אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני עיסוק בייעוץ פנסיוני), התשס"ו-2005

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני עיסוק בייעוץ פנסיוני), התשס"ו-2005

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים וסוכני עיסוק בייעוץ פנסיוני), התשס"ו-2005 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן - חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בחינה ביסודות הביטוח" - בחינה בידיעה מקפת ביסודות הביטוח בנושאים המפורטים בחלק א' שבתוספת הראשונה;
"בחינות ביסודות" - בחינה ביסודות הביטוח וכן בחינות ביסודות ייעוץ השקעות;
"בחינות ביסודות ייעוץ השקעות" - בחינות ליועץ השקעות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז-1997 (להלן - תקנות ייעוץ השקעות), למעט הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ובחינה מקצועית א';
"בחינות גמר בענף ביטוח כללי" - בחינה בידיעה מקפת בביטוח רכוש ובחינה בידיעה מקפת בביטוח תאונות בנושאים המפורטים בחלק ב' שבתוספת הראשונה;
"בחינות גמר בביטוח פנסיוני" - בחינה בידיעה מקפת בביטוח פנסיוני בנושאים המפורטים בחלק ג' שבתוספת הראשונה וכן בחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות;
"בחינת גמר בענף ביטוח ימי" - בחינה בידיעה מקפת בביטוח ימי בנושאים המפורטים בחלק ד' שבתוספת הראשונה;
"ייעוץ השקעות" ו"ניהול תיקים" - כמשמעותם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;
"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"רישיון" - רישיון סוכן ביטוח, רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני;
"רישיון פנסיוני" - רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני;
"תקנות האגרות" - תקנות שהוצאו לפי סעיף 98 לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 42 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.
פרק ב': בקשה לרישיון
2. בקשה לרישיון
בקשה לרישיון תוגש לפי נוסח שיורה עליו הממונה.
3. אגרה
לבקשה יצורף שובר מקורי של תשלום האגרה בעד קבלת רישיון לפי תקנות אגרות.
פרק ג': בחינות
4. בחינות
(א) מבקש רישיון סוכן יחיד בענף ביטוח כללי ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות אלה - בבחינות גמר בענף ביטוח כללי.
(ב) מבקש רישיון סוכן יחיד בענף ביטוח ימי ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות אלה - בבחינת גמר בענף ביטוח ימי.
(ג) מבקש רישיון פנסיוני ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות אלה - בבחינות גמר בביטוח פנסיוני.
5. מועדי הבחינות ומקום עריכתן
הממונה יקבע את מועדי הבחינות, את מקום עריכתן ואת מועדי הגשת הבקשות להיבחן.
6. בקשה להיבחן
(א) המבקש להיבחן יגיש בקשתו לממונה במועד שנקבע לכך לפי תקנה 5; לבקשה יצורף שובר מקורי של תשלום האגרה בעד הבחינות לפי תקנות האגרות.
(ב) הממונה ישלח לכל מבקש להיבחן שבקשתו הוגשה כאמור בתקנה משנה (א), הודעה בכתב על מועד הבחינה ומקום עריכתה.
7. סדרי הבחינות
הבחינות יהיו בכתב.
8. משגיחים
(א) הממונה ימנה משגיחים על הבחינות דרך כלל או לבחינה מסוימת; המשגיחים יכול שיהיו גם מי שאינם עובדי המדינה.
(ב) נבחן חייב למלא אחר הוראות המשגיחים בבחינה.
9. ערעור
(א) נבחן רשאי לערער על ציון שקיבל בבחינה; הערעור יוגש לממונה, בכתב, כשהוא מנומק, בתוך שלושים ימים מהיום שבו הממונה יפרסם את הציונים, ויצורף לו שובר מקורי של תשלום האגרה בעד הערעור לפי תקנות האגרות.
(ב) נבחן המבקש לערער על ציון שקיבל, רשאי לעיין במשרדי הממונה בשאלות הבחינה שהן נושא הערעור.
(ג) הממונה ימנה בודקים לבדיקת ערעורים.
(ד) הממונה ימסור למערער החלטה בערעור בתוך ארבעים וחמישה ימים מן היום האחרון להגשת הערעור.
(ה) החלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.
10. משמעת
(א) נבחן שפגע במשמעת בשעת הבחינה, רשאי המשגיח להפסיק את בחינתו ולהוציאו מאולם הבחינות; לענין זה, "פגיעה במשמעת" - לרבות הימצאות ספר, רשימה או כתב אחר ברשותו, שהחזקתם לא הותרה, וכן החזקת אוזניות, טלפון סלולרי וכל מכשיר הקלטה או תקשורת, הפרעה כלשהי למהלך התקין של הבחינה או דיבור, העברת חומר לנבחן אחר, היענות לפניה של נבחן אחר, יצירת קשר כלשהו עם אחר או אי מילוי אחר הוראות המשגיח.
