אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ח-1998

תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ח-1998

תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ח1-1998
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(יג), 26, 29 ו-30 לפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940 (להלן - הפקודה), ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית אריזה" - עסק המשמש למיון, בירור או אריזת פרי הדר;
"חייב בהיטל" - פרדסן או אדם אחר המעביר או מוכר פרי הדר ליצרן, לבית אריזה או לאחר;
"המועצה" - כהגדרתה בפקודת שיווק פרי ההדר, 1947 (להלן - פקודת השיווק) וכמשמעותה בתקנות פרי הדר (פיקוח ושיווק) (מועצות), התשמ"ד-1984;
"השער החדש" - השער היציג ביום התשלום;
"השער היציג" - שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנק ישראל מדי יום ביומו;
"יצואן" - בעל תעודת היתר לייצוא פרי הדר לפי פקודת השיווק;
"יצרן" - אדם העוסק בייצור תעשייתי של מוצרי פרי הדר;
"מכירה" - לרבות כל דרך אחרת להעברת בעלות, בין בתמורה ובין ללא תמורה;
"נשלח לייצוא" - פרי הדר שיצא את גבולות מדינת ישראל;
"עונת ההדרים" - התקופה שמ-1 בספטמבר של כל שנה עד 31 באוגוסט של השנה שלאחריה;
"פרדסן" - בעל פרדס, לרבות חוכרו וכן כל אדם אחר שיש לו זכות כדין ביבולי פרדס ששטחו אינו קטן מחמישה דונם;
"פרי הדר" - פרי הדר מכל סוג, מין או זן הגדל בארץ;
"פרי הדר המיועד לשוק המקומי" - פרי הדר שלא נשלח לייצוא ולא נמכר ליצרן;
"שער הבסיס" - שער החליפין של 3.55 שקלים חדשים לכל דולר של ארצות הברית של אמריקה.
2. היטל
מוטל בזה היטל על פרי הדר הגדל בארץ: הנשלח לייצוא, המועבר ליצרן או המיועד לשוק המקומי, שייגבה כמפורט בתקנות אלה (להלן - ההיטל).
3. שיעור ההיטל
ההיטל יהיה בשיעור של 26.75 שקלים חדשים לכל טונה של פרי הדר, כולה או חלקה.
4. הצמדה לשער הדולר
ההיטל ישולם כשהוא מוגדל או מוקטן, לפי הענין, באופן יחסי לשיעור השינוי של השער החדש לעומת שער הבסיס.
5. גביית היטל על פרי הדר מיצואן
(א) יצואן ישלם למועצה את ההיטל לגבי כל טונה פרי הדר או חלק ממנה ששלח לייצוא או שמכר בשוק המקומי; סכום ההיטל יועבר למועצה עם הדוחות ושטרי המטען כאמור בתקנת משנה (ב)(1) ו-(2), ביחס לפרי הדר שנשלח לייצוא או שנמכר בשוק המקומי בחודש הקודם.
(ב) יצואן ימציא למועצה דוחות כמפורט להלן -
(1) עד ליום העשירי בכל חודש, דוח על כמויות פרי ההדר ששלח לייצוא (להלן - משלוח) בחודש הקודם, בצירוף העתקי שטרי המטען המתייחסים למשלוח, ובתום 70 ימים ימציא העתקים של רשימוני הייצוא המתייחסים למשלוח;
(2) עד ליום העשירי בכל חודש - דוח ובו פירוט כמות פרי ההדר שמכר בשוק המקומי בחודש הקודם בטונות, לפי זנים;
(3) עד יום 31 באוגוסט של כל שנה - דוח, ערוך לפי טופס 1 שבתוספת, מאושר בידי רואה חשבון, ובו מצוינת כמות פרי ההדר הכוללת ששלח לייצוא ושמכר בשוק המקומי בעונת ההדרים, בטונות, לפי זנים.
6. גביית היטל על פרי הדר מיצרן
(א) חייב בהיטל ישלם למועצה את ההיטל בעד כל טונה פרי הדר, שהעביר או מכר ליצרן; ההיטל ישולם באמצעות היצרן, אשר יגבה את סכום ההיטל מהחייב בהיטל ויעבירו למועצה.
