אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984 1
(תיקון: תשמ"ז)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(א)(4), 46 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' : הגדרות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן)
בתקנות אלה -
"ביטוח כלי שיט" - לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
"ביטוח כלי טיס" - לרבות אחריות כלפי צד שלישי;
"ביטוח אחריות צד שלישי" - ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח מפני אחריות מקצועית וביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;
"ביטוח השקעות של רוכשי דירות" - ביטוח לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974;
"ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים" - ביטוח מפני אחריות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980;
"ביטוח רכב חובה" - ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970;
"ביטוח פקולטטיבי" - ביטוח משנה שלא במסגרת חוזה ביטוח משנה כללי, המתייחס לכיסוי סיכון מוגדר מראש;
"דמי ביטוח" - פרמיה ודמים;
"דמים" - דמי רישום, דמי פוליסה והיטל;
"הוצאות כוללות" - תביעות ששולמו והוצאות לישובן, דמי עמילות וניהול, לרבות מס ערך מוסף עליהם והוצאות הנהלה וכלליות;
"הוצאות בשייר עצמי" - הוצאות כוללות בניכוי סכומים שהתקבלו ממבטחי משנה;
"הכנסות כוללות" - דמי ביטוח, לרבות פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו;
"הכנסות בשייר עצמי" - הכנסות כוללות בניכוי סכומים שהועברו למבטחי משנה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד הידוע" -
(1) לגבי חודש מסויים - המדד שפורסם לאחרונה לפני תום אותו חודש;
(2) לגבי מועד מסויים אחר - המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו מועד;
"הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח" -
הפרשה בשל נזקים שעליהם המבטח טרם קיבל דיווח או קיבל דיווח חלקי בלבד ובשל ההוצאות ליישוב התביעות;
"סכומים שהועברו למבטחי משנה" - פרמיה, פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו, שהועברו למבטחי משנה;
"סכומים שנתקבלו ממבטחי משנה" - תביעות ודמי עמילות לרבות עמלת רווחים ודמי טיפול, שנתקבלו ממבטחי משנה;
"שנת הדו"ח" - השנה שלגביה מתייחס הדו"ח הכספי;
"עסקים ישירים" - עסקים שנתקבלו ממבוטחים על פי פוליסות של המבטח, כולל חלקו של המבטח בעסקים משותפים על פי פוליסות החתומות בידי כל המבטחים המשתתפים;
"עסקים נכנסים" - עסקים שנתקבלו, במישרין או באמצעות מתווך, ממבטחים אחרים בישראל או מחוץ לישראל לפי הסכם ביטוח משנה;
"עתודה" - הפרשה לסיכונים שטרם חלפו או עודף מצטבר של הכנסות על הוצאות בניכוי הפרשה לתביעות תלויות או שניהם ביחד - הכל לפי הענין;
"פרמיה בשנת הדו"ח" -
(1) לגבי עסקים ישירים - סך כל הפרמיה מתחילת הביטוח, למעט פרמיה פורטפוליו ופרמיה שנתקבלה מראש לשנים הבאות;
(2) לגבי עסקים נכנסים - סך כל הפרמיה שנרשמה בספרי המבטח בדו"חות לארבעת הרבעונים האחרונים שקדמו לתאריך הדו"ח השנתי, למעט פרמיה פורטפוליו;
"פרמיה פורטפוליו" ו"תביעות פורטפוליו" - פרמיה פורטפוליו ותביעות פורטפוליו ששילם המבטח למבטחים אחרים או שקיבל ממבטחים אחרים תמורת התחייבויות ביטוחיות שהעביר להם או שקיבל מהם;
"שער יציג" - כפי שמפרסם בנק ישראל;
"שער יציג ממוצע" - סיכום כל השערים היציגים שפורסמו באותו חודש מחולק במספר השערים שפורסמו כאמור;
"תביעות בעתיד" - עתודות והפרשות לתביעות תלויות, לרבות הפרשות לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח.
