אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), וסעיפים 7 ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן - חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בחינות ביסודות", "בחינה ביסודות הביטוח" ו"בחינות גמר" - כמשמעותן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-2006 (להלן - תקנות ההכשרה);
"מוסד מוכר" - אחד מאלה:
(1) מוסד בישראל שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
(2) מוסד בחוץ לארץ שאוניברסיטה בארץ, שהיא מוסד מוכר כאמור בפסקה (1), הכירה בו לענין תקנות אלה;
"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"רישיון" - רישיון סוכן ביטוח, רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני;
"רישיון פנסיוני" - רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני;
"תואר אקדמי" - תואר ממוסד מוכר;
"תקנות האגרות" - לענין סוכן ביטוח - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984, ולענין יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס"ו-2006.
2. פטור מבחינה ביסודות הביטוח
יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מבחינה ביסודות הביטוח, אם הוא אחד מאלה:
(1) בעל תואר אקדמי בכלכלה במסלול ביטוח, בחשבונאות במסלול ביטוח או במינהל עסקים במסלול ביטוח; לענין זה, "תואר במסלול ביטוח" - תואר הכולל קורסים בתחום הביטוח בהיקף של חמישים שעות לימוד אקדמאיות לפחות; המבקש ימציא אישור ממוסד מוכר, להנחת דעתו של הממונה, כי התואר האמור הוא במסלול ביטוח;
(2) בעל תואר אקדמי באקטואריה, בעל תואר אקדמי עם התמחות באקטואריה, בעל תעודה באקטואריה ממוסד מוכר או אקטואר רשום באגודה אקטוארית מוכרת;
(3) בעל תואר אקדמי בביטוח;
(4) היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך ארבע שנים רצופות לפחות ובתקופה זו עסק כדין בענף שבו הוא מבקש רישיון, והממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור; לבקשה כאמור תצורף הצהרה של נושא משרה בגוף מוסדי כי עיקר עיסוקו של המבקש בתקופה האמורה היה עיסוק כדין בענף שבו מבוקש הרישיון, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.
3. פטור מהתמחות
(א) יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מחובת התמחות אם היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך ארבע שנים רצופות לפחות ובתקופה זו עסק כדין בענף שבו הוא מבקש רישיון, והממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור.
(ב) לבקשת רישיון כאמור בתקנת משנה (א) תצורף הצהרה של נושא משרה בגוף המוסדי כי עיקר עיסוקו של המבקש בתקופה האמורה היה עיסוק כדין בענף שבו מבוקש הרישיון, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.
4. פטור מחובת התמחות ובחינות
(א) יחיד המבקש רישיון יהיה פטור מחובת התמחות ובחינות אם היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך שמונה שנים לפחות, מתוכן חמש שנים או יותר כיהן בהיותו נושא משרה בגוף מוסדי בתחום שבו מבוקש הרישיון, והממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור.
(ב) פטור מהתמחות
לבקשת רישיון כאמור בתקנת משנה (א) תצורף הצ\הרה של מנהלו הכללי של הגוף המוסדי כי עיקר עיסוקו של המבקש בתקופה האמורה היה בענף שבו מבוקש הרישיון, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.
5. רישיון פנסיוני
יחיד המחזיק באחד מן הרישיונות הפנסיוניים המבקש רישיון פנסיוני אחר, לא יידרש לעמוד בבחינות או לעבור התמחות לצורך קבלת הרישיון הפנסיוני האחר.
6. הוראות
הממונה רשאי לפרסם בציבור הודעות בדבר פרטים ומסמכים שעל מבקש פטור לפי תקנות אלה להמציא.
7. אגרות
לבקשת פטור מבחינה או התמחות לפי תקנות אלה, למעט בקשה לפי תקנה 8, יצורף שובר מקורי של תשלום האגרה בעד בקשת הפטור לפי תקנות האגרות.
8. הוראת שעה והוראות מעבר
(א) יחיד המבקש רישיון עד יום ד' בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2006), אשר ערב פרסומו של חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני (להלן - יום הפרסום) היה מועסק על ידי גוף מוסדי, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור היה בשיווק פנסיוני כדין בישראל או שבמסגרת תפקידו היה אחראי במישרין על עובדים שעסקו בשיווק פנסיוני או על סוכני ביטוח בענף ביטוח חיים, וזאת במשך שלוש שנים רצופות במהלך שלוש וחצי השנים שקדמו ליום הפרסום, יהיה פטור מבחינות ומהתמחות בהתאם להוראות אלה:
(1) לצורך קבלת רישיון פנסיוני - מהבחינות ביסודות ומחובת התמחות;
(2) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני - גם מבחינות הגמר.
(ב) יחיד המבקש רישיון עד יום ד' בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2006), אשר ערב יום הפרסום היה מועסק על ידי גוף מוסדי, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך חמש שנים רצופות במהלך חמש וחצי השנים שקדמו ליום הפרסום, היה מנהל מקצועי בתחום הפנסיוני, יהיה פטור מבחינות ומהתמחות בהתאם להוראות אלה:
(1) לצורך קבלת רישיון פנסיוני - מהבחינות ביסודות ומחובת התמחות;
(2) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני - גם מבחינות הגמר.
(ג) לבקשה כאמור בתקנות משנה (א) ו (ב), תצורף הצהרה של נושא משרה בגוף המוסדי כי המבקש עומד בתנאים הקבועים בתקנות המשנה האמורות, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שידרוש הממונה.
(ד) על אף האמור בתקנה 5, יחיד המחזיק ברישיון סוכן שיווק פנסיוני אותו קיבל לפי תקנת משנה (א) או (ב) המבקש רישיון יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני יידרש לעמוד בבחינות הגמר.
(ה) יחיד המבקש רישיון עד יום ד' בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2006), אשר ערב יום הפרסום עסק בייעוץ פנסיוני ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות במהלך שלוש וחצי השנים שקדמו ליום הפרסום היה בייעוץ פנסיוני בישראל, והוכיח זאת להנחת דעתו של הממונה, יהיה פטור מחובת התמחות וכן מהבחינות ביסודות.
(ו) יחיד המבקש רישיון עד יום ד' בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2006), אשר ערב יום הפרסום עסק בייעוץ פנסיוני ועיקר עיסוקו במשך חמש שנים רצופות במהלך חמש וחצי שנים שקדמו ליום הפרסום היה בייעוץ פנסיוני בישראל, והוכיח זאת להנחת דעתו של הממונה, יהיה פטור מחובת התמחות וכן מהבחינות לקבלת רישיון יועץ פנסיוני.
(ז) יחיד אשר ערב יום הפרסום היה מועסק על ידי אחד הגופים המנויים בסעיף 50(א) ו-(ב) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שנה רצופה בסמוך לפני יום הפרסום, היה באחד העיסוקים המפורטים בסעיף האמור, יהיה רשאי עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), לבקש רישיון סוכן שיווק פנסיוני שיהיה תקף במשך שנה אחת בלבד (להלן - רישיון זמני), ולצורך קבלת רישיון זה יהיה פטור מהתמחות ומבחינות גמר ובלבד שנרשם לבחינות ביסודות ועמד בהן בהצלחה בתוך שלושה חודשים מיום הבקשה; קיבל יחיד כאמור רישיון זמני, תוכר התקופה שהחזיק בה ברישיון לצורך התמחותו וכתנאי לקבלת רישיון יעמוד בבחינות גמר.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 568.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