(ב) יצרן ימציא למועצה, עד ליום העשירי בכל חודש, דוח ובו פירוט המשקל הכולל של פרי הדר, בטונות, לפי זנים, שהתקבל מכל חייב בהיטל בחודש הקודם.
(ג) יחד עם הדוח כאמור בתקנת משנה (ב), יעביר היצרן למועצה את סכום ההיטל המתחייב מהכמות הכללית של פרי ההדר שקיבל בחודש הקודם.
(ד) יצרן ימציא למועצה, עד יום 31 באוגוסט של כל שנה, דוח ערוך לפי טופס 2 בתוספת, מאושר בידי רואה חשבון, בו מצוינת כמות פרי ההדר הכוללת שקיבל היצרן, בכל חודש, במהלך עונת ההדרים, בטונות, לפי זנים.
7. גביית היטל על פרי הדר המיועד לשוק המקומי
(א) חייב בהיטל ישלם למועצה היטל בעד כל טונה פרי הדר המיועד לשוק המקומי.
(ב) התקבל פרי הדר המיועד לשוק המקומי בבית אריזה לצורך מיון, אריזה, בירור או לכל צורך אחר, ישולם ההיטל בעד הפרי באמצעות בית האריזה, אשר יגבה את סכום ההיטל מהחייב בהיטל ויעבירו למועצה.
(ג) בית אריזה ימציא למועצה, עד ליום העשירי בכל חודש, דוח ובו פירוט המשקל הכולל של פרי ההדר, בטונות, לפי זנים, שהתקבל מכל חייב בהיטל במהלך החודש הקודם, ופירוט המשקל הכולל של פרי ההדר מכל זן של אותו חייב בהיטל שנשלח ליצואן וליצרן, והמיועד לשוק המקומי, במהלך החודש הקודם.
(ד) בית האריזה יעביר למועצה, עם הדוח החודשי, כאמור בתקנת משנה (ג), את סכום ההיטל המתחייב מכל כמות פרי ההדר המיועד לשוק המקומי, שאותה קיבל בחודש הקודם מהחייבים בהיטל.
(ה) בית אריזה ימציא למועצה, עד יום 31 באוגוסט של כל שנה, דוח ערוך לפי טופס 3 שבתוספת, מאושר בידי רואה חשבון, ובו מצוינת כמות פרי ההדר הכללית מכל זן, שקלט בכל חודש בעונת ההדרים, בטונות, ובכמות פרי ההדר שהועברה ליצואן וליצרן, והמיועדת לשוק המקומי, בטונות, לפי זנים, בכל חודש בעונת ההדרים.
8. גביית היטל על פרי הדר שלא עבר דרך בית אריזה
(א) חייב בהיטל ישלם היטל בעד פרי הדר המיועד לשוק המקומי, שמכר בשוק המקומי מבלי שעבר דרך בית אריזה, ישירות למועצה, וימציא למועצה, עד ליום העשירי בכל חודש, דוח ובו פירוט כמות פרי ההדר הכוללת, בטונות, לפי זנים, שמכר בשוק המקומי, שלא עבר דרך בית אריזה, בחודש הקודם.
(ב) חייב בהיטל יצרף לדוח האמור בתקנת משנה (א) את סכום ההיטל המתחייב מפרי ההדר המיועד לשוק המקומי, שמכר הפרדסן בשוק המקומי מבלי שעבר דרך בית אריזה, בחודש הקודם.
9. המצאת מסמכים
יצואנים, יצרנים, בתי אריזה וחייבים בהיטל ימציאו למועצה, לפי דרישתה, כל מסמך הנוגע לכמויות פרי ההדר שקלטו וששלחו לייצוא, או המיועדות לשוק המקומי, לפי הענין, בתוך שבעה ימים מיום שקיבלו דרישה לכך בכתב מאת המועצה.
10. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - ביחיד, תשלום קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובתאגיד - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק האמור.
11. ביטול
תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ב-1992 - בטלות.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
תוספת2
______________________________
1 (א) ק"ת תשנ"ח, 1068.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
2 הטפסים שבתוספת אינם מובאים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