(ב) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנת משנה (א), בין שהופסקה בחינתו והוצא מאולם הבחינות ובין שהוזהר ולא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאי הממונה לפסול את בחינתו; כן רשאי הממונה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועדים אחרים, בין באותו נושא ובין בנושאים אחרים.
(ג) הממונה לא יקבל החלטה לפי תקנת משנה (ב), אלא אם כן נתן לנבחן הזדמנות לטעון את טענותיו.
פרק ד': התמחות
11. משמעת
(א) התמחות של מבקש רישיון תהיה אצל מאמן שהוא יחיד.
(ב) התמחות בענף ביטוח ימי תהיה אצל יחיד בעל רישיון בענף ביטוח ימי בעל ותק של שלוש שנים לפחות.
(ג) התמחות בענף ביטוח כללי תהיה אצל יחיד בעל רישיון בענף ביטוח כללי בעל ותק של שלוש שנים לפחות.
(ד) התמחות בייעוץ פנסיוני, בשיווק פנסיוני או בענף ביטוח פנסיוני, תהיה אצל יחיד שהוא בעל רישיון פנסיוני, בעל ותק של שלוש שנים לפחות.
12. רישום כמאמן
(א) המבקש להירשם כמאמן יגיש לממונה בקשה לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) מאמן שהתקיימו בו תנאי מהתנאים לפי סעיף 29(א) לחוק הפיקוח על הביטוח או סעיף 10(א) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, או מאמן שהממונה שוכנע, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הוא לא מילא את חובותיו כמאמן, רשאי הממונה לשלול את זכאותו לשמש כמאמן, לתקופה שיקבע או לצמיתות.
13. מספר מתמחים אצל מאמן אחד
לא יתמחו יותר משלושה מתמחים באותה עת אצל מאמן, אלא על פי הרשאה מאת הממונה.
14. התמחות בענף ביטוח אחד
מתמחה המבקש רישיון סוכן ביטוח לא יהיה רשאי להתמחות ביותר מענף ביטוח אחד בתקופת התמחותו.
15. התמחות חופפת
(א) מתמחה המבקש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני לא יהיה רשאי להתמחות גם כסוכן ביטוח בענף ביטוח כללי או ימי במהלך תקופת התמחותו.
(ב) מתמחה המבקש רישיון בענף ביטוח כללי או ימי לא יהיה רשאי להתמחות גם כיועץ פנסיוני או כסוכן שיווק פנסיוני במהלך תקופת התמחותו.
16. זיקה בין מאמן למתמחה
(א) מאמן יהיה מעסיקו של המתמחה או עובד באותו תאגיד שהמתמחה מועסק בו.
(ב) מתמחה לא יקבל כל טובת הנאה בשל פעולות שביצע כמתמחה למעט שכר והחזר הוצאות.
17. תחילת התמחות
(א) המבקש להתמחות יודיע לממונה על התחלת התמחותו ויצרף לבקשתו כתב התחייבות מאת מאמן המוכן לקבלו כמתמחה לפי הטופס שבתוספת השלישית, שובר מקורי של תשלום האגרה בעד רישום מתמחה לפי תקנות האגרות, וכן פרטים ומסמכים נוספים כפי שיורה הממונה.
(ב) מועד תחילת ההתמחות לא יקדם למועד שהתקבלו בו במשרדי הממונה, כל המסמכים לפי תקנת משנה (א).
(ג) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם כן עמד בבחינות ביסודות או קיבל פטור מהן.
18. תקופת ההתמחות
(א) תקופת ההתמחות לקבלת רישיון סוכן ביטוח בכל אחד מענפי הביטוח, לקבלת רישיון יועץ פנסיוני או לקבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, היא שישה חודשים.
(ב) מתמחה יתמחה אצל מאמנו 30 שעות שבועיות לפחות.
(ג) נעדר מתמחה מהתמחות אצל מאמנו למשך יותר מארבעה עשר ימים במהלך תקופת התמחותו, יידחה גמר ההתמחות במספר הימים כאמור העולה על ארבעה עשר.
19. תקופת התמחות חלקית
לא יוכר חלק מתקופת התמחות, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:
(1) המאמן נפטר;
(2) המאמן פשט את הרגל או הוכרז פסול דין;
(3) המאמן ביקש ביטול רישיונו או שבוטל או הותלה רישיונו;
(4) המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;
(5) נשללה מהמאמן זכותו לשמש כמאמן, לתקופה או לצמיתות.
