אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23(ב)(1) ו-(ג) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"החלטת הממשלה" - החלטת ממשלה מס' 4323 מיום י"ז בכסלו התשס"ט ( 14 בדצמבר 2008), בעניין סיוע ממשלתי לחיסכון פנסיוני לרבות הוראות שנקבעו לביצועה, כנוסחה ביום קבלתה וכפי שתפורסם בילקוט הפרסומים 2;
"הסכום המוגן" - סך כל הכספים שבשלהם מקבל העמית הגנה לפי החלטת הממשלה לפי שוויים ביום מימוש ההסדר;
"מועד מימוש ההסדר" - המועד שנקבע לפי החלטת הממשלה כמועד שבו יחושב סכום השתתפות הממשלה;
"סכום השתתפות הממשלה" - סכום ההגנה שלו זכאי העמית לפי החלטת הממשלה אשר יועבר לקופת גמל שממנה מקבל העמית את הקצבה בשל הסכום האמור, באחת מדרכים אלה:
(1) תשלום חודשי בגובה ההפרש בין הקצבה שמקבל העמית מהקופה בשל הסכום המוגן לבין הקצבה שהיה מקבל מהקופה בשל אותו חודש אלמלא היה זכאי לקבל את סכום השתתפות הממשלה;
(2) תשלומים תקופתיים; לכל תשלום תיווסף או תיגרע התשואה שהשיגה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית או כלפי מקבלי קצבת זקנה, לפי העניין, בשל התקופה שבין מועד מימוש ההסדר לבין מועד התשלום לקופה, בניכוי דמי ניהול שגבתה הקופה בשל הנכסים האמורים באותה תקופה;
(3) תשלום בסכום חד-פעמי; לתשלום תיווסף או תיגרע תשואה בניכוי דמי ניהול, הכל כאמור בפסקה (2).
2. קבלת ההגנה לפי החלטת הממשלה
(א) עמית בקופת גמל אשר זכאי להגנה לפי החלטת הממשלה, ומבקש לממש את ההגנה ולקבל את סכום השתתפות הממשלה, יראו את הסכום המוגן שנצבר לזכותו בקופת הגמל שממנה יקבל את הקצבה בשל סכום זה, כאילו נתווסף אליו, במועד מימוש ההסדר, סכום השתתפות הממשלה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי עמית הזכאי להגנה לפי החלטת הממשלה על סכום מוגן בקופת גמל לקצבה אשר החל לקבל מהקופה קצבת זקנה לפני מועד מימוש ההסדר ומבקש לממש את ההגנה ולקבל את סכום השתתפות הממשלה, ואשר בהתאם להחלטת הממשלה זכאי לקבל במועד מימוש ההסדר את סכום השתתפות הממשלה - יראו את סכום השתתפות הממשלה כאילו נצבר לזכותו, במועד מימוש ההסדר, בקופת גמל משלמת לקצבה לפי בחירתו, שבה הוא עמית.
(ג) עמית בקופת גמל אשר התקיים בו האמור בתקנת משנה (א) או (ב) לא יהיה רשאי למשוך את הסכום המוגן ואת סכום השתתפות הממשלה, כולם או חלקם, אלא בדרך של קצבה, זולת אם הוא רשאי לפי סעיף 23 לחוק למשוך את הסכומים האמורים שלא בדרך של קצבה, ואולם בכל מקרה לא רשאי למשוך את הסכומים האמורים בדרך של היוון קצבה לסכום חד פעמי.
(ד) עמית המבקש לקבל הגנה לפי החלטת הממשלה, יוכיח את זכאותו לפי ההחלטה ויצרף לבקשתו כל אישור, מסמך והצהרה שיידרשו ממנו.
3. שמירת נתונים
חברה מנהלת של קופת גמל לתגמולים או לקצבה, תשמור את נתוני הסכום שנצבר בקופה, נכון ליום ג' בכסלו התשס"ט (30 בנובמבר 2008), לזכותו של כל עמית שעד יום י"ז בכסלו התשע"ב (13 בדצמבר 2011) ימלאו לו 60 שנים ואת נתוני התשואה ברוטו שנזקפה, החל באותו מועד, לזכותו או לחובתו של העמית.
4. תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018).
__________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 550.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