"דו"ח כספי" - דין וחשבון כספי המוגש לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשמ"ו-1986 (להלן - תקנות פרטי דין וחשבון).
פרק ב' : הוראות כלליות
2. חישוב העתודה הכוללת
מבטח ייחשב לפי תקנות אלה, בנפרד לגבי כל ענף או סוג ביטוח כמפורט בתקנות אלה, עתודה בשייר עצמי ועתודה לגבי ביטוח משנה; העתודה הכוללת תחושב כסיכום של העתודה בשייר עצמי ושל העתודה לגבי ביטוח משנה.
2א. תיאום סכומים (תיקון: תשמ"ז)
כל הסכומים בתקנות אלה יחושבו ויתואמו בהתאם לאמור בתקנות פרטי דין וחשבון.
3. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ז)
4. חישוב עודף הכנסות על הוצאות (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ד, תשס"ד)
עודף הכנסות על הוצאות יחושב לגבי כל ענף ביטוח כמפורט להלן:
(1) עודף הכנסות על הוצאות בשייר עצמי - ההפרש בין הכנסות בשייר עצמי לבין ההוצאות בשייר עצמי, בשנת הדו"ח, בתוספת עודף הכנסות על הוצאות בשייר עצמי בשנת הדו"ח הקודמת ובתוספת הכנסות מהשקעות עליהם בשנת הדו"ח, ובלבד שהניכוי להוצאות בגין דמי עמילות וניהול, לרבות מס ערך מוסף עליהם והוצאות הנהלה וכלליות, בשנת החשבון הראשונה של שנת החיתום, לא יעלה על 80% מהשיעורים המפורטים בתוספת הראשונה והשניה, ובשנות החשבון הבאות בהן מחושבת לפי תקנות אלה עתודה בגין אותה שנת חיתום, לא יעלה הניכוי במצטבר על השיעורים המפורטים בתוספת הראשונה והשניה;
מבטח שיש לו הוצאות כאמור בשיעורים נמוכים מהאמור בפסקה זו ינכה את ההוצאות שהיו לו בפועל.
(2) עודף הכנסות על הוצאות לגבי ביטוח משנה - הפרש בין הסכומים שהועברו למבטחי משנה לבין הסכומים שנתקבלו ממבטחי המשנה, בשנת הדו"ח, בתוספת עודף ההכנסות על ההוצאות לגבי ביטוח משנה בשנת הדו"ח הקודמת ובתוספת הכנסות מהשקעות עליהם בשנת הדו"ח;
(3) הכנסות מהשקעות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) יחושבו לפי התשואה בפועל אך לא פחות מ-3% ריאלי לשנה.
5. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ז)
6. סגירת חשבון עסקים
בעסקים נכנסים רשאי מבטח -
(1) לסגור חשבון עסקים לפני המועדים האמורים בתקנות אלה, אם החברה המוסרת סגרה את החשבון סופית;
(2) לסגור חשבון עסקים אחרי המועדים האמורים בתקנות אלה, אם חסרים נתונים הדרושים לסגירה.
7. ניהול חשבונות לצרכים סטטיסטיים
מבטח ינהל חשבונות עסקים לצרכים סטטיסטיים לפי שנות חיתום, ענפי ביטוח וקבוצות חוזי ביטוח, גם לאחר סגירת חשבונות העסקים.
8. ביאורים לדו"ח
בביאורים לדו"ח הכספי יצויין שהעתודה חושבה בהתאם לתקנות אלה.
9. הגדלת עתודת הביטוח (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ד)2
(א) העתודה לגבי עסקים שמקורם מחוץ לישראל תחושב בשיעורים גבוהים יותר מן האמור בתקנות אלה, אם דיני המדינה בה נתקבלו העסקים מחייבים זאת, ויינתן ביאור מתאים על כך בדו"ח הכספי.