20. פיקוח על מתמחים
הממונה יפקח על המתמחים והוא יהיה רשאי לברר עם המאמן והמתמחה את טיב ההתמחות ולבקר במקום ההתמחות.
21. החלפת מאמן
מתמחה המבקש להחליף את מאמנו, יחולו עליו הוראות תקנה 17, למעט תשלום האגרה בעד רישום מתמחה לפי תקנות האגרות.
22. הפסקת התמחות
(א) ראה הממונה כי אין עבודת המתמחה אצל המאמן מהווה התמחות נאותה, יודיע למתמחה ולמאמן על השעיית ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, ויקבע מועד שבו יוכלו לטעון את טענותיהם לפניו, אם ירצו בכך.
(ב) שמע הממונה את טענות המתמחה והמאמן, או לא הופיעו לטעון את טענותיהם במועד שנקבע כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, החל במועד שיקבע.
(ג) הממונה יחליט בדבר תקפות משך ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן עד למועד הפסקת ההתמחות והחלטתו תימסר למאמן ולמתמחה.
23. גמר התמחות
תמה תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה לממונה תצהיר מאמן לפי הטופס שבתוספת הרביעית; הממונה ייתן למתמחה, לפי בקשתו, אישור על סיום התמחות.
פרק ה': הוראות שונות
24. בחינות רשות ניירות ערך
מקום בתקנות אלה שבו נדרשת בחינה לפי תקנות ייעוץ השקעות, או אישור על פטור ממנה, תיערך הבחינה או יינתן האישור על ידי רשות ניירות ערך, בהתאם לתקנות ולנהלים של הרשות החלים על מבקש רישיון יועץ השקעות.
25. ביטול
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), התשכ"ט-1969 (להלן - תקנות רישיון סוכן ביטוח) - בטלות.
26. הוראות מעבר (תיקון: תשס"ז)
(א) מי שערב יום תחילתן של תקנות אלה היה רשאי להתמחות לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח, לא יידרש לעמוד בבחינות ביסודות לפי תקנות אלה.
(ב) מי שהחל התמחותו לפני יום התחילה יחולו עליו הוראות תקנות אלה לענין התמחות, זולת אם ביקש להמשיך את התמחותו לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח.
(ג) מי שערב יום התחילה אימן מתמחה רשאי להמשיך לאמנו עד לסיום התמחותו ויחולו עליו תקנות רישיון סוכן ביטוח.
(ד) מי שערב יום התחילה החזיק רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח רכוש ולא החזיק ברישיון בענף ביטוח תאונות, ישתתף, בתוך שנה מיום התחילה (להלן - המועד הקובע), בהכשרה בביטוח תאונות בנושאים הקבועים בחלק ב. 2 בתוספת הראשונה; לא השתתף בהכשרה כאמור, לא יהיה רשאי לעסוק בענף ביטוח תאונות החל במועד הקובע ועד שיעבור הכשרה כאמור, אלא אם כן עמד בהצלחה בבחינה בענף ביטוח תאונות שערך הממונה לפי תקנות אלה או לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח.
(ה) מי שערב יום התחילה החזיק רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח תאונות ולא החזיק ברישיון בענף ביטוח רכוש, ישתתף, עד המועד הקובע, בהכשרה בביטוח רכוש בנושאים הקבועים בחלק ב.1 בתוספת הראשונה; לא השתתף בהכשרה כאמור, לא יהיה רשאי לעסוק בענף ביטוח רכוש החל במועד הקובע ועד שיעבור הכשרה כאמור, אלא אם כן עמד בהצלחה בבחינה בענף ביטוח רכוש שערך הממונה לפי תקנות אלה או לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח.
(ו) על אף האמור בתקנה 25, מי שקיבל רשיון לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח לפני יום התחילה וביום התחילה לא היה בידיו רישיון בר-תוקף בשל הוראות תקנה 6א לתקנות רישיון סוכן ביטוח, ואשר מעוניין לחדש את רישיונו, יחולו עליו ההוראות הקבועות באותה תקנה, למעט אם הוא אחד מאלה:
(1) בתקופה שלא היה בידיו רישיון בר-תוקף הוא היה מועסק אצל גוף מוסדי שלא כסוכן ביטוח, והוא הוכיח זאת להנחת דעתו של הממונה;
(2) בתקופה שלא היה בידיו רישיון בר-תוקף הוא עסק בייעוץ פנסיוני והוא הוכיח זאת להנחת דעתו של הממונה.
(ז) על אף האמור בתקנה 4(ג), מי שביום התחילה החזיק בידיו רישיון סוכן מתמחה בר-תוקף לפי תקנות רישיון סוכן ביטוח, יהיה פטור מבחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות.
