אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001 (תיקון: תשס"ט)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001 (תיקון: תשס"ט)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001 1 (תיקון: תשס"ט)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ולענין תקנות 5, 8, 14 ו-16 לאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד2)
בתקנות אלה -
"אופציה" - אופציית רכש או אופציית מכר אשר לנכס הבסיס שלה נקבע שווי הוגן מדי יום, ואופציית הרכש או אופציית המכר או נכס הבסיס שלהן ניתנים למימוש מיידי;
"אופציית מכר" - התחייבות המקנה לרוכש אותה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש, או לקבל את ההפרש שבין שווי נכס הבסיס לבין מחיר המימוש, והכל במועדים ובתנאים הנקובים בה;
"אופציית רכש" - התחייבות המקנה לרוכש אותה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש, או לקבל את ההפרש שבין שווי נכס הבסיס לבין מחיר המימוש, והכל במועדים ובתנאים הנקובים בה;
"איגרת חוב" - כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), לרבות איגרת חוב שהנפיקה המדינה ואיגרת חוב שהנפיקה אגודה שיתופית;
"איגרת חוב מיועדת" - כל אחת מאלה:
(1) איגרת חוב שמנפיקה מדינת ישראל לפי חוק המילווה (חברות הביטוח), התשכ"ג-1962 (להלן - חוק המילווה חברות ביטוח);
(2) איגרת חוב בערבות מדינת ישראל שהונפקה במסגרת הסכמי ביטוח חיים צמוד.
"איגרת חוב של מדינת ישראל" - איגרת חוב שמנפיקה המדינה לפי חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, או לפי חוק מלווה פיתוח, התש"ך-1960, או לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, או לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, אשר נסחרת בבורסה, בבורסת חוץ או בשוק מוסדר;
"בורסה" - בורסה לניירות ערך בישראל, שקיבלה רישיון על פי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק ניירות ערך);
"בורסת חוץ" - בורסה לניירות ערך במדינת חוץ מאושרת;
"ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה" - כהגדרתו בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985;
"ביטוח חיים", "ביטוח חיים משתתף ברווחים", "ביטוח כללי", "דוח כספי", "דמי ביטוח", "הוצאות רכישה נדחות", "חברה בת" ו"חברה מוחזקת", "כתב אופציה", "מדד", "מדד המחירים לצרכן", "נכסים כספיים", "נכסים לא כספיים", "צדדים קשורים" - כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998 (להלן - תקנות פרטי דין וחשבון);
"ביטוח מפני מחלות ואשפוז" - כמשמעותו בפסקה (6) בסעיף 1א בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985 (להלן - הודעת ענפי ביטוח), ובלבד שפוליסות הביטוח הונפקו לתקופה העולה על שנה והן אינן פוליסות לביטוח קבוצתי;
"בנק" - תאגיד שקיבל רישיון לפי סעיף 4(א)(1)(א), או (ב), או 4(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, בנק הדואר לפי חוק בנק הדואר, התשי"א-1951, וכן בנק בחוץ לארץ, שהוא תושב מדינת חוץ מאושרת, ונמצא בפיקוח ממלכתי של המדינה שבה הוא תושב;
"בעל ענין" במבטח - כמשמעותו בפסקה (1) להגדרה "בעל ענין" בתאגיד שבחוק ניירות ערך;
"בעל רישיון ניהול תיקי השקעות" - כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק לייעוץ ולניהול השקעות);
"דירוג" - דירוג חוב בישראל או במדינת חוץ מאושרת, שקבעה חברה מדרגת שאושרה בידי המפקח;
"דירקטור חיצוני" - כהגדרתו בחוק החברות;
"הון עצמי", "יחס הלוואה לביטחונות", "נכס", 'שליטה" - כהגדרתם בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 (להלן - תקנות ההון העצמי);
"החזקה" - בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת; לענין זה יראו החזקה בידי תאגיד - גם החזקה בידי חברה מוחזקת, והחזקה בידי יחיד - גם החזקה בידי יחיד וקרובו הגר עמו או שפרנסת האחד על האחר, כהחזקה בידי אדם אחד; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בחוק החברות;
"הסכמי ביטוח חיים צמוד" - הסכמים בין ממשלת ישראל לבין חברות ביטוח חיים, מכוח חוק המילווה חברות ביטוח, בדבר השקעה באיגרות חוב;
"הסכם לרכישה מחדש" - הסכם בין צדדים לרכישה ולמכירה של איגרת חוב של מדינת ישראל כנגד מזומנים לתקופה מוגבלת וידועה מראש כאשר מחיר העסקה העכשווי והעתידי נקבעו בו מראש;
"זכות במקרקעין" - זכות בעלות או חכירה לדורות במקרקעין, לרבות זכות חוזית לקבל זכות כאמור;
"חבות" - התחייבויות הנובעות מהלוואות כהגדרתן בתקנה 8(ה);
"חברה אחות" - חברה אשר בעלי המניות שלה זהים לבעלי המניות של המבטח;
"חברה אם" - חברה אשר מחזיקה ב-50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של תאגיד או מכוח ההצבעה בו או חברה הרשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים של תאגיד כאמור או את המנהל הכללי שלו;
"חוזה עתידי" - כהגדרתו בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - חוק השקעות משותפות בנאמנות);
"חשבון השקעה" - חשבון שבו מתנהלים נכסים לכיסוי התחייבויות בביטוח חיים משתתף ברווחים לפי הרכב שנקבע בתכנית שאישר המפקח;
"חשיפה לנכס הבסיס" - סך כל אלה:
(1) נכס הבסיס;
(2) נכס הבסיס הנגזר מהחזקות באופציה על פי הפרמטרים שמפרסמת הבורסה מזמן לזמן בתקנון המסחר, או שקבע המבטח ונתן להם ביטוי בביאור מתאים בדוח הכספי;
(3) חוזה עתידי על נכס הבסיס בכמות הקבועה בתנאיו;
"יחידות השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות" - יחידות השתתפות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעות יחידה לפי סעיף 3(א) לחוק להשקעות משותפות בנאמנות;
"לווה" - אדם בעל חבות לרבות בן-זוג וכן מספר לווים, כאשר ההחזר הצפוי של החבות מתבסס בעיקרו על אותו מקור, ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי נוסף להחזר החבות;
"מדד לפיזור סיכון" - היחס בין סכום הערך המשוקלל של הנכסים המוחזקים לכיסוי התחייבות מסוג כלשהו, לסכומה של אותה התחייבות;
"מדינת חוץ מאושרת" - מדינה שדורגה בדירוג A ומעלה;