(ב) מבטח יבחן בעת הכנת הדו"ח הכספי אם העתודה שחושבה לפי פרקים ג' ו-ד' להלן מספיקה לכיסוי התביעות בעתיד; היה מבטח סבור, על פי המידע שבידיו, שיש צורך להגדיל את העתודה, יודיע על כך למפקח; אישר המפקח את הדבר, יגדיל המבטח את העתודה, וסכום התוספת יצויין בביאורים לדו"ח הכספי.
(ג) (1) עלו בשנת הדו"ח התביעות ששלמו וההוצאות לישובן בענף ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק על 65% מדמי הביטוח שהורווחו בשנת הדו"ח, יגדיל המבטח את העתודה בשיעור שבו עלו התביעות ששולמו וההוצאות לישובן על השיעור האמור;
(2) הוכיח מבטח שאין הצדקה להגדלת העתודה כאמור, רשאי המפקח להתיר לו שלא להגדיל את העתודות, או להגדילן בשיעור נמוך יותר, ובתנאים שיקבע;
בתקנת משנה זו, "דמי ביטוח שהורווחו" - דמי ביטוח לשנת הדו"ח בתוספת עתודת הביטוח לתחילת שנת הדו"ח ובניכוי העתודה לסוף השנה.

10. חישוב עתודה מהפרמיה ששולמה בשל ביטוח בלתי יחסי
בביטוח לפי שיטה יחסית אין לחשב עתודה מן הפרמיה ששולמה למבטח משנה בעד כיסוי לפי שיטה בלתי יחסית אלא אם כן הכיסוי ניתן לפי שנת הביטוח ולא לפי שנת הדו"ח.
10א. חישוב הדמים בביטוח משנה ובביטוח משותף (תיקון: תש"ן)
בביטוח משנה ובביטוח משותף, מעסקים שמקורם בישראל, יכללו המבטח המוסר והמבטח המקבל, לצורך חישוב העתודות, בין אם החישוב נעשה על בסיס עודף הכנסות על הוצאות ובין אם החישוב נעשה על בסיס עתודה מזערית, הכל לפי הענין, את חלק הדמים שנגבו מהמבוטח בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בפרמיה; המפקח רשאי לקבוע את הדמים שיש להוסיף לפרמיה בכל אחד מענפי הביטוח, כאשר אין למבטח נתונים על סכום הדמים שנגבה.
11. מועד סגירת החשבון
בכל מקום בו נאמר בתקנות אלה שעל מבטח לחשב עתודה במשך מספר מסויים של שנים, סגירת החשבון תיעשה בתום השנה שלאחר מכן.
12. חישוב העתודה בביטוח פקולטטיבי
חישוב העתודה בעסקי ביטוח פקולטטיבי ייעשה לפי האמור בתקנות אלה לגבי עסקים ישירים.
פרק ג' : עסקים שמקורם בישראל
סימן א' : עסקים ישירים
13. ענפי ביטוח אחריות מעבידים, אחריות צד שלישי, אניות, אוירונים ורכב חובה (תיקון: תשמ"ז, תש"ן)
בביטוח מפני אחריות מעבידים, ביטוח אחריות צד שלישי, ביטוח מפני אחריות מקצועית, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים, ביטוח כלי שיט, ביטוח כלי טיס וביטוח רכב חובה, תחושב העתודה במשך שלוש שנים מתחילת שנת החיתום בסכום מצטבר של עודף הכנסות על הוצאות בניכוי הפרשות לתביעות תלויות, כולל הפרשות לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח, לגבי כל שנת חיתום בנפרד.
14. (בוטלה) (תיקון: תש"ן)
15. ביטוח השקעות של רוכשי דירות
בביטוח השקעות של רוכשי דירות תחושב העתודה לפי האמור בתקנה 13, ובלבד שחישוב העודף ייעשה במשך חמש שנים מתחילת שנת החיתום.