27. הוראת שעה (תיקון: תשס"ז, תשס"ט)
(א) על אף האמור בתקנות 11(א) ו-(ד) ו-13 לתקנות אלה, יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות וכן חברה מנהלת, יוכלו לאמן מתמחים, בתקופה שמיום התחילה עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ובלבד שנתקיימו שני אלה:
(1) היועץ או החברה המנהלת קבעו תכנית לאימון המתמחים שאישר הדירקטוריון שלהם או השותפים הכלליים, לפי הענין;
(2) מונה בהם נושא משרה או שותף כללי, לפי הענין, שיחתום על כתב התחייבות בדבר תחילת התמחות כאמור בתקנה 17.
בתקנה זו, "שותף כללי" - כהגדרתו בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.
(ב) על אף האמור בתקנה 11(ד), בתקופה שמיום התחילה עד יום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2009), תילקח בחשבון לצורך ותק המאמן גם תקופה שעסק בה המאמן -
(1) כדין בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, טרם קבלת הרישיון הפנסיוני;
(2) טרם קבלת הרשיון ואשר בשל עיסוק בתקופה זו קיבל פטור מחובת התמחות או בחינות לפי חוק הפיקוח על הביטוח או לפי חוק העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני.
(ג) על אף האמור בתקנה 25, בתקופה שמיום התחילה עד יום ו' באב התשס"ו (31 ביולי 2006), ייערכו הבחינות ביסודות לפי המתכונת הקבועה בתקנות אלה, זולת אם ביקש מבקש הרישיון להיבחן במתכונת הקבועה בתקנות רשיון סוכן ביטוח.
(ד) על אף האמור בתקנה 4(ג), יחיד שעד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) עמד בבחינות ביסודות ובבחינות גמר בביטוח פנסיוני, למעט בחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות, יהיה רשאי עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) לבקש רישיון פנסיוני שיהיה תקף במשך שמונה עשר חודשים בלבד (להלן - רישיון זמני), הממונה רשאי להעניק רישיון זמני נוסף לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים למבקש שפג תוקף הרישיון הזמני שניתן לו, אם הוכיח כי ניגש חבחינה מקצועית א' פעם אחת לפחות ולא עמד בה בהצלחה ובלבד שהגיש הבקשה לרישיון זמני נוסף עד יום י"ב בתשרי התש"ע (30 בספטמבר 2009); קיבל יחיד כאמור רישיון זמני, כתנאי לקבלת רישיון פנסיוני יעמוד בבחינה מקצועית א' לפי תקנות ייעוץ השקעות.
תוספת ראשונה
(תקנה 1)
נושאי הבחינות
חלק א': בחינה ביסודות הביטוח
1. חוקים ספציפיים בתחום הביטוח וחוקים אחרים המשפיעים על ענף הביטוח ופסיקה רלוונטית:
(1) פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
(2) חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980;
(3) חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;
(4) חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
(5) פקודת הנזיקין [נוסח חדש];
(6) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, והתקנות שעל פיו;
(7) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;
(8) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
(9) חוק השליחות, התשכ"ה-1965;
(10) חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981;
(11) חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982;
(12) חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973;
(13) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964;
(14) פקודת מס הכנסה;
(15) חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.
2. עקרונות ומושגי יסוד בביטוח, ובכלל זה:
זיקת הביטוח לצורותיה השונות, חובת הגילוי, שיפוי, תחלוף, השתתפות בביטוח כפל, סיבה קרובה, הביטוח לפי ענפי הביטוח השונים, חוזה ביטוח, ההצעה והפוליסה, סוגי פוליסות, תוספות, תנאים, סייגים, ביטול פוליסה, סך פיצוי, גבול אחריות, חיתום, עסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, פרשנות, שינוי והחמרה בסיכון, עיקרון תום הלב, מקרה ביטוח, תרופות, מרמה בתגמולי ביטוח, נטל ההוכחה, ערך כינון, סכום ביטוח, ביטוח חסר, ביטוח יתר, ביטוח כפל, דמי ביטוח, מוטב, נטל ההוכחה בתביעה, הפחתה או ביטול של תגמולי ביטוח, התיישנות, הצמדה בביטוח, ביטוח משנה ומשותף, השתתפות עצמית, חידוש, סיכון, כל הסיכונים.
3. עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה וגמל.
4. מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני וחובותיו לפי חוק, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה.
חלק ב': בחינת גמר בענף ביטוח כללי
בחינה בידיעה מקפת בביטוח רכוש ובחינה בידיעה מקפת בביטוח תאונות, כמפורט להלן:
1. בחינה בידיעה מקפת בביטוח רכוש -
(א) הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח כמפורט בחלק א'.