"מחיר מימוש" - המחיר שבו ימומשו האופציה או החוזה העתידי;
"מחמ"מ" (משך חיים ממוצע מתוקן) - תקופה, בשנים, ממועד הדוח הכספי ועד לפירעון הנכסים, לפי ממוצע משוקלל; חישוב המחמ"מ ייעשה לגבי הנכסים ועל פי הנוסחאות שבתוספת הראשונה;
"מסלקה" - תאגיד שהוסמך על ידי רשות פיקוח בישראל או במדינת חוץ מאושרת לסליקת ניירות ערך;
"מקרקעין מניבים" - זכות במקרקעין המניבים הכנסה שוטפת לבעל הזכות בהם בתקופת הדוח לפחות;
"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;
"ניירות ערך" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך ולרבות איגרת חוב לא סחירה, תעודות שמנפיקה הממשלה, אופציה, חוזה עתידי, יחידות השתתפות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, זכויות בשותפות, בין שהשותפות רשומה ובין שאינה רשומה, ניירות ערך מסחריים, והכל בין אם הם על שם ובין אם הם למוכ"ז;
"נייר ערך חוץ" - נייר ערך שאינו נייר ערך ישראלי;
"נייר ערך ישראלי" - נייר ערך אשר הקרן או הריבית לפיו או הדיבידנד המשולם בשלו הם בשקלים חדשים או שניתן לדרוש שישולמו בשקלים חדשים, וכן נייר ערך של תאגיד הרשום בפנקס חברים בישראל או איגרת חוב של מדינת ישראל;
"ניירות ערך ממשלתיים" - איגרות חוב של מדינת ישראל, לרבות תשלומים על חשבון איגרות חוב כאמור, ופיקדונות שהופקדו אצל החשב הכללי בתנאים שאישר המפקח;
"ניירות ערך מסחריים" - אגרות חוב שאינן צמודות למדד שהנפיק תאגיד לתקופה שאינה עולה על שנה;
"נייר ערך סחיר" - נייר ערך הרשום למסחר בבורסה, בבורסה זרה, או בשוק מוסדר;
"נכס בסיס" - הנכס נושא ההתחייבות באופציה או בחוזה עתידי;
"נכסים מחוץ לישראל" - כל אחד מאלה:
(1) מטבע חוץ, פיקדונות נקובים במטבע חוץ וזכות במקרקעין מחוץ לישראל;
(2) (א) נייר ערך חוץ המונפק או הנסחר במדינת חוץ מאושרת;
(ב) איגרת חוב שהונפקה על ידי תאגיד או על ידי מדינה, אשר נסחרת מחוץ לאותה מדינה, ובלבד שהמדינה שהנפיקה או שבה התאגד התאגיד המנפיק דורגה בידי חברה מדרגת בדירוג A לפחות;
"נכסים נזילים" - כל אחד מאלה:
(1) איגרות חוב של מדינת ישראל, למעט ניירות ערך שהופקדו בהתאם לסימן ג' לפרק ג' לחוק;
(2) מזומנים וסכומי קרן וריבית בשל פיקדונות שהופקדו בבנקים, ואשר מועד פירעונם יחול בתוך שלושה חודשים;
(3) סכומי קרן וריבית בשל איגרות חוב בדירוג BBB ומעלה, שאינן של מדינת ישראל, ואשר מועד פירעונם יחול בתוך שלושה חודשים.
"ערך משוקלל של הנכסים" - מכפלת ערך הנכס בשיעור שנקבע לו בתוספת השניה;
"פיקדון" - סכום כסף המופקד אצל מבטח, מבטח משנה, חבר בורסה או בבנק;
"קבוצת לווים" - כל אחד מאלה
(1) הלווה יחד עם אדם השולט בו כל מי שנשלט על ידם;
(2) לווים שמתקיים בהם אחד מאלה:
(א) אחד מהם לפחות ערב לחלק מהותי מחבות הלווה האחר;
(ב) אחד מהם לפחות ערב בערבות בלתי מוגבלת בסכום, להבטחת חבות לווה אחר;
(ג) חבות כל אחד מהם למבטח עולה על 5% מההון העצמי שלו וקיימת ביניהם תלות מסחרית מהותית שאינה מוגבלת לזמן קצר, לרבות על ידי הבטחת זכויות;
(3) כל מי שהמפקח על הביטוח קבע אותו כחלק מקבוצה, למעט מי שהמפקח גרע אותו ממנה, לצורך תקנה זו;
"קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה;
"רישום משכנתה" - לרבות רישום הערת אזהרה בדבר רישום משכנתה, מישכון זכות במקרקעין ומתן ייפוי כוח בלתי חוזר למבטח המקנה לו זכות לרישום משכנתה או למישכון כאמור;
"שווי הוגן" - הסכום שתמורתו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות במהלך העסקים הרגיל בין קונה מרצון ומוכר מרצון שיש להם המידע הדרוש לצורך ביצוע העסקה;
"שוק מוסדר" - שוק לנכסים הנמצא בפיקוח ממלכתי;
"שטר חוב" ו"שטר חליפין" - כמשמעותם בפקודת השטרות.
פרק ב': סוגי התחייבויות של מבטח
2. סוגי התחייבויות של מבטח
תקנות אלה יחולו על סוגי התחייבויות והון עצמי של מבטח כמפורט להלן:
(1) סוג 10 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח חיים צמוד מדד או נקוב במטבע חוץ בישראל;
(2) סוג 20 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים בישראל;
(3) סוג 30 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח חיים בלתי צמוד או סיכון מוות בלבד בישראל;
(4) סוג 40 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח כללי בישראל;
(5) סוג 50 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח חיים בחוץ לארץ;
(6) סוג 60 - התחייבות הנובעת מעסקי ביטוח כללי בחוץ לארץ;
(7) סוג 70 - סכום ההון העצמי עד לגובה ההון העצמי המזערי הנדרש לפי תקנות ההון העצמי;
(8) סוג 80 - ההון העצמי שמעבר להון העצמי המזערי הנדרש לפי תקנות ההון העצמי;
(9) סוג 90 - התחייבויות אחרות אשר אינן נכללות בפסקאות (1) עד (8).
פרק ג': הגבלות על השקעות המבטח
3. השקעה בנכס
מבטח רשאי להשקיע בכל נכס בכפוף למגבלות ולכללים שנקבעו בתקנות אלה.
4. הוצאות רכישה נדחות (תיקון: תשס"ד2)
מבטח יחזיק הוצאות רכישה נדחות כמפורט להלן:
(1) בביטוח חיים -
(א) רשאי מבטח להחזיק הוצאות רכישה נדחות כנגד התחייבות מסוג 10 בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990);
(ב) אין מבטח רשאי להחזיק הוצאות רכישה נדחות כנגד התחייבות מסוג 20, למעט החזקת הוצאות רכישה נדחות עד לגובה הוצאות הרכישה הנדחות לצורכי מס הכנסה בכפוף לכך שהן נרשמו -
(1) בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
(2) בשל הפקדות שבוצעו עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);
(ג) כנגד התחייבויות מסוג 70 ו-80 יחזיק הוצאות רכישה נדחות בסכום שאינו עולה על הצירוף של שני אלה:
(1) הוצאות הרכישה הנדחות בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו החל ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004);
(2) 55% מההפרש בין יתרת הוצאות הרכישה הנדחות בביטוח חיים כפי שנרשם בספרי המבטח, לבין יתרת הוצאות הרכישה הנדחות לצורכי מס הכנסה בכפוף לכך שנרשמו -
(א) בשל פוליסות ביטוח חיים שהונפקו עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);