16. ביטוח סיכוני סחר חוץ (תיקון: תשס"ד)
בביטוח סיכוני סחר חוץ, שתקופת האשראח שבו היא:
(1) עד 365 ימים - תחושב העתודה לפי האמור בתקנה 13, ובלבד שחישוב העודף ייעשה במשך שנתיים מתחילת שנת החיתום;
(2) מעל 365 ימים - תחושב העתודה לפי האמור בתקנה 13, ובלבד שחישוב העודף ייעשה במשך ארבע שנים מתחילת שנת החיתום.
17. ביטוח רכב מנועי-רכוש (תיקון: תשנ"ד)2
בביטוח רכב מנועי-רכוש תחושב העתודה על בסיס מלאי הפוליסות שבתוקף לפי נסיון עלות התביעות כמפורט בתוספת השלישית, ובלבד שהעתודה לא תפחת מהעתודה המחושבת לפי תקנה 18.
18. ביטוח מפני תאונות אישיות, מחלות ואשפוז, מקיף לדירות ולבתי עסק, זכוכית, אבדן רכוש, חקלאי והנדסי (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן)
(א) בביטוח מפני תאונות אישיות, ביטוח מפני מחלות ואשפוז, ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית, ביטוח מפני אבדן רכוש, בביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי, ובענפי וסוגי ביטוח אחרים שלא פורטו בתקנות 13 עד 16 ו-18א, תחושב העתודה על בסיס הפרמיה מתחילת הביטוח כלהלן:
(1) כמתואר בתוספת הראשונה - כאשר תחילת הביטוח לפי הפוליסות באחד בחודש;
(2) כמתואר בתוספת השניה - כאשר תחילת הביטוח לפי הפוליסות פרוסה על פני כל החודש.
(ב) מבטח רשאי לחשב עתודת ביטוח בסכום המבוסס על פרמיה יחסית לימי ביטוח שלאחר תקופת הדו"ח בניכוי הוצאות בשיעורים המפורטים בתוספת הראשונה והשניה, ובלבד שלא ישנה שיטת חישוב זו אלא באישור המוקדם של המפקח.
(ג) (בוטלה)
18א. ביטוח מטענים בהובלה (תיקון: תשמ"ט)
בביטוח מטענים בהובלה תחושב העתודה על בסיס דמי ביטוח מתחילת הביטוח בכל אחד מששת החדשים האחרונים בשנת הדו"ח - כמפורט בתוספות הראשונה והשניה.
19. ביטוח לתקופה קצרה (תיקון: תשמ"ט)
בביטוח מפני מחלות ואשפוז לתקופה שאינה עולה על שלושה חדשים ובביטוח נסיעות לחו"ל תחושב העתודה בשיעור של 23/24 מדמי הביטוח מתחילת הביטוח בחודש האחרון בשנת הדו"ח ובניכוי 35% מהסכום שנתקבל.
19א. חישוב עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
מבטח העוסק בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות בלבד, יחשב עתודות ביטוח בסכום שלא יפחת מהסכום המחושב לפי פסקה (1) ולא יעלה על הסכום המחושב לפי פסקה (2);
(1) דמי ביטוח מתואמים לגבי כל סוג גידול חקלאי בנפרד, לפני ניכוי חלקו של מבטח משנה, המתייחסים לתקופה החל מתאריך הדו"ח הכספי עד לתום חוזה ביטוח, בתוספת דמי ביטוח מתואמים בשנת הדו"ח בשייר עצמי ובתוספת פרמיה מתואמת בשנת הדו"ח בגובה ההשתתפות העצמית בשכבות הנזק המכוסות על ידי ביטוח משנה;
(2) פי חמש מדמי הביטוח המתואמים בשנת הדו"ח. התאמת דמי הביטוח לענין תקנה זו תיעשה לגבי ביטוח צמוד למדד בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע בתחילת כל אחד מחוזי הביטוח עד המדד הידוע ביום הדו"ח, ולגבי ביטוח צמוד למטבע חוץ, או נקוב במטבע חוץ - לפי שיעור עליית השער היציג מתחילת חוזה הביטוח עד ליום הדו"ח.
