אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט-1969

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט-1969

תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט-1969 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי-ביטוח, התשמ"א-1981, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשת רשיון
בקשת רשיון לסוכן-ביטוח (להלן - הרשיון), תוגש למפקח לפי הנוסח שבטופס א' בטופס ב' או בטופס ג' שבתוספת הראשונה.
2. תעודות ומסמכים
לבקשה יצורפו תעודות ומסמכים המוכיחים את הפרטים שבבקשה, והמבקש ימציא תעודה ומסמכים נוספים כפי שידרוש המפקח.
3. מתן רשיון (תיקון: תשמ"ז)2
(א) המפקח רשאי לתת רשיון למבקש שאינו תאגיד (להלן - יחיד), אם נתמלאו בו תנאים אלה:
(1) מלאו לו 20 שנה;
(2) הוא תושב ישראל;
(3) אינו משמש עובד בשכר אצל מבטח, שלא כסוכן-ביטוח;
(4) עבר תקופת-התמחות, או שוחרר ממנה על פי תקנות אלה;
(5) עמד בבחינות כאמור בתקנה 7 או שוחרר מהן על פי תקנות אלה;
(6) שילם את האגרה בעד מתן הרשיון.
(ב) (1) על אף האמור בפיסקאות (4) ו-(5) לתקנת-משנה (א), רשאי המפקח לתת רשיון למבקש בתקופת-התמחותו; רשיון לפי תקנת-משנה זו יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
(2) מבקש שקיבל רשיון על פי פיסקה (1) לתקנת-משנה זו, יהא רשאי להתקשר בעיסקת-ביטוח רק לאחר שקיבל אישורו של מאמן כאמור בתקנת 12(א), המרשה אותו להתקשר באותה עיסקה.
(ג) לא יתן המפקח רשיון למבקש, על אף שנתמלאו בו התנאים המפורטים בתקנת - משנה (א), אם תוך חמש שנים שקדמו לבקשה לקבלת הרשיון הורשע המבקש או נשא עונש-מאסר על עבירה שיש עמה קלון.
4. מתן רשיון למבקש שהוא תאגיד (תיקון: תשמ"א)
המפקח רשאי לתת רשיון למבקש שהוא תאגיד, אם נתמלאו בו תנאים אלה:
(1) הוא חברה או חברה נכרית כמשמעותו בפקודת החברות, אגודה רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות או שותפות הרשומה לפי פקודת השותפויות;
(2) שם התאגיד מגלה באופן ברור את מהות עסקיו כסוכן-ביטוח;
(2א) מנהל העסקים של התאגיד ומנהלו של כל משרד וסניף שלו הם סוכני ביטוח בעלי רשיונות לפי תקנה 3(א) ועיקר עיסוקם הוא ניהול התאגיד, המשרד או הסניף.
(3) כל העוסקים בשם התאגיד בתיווך בין כל אדם לבין מבטח, הם סוכני ביטוח בעלי-רשיונות לפי תקנה 3(א);
(4) הגיש למפקח רשימת שמות המנהלים את מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג אותו או לפעול בשמו, וכל שינוי שחל בהם;
(5) שילם את האגרה בעד מתן הרשיון.
5. רשיון למורשה של בעל פטור (תיקון: תשמ"ז)2
המפקח רשאי לתת רשיון למבקש שנתקיימו בו התנאים לפי סעיף 96 לחוק אם הומצא לו מסמך המעיד כי המבקש רשאי לפעול כמורשה של בעל פטור לפי סעיף 86 לחוק.
6. קבוצת ענפי הביטוח לענין מתן רשיון
הרשיון יינתן לקבוצות ענפי-ביטוח כמפורט בתוספת השניה.
6א. תקופת רשיון וסייג לחידוש (תיקון: תשמ"א, תשמ"ז)2
(א) לא יהיה תוקף לרשיון אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה השנתית לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984 (להלן - תקנות האגרות), והרשיון הוטבע בחותמת בנק הדואר.
(ב) מי שקיבל רשיון לפי תקנה 3(א) ולא שילם את האגרה השנתית במשך שלוש שנים מן המועד הקבוע בסעיף 8 לתקנות האגרות, לא יחודש רשיונו אלא אם עמד בבחינות גמר; לא שילם במשך שש שנים מן המועד האמור - לא יחודש רשיונו אלא אם עמד בבחינה ביסודות ובבחינות גמר.