(ב) בשל הפקדות שבוצעו עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);
(ד) רשאי מבטח להחזיק הוצאות רכישה נדחות כנגד התחייבות מסוג 90;
(2) בביטוח מפני מחלות ואשפוז - יחזיק הוצאות רכישה נדחות כנגד התחייבויות מסוג 70, 80 ו-90;
(3) בביטוח כללי - יחזיק הוצאות רכישה נדחות כנגד התחייבויות מסוג 40 ו-60 בלבד; לענין זה, "ביטוח כללי" - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים וביטוח מפני מחלות ואשפוז.
5. השקעה במנפיק בודד
(א) מבטח רשאי להחזיק בניירות ערך של מנפיק או להפקיד פיקדונות או להעניק הלוואות לאדם אחד, בתנאים אלה:
(1) 5% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
(2) אם ההשקעה מדורגת בדירוג BBB לפחות - עד 7.5% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
(3) אם ההשקעה מדורגת בדירוג AA לפחות - עד 10% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד.
(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על ניירות ערך ממשלתיים ואיגרות חוב מיועדות.
(ג) בתקנה זו, "הלוואות" - לרבות ערבויות בניכוי סכומים שהועברו למבטח משנה מוכפלים בשיעורים המפורטים בתוספת השלישית.
5א. השקעה בקבוצת לווים (תיקון: תשס"ג)
מבטח רשאי להחזיק בניירות ערך של קבוצת לווים או להפקיד פיקדונות או להעניק הלוואות לקבוצת לווים, בתנאים אלה:
(1) עד 8% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
(2) אם ההשקעה מדורגת בדירוג BBB לפחות - עד 10% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
(3) אם ההשקעה מדורגת בדירוג AA לפחות - עד 15% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
6. השקעה מחוץ לישראל
מבטח רשאי להשקיע מחוץ לישראל בנכסים מחוץ לישראל בלבד.
7. זכות במקרקעין
מבטח רשאי להשקיע בזכות במקרקעין, ובלבד שסכום ההשקעה בנכס אחד לא יעלה על 3% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד, בהתחייבות מסוג 90 - על 10% ובהתחייבויות מסוג 70 - על 15%; מגבלה כאמור לא תחול על התחייבויות מסוג 80.
8. הלוואות ואיגרות חוב לא סחירות (תיקון: תשס"ג, תשס"ד2)
(א) מבטח רשאי לתת הלוואות ולהשקיע רק במהלך הרגיל של עסקיו, בתנאים מסחריים רגילים, ובהתקיים אחד מאלה:
(1) ההלוואה אינה למי שהוא נושא משרה בו או לבעל ענין בו המחזיק, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה בו, ובלבד שכנגד כל הלוואה תועמד בטוחה מספקת; בטוחה מסוג ערבות תיחשב כבטוחה מספקת אם ניתנה מבנק, מבטח או תאגיד שחובו ידורג בדירוג BBB לפחות, בכל עת; המפקח רשאי לקבוע כי בטוחה שנתקבלה אינה מספקת ולהורות למבטח לדאוג לבטוחה נוספת, להנחת דעתו של המפקח;
(2) ההלוואה היא בשעבוד פוליסת ביטוח חיים ואינה עולה על 80% מערך הפדיון ביום מתן ההלוואה;
(3) כביטחון להחזרת ההלוואה נרשמה לטובת המבטח משכנתה ראשונה על זכות במקרקעין, ובלבד שסכום כל ההלוואות ללווה אחד, שלביטחון החזרתן נרשמה המשכנתה, אינו עולה על 60% מיחס ההלוואה לביטחונות; לשם רכישת דירת מגורים רשאי המבטח לתת הלוואה בשיעור העולה על 60% מיחס ההלוואה לביטחונות ובלבד שההלוואה תבוטח בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, ויחס ההלוואה לביטחונות לאחר מתן כיסוי ביטוחי כאמור, לא יעלה על 55 אחוזים;
(4) ההלוואה ניתנה לסוכן ביטוח בהתאם להוראות המפקח ובלבד שאינה עומדת כנגד התחייבות מסוג 20.
(ב) (בוטלה)
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבטח לתת הלוואה לעובדו, ובלבד שסכום כל ההלוואות לאותו עובד לא יעלה על 100,000 שקלים חדשים; סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד שפורסם לחודש מאי 2000.
(ד) סכום כל ההלוואות ללווה בודד לא יעלה על 15% מההון העצמי של המבטח; סכום כל ההלוואות לקבוצת לווים לא יעלה על 30% מההון העצמי של המבטח. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על התחייבות מסוג 20.
(ד1) על מבטח הנותן הלוואה לדיור, יחולו הוראות החלות על בנק ישראל לענין מתן הלוואות לדיור, כפי שיורה המפקח ובשינויים שעליהם יורה.
(ה) בתקנה זו -
"הלוואה" - לרבות איגרות חוב לא סחירות, ניירות ערך מסחריים, מקדמות לסוכן ביטוח, וכל יתרת חוב של סוכן ביטוח כלפי המבטח, וכן ערבויות בניכוי סכומים שהועברו למבטח משנה, מוכפלים בשיעורים המפורטים בתוספת השלישית;
"הלוואה לדיור" - הלוואה המיועדת לרכישת דירת מגורים או זכויות חכירה בדירת מגורים, בניית דירת מגורים, הרחבתה או שיפוצה, או המיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי-מפתח, או שניתנה כנגד מישכון דירת מגורים, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק.
9. השקעה באופציות
מבטח רשאי לקנות או ליצור אופציה בתנאים אלה:
(1) שווי כל האופציות לא יעלה על 5% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד;
(2) החשיפה לנכס הבסיס לא תחרוג מהמגבלות החלות לפי תקנות אלה.
10. עסקת מכירה בחסר
(א) מבטח רשאי למכור ניירות ערך בחסר, ובלבד -
(1) ששווים, בכל עת, לא יעלה על 3% משווי כל סוג התחייבות בנפרד;
(2) ששיעורם, בכל עת, לא יעלה על 0.5% מהערך הנקוב של נייר הערך האמור.
(ב) בסעיף זה, "מכירה בחסר" - מכירה של ניירות ערך שאינם של המוכר באחד מאלה:
(1) בבורסה - על פי התנאים שנקבעו בתקנון הבורסה;
(2) בבורסה זרה או בשוק מוסדר - על פי התנאים הנדרשים שם.
11. השאלת ניירות ערך
(א) מבטח רשאי להשאיל ניירות ערך רק אם יקבל תמורתם דמי השאלה, לתקופה שתיקבע מראש ואשר לא תעלה על 12 חודשים (להלן - תקופת ההשאלה), ובסכום שלא יעלה, בכל עת, על 10% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד.
(ב) השאלת נייר ערך תיעשה על פי הסכם השאלה בכתב, בין המבטח לשואל.
(ג) הסכם להשאלת נייר ערך יכלול התחייבויותיו של השואל לפחות כמפורט להלן:
(1) להחזיר למבטח בתום תקופת ההשאלה את נייר הערך, בכמות שהושאלה ובתוספת זכויות או מניות הטבה שהונפקו בתקופת ההשאלה;
