס"ז)
הוצאות פרסום בעיתון לפי תקנות אלה יחולו על המבקש הצהרת מוות או תיקונה או ביטולה.
תוספת (תיקון: תשנ"ט, תשס"ז)
טופס א' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 1)
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין הצהרת מותו של הנספה ג.ד.
אני א.ב. (כתובת מלאה)
מבקש לאמור:
1. עקבותיו של ג.ד. נעלמו זה יותר משנתיים, ויש יסוד לשער שהוא מת עקב מאורעות-מלחמה/מאורע-טבע פתאומי/תאונה*.
2. אני מעוניין בהצהרת מותו של ג.ד. מטעמים אלה (לפרש בקיצור את הטעמים):

3. אני מבקש את בית המשפט להצהיר על מותו של ג.ד. ולקבוע את זמן מותו.
4. בית משפט זה שאי להצהיר על מותו של ג.ד. הואיל ו (ולפרש איזה מהתנאים הנקובים בסעיף 1 של החוק התקיים בענין זה).
תאריך
המבקש או בא-כוחו
*הערה: מחוק את הטעון מחיקה
טופס ב' (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 3(א) ו-6 (א))
בבית המשפט לעניני משפחה ב
מס' תיק:
בענין חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,
בענין הצהרת מותו של נספה/נעדר [מחק את המיותר]:
שם משפחה (שם פרטי)
להווי ידוע כי (שם משפחה) (שם פרטי
(מען) (יישוב) הגיש ביום
(תאריך עברי ולועזי) בקשה לבית המשפט לעניני משפחה ב להצהרת מותו של נספה/נעדר [מחק את המיותר] (שם משפחה) (שם פרטי) .

המבקש או בא כוחו
טופס ג' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 4)
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין הצהרת מותו של הנעדר ג.ד.
אני א.ב. (כתובת מלאה)
מבקש לאמור:
1. ג.ד. נעלם בשנת /בשנות 1945-1939/* בנסיבות הנותנות יסוד מספיק לשער שהוא מת עקב מאורעות מלחמה/עקב רדיפות גזעיות, דתיות או לאומיות/*.
2. אני זכאי לבקש שיוצהר על מותו של ג.ד. מכוח היותי (לציין את הענין שיש למבקש בנעדר בהתאם לפירוש של "אדם מעוניין" שניתן בסעיף 4 של החוק).
3. אני מבקש את בית המשפט להצהיר על מותו של ג.ד. ולקבוע את זמן מותו.
4. בית-משפט זה רשאי להצהיר על מותו של ג.ד. הואיל ו (לפרש איזה מהתנאים הנקובים בסעיף 1 של החוק התקיים בענין זה).
תאריך
המבקש או בא-כוחו
*הערה: מחוק את הטעון מחיקה
טופס ד' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 7)
תיק הצהרות מוות
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין הצהרת מותו של הנעדר ג.ד.
המבקש: א.ב. (כתובת מלאה).
הודעה
להוי ידוע כי א.ב. פנה אל בית-המשפט לעניני משפחה ב בבקשה
להצהיר על מותו של ג.ד. שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל ביום בשעה
וזה תיאורו של ג.ד. לפי הצהרת המבקש:
(1) מקום לידתו ותאריך לידתו;
(2) מקום-מגוריו הרגיל;
(3) מקום-מגוריו הידוע האחרון;
(4) אזרחותו;
(5) התעסקותו;
(6) התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שג.ד. עדיין בחיים והמקום שבו נמצא אז;
(7) השמות והכתובות של בני-משפחתו הקרובים ביותר;
(8) סימנים אחרים.
כל מי שיש לו ידיעות על ג.ד. מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל-פה, לכל המאוחר חמישה-עשר יום לפני מועד הדיון הנקוב לעיל, וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת-המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בא-כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על-ידיו שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו.
תאריך
הרשם
טופס ה' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנת-משנה 9(א))
תיק הצהרות מוות
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין ביטול הצהרת מותו של ג.ד.
אני א.ב. (כתובת מלאה)
מבקש לאמור:
1. ביום הצהיר בית המשפט לעניני משפחה ב על מותו של ג.ד. *
2. אני זכאי לבקש את ביטולה של הצהרת-המוות, הואיל ואני (לפרש את הענין שיש למבקש בנספה או את ענינו לגבי הנעדר לפי סעיף 4 של החוק).
3. אני מבקש את בית המשפט לבטל את הצהרת-המוות, הואיל ולפי העובדות שנתגלו ו/או הידיעות שהגיעו אלי האדם שעל מותו הוצהר עודנו בחיים/הואיל ואני הוא האדם שעל מותו הוצהר/**.
תאריך
המבקש או בא-כוחו
*הערה: למחוק אם המבקש הוא האדם שעל מותו הוצהר.
**הערה: מחוק את הטעון מחיקה.