(ג) מי שקיבל רשיון לפי תקנה 3(ב) ולא שילם את האגרה השנתית במשך שלוש שנים מן המועד הקבוע בסעיף 8 לתקנות האגרות, לא יחודש רשיונו אלא אם עמד בבחינה ביסודות.
(ד) בתקנה זו, "בחינה ביסודות" ו"בחינות גמר" - כמשמעותן בתקנה 7.
(ה) המפקח רשאי לפטור מבקש חידוש הרשיון מן החובה לעמוד בבחינות כאמור בתקנה זו, מטעמים שיירשמו.
(ו) האמור בתקנה זו אינו גורע מסמכותו של המפקח להגביל בדרך אחרת את תקופת תקפו של רשיון ולקבוע תנאים אחרים לחידושו.
7. בחינות (תיקון: תשמ"ז)2
מבקש רשיון שהוא יחיד ייבחן, בכתב, לפני תחילת התמחותו, ביסודות הביטוח וביסודות קבוצות הענפים בהם הוא מבקש להתמחות (להלן - בחינה ביסודות), ואחרי סיום התמחותו - בידיעה מקפת בביטוח ובנושאים הקשורים לקבוצות הענפים בהם מבוקש הרשיון (להלן - בחינות גמר).
8. בוטלה (תיקון: תשמ"ז)2
9. בקשה להיבחן
המבקש להיבחן יגיש בקשתו למפקח, ארבעים יום לפחות לפני המועד שנקבע לבחינות.
10. הודעה על הבחינות ומקום עריכתן (תיקון: תשמ"ז)2
(א) המפקח יקבע את מועדי הבחינות, את סדרי הבחינות ואת מקום עריכתן.
(ב) המפקח ישלח לכל מבקש להיבחן שבקשתו הוגשה כאמור בתקנה 9 הודעה בכתב על מועד בחינתו ומקום עריכתה; ההודעה תישלח עשרים יום לפחות לפני מועד הבחינה.
11. בחינות גמר (תיקון: תשמ"ז)2
(א) לא יורשה מבקש רשיון להתייצב לבחינות גמר אלא לאחר שעמד בבחינה ביסודות ולאחר גמר התמחותו, אלא אם הוא פטור מבחינה ביסודות או מהתמחות לפי תקנות אלה.
(ב) מבקש רשיון שנכשל בבחינות גמר יהיה רשאי להיבחן פעמיים נוספות בנושאים שבהם נכשל, תוך המועד הנקוב בתקנה 3(ב)(1); לא עמד מבקש הרשיון בבחינות האמורות תוך המועד הנקוב, תישלל ממנו האפשרות לקבלת הרשיון כל עוד הוא לא עמד מחדש בבחינות היסודות.
12. מאמנים
(א) ההתמחות תהיה אצל מאמן; ואלה רשאים להיות מאמנים למתמחים:
(1) מבטח;
(2) סוכן-ביטוח בעל ותק של שנתיים, למעט סוכן בעל רשיון לפי תקנה 3(ב).
(ב) מתמחה רשאי להתמחות בעת ובעונה אחת אצל שני מאמנים או יותר, בתנאי שלא יתמחה באותו ענף-ביטוח בעת ובעונה אחת אצל יותר ממאמן אחד.
13. תחילת ההתמחות (תיקון: תשמ"ז)2
(א) הרוצה להתמחות יודיע למפקח על התחלת התמחותו וענפי הביטוח שבהם יתמחה, ויצרף לבקשתו אישור בכתב מאת מאמן המוכן לקבלו כמתמחה, אשר בו יפורטו ענפי הביטוח בהם יתמחה אצלו.
(ב) מתמחה הרוצה להחליף את מאמנו יודיע על כך למפקח, תוך ציון הסיבה להחלפה.
(ג) לא יתחיל אדם התמחותו אלא אם עמד בבחינה ביסודות או שוחרר מהן לפי תקנות אלה.
14. תקופת ההתמחות
(א) תקופת ההתמחות בכל אחד מענפי הביטוח תהיה שתי שנים, ובתקופה זו יעסוק המתמחה, בעניני-ביטוח, בענף הביטוח שבו עוסק מאמנו, עשרים שעות בשבוע לפחות.
(ב) המפקח רשאי לאשר התמחות אף אם המתמחה עסק בעניני-ביטוח פחות מ-20 שעות בשבוע, בתנאי שתוארך תקופת ההתמחות.
15. רציפות התמחות
(א) לא ייעדר מתמחה יותר מששים יום בשנת-התמחות.
(ב) נעדר מתמחה יותר מששים יום בשנה, יודיע המאמן על כך למפקח, וימי-היעדרות העולים על ששים יום לא יובאו בחשבון תקופת ההתמחות.