(2) לשלם למבטח את סכום הדיבידנד או הריבית על ניירות הערך המושאלים, באותו מועד שבו שולמו סכומים כאמור למחזיקי ניירות הערך.
(ד) לענין תקנה זו, יראו השאלה של ניירות ערך למי שאינו חבר בורסה כהלוואה ויחולו עליה הוראות תקנות 5 ו-8, בשינויים המחויבים.
12. שיעור בטוחות
שווי הבטוחות בשל עסקאות באופציות, בחוזים עתידיים ומכירות בחסר לא יעלה, בכל עת, על 10% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד.
13. הסכם לרכישה מחדש
(א) מבטח רשאי להתקשר בהסכם לרכישה מחדש רק אם ההסכם יכלול לפחות את אלה:
(1) איגרות החוב של מדינת ישראל או המזומנים שהועברו לידי המבטח על ידי הצד האחר להסכם מהווים בטוחה; שווי הבטוחה יהיה גבוה, בכל עת, משווי המזומנים או איגרות החוב של מדינת ישראל שהעביר המבטח לצד האחר להסכם, לרבות הריבית שנצברה עליהם;
(2) במקרה של אי החזרת המזומנים הנובעים מההסכם, תינתן למבטח זכות בלתי מותנית למימוש מיידי של איגרות החוב של מדינת ישראל המוחזקים על ידו והמהווים בטוחה להלוואה.
(ב) לענין הסכם לרכישה מחדש יחושב המדד לפיזור סיכון על פי ניירות הערך המהווים בטוחה להסכם.
14. השקעה בצדדים קשורים
(א) בכפוף להוראות תקנות אלה, השקעה בצדדים קשורים תיעשה בתנאים ובמחיר שהיו משולמים על ידי צד שאינו קשור באותן הנסיבות; לענין זה, "השקעה" - לרבות רכישת נייר ערך, מתן הלוואה או יצירת יתרת חובה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבטח להשקיע בשטר הון של חברה בת שהיא מבטח או של חברה אחות; לענין זה, "שטר הון" - כהגדרתו בתקנות ההון העצמי, בשינויים המחויבים.
15. השקעה בחברה מוחזקת
(א) מבטח לא יזום, לא יקים, לא ייסד, לא ירשום, לא ינהל, לא ירכוש ולא ישקיע בדרך אחרת, באופן שיקנה לו שליטה או זכויות ניהול בחברה מוחזקת או בחברה ההופכת לאחר ההשקעה לחברה מוחזקת, אלא באישור מראש של המפקח; באישור כאמור ייקבעו תנאי ההשקעה וסכומה המרבי.
(ב) המפקח רשאי לקבוע, בהודעה למבטח, כי לענין תקנות אלה, יראו את ההשקעות, כולן או מקצתן, שעשתה חברה-בת שלו שאינה מבטח, כאילו נעשו בידי המבטח.
16. השקעה במבטח או בתאגיד העוסק בתיווך לעניני ביטוח
(א) השקעת מבטח, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה-בת, במבטח אחר, בחברה-אם של מבטח אחר או בכל תאגיד אחר העוסק בתיווך לעניני ביטוח, טעונה אישור מראש של המפקח, אשר יקבע את אופן ההשקעה וסכומה המרבי; לענין זה, "השקעה" - רכישת ניירות ערך, מתן הלוואה או יצירת יתרת חובה שלא במהלך הרגיל של עסקי ביטוח.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מבטח להשקיע בניירות ערך סחירים של מבטח אחר, בחברה-אם של מבטח אחר או בתאגיד אחר העוסק בתיווך לעניני ביטוח, בשיעור שלא יעלה על 5% מהערך הנקוב של אותו נייר ערך, ובלבד שסכום ההשקעה כאמור לא יעלה על 5% מסכום כל סוג התחייבות שכנגדה מחזיק המבטח בניירות הערך האמורים.
17. השקעה בבעל ענין
(א) מבטח לא ישקיע במי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מ-20% מאמצעי השליטה בו, ולא ייצור בכל דרך שהיא יתרת חובה בו שלא במהלך הרגיל של עסקי ביטוח, ואולם המפקח רשאי לאשר למבטח פלוני, מנימוקים שיירשמו, השקעה בבעל ענין בתנאים ובשיעורים שיורה.
(ב) מבטח לא ישקיע במי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, בין 10% ל-20% מאמצעי שליטה במבטח, ולא ייצור בכל דרך שהיא יתרת חובה בו, שלא במהלך הרגיל של עסקי הביטוח, אלא באחת מדרכים אלה בלבד:
(1) רכישת ניירות ערך סחירים בסכום שלא יעלה על 5% מהסכום הכולל של סוגי ההתחייבויות שכנגדן מחזיק המבטח בניירות הערך האמורים;
(2) רכישת ניירות ערך סחירים בסכום שלא יעלה על 5% מאמצעי שליטה של בעל הענין.
18. השקעות כנגד התחייבויות מסוג 70 עד 90
השקעות מהסוגים המפורטים להלן יוחזקו כנגד התחייבויות מסוג 70 עד 90 בלבד -
(1) נכסים לא כספיים שלא נקבעה לגביהם הוראה מפורשת בתקנות אלה;
(2) מס נדחה;
(3) הוצאות רכישת תיק ביטוח ממבטח אחר.
פרק ד': הוראות כלליות
19. חישוב דמי ביטוח, נכסים, הון והתחייבויות
לענין תקנות אלה, יחשבו את דמי הביטוח, הנכסים, ההון וההתחייבויות לפי החישוב האמור בתקנות פרטי דין וחשבון.
20. הצמדת השקעות
תנאי ההצמדה של ניירות ערך, פיקדונות והלוואות יתאמו את תנאי ההצמדה של סוג ההתחייבות שכנגדה הם מוחזקים; הוראה זו לא תחול על התחייבויות מסוג 13, 20, 30, 44 והתחייבויות מסוג 70 עד 90.
21. עמידה במדד לפיזור סיכון
המבטח יעמוד, בכל עת, במדד לפיזור סיכון הקבוע בתקנות אלה לכל סוג
התחייבות.
22. עמידה בשיעורי ההשקעה בנייר ערך
המבטח יעמוד, בכל עת, בשיעורי ההשקעה המותרים לו לפי תקנות אלה בנייר ערך מסוים.
23. נכסי המבטח
(א) מבטח יחזיק בנכס רק אם זכותו בו היא זכות בעלות, לרבות זכות חכירה לדורות, ושליטתו בו מלאה, שלמה וישירה ולא רובצים עליו שעבוד או משכנתה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מבטח להשקיע בנכס בבעלות משותפת בהתקיים תנאים אלה:
(1) קיים הסכם בין השותפים לניהול הנכס;
(2) המבטח רשאי לממש השקעתו בכל עת;
(3) המבטח קיבל את אישורו, מראש, של המפקח לאותה השקעה ועמד בתנאי האישור.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ובכפוף לאמור בתקנה 15, רשאי מבטח לרכוש ולהחזיק בזכות במקרקעין, ברכוש קבוע ובפעילות אחרת שאינה בעניני ביטוח, באמצעות חברה-בת שהיא בבעלותו המלאה, ובלבד שעיקר עיסוקה הוא החזקת נכסים ועל נכסיה לא רובצים שעבוד או משכנתה.
(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג), לא יחזיק מבטח בנכס, באמצעות נאמן או חברה מוחזקת, אלא באישור מראש של המפקח.
(ה) מבטח רשאי להפקיד כספים בפיקדון בבנק או להחזיק ניירות ערך במשמורת בבנק או אצל חבר בורסה או במוסד כספי שאישר המפקח, ובלבד שניתנה התחייבות מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, להחזרת הפיקדון או ניירות הערך.
(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מבטח להפקיד ביטחונות במסלקה כנגד השקעה באופציות, בחוזים עתידים, במכירות בחסר בשווי המזערי הנדרש, והכל כקבוע בהוראות הבורסה, הבורסה הזרה או השוק המוסדר, לפי הענין.