20. עתודה מזערית (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ן)
על אף האמור בתקנות 13 עד 16 לא תפחת העתודה בשנה הראשונה של שנות החיתום -
(1) לגבי ביטוח מפני אחריות מעבידים, ביטוח אחריות צד שלישי, ביטוח מפני אחריות מקצועית, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים וביטוח רכב חובה - מן הסכום שיחושב לפי האמור בתקנה 18;
(2) לגבי ביטוח כלי שיט, ביטוח כלי טיס, ביטוח השקעות של רוכשי דירות וביטוח מפני סיכוני סחר חוץ - מ-50% מדמי הביטוח בשנת הדו"ח.
21. הפרשה לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח (תיקון: תשמ"ט, תש"ן)
מבטח יעשה הפרשה לתביעות שעליהן טרם קיבל דיווח לפי נסיון העבר על בסיס התביעות ששולמו בתוספת התביעות התלויות; אולם, בשנה הראשונה של שנות החיתום ניתן לחשב את ההפרשה האמורה על בסיס דמי הביטוח בשנת הדו"ח, וזאת אם עדיין לא נרשמו תביעות או שהתביעות שנרשמו הן בסכומים לא מהותיים.
21א. דו"ח בחינה לגבי הפרשות לתביעות תלויות
מבטח יגיש למפקח בעת הגשת הדו"ח הכספי השנתי, דין וחשבון שבו יבחן אם ההפרשה לתביעות תלויות בשנה שקדמה לשנת הדו"ח, לרבות הפרשה לתביעות שעליהן טרם קיבל דיווח, הספיקה לכסות את התשלומים בשנת הדו"ח בתוספת ההפרשות ליום הדו"ח בשל נזקים שקרו בשנים שקדמו לשנת הדו"ח; הבחינה תיערך לכל ענף ולכל שנת נזק, בסכום כולל ובשייר עצמי.
סימן ב' : עסקים נכנסים
22. ביטוח לפי שיטה יחסית (תיקון: תשמ"ז)
העתודה בביטוח לפי שיטה יחסית, למעט ביטוח כלי שיט וביטוח כלי טיס, תחושב לפי האמור בסימן א'.
23. ביטוח לפי שיטה בלתי יחסית (תיקון: תש"ן)
העתודה בביטוח לפי שיטה בלתי יחסית, תחושב במשך שלוש שנים מתחילת שנת החיתום, בסכום מצטבר של עודף הכנסות על הוצאות בניכוי הפרשות לתביעות תלויות, כולל הפרשות לתביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח, לגבי כל שנת חיתום בנפרד.
24. ביטוח כלי שיט וכלי טיס (תיקון: תשמ"ז)
בביטוח כלי שיט ובביטוח כלי טיס תחושב העתודה לפי האמור בסעיף ב' לפרק ד'.
פרק ד': עסקים מחוץ לישראל
סימן א': עסקים ישירים
25. חישוב העתודה
העתודה לעסקים ישירים תחושב לפי האמור בסימן א' לפרק ג'.
סימן ב': עסקים נכנסים
26. חישוב לפי ענפי הביטוח וקבוצות חוזי ביטוח
העתודה לעסקים נכנסים תחושב לגבי ענפי הביטוח וקבוצות חוזי ביטוח לפי שנות החיתום.
27. פורטפוליו יוצא
בקבוצות חוזים לגבי שנות חיתום שנסגרו לפי פורטפוליו יוצא של הפרמיה והתביעות כאחד ((clean cut אין לעשות הפרשה לעתודה.