טופס ו' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנת-משנה 9(ב))
תיק הצהרות מוות
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין תיקון הצהרת מותו של ג.ד.
אני א.ב. (כתובת מלאה)
מבקש לאמור:
1. ביום הצהיר בית המשפט לעניני משפחה ב על מותו של ג.ד. *
2. אני זכאי לבקש את תיקונה של הצהרת-המוות, הואיל ואני (לפרש את הענין שיש למבקש בנספה או את ענינו לגבי הנעדר לפי סעיף 4 של החוק).
3. לפי העובדות שנתגלו ו/או הידיעות שהגיעו אלי טעונה הצהרת-המוות תיקון, ואני מבקש את בית המשפט לתקן את הצהרת-המוות בפרט שלהלן
תאריך
המבקש או בא כוחו
טופס ז' (תיקון: תשס"ז)
(תקנה 10א))
בבית המשפט לעניני משפחה ב
מס' תיק:
בענין חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,
ביטול/תיקון [מחק את המיותר] הצהרת מותו של נספה/נעדר [מחק את המיותר]:
שם משפחה שם פרטי
להווי ידוע כי (שם משפחה) (שם פרטי)
(מען) (יישוב) הגיש ביום
(תאריך עברי ולועזי) בקשה לבית המשפט לעניני משפחה ב
לביטול/תיקון [מחק את המיותר] הצהרת מותו של נספה/נעדר [מחק את המיותר]
(שם משפחה) (שם פרטי).


המבקש או בא כוחו
טופס ח' (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 12)
תיק הצהרות מוות
אל בית המשפט לעניני משפחה ב
בענין חוק הצהרות-מוות, תשי"ב-1952
ובענין הצהרת מותו של הנספה/הנעדר/*ג.ד.
המתנגד: א.ב. (כתובת מלאה).
התנגדות להצהרת-מוות / לתיקון הצהרת-מוות / לביטול הצהרת-מוות*
1. בית המשפט לעניני משפחה ב נתבקש להצהיר על מותו ולקבוע את זמן מותו/לתקן את הצהרת מותו/לבטל את הצהרת מותו/* של הנעדר/הנספה* ג.ד. והדיון בבקשה נקבע ליום
2. אני (לפרש את ענין המתנגד בנספה או את זכותו לגבי הנעדר לפי סעיף 4 של החוק) וזכאי לכן להתנגד להצהרת-מותו/לתיקון הצהרת-מותו ולביטול הצהרת-מותו/* של ג.ד.
3. אני מתנגד להצהרת-מותו/לתיקון הצהרת-מותו/לביטול הצהרת-מותו/* של ג.ד. מטעמים אלה (לפרש את הטעמים)
תאריך
המתנגד או בא כוחו
*הערה: מחוק את הטעון מחיקה
______________________________
1 ק"ת תשי"ג, 674, 80; תשנ"ט, 74; תשס"ז, 442.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