(ז) מבטח רשאי להחזיק בבנק בישראל פיקדונות ואיגרות חוב למשמורת, כנגד כתבי אשראי המתחייבים מהסכמי ביטוח משנה בחוץ לארץ, בסכום שלא יעלה על ההתחייבויות הביטוחיות בהסכמים האמורים.
24. השקעת מבטח חוץ (בוטל)(תיקון: תשס"ט)
25. העברת כספים למבטח משנה בחוץ לארץ
מבטח ישראלי אינו רשאי להעביר למבטח משנה בחוץ לארץ מזומנים מעסקיו שמקורם בישראל, אלא למטרות אלה:
(1) לתשלום דמי ביטוח בעד כיסוי ביטוח משנה לפי שיטה בלתי יחסית בסכומים ובמועדים שנקבעו בהסכמי ביטוח משנה;
(2) לתשלום דמי ביטוח בניכוי עמלה או תביעות בקשר לביטוח פקולטטיבי בסכומים ובמועדים שעליהם הוסכם עם מבטחי משנה;
(3) לתשלום דמי ביטוח, בניכוי עמלה, תביעות ששולמו ופיקדון כנגד עתודה לסיכונים שטרם חלפו ותביעות תלויות, במועדים שנקבעו בהסכם עם מבטחי משנה, לגבי סוגי ביטוח משנה שלא פורטו בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שפיקדון כאמור לא יפחת -
(א) בענף ביטוח ימי - מ-30% מדמי הביטוח שנרשמו לזכותו ב-4 הרבעונים האחרונים;
(ב) בענף ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה - מחלקו בעתודה לסיכונים שטרם חלפו ובתביעות התלויות שנרשמו לזכותו;
(ג) בענפי הביטוח שאינם מצוינים בתקנה זו - מ-40% מדמי הביטוח שנרשמו לזכותו ב-4 הרבעונים האחרונים;
(ד) בענף ביטוח אחריות ובענף ביטוח רכב חובה - חלקו בעתודה לסיכונים שטרם חלפו ובתביעות התלויות, מהשיעור של 70% ואולם, לגבי מבטח משנה המדורג ביכולת תשלום תביעות בדירוג A ומעלה מ-50%, ולגבי מבטח משנה המדורג ביכולת תשלום תביעות בדירוג AA ומעלה מ-40%;
(ה) בענף ביטוח אחריות ובענף ביטוח רכב חובה, רשאי מבטח משנה על אף האמור בפסקת משנה (ד), להמיר את הפיקדון הנדרש לפיה כנגד כתב אשראי מבנק בשיעור של 100% מחלקו בעתודה לסיכונים שטרם חלפו ובתביעות התלויות, ובלבד שהבנק מדורג, בכל עת, בדירוג AA לפחות;
(4) לתשלום ריבית על פיקדונות המוחזקים בישראל;
(5) לתשלומים אחרים או לשיעורים אחרים מהנקוב בתקנה זו, באישור מראש של המפקח.
26. פוליסות שהגיעו לתום תקופת הביטוח
כספי פוליסות ביטוח חיים שהגיעו לתום תקופת הביטוח יושקעו בנכסים נזילים בלבד ובחשבון בנק מיוחד; המחמ"מ על נכסים אלה לא יעלה על שנה.
27. נהלים לאישור השקעות
(א) דירקטוריון מבטח ייקבע נהלים פנימיים להשקעות, למעקב ולפיקוח עליהן.
(ב) הורה המפקח למבטח פלוני על שינוי נהלים פנימיים, יתקן הדירקטוריון את הנהלים האמורים בתקנת משנה (א).
פרק ה': דירקטוריון המבטח וועדות השקעה
28. ועדות השקעה
מבטח יהיה רשאי לנהל את השקעותיו בהתאם להוראות תקנות אלה ובלבד שדירקטוריון המבטח מינה שתי ועדות השקעה כמפורט להלן, שתפקידיהן, הרכבן ודרך פעולתן יהיו לפי הוראות פרק זה:
(1) ועדה לניהול ההשקעות הנובעות מהתחייבויות מסוג 20 (להלן - ועדת השקעות משתתף);
(2) ועדה לניהול ההשקעות הנובעות מסוגי ההתחייבויות המנויים בתקנה 2, למעט סוג 20 (להלן - ועדת השקעות נוסטרו).
29. תפקיד ועדות השקעה
תפקידי ועדות ההשקעה יהיו, בין השאר:
(1) קביעת מדיניות ההשקעות של המבטח במסגרת המדיניות העסקית הכוללת של המבטח;
(2) אישור עסקאות מסוימות ושיעורי אחזקה בניירות ערך מסוגים שונים טרם ביצוען;
(3) הנחיית בעלי התפקידים שעוסקים בהשקעות המבטח ביישום מדיניות ההשקעות שנקבעה בהחלטותיהן;
(4) קביעת אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה;
(5) בקרת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה.
30. הרכב ועדות ההשקעה
(א) בכל אחת מועדות ההשקעה יהיו שלושה חברים לפחות ולא יותר משבעה.
(ב) רוב חברי ועדת השקעות משתתף, ובהם היושב ראש וממלא מקומו, יהיו נציגים חיצוניים; לענין ?ה, "נציג חיצוני" - מי שמתקיימים בו כל תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני, הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות.
(ג) יושב ראש ועדת השקעות משתתף וממלא מקומו יהיו נציגים חיצוניים.
(ד) חבר ועדת השקעות משתתף לא יכהן כחבר ועדת השקעות נוסטרו של אותו מבטח.
(ה) חבר ועדת השקעות משתתף לא יכהן כחבר ועדת השקעות של מבטח אחר או של קופת גמל או חברה המנהלת קופת גמל, אלא אם כן הם מוחזקים בידי אותו בעל שליטה.
(ו) עובד מבטח העוסק בניהול השקעות או יועץ חיצוני של מבטח העוסק בניהול השקעות, לא ישמש חבר ועדת השקעות משתתף.
31. כשירות חבר ועדת השקעות
(א) דירקטוריון המבטח יקבע כללים להבטחת רמת ידע וניסיון מתאימים של חברי ועדת ההשקעות.
(ב) לא יכהן אדם כחבר ועדת השקעות אלא אם כן נתקיימו בו לפחות תנאים אלה:
(1) הוא יחיד;
(2) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שהכיר בו מוסד להשכלה גבוהה בישראל בתחומים: כלכלה, חשבונאות, מינהל עסקים או כל תחום מקביל אחר, או שהוא בעל רישיון רואה חשבון בישראל;
(3) הוא בעל ידע או ניסיון בתחום שוק ההון במשך שנתיים לפחות;
(4) הוא לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות להלן, אלא אם כן חלפו 5 שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע, זולת אם בית המשפט קבע כי אין בהרשעה, בהתחשב במהותה, חומרתה ונסיבותיה, למנוע כהונה כאמור:
(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428
לחוק העונשין ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך;
(ב) בבית משפט מחוץ לישראל - בעבירות של שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
(ג) בעבירה אחרת אשר המפקח קבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדת השקעות.
32. ישיבות ועדות ההשקעה
(א) ישיבות ועדת השקעות משתתף יתקיימו אחת לשבועיים לפחות, וישיבות ועדת השקעות נוסטרו יתקיימו אחת לחודש לפחות; מנין חוקי בישיבות האמורות הוא רוב החברים הקבועים.
(ב) בישיבות ועדות השקעה ייערך פרוטוקול שיירשמו בו שמות הנוכחים ועיקרי הדיון ויצורפו לו כל ניירות העבודה שהוצגו לצורך קבלת החלטות; הפרוטוקול ונספחיו יעמדו לעיונו של כל דירקטור ושל המנהל הכללי של המבטח.
(ג) החלטות ועדות ההשקעה יתקבלו ברוב החברים הנוכחים.