(ב) עקרונות הביטוח וביטוח אש, הפוליסה המקובלת לביטוח אש, עקרונות הביטוח באבדן רווחים, הפוליסה המקובלת לביטוח נזק תוצאתי.
(ג) קביעת סכומי הביטוח:
ערך מוסכם, נזק ראשון, ערך שיפוי וערך כינון, ביטוח חסר, ביטוח יתר, תנאי פוליסת הצהרה, נוהל הגשת תביעות, רווח גולמי.
(ד) סיכונים נלווים:
גניבה או פריצה ושוד, התפוצצות, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי מים, התנגשות, פרעות, שביתות, נזק בזדון, קלקול מלאי, הוצאות הצלה ומנע, סיכונים נוספים, תסיסה והתחממות, הרחבה ל"כל הסיכונים" (DIC), טרור, פרעות, שביתות, נזק בזדון, התמוטטות, התמוטטות מדפים, שקיעת קרקע.
(ה) הרחבות:
סכום ביטוח נוסף, שכר אדריכלים, פינוי הריסות, התאמת מפתח, סעיף שומה, שחזור מסמכים, רכוש שכור ומושכר לאחרים, רכוש בהקמה, רכוש מחוץ לחצרים, השבת סכום ביטוח לקדמותו, שחזור, כינון.
(ו) סייגים עיקריים:
סעיף חשמל, קווי תמסורת, נזק בפקודת רשות ציבורית.
(ז) תנאי פוליסה:
אמצעים להקלת הסיכון, קיזוז, ביטול, זכות לניצולת, בסיס הערכה למלאים.
(ח) נזק תוצאתי:
תנאי הביטוח (תקופת השיפוי, ביטוח רווח גולמי וביטוח שכר עבודה), הגדרות (מחזור, התאמה, צמצום במחזור), הרחבות (רכוש שאינו בבעלות המבוטח, הפרת חוזה, חובות פתוחים, בחירת תפוקה במקום מחזור, הפסקת שירותים ציבוריים, מניעת גישה, ספקים או לקוחות, חלוקה מחלקתית).
(ט) ביטוחי דירות:
הפוליסה התקנית, בתים משותפים, פוליסת ביטוח דירה מורחבת.
(י) ביטוחי רכוש מיוחדים:
כל הסיכונים, ביטוח כספים בכספת ובהעברה, נאמנות, סחורות בהעברה, ביטוח אבדן רווחים, קלקול מזון.
(יא) ביטוח הנדסי:
עבודות קבלניות, שבר מכני, קלקול סחורה ואבדן רווחים כתוצאה משבר מכני, ציוד מכני הנדסי, ציוד אלקטרוני.
(יב) ביטוח סיכונים אחרים:
ביטוח פשיעת מחשב, ביטוח תוכנה.
(יג) חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שבפרטי משנה (א) עד (יב).
2. בחינה בידיעה מקפת בביטוח תאונות -
(א) הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח כמפורט בחלק א'.
(ב) החקיקה המתייחסת לענף ביטוח תאונות -
(1) התקנות שעל פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
(2) התקנות שעל פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
(3) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות שירותי בריאות נוספים בקופות החולים (להלן - השב"ן));
(4) חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980;
(5) חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;
(6) חוק השומרים, התשכ"ז-1967;
(7) חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971.
(ג) מושגים רלוונטיים לענף, לרבות:
אחריות שילוחית, אשם תורם, מעוולים יחד, מעמד צד ג', גבולות האחריות, אחריות צולבת, קבלני משנה, בסיס דיווח והגשת תביעה, יריבות ישירה, התיישנות, ביטוח הוצאות משפט, זכויות צד ג' במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מבוטח, חדלות פירעון של מבוטח.
(ד) ביטוח חבויות:
רשלנות, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח פיצויים לעובדים בשטחים, ביטוח תושבי השטחים ועובדים זרים בישראל, ביטוח אחריות נושאי משרה, ביטוח חברה ציבורית בתביעות ניירות ערך.
(ה) ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז:
ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחוץ-לארץ, ביטוח עובדים זרים, ביטוח נכות. תכניות השב"ן של קופות החולים - מאפיינים עיקריים, מהות הכיסויים הניתנים, מאפייני הכיסוי הסיעודי הניתן באמצעות המדינה, היחס בין רובדי הכיסוי בשוק הפרטי לעומת הזכויות הניתנות במסגרת סל הבסיס והשב"ן, מאפיינים כלליים (סוגי תגמולי ביטוח בבריאות לרבות אפשרות לקיזוז תגמולי ביטוח, תקופת הביטוח, אפשרות לשינוי פרמיות או תנאים, חיתום (מצב רפואי קודם)).