(ג) תקנות-משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על היעדרות מתמחה מחמת מחלה עד שלושים יום בשנה או על היעדרות לרגל שירות-מילואים או שירות על פי צו לפי סעיף 26 לחוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב).
16. היעדרות מאמן
נעדר מאמן ממשרדו יותר מתשעים יום לשנת-התמחות, יודיע על כך למפקח, וימי-היעדרותו של המאמן העולים על תשעים יום לא יובאו בחשבון תקופת ההתמחות.
17. הודעה על גמר התמחות
בגמר ההתמחות אצל מאמן יודיע המאמן על כך למפקח לפי הטופס שבתוספת השלישית.
18. ועדה למתן פטור (תיקון: תשמ"ז)2
(א) המפקח ימנה ועדה בת חמישה חברים לענין תקנות אלה מתוך רשימות שקבע שר האוצר כלהלן: חבר ועדה אחד מתוך רשימה של עובדי המדינה שישמש יושב ראש הועדה, והאחרים מתוך רשימות של בעלי ידע בעניני ביטוח, שהמליצו עליהם האיגודים המייצגים חברות לביטוח, סוכני ביטוח ומועצת הביטוח.
(ב) שלושה חברים ובתוכם היושב ראש יהוו מנין חוקי בועדה.
19. סמכות לפטור (תיקון: תשמ"ז)2
(א) המפקח רשאי, מטעם מיוחד שיציין, לפטור מבקש רשיון מחובת המצאת מסמך.
(ב) הועדה שהוקמה לפי תקנה 18 רשאית, לפי הצעת המפקח -
(1) לפטור מבקש רשיון מן החובה לעמוד בבחינה, כולה או מקצתה, אם שוכנעה כי המבקש בעל ידע ונסיון בעניני-ביטוח, או שנבחן על נושאי הבחינה במוסד שהוכר על ידי הועדה כמוסד שבו נלמדים נושאים הנוגעים לעניני ביטוח;
(2) להרשות מתן רשיון למבקש שלא נתקיימו בו ההוראות שבפיסקאות (3) ו-(4) לתקנה 3(א).
20. ביטול
תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ג-1963 - בטלות.
תוספת ראשונה3
תוספת שניה (תיקון: תשמ"ז)2
(תקנה 6)
קבוצות ענפי הביטוח והכלול בכל אחת מהן:
קבוצה 1 ענף ביטוח חיים:
ביטוח חיים מקיף - כל סוגי ביטוח חיים, עם סיכון או בלעדיו, לרבות
ביטוח פיצויים וכן ביטוח גימלה, כאשר סכום הגימלה מחושב על בסיס הצבירה לתחילת תשלומי הגימלה;
ביטוח חיים - סיכון בלבד;
ביטוח פנסיה;
ביטוח חיים קבוצתי הדדי.
קבוצה 2 - ענף ביטוח ימי:
ביטוח כלי טיס, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
ביטוח כלי שיט, לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
ביטוח מטענים בהובלה;
ביטוח סיכוני סחר חוץ.
קבוצה 3 ענף ביטוח רכוש:
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;
ביטוח מפני אבדן רכוש למעט ביטוח כאמור הכלול בענפי ביטוח ימי ולרבות ביטוח זכוכית;
ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;
ביטוח הנדסי;
ביטוח זכוכית בלבד.
קבוצה 4 ענף ביטוח תאונות:
ביטוח תאונות אישיות;
ביטוח מחלות ואשפוז;
ביטוח אחריות מעבידים;
ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 1;
ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי);
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח רכב מנועי-רכוש ולמעט ביטוח כאמור הכלול בענפי ביטוח ימי;
ביטוח מפני סיכונים אחרים, שאינם נמנים בענפי הביטוח לעיל.
תוספת שלישית3
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ט, 804; תשל"ה, 2276; תשמ"א, 790; תשמ"ז, 489.
2 תקנה 15 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח) (תיקון), התשמ"ז-1987 קובעת:
(א) מי שערב תחילתו של תיקון זה (29.1.87) היה לו רשיון תקף לעסוק בביטוח תאונות והמפקח השתכנע כי עסק בפועל בתיווך בביטוח הנדסי, בביטוח זכוכית או בביטוח חקלאי, זכאי לרשיון גם בענף ביטוח רכוש.
(ב) מי שערב תחילתו של תיקון זה (29.1.87) היה לו רשיון תקף לעסוק בביטוח מפני אש, זכאי לרשיון בענף ביטוח רכוש.
3 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