(ד) ועדות ההשקעה רשאיות לקבוע מראש נושאים שבהם ניתן יהיה לקיים ישיבות באמצעות תקשורת המאפשרת לחברי הועדה המשתתפים קשר בו זמני; על ישיבות כאמור יחולו הוראות תקנת משנה (ב), בשינויים המחייבים.
33. עובד מבטח העוסק בניהול השקעות
(א) לא יעסוק עובד של מבטח בניהול השקעות בניירות ערך, אלא אם כן הוא בעל הכשרה מקצועית של מנהל תיקים וזכאי לרישיון מנהל תיקים; לענין העסקת עובד כאמור, יראו את המבטח כחברה בעלת רישיון מנהל תיקי השקעות; בתקנה זו, "מנהל תיקים" ו"מנהל תיקי השקעות" - כהגדרתם בחוק לייעוץ ולניהול השקעות.
(ב) על עובד של מבטח העוסק בניהול השקעות יחולו הוראות -
(1) סעיף 4 לחוק לייעוץ ולניהול השקעות, בשינויים המחויבים;
(2) תקנה 31(ב)(4), בשינויים המחויבים.
פרק ו': השקעות נגד התחייבויות
סימן א': סוג 10 - השקעות כנגד התחייבויות בישראל הנובעות מעסקי
ביטוח חיים צמוד ערך או נקוב במטבע חוץ
34. סוגי התחייבויות משנה
התחייבויות מסוג 10 יחולקו לסוגי משנה אלה:
(1) סוג 11 - התחייבות הצמודה למדד המחירים לצרכן שבגינה המבטח זכאי לרכוש איגרות חוב מיועדות;
(2) סוג 12 - התחייבות הצמודה למדד המחירים לצרכן שבגינה המבטח אינו זכאי לרכוש איגרות חוב מיועדות;
(3) סוג 13 - התחייבות לסיכונים מיוחדים;
(4) סוג 14 - התחייבות הצמודה לשער החליפין של הדולר של ארה"ב או נקובה במטבע כאמור;
(5) סוג 15 - התחייבות הצמודה לשער החליפין של האירו או נקובה במטבע כאמור;
(6) סוג 16 - התחייבות הצמודה למטבע שאינו נמנה עם התחייבויות מסוג 14 או 15 או אינה נקובה במטבע כאמור.
35. הצמדת השקעות
על אף האמור בתקנה 20, רשאי מבטח להחזיק נכסים שתנאי הצמדתם שונים מתנאי ההצמדה של סוג ההתחייבות שכנגדה הם מוחזקים, לפי שיעורים אלה:
(1) בהתחייבות מסוג 11 - עד 10% מסכום כל ההתחייבות;
(2) בהתחייבות מסוג 12 - עד 25% מסכום כל ההתחייבות;
(3) בהתחייבויות מסוג 14 עד 16 - עד 15% מסכום כל סוג התחייבות בנפרד.
36. מדד לפיזור סיכון
המדד לפיזור סיכון לא יפחת, בכל עת, מאלה:
(1) בהתחייבות מסוג 11 - 50%; בחישוב המדד לפיזור סיכון לא ייכללו איגרות חוב מיועדות וסכום ההתחייבות העומד כנגדן;
(2) בהתחייבות מסוג 12 עד 16 - 70%.
37. איסור השקעות
מבטח לא ישקיע כנגר התחייבויות מסוג 12 ו-14 עד 16 בזכויות במקרקעין, במניות או באופציות ובחוזים עתידיים.
סימן ב': סוג 20 - השקעות כנגד התחייבות בישראל הנובעת מעסקי
ביטוח חיים משתתף ברווחים
38. השקעה בזכויות במקרקעין
מבטח רשאי להשקיע בזכות במקרקעין רק אם 75% לפחות מסכום כל הזכויות במקרקעין הם במקרקעין מניבים.
39. השקעה בקרנות נאמנות
מבטח רשאי להשקיע ביחידות השתתפות בקרן נאמנות בשיעור של עד 5% מסכום ההתחייבויות מסוג 20.
40. (בוטלה) (תיקון: תשס"ד2)
41. השקעה בתאגיד בודד
(א) מבטח רשאי להשקיע ולהחזיק, כנגד התחייבות מסוג 20, במניות של תאגיד מסוים בשיעור שאינו עולה על 20% ממניות התאגיד, ובכפוף לתנאים אלה:
(1) שיעור החזקתו בתאגיד אינו הגבוה ביותר מבין החזקות בעלי המניות;
(2) המבטח אינו שולט בתאגיד בהסכמי הצבעה או בהחזקת ניירות ערך, במישרין או בעקיפין.
(ב) אין בהוראת תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנות 15 ו-23.
42. עסקה מחוץ לבורסה
(א) מבטח רשאי לקנות ולמכור נייר ערך סחיר בעסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לבורסת חוץ או מחוץ לשוק מוסדר, בהתקיים תנאים אלה:
(1) העסקה קיבלה אישור בידי ועדה מיוחדת שמינתה ועדת השקעה לענין זה;
(2) אם העסקה היא עם בעל ענין או כנגד התחייבות מסוג 20 - נתקבל לגביה אישור מראש מכל חברי ועדת השקעה שהם נציגים חיצוניים.
(ב) מבטח ישמור תיעוד מלא ונפרד של העסקאות המנויות בתקנת משנה (א) ויגיש דו"ח למפקח, לפי דרישתו.
(ג) בתקנה זו, "עסקה" - לרבות מחירה.
43. השקעה באיגרת חוב סחירה
(א) מבטח רשאי להחזיק באיגרת חוב סחירה של מנפיק, כנגד התחייבות מסוג 20, בשיעור שלא יעלה על 5% מערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב, ואולם -
(1) אם ההשקעה מדורגת בדירוג BBB לפחות - עד 7.5% מערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב;
(2) אם ההשקעה מדורגת בדירוג A לפחות - עד 10% מערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב;
(3) אם ההשקעה מדורגת בדירוג AA לפחות - עד 15% מערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על ניירות ערך ממשלתיים ואיגרות חוב מיועדות.
44. השקעה בתאגיד שבהונו סוגי מניות
מבטח רשאי להשקיע ולהחזיק במניות של תאגיד שבהונו מספר סוגי מניות, רק אם ההשקעה או ההחזקה כאמור יהיו במניות המקנות את זכויות ההצבעה הטובות ביותר, או במניות הנסחרות בבורסה.
45. חשבון השקעה
(א) מבטח רשאי להשקיע במספר חשבונות השקעה, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(1) ההשקעות בכל חשבון השקעה יהיו בתנאים המבטיחים זכויות שוות של כל המבוטחים או המוטבים על פי פוליסות המשתתפות באותו חשבון;
(2) העברת נכסים בין חשבונות ההשקעה השונים תיעשה לפי אחד מאלה:
(א) העברת מזומנים;
(ב) העברת ניירות ערך סחירים במסגרת עסקה בבורסה, בבורסה זרה או שוק מוסדר;
(ג) העברת נכסים שאינם נכללים בפסקאות משנה (א) ו-(ב), בשווי הוגן;
(3) המבטח ינהל לכל חשבון השקעה בנפרד ספרי חשבונות, חשבון בנק וחשבון ניירות ערך.
(ב) המפקח רשאי להורות למבטח לפרסם לציבור פרטים בדבר חשבון השקעה, לרבות דרך הפרסום.
46. השתתפות מבטח באסיפה כללית
(א) מבטח אשר בתיק ההשקעות המוחזקות שלו כנגד התחייבות מסוג 20 מוחזקים ניירות ערך של תאגיד, ישתתף ויצביע באסיפה הכללית של התאגיד, אם יש בהצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית פגיעה אפשרית במבוטחיו או קידום ענינם או אם מדובר באישור עסקה עם בעל ענין.
(ב) המפקח רשאי לדרוש ממבטח דין וחשבון על דרך הצבעתו באסיפה הכללית; דין וחשבון כאמור יוגש למפקח בתוך 7 ימים מיום הדרישה.
(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על ניירות ערך חוץ, אם האסיפה הכללית מתקיימת מחוץ לישראל.