ביטוח אבדן כושר עבודה (להלן - אכ"ע) (הגדרה כללית, הגדרת עיסוק, הרחבות, החרגות וביטולן, הבחנה מנכות, גיל כניסה, חישובי מס, הליכי הגשת תביעה, חזרה לכושר עבודה ואכ"ע חוזר), סוגי פיצויים שונים בגין אכ"ע (יחסי, לינארי, צמוד מדד, הצמדה לפי תוצאות תיק השקעות) וקיזוזים, הבחנה בין ביטוח אכ"ע קבוצתי מול אישי (כללים החלים על ביטוח אכ"ע קולקטיבי, חישוב גיל אקטוארי של קבוצה, פרופיל סיכונים תעסוקתי, חיתום קבוצתי, זכות להמשכיות באופן אישי).
(ו) ביטוח רכוש רכב:
הפוליסה התקנית, סוגי נזקים, ערך שוק, שיפוי, רכב מסחרי, אופנוע, ביטול ביטוח, השבתה, ההבדל בין פוליסה תקנית לבין פוליסה לא תקנית.
(ז) ביטוח רכב חובה:
הגדרות לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, פוליסה לביטוח "חובה", קרנית, הפול.
(ח) חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שבפרטי משנה (א) עד (ז).
חלק ג': בחינת גמר בביטוח פנסיוני
1. הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח כמפורט בחלק א'.
2. חקיקה רלוונטית:
(1) התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;
(2) התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;
(3) התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
(4) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות השב"ן);
(5) חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
(6) חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;
(7) חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;
(8) חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.
3. ביטוח חיים:
"חוק המספרים הגדולים", ריבית, לוחות תמותה, רזרבות, עלות הביטוח, חיתום, ריסק, ביטוח מעורב, ביטוח לכל החיים, גמלא, מבנה הפוליסה ותנאיה, נספחים והרחבות לפוליסות, ערכי פדיון וסילוק, הצמדה, ביטוח "עדיף", תכניות ביטוח מאושרות, מבנה תעריף הביטוח, עתודות לביטוח חיים, קביעת גיל המבוטח, מוות מתאונה, ביטוח מנהלים, ביטוח שותפים, ביטוח ריסק ליחיד, ביטוח נוסף לנכות מתאונה, כיסויים נוספים לסוגי נכות שונים, ריסק קבוצתי (חישוב תעריף, חלוקת רווחים, תנאים כלליים וכו'), פוליסות משתתפות ברווחים (מאפייני הפוליסה, חישוב תשואות, אופן השקעת הכספים וכו'), ביטוח חברים בעלי שליטה ו"תגמולים לעצמאיים", רפורמה שנת 2004, חישוב תשואה יומי, דמי ניהול, קנסות משיכה, גילוי נאות במועד ההצעה, כללי העברת כספים בין מוצרים פנסיוניים, מסלולי השקעה (כולל ניוד בין מסלולים), דיווח שנתי לעמיתים, סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הירושה).
4. פנסיה:
הרפורמה של שנת 1995 [מדובר במונח שגור וידוע בקרב העוסקים בתחום. הרפורמה נעשתה בהחלטת ממשלה ולא בחוק, וחלקה יושם בתקנות ובהוראות שונות של הממונה], הסדר קרנות הפנסיה בשנת 2003 [כנ"ל. חלק מהרפורמה נעשה בהחלטת ממשלה, חלק בחוק הפיקוח, חלק בתקנות, חלק בהוראות הממונה], פנסיה תקציבית, סעיף 147 לחוק הירושה, סוגי קרנות הפנסיה (ותיקות שבהסדר, ותיקון מאוזנות, חדשות מקיפות וחדשות כלליות), עיקרון הביטוח ההדדי בקרן פנסיה, מעמד תקנון קרן הפנסיה, תנאי הצטרפות, תשלום דמי גמולים ומבנה ההפקדות, הכיסויים הביטוחיים (זקנה, נכות ושארים) ואופן חישובם, תקופת הכשרה, נוסחת ערכי פדיון, מנגנון איזון אקטוארי, תשואה על השקעות ותשואה דמוגרפית, כללי השקעה, דיווח למבוטחים, דמי ניהול, מבנה תאגידי, מגבלת פעמיים השכר הממוצע במשק (שמ"ב), חיתום, מסלולי השקעה, העברת כספים בין קרנות פנסיה, הסיוע הממשלתי לקרנות ותיקות שבהסדר ולקרנות מאוזנות, רציפות זכויות בקרנות ותיקות שבהסדר (כולל רציפות זכויות עם פנסיה תקציבית).