47. חובת נאמנות
(א) במילוי תפקידיו בניהול נכסים כנגד התחייבות מסוג 20, יפעלו המבטח ועובדיו, העוסקים בניהול השקעות הנובעות מהתחייבות כאמור באמונה ובשקידה, לטובת המבוטחים בלבד, לא יעדיפו על פניהם כל ענין או שיקול אחר וינהגו כפי שנאמן סביר היה פועל באותן נסיבות.
(ב) מבטח ינהג בזהירות וברמת מיומנות שמבטח סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט כל צעדים סבירים לשם שמירה על הנכסים ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה.
סימן ג': סוג 30 - השקעות כנגד התחייבות בישראל הנובעת מעסקי
ביטוח חיים בלתי צמוד או סיכון מוות בלבד
48. מדד לפיזור סיכון
המדד לפיזור סיכון לא יפחת בכל עת מ-75%.
49. מחמ"מ על נכסים
המחמ"מ על סכום הנכסים המוחזקים כנגד התחייבות מסוג 30 לא יעלה על שנתיים.
סימן ד': סוג 40 - השקעות כנגד התחייבויות בישראל הנובעות מעסקי ביטוח כללי במטבע ישראלי ובמטבע חוץ
50. סוגי התחייבויות משנה
התחייבויות מסוג 40 יחולקו לסוגי משנה אלה:
(1) סוג 41 - התחייבות בביטוח אחריות כהגדרתו בתקנות פרטי דין וחשבון או ביטוח רכב חובה;
(2) סוג 42 - התחייבות של מבטח העוסק בביטוח ענף נזקי טבע בחקלאות בלבד;
(3) סוג 43 - התחייבות של מבטח העוסק בביטוח בענף ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה או ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי חוק מכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;
(4) סוג 44 - התחייבות לכיסוי סיכונים מיוחדים;
(5) סוג 45 - התחייבויות מסוג 40 שלא נקבעה להם הגדרה נפרדת.
51. הצמדת השקעות
על אף האמור בתקנה 20, רשאי מבטח להחזיק נכסים שתנאי הצמדתם שונים מתנאי ההצמדה של סוג ההתחייבות שכנגדה הם מוחזקים, לפי שיעורים אלה:
(1) בהתחייבויות מסוג 42, 43 או 45 - בשיעור שלא יעלה על 30%;
(2) בהתחייבות מסוג 41 - בשיעור שלא יעלה על 20%.
52. מדד לפיזור סיכון
המדד לפיזור סיכון לא יפחת בכל עת מהמפורט להלן:
(1) בהתחייבויות מסוג 42 או 45 - 65%;
(2) בהתחייבויות מסוג 41 או 43 - 60%;
(3) בהתחייבות מסוג 44 - 75%.
53. מחמ"מ על נכסים
המחמ"מ על סכום כל הנכסים המוחזקים כנגד כל סוג התחייבות מסוג 40 לא יעלה על תקופות אלה:
(1) בהתחייבויות מסוג 42 או 45 - שנתיים;
(2) בהתחייבויות מסוג 41 או 43 - חמש שנים;
(3) בהתחייבות מסוג 44 - עשר שנים.
54. אשראי למגורים מובטח במשכנתה
מבטח לא יחזיק בזכות במקרקעין או באיגרת חוב מגובה בזכות במקרקעין, כנגד התחייבות מסוג 43, אלא אם כן נדרש לרכוש נכסים אלה במהלך עסקיו הרגילים ובתנאים שאישר המפקח.
55. סיכונים מיוחדים
מבטח יחזיק לכיסוי התחייבות מסוג 44 נכסים מחוץ לישראל בלבד.
סימן ה': סוג 70 - השקעות כנגד סכום ההון העצמי עד לגובה סכום
ההון העצמי המזערי הנדרש לפי תקנות ההון העצמי
56. השקעות המבטח
מבטח רשאי להשקיע בהשקעות לפי תקנה 18 כנגד התחייבויות מסוג 70, ובלבד שסך כל שווי השקעות אלה לא יעלה על 30% מההתחייבות כאמור.
57. נכסים נזילים
מבטח יחזיק בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מ-15% מהתחייבות מסוג 70, בניכוי סכום שווי כל הנכסים הנזילים הנדרש ממבטח שהוא חברה בת שלו כשהוא מוכפל בשיעור החזקתו בחברה כאמור.
58. (בוטלה) (תיקון: תשס"ד2)
59. שליטה בבנק או במבטח אחר
מבטח לא ישקיע, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה בת שלו, בבנק או במבטח אחר אשר נשלטים על ידו כנגד התחייבות מסוג 70, בסכום העולה על תוספת ההון הנדרש לפי תקנה 9 לתקנות ההון העצמי.
60. חברות מוחזקות שאינן בנק או מבטח
מבטח רשאי להחזיק באמצעי שליטה של חברות מוחזקות שאינן בנק או מבטח, בשיעור שלא יעלה על 40% מהתחייבות מסוג 70, ובלבד שהחזקה בחברה אחת לא תעלה על 10% מההתחייבות כאמור.
61. פיקדון
פיקדון של מבטח לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק יוחזק כנגד התחייבות מסוג 70 בלבד.
פרק ז': הוראות שונות
62. תחולה
תקנות אלה יחולו על מבטח ישראלי לגבי עסקיו בישראל ומחוץ לישראל, ועל מבטח חוץ לגבי עסקיו בישראל בלבד.
63. חריגה בהשקעות
היו למבטח השקעות בניגוד לתקנות אלה, יצוינו בביאורים לדוח הכספי סכומי ההשקעות החריגות וסוגיהם.
64. הגשת דוח על השקעות
מבטח ידווח למפקח על ההתחייבויות וההשקעות ותאריך הדוח הכספי במתכונת ובאמצעים שעליהם יורה המפקח; הדיווח יאושר בידי רואה חשבון.
65. סמכות המפקח
המפקח רשאי לאשר למבטח מסוים שיעור השקעה ומדד לפיזור סיכון שונים מהקבוע בתקנות אלה, לתקופה של עד 5 שנים, מאחד ממועדים אלה:
(1) קבלת רישיון המבטח;
(2) הרחבת רישיון המבטח;
(3) הפסקת פעילות המבטח בישראל.
66. ביטול
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986, למעט תקנה 12 שתעמוד בתוקפה עד ליום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) - בטלות.
67. תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 25, 38 ו-42 שלושים ימים מיום פרסומן, תחילתה של תקנה 38 שנתיים מיום פרסומן של התקנות, ותחילתן של תקנות 25 ו-42 ביום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר 2002).
68. תחולה
תקנות אלה יחולו על הלוואות ופיקדונות שנתן מבטח לאחר יום כ"ד באדר ב' התש"ס (31 במרס 2000).
69. סייג לתחולה
תקנות 31(ב)(4) ו-33 (ב) לא יחולו על הרשעות שהורשע אדם לפני תחילתן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה
(הגדרת "מחמ"מ" בתקנה 1)
חישוב מח"מ, מח"מ מתוקן (מחמ"מ) וריבית ממוצעת
הגדרות
B - היתרה המאזנית של ההלוואה.
Ct - זרם התקבולים הנובע מתיק ההלוואות בתקופה t.
N - מספר התקופות שבהם צפויים זרמי התקבולים מההלוואות.
R - שיעור הריבית הממוצע לחודש של תיק ההלוואות.
t - מספר החודשים עד לקבלת התקבול.
Ri - שיעור הריבית לתקופה של הלוואה i.
D - משך חיים ממוצע (מח"מ).
MD - משך חיים ממוצע מתוקן (מחמ"מ).
PMT - התשלום התקופתי הקבוע בהלוואה שסילוקה נעשה בתשלומים שווים של קרן וריבית מדי תקופה.
נוסחאות
(1) חישוב שיעור ריבית ממוצע לחודש של תיק ההלוואות -
N C t

t (R + 1) 1=t B =
(2) חישוב משך חיים ממוצע -
N C t * t

t (R + 1) 1=t D =
B
(3) חישוב משך חיים ממוצע מתוקן -
D
--------- MD =
R + 1
הנכסים הנכללים בחישוב:
(1) איגרות חוב למעט איגרות חוב מיועדות.
(2) הלוואות.
(3) פיקדונות.
תוספת שניה
(הגדרת "ערך משוקלל של הנכסים" בתקנה 1)
שיעורים לצורך חישוב מדד לפיזור סיכון לפי סוגי נכסים
השיעור מערך
הנכס לצורך
חישוב המדד
לפיזור סיכון


סוג הנכסים


נכסים סחירים


1. איגרות חוב

95%
(א) מק"מ

90%
(ב) איגרות חוב של מדינת ישראל, למעט מק"מ

85%
(ג) איגרות חוב קונצרניות בדירוג AA ומעלה או
ניירות ערך מסחריים בדירוג AI

80%
(ד) איגרות חוב קונצרניות בדירוג BBB ועד דירוג
AA לא כולל או ניירות ערך מסחריים בדירוג A2
עד A1

50%
(ה) איגרות חוב קונצרניות בדירוג נמוך מ-BBB
ובלא דירוג או ניירות ערך מסחריים בדירוג
נמוך מ-A2

90%
(ו) איגרות חוב של מדינת חוץ מאושרת בדירוג שלא
יפחת מדירוגה של מדינת ישראל

85%
(ז) איגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחוץ לארץ
בדירוג A ומעלה או ניירות ערך מסחריים
בדירוגA1 ומעלה

השיעור מערך
הנכס לצורך
חישוב המדד
לפיזור סיכון


סוג הנכסים

80%
(ח) איגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחוץ לארץ
בדירוג BBB ועד דירוג A או ניירות ערך
מסחריים בדירוג A2 עד A1 ומעלה

50%
(ט) איגרות חוב קונצרניות הנסחרות בחוץ לארץ
בדירוג נמוך מ-BBB ובלא דירוג או ניירות ערך
מסחריים בדירוג נמוך מ-A2

2. מניות

75%
(א) מניות תל אביב 25

65%
(ב) מניות ת"א 100 שאינן מניות תל אביב 25

50%
(ג) מניות הנסחרות בישראל שאינן מוגדרות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)

65%
(ד) מניות הנסחרות בחוץ לארץ

נכסים שאינם סחירים


3. איגרות חוב, הלוואות ופיקדונות

100%
(א) איגרות חוב מיועדות

85% השיעור
הנקוב בסעיף 1
(ב) איגרות חוב, הלוואות, פיקדונות ויתרות חובה של
מבטחי משנה כמפורט בסעיף 1 לענין אגרות חוב

100%
(ג) הלוואות כנגד פוליסות ביטוח חיים


4. יחידות השתתפות בקרנות נאמנות

85%
(א) יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ששיעור
השקעתם באיגרות חוב בדירוג BBB לפחות,
עולה על 80 אחוזים ושאינן משקיעות בנכסים
נגזרים

65%
(ב) יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אחרות

100%
5. מזומנים ופיקדונות לזמן קצר שהופקדו לתקופה של
עד 3 חודשים בבנקים

30%
6. מניות או זכות בשותפות

40%
7. זכות במקרקעין

25%
8. נכסים אחרים ונכסים לא סחירים אחרים

100%
9. הוצאות רכישה נידחות בביטוח כללי


הערות:
(1) איגרות חוב ניתנות להמרה שיחס מחיר המניה שלהן קטן או שווה ל-1 יראו אותן כאיגרות חוב.
(2) איגרות חוב ניתנות להמרה שיחס מחיר המניה שלהן גדול מ-1 יראו אותן כמניות. לענין זה, "יחס מחיר המניה", "מחיר המניה", "מחיר ההמרה" - כהגדרתם בגילוי דעת 53 של לשכת רואי חשבון או גילוי דעת אחר או תקן חשבונאי אחר שיבוא במקומו או נוסף לו.
(3) בתוספת זו -
"מניות ת"א 25" - מניות הכלולות ברשימת ת"א 25 של הבורסה או כל רשימה אחרת שתבוא במקומה על פי קביעה של הבורסה;
"מניות ת"א 100" - מניות הכלולות ברשימת ת"א 100 של הבורסה או כל רשימה אחרת שתבוא במקומה על פי קביעה של הבורסה.
תוספת שלישית
(תקנות 5(ג) ו-8 (ה))
שיעור
סוג

20%
ערבויות טיב

20%
ערבויות מכרז

20%
ערבויות מכר לאחר שהדירה נמסרה למשתכן

50%
ערבויות ביצוע

50%
ערבויות פורמליות

50%
ערבויות להזמנת ניירות ערך

60%
ערבויות מכר לפני מסירת הדירה למשתכן

100%
ערבות להבטחת אשראי

100%
ערבות אחרת


______________________________
1 ק"ת תשס"א, 607; תשס"ג, 480; תשס"ד, 885; תשס"ט, 1113.
2 תקנה 6 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 887) קובעת לענין תיקון תקנה 1, החלפת תקנה 4, תיקון תקנה 8 וביטול תקנות 40 ו-58:
"6. הוראת מעבר
מבטח אשר לפני תחילתן של תקנות אלה נתן מקדמות לסוכן ביטוח או שביום תחילתן של התקנות היה לסוכן ביטוח יתרת חוב למבטח, רשאי המבטח להחזיק את המקדמות ויתרות החוב האמורות עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