5. קופות גמל:
סוגי קופות הגמל (כולל קופות מסלוליות וקופות בניהול אישי), מבנה תאגידי בקופות גמל או בחברה מנהלת, רישוי חברה מנהלת, תקנון קופת גמל, הפרשות עמית עצמאי ועמית שכיר, כללי פתיחת חשבון בקופת גמל, כללי העברת כספים בין הקופות, מרכיבי חשבון בקופות גמל (תגמולים, פיצויים וכו'), ניוד מסלולי השקעה, פדיון כספים, אפשרויות משיכת כספים לעמיתים (שכיר, עצמאי ומעסיק), הפקדות בסכומים חד פעמיים, אפשרות לקבלת רנטה בקופות, ביטוח חיים קבוצתי בקופות גמל, הוראת
מוטבים, סעיף 147 לחוק הירושה.
6. ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז:
ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחוץ-לארץ, ביטוח עובדים זרים, ביטוח נכות. תכניות השב"ן של קופות החולים - מאפיינים עיקריים, מהות הכיסויים הניתנים, מאפייני הכיסוי הסיעודי הניתן באמצעות המדינה, היחס בין רובדי הכיסוי בשוק הפרטי לעומת הזכויות הניתנות במסגרת סל הבסיס והשב"ן, מאפיינים כלליים (סוגי תגמולי ביטוח בבריאות לרבות אפשרות לקיזוז תגמולי ביטוח, תקופת הביטוח, אפשרות לשינוי פרמיות או תנאים, חיתום (מצב רפואי קודם)).
ביטוח אבדן כושר עבודה (להלן - אכ"ע) (הגדרה כללית, הגדרת עיסוק, הרחבות, החרגות וביטולן, הבחנה מנכות, גיל כניסה, חישובי מס, הליכי הגשת תביעה, חזרה לכושר עבודה ואכ"ע חוזר), סוגי פיצויים שונים בגין אכ"ע (יחסי, לינארי, צמוד מדד, הצמדה לפי תוצאות תיק השקעות) וקיזוזים, הבחנה בין ביטוח אכ"ע קבוצתי מול אישי (כללים החלים על ביטוח אכ"ע קולקטיבי, חישוב גיל אקטוארי של קבוצה, פרופיל סיכונים תעסוקתי, חיתום קבוצתי, זכות להמשכיות באופן אישי).
7. הטבות מס:
פקודת מס הכנסה על כל התייחסויותיה לחיסכון פנסיוני, מושגים כלליים (הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, נקודות זיכוי וכו'), הטבות מס בשלב ההפקדה (גמלאים, עצמאיים ושכירים), כללי התרת הוצאה למעסיק, הטבות מס בשלב המשיכה (פיצויי פיטורין, תגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאיים, קצבה חודשית, מס רווחי הון באפיקים השונים), כללי רצף פיצויים ורצף קצבה, חזרה מרצף, קופה ציבורית, מס רווחי הון, קצבה מזכה מול קצבה מוכרת, פנסיה לעצמאים, זכאות בלא תנאי.
8. איסור הלבנת הון:
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001.
9. חוזרי המפקח על הביטוח, חוזרי הממונה ופסיקה רלוונטית בנושאים שבסעיפים 1 עד 8.
חלק ד': בחינת גמר בענף ביטוח ימי
1. הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח כמפורט בחלק א'.
2. ביטוח מטענים:
הדין החל על ביטוח ימי ואווירי. תנאי מכר בין-לאומי ( CIF ,FOBוכו'), זיקת ביטוח, סוגי פוליסות בביטוח מטענים, מהותה של הפוליסה הפתוחה, סעיפי המכון לביטוח מטענים, (C), (B), (A), סעיפי המכון לביטוח סחורות מיוחדות, סעיפי המכון לביטוח סיכוני מלחמה ושביתות, תיאור הטובין, סעיף הסיווג, סעיף המסע, גבולות אחריות וסכומי ביטוח, ביטול ושינוי הפוליסה, סוגי נזקים, היזק כללי - General average, חובות המבוטח במקרה של תביעה, מסמכי התביעה, ביטוח מותנה (Contingency).
3. אחריות מובילים והנוהל בספנות ובתעופה:
אמנת האג, האג ויזבי, אמנת ורשה, שטרי חכירה, שטר מטען ימי ואווירי מהותם ותפקידם, סוגי המכולות, חובות מובילים וגבולות אחריותם, מסמכים ונהלים במטעני יבוא או יצוא בים ובאוויר, סוגי אניות, מועדוני כיסוי ושיפוי (P&I CLUB)
4. ביטוח כלי שיט וכלי טיס קטנים:
פרק עשירי לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, פוליסת הביטוח בכלי שיט קטנים, סעיפי המכון יאכטות, Institute yacht clauses - ביטוח גוף כלי שיט, או כלי טיס וביטוח צד ג' או נוסעים, סעיפי המכון ביטוח מלחמה ושביתות (יאכטות), סעיף סירות מהירות, סעיף הובלה יבשתית, Transit clause, ביטוח סקי ונגררים, תביעות וסוגי נזקים.
5. חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שבסעיפים 1 עד 4.
תוספת שניה
(תקנה (12))
בקשה לרישום כמאמן
1. אני הח"מ , בעל ת"ז מספר , מבקש להירשם כמאמן (*):
(1) בענפי הביטוח האלה:
פנסיוני אני בעל ותק של שנים בענף ביטוח זה.
כללי אני בעל ותק של ................. שנים בענף ביטוח זה.
ימי אני בעל ותק של ................ שנים בענף ביטוח זה.
(2) בייעוץ פנסיוני אני בעל ותק של שנים.
(3) בשיווק פנסיוני אני בעל ותק של שנים.
(*) הקף בעיגול וסמן X במקום המתאים.
2. אני בעל ותק כיועץ השקעות / מנהל תיקים של שנים.
3. עסקתי טרם קבלת הרישיון במשך שנים ובשל עיסוק בתקופה זו קיבלתי פטור מחובת התמחות או בחינות לפי חוק הפיקוח על הביטוח או לפי חוק העיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני.
4. מקום עבודתי הוא (שם המקום וכתובתו) ואני מתחייב לאמן מתמחים שאעסיק או שיועסקו באותו תאגיד שבו אני מועסק, בלבד.
5. אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, והתקנות שהותקנו לפיהם, בכל הנוגע לאימון מתמחים, ומתחייב לקיים את כל הוראותיהם.

תאריך שם המבקש חתימה
תוספת שלישית
(תקנה 17(א))
כתב התחייבות לתחילת התמחות
1. אני הח"מ בעל ת"ז מספר ואשר מקום עבודתי הוא (מקום עבודה כולל כתובת), מאשר בזאת כי קיבלתי להתמחות את מר/גב' בעל/ת ת"ז מספר באחד מאלה (*):
(1) באחד מענפי הביטוח האלה:
פנסיוני החל ביום
כללי החל ביום
ימי החל ביום
(2) בייעוץ פנסיוני החל ביום
(3) בשיווק פנסיוני החל ביום
(*) הקף בעיגול וסמן X במקום המתאים.
2. תקופת ההתמחות תהיה שישה חודשים ובתקופה זו יעבוד/תעבוד המתמחה תחת פיקוחי 30 שעות בשבוע לפחות.
3. אני מתחייב לערוך רישום מסודר בדבר שעות העבודה של המתמחה וימי היעדרותו/היעדרותה.
4. אני מתחייב להודיע לממונה בדבר -
(1) הפסקת ההתמחות של המתמחה הנ"ל אצלי וסיבותיה.
(2) עזיבתי את מקום עבודתי.
5. עם סיום ההתמחות אני מתחייב להגיש לממונה תצהיר בדבר סיום ההתמחות.
6. אני מאשר כי נכון למועד זה אני מאמן את המתמחים האלה:
שם ת"ז החל ביום
שם ת"ז החל ביום

תאריך שם המאמן חתימה
תוספת רביעית
(תקנה 23)
תצהיר מאמן לגמר התמחות
אני הח"מ בעל ת"ז מספר ואשר מקום עבודתי הוא (מקום עבודה כולל כתובת), הרשום כמאמן במשרדי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
1. מר/גב' בעל/ת ת"ז מספר התמחה/תה אצלי במשך שישה חודשים, 30 שעות בשבוע לפחות, באחד מאלה (*):
(1) באחד מענפי הביטוח האלה:
פנסיוני החל ביום
כללי החל ביום
ימי החל ביום
(2) בייעוץ פנסיוני החל ביום
(3) בשיווק פנסיוני החל ביום
(*) הקף בעיגול וסמן X במקום המתאים.
2. בתקופה זו נעדר/ה המתמחה מעבודתו/ה תחת פיקוחי ימים.
3. להלן חוות דעתי על רמת ידיעותיו/ה והישגיו/ה המקצועיים של המתמחה ופירוט פעילותו של המתמחה במהלך התמחותו:4. אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר משלושה מתמחים בו-זמנית.
5. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

תאריך שם המאמן חתימה

אישור
אני הח"מ, , עו"ד, מאשר בזה כי ביום הופיע/ה לפני מר/גב' , שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי תעודת זהות מס' , ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה לפני.

תאריך שם עורך הדין חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 510; תשס"ז, 616; תשס"ט, 1022.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