28. ביטוח מפני אחריות מעבידים, אחריות צד שלישי, אחריות למוצרים פגומים, כלי שיט, כלי טיס, ורכב מנועי (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט)
בקבוצות חוזי ביטוח בענפי ביטוח מפני אחריות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כולל אחריות מקצועית, ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים, ביטוח כלי שיט, ביטוח כלי טיס, ביטוח רכב חובה, וביטוח רכב מנועי רכוש (עצמי וצד שלישי), תחושב העתודה לפי האמור בתקנה 13, ובלבד שהחישוב ייעשה במשך ארבע שנים לגבי עסקים שנתקבלו לפי שיטה יחסית ומשך חמש שנים לגבי עסקים שנתקבלו לפי שיטה בלתי יחסית.
29. ענפים אחרים לפי שיטה יחסית
בקבוצות חוזים בענפי הביטוח שלא נמנו בתקנה 28 ושנתקבלו לפי שיטה יחסית תחושב העתודה כך:
(1) בשיעור של 40% מן הפרמיה בשנת הדו"ח (לפני ניכוי עמלה ששולמה) לגבי שנות חיתום שטרם נסגרו למעט פרמיה שבגינה חוייב פורטפוליו יוצא כאשר נתקבל דיווח מלא על התביעות התלויות;
(2) בסכום עודף מצטבר של הכנסות על הוצאות לפי האמור בתקנה 13 - כאשר לא נתקבל דיווח מלא על התביעות התלויות.
30. ענפים אחרים לפי שיטה בלתי יחסית
בקבוצות חוזים שלא נמנו בתקנה 28 ושנתקבלו לפי שיטה בלתי יחסית תחושב העתודה לפי האמור בתקנה 13.
31. עתודה מזערית
על אף האמור בתקנות 28, 29 ו-30, לא תפחת העתודה מכל אחד מענפי הביטוח וסוגיו, לפי שנות החיתום, מסכום השווה ל-40% מן הפרמיה בשנת הדו"ח, באותו ענף או סוג ביטוח לפי שנות החיתום.
32. הפרשה לתביעות במקרה של אי קבלת דיווח מהחברה המוסרת או המנהלת (תיקון: תשמ"ז)
מבטח יעשה הפרשה לתביעות שעליהן טרם קיבל דיווח מהחברה המוסרת או החברה המנהלת כך:
(1) לא דיווחה החברה המוסרת או המנהלת על התביעות התלויות, יעשה המבטח הפרשה בשיעור של 10% מן הפרמיה שנצטברה לתאריך הדו"ח;
(2) דיווחה החברה המוסרת או המנהלת על התביעות התלויות ולא עשתה הפרשה לתביעות שעליהן טרם דיווחה, יעשה המבטח הפרשה לגבי תביעות אלה בשיעור של 10% מן התביעות התלויות הידועות.
32א. חישוב הפרשות לתביעות בעתיד בדו"ח הכספי החצי שנתי (תיקון: תשמ"ז)
הפרשות לתביעות בעתיד בדו"ח הכספי החצי שנתי יחושבו לפי הנקבע לגבי הדו"ח הכספי השנתי, בשינויים הבאים:
(1) בכל מקום, במקום "שנת הדוח" יבוא "בתקופת הדו"ח";
(2) החישוב לפי תקנה 18 ייעשה על בסיס הפרמיה מתחילת הביטוח בשנים-עשר החדשים שקדמו לתאריך הדו"ח הכספי;
(3) אין לסגור חשבונות של שנות חיתום אלא במקרים המנויים בתקנה 6(1);
(4) בביטוח לפי שיטה יחסית יש לחשב עתודה מן הפרמיה ששולמה למבטחי משנה בעד כיסוי לפי שיטה בלתי יחסית, בסכום העולה על הפרמיה המתייחסת לתקופת הדו"ח הכספי.
פרק ה' : תחולה, תחילה והוראות מעבר
33. תחולה (תיקון: תשמ"ה)
תקנות אלה יחולו על כל ענפי הביטוח למעט ענף ביטוח חיים כמשמעותו בצו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי הביטוח), התש"ם-1979.
34. תחילה
תקנות אלה יחולו החל בדו"ח הכספי שיערוך מבטח ליום י"א בטבת התשמ"ו (31 בדצמבר 1985) ולגבי מבטח ששנת הדו"ח הכספי שלו מסתיימת בתאריך שאינו 31 בדצמבר - החל בדו"ח הכספי הראשון שייערך ליום מאוחר מן היום האמור.
35. ביאורים לדו"ח
בביאורים לדו"ח הכספי לשנת 1985 יצויינו השינויים שחלו בדרכי חישוב העתודה ויירשמו ההפרשים בעתודה עקב יישום הכללים שנקבעו בתקנות אלה.
36. ביטול ההודעה
ההודעה על קביעת דרכי חישוב עתידות בביטוח כללי בדין וחשבון השנתי של מבטח - בטלה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ד)
(תקנה 18(א)(1))
(א) חישוב עתודה על בסיס חדשי, כאשר תחילת הביטוח באחד בחודש, לפי שיטת 12/1.
(1) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו"ח הכספי שלו בחודש ינואר העתודה תהיה שווה לצירוף כל אלה בניכוי הוצאות בהתאם לענפי הביטוח בשיעורים המפורטים בפסקה (2):
(א) ל- 0/12 מדמי הביטוח בחודש ינואר;
(ב) ל- 1/12 מדמי הביטוח בחודש פברואר;
(ג) ל- 2/12 מדמי הביטוח בחודש מרס;
(ד) ל- 3/12 מדמי הביטוח בחודש אפריל;
(ה) ל- 4/12 מדמי הביטוח בחודש מאי;
(ו) ל- 5/12 מדמי הביטוח בחודש יוני;
(ז) ל- 6/12 מדמי הביטוח בחודש יולי;
(ח) ל- 7/12 מדמי הביטוח בחודש אוגוסט;
(ט) ל- 8/12 מדמי הביטוח בחודש ספטמבר;
(י) ל- 9/12 מדמי הביטוח בחודש אוקטובר;
(יא) ל- 10/12 מדמי הביטוח בחודש נובמבר;
(יב) ל- 11/12 מדמי הביטוח בחודש דצמבר;
(2) ענפי הביטוח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח
31.12.1988 30.6.1989 30.6.1990 30.6.1991
ו-31.12. 1989 ו-31.12. 1990 ו-31.12. 1991
מקיף לדירות
ולבתי עסק 43% 43% 43% 43%
רכב מנועי רכוש
(עצמי וצד שלישי) 38% 35% 32% 30%
רכב חובה 14% 14% 14% 14%
ענפי חבויות
אחרים 30% 30% 30% 30%
יתר ענפי הביטוח 35% 35% 35% 35%

ענפי הביטוח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח
30.6.94 30.6.95 30.6.96
ו-31.12.94 ו-31.12.95 ו-31.12.96 ואילך
אבדן רכוש 30% 30% 30%
מקיף לדירות
ולבתי עסק 30% 30% 30%
רכב מנועי רכוש
(עצמי וצד שלישי) 29% 27% 25%
רכב חובה 10% 10% 10%
ענפי חבויות אחרים 30% 30% 30%
יתר ענפי הביטוח 35% 35% 35%
(3) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו"ח הכספי שלו בחודש אחר, תחושב העתודה כאמור בפסקה (1) אולם במקום "חודש ינואר" יבוא "בחודש הראשון של שנת הדו"ח" והיתר ישונה בהתאם.
תוספת שניה (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ד)
(תקנה 18(א)(1))
חישוב עתודה על בסיס ממוצע חדשי לפי שיטת 24/1
(1) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו"ח הכספי שלו בחודש ינואר העתודה תהיה שווה לצירוף של כל אלה, בניכוי הוצאות בהתאם לענפי הביטוח בשיעורים המפורטים בפסקה (2);
(א) ל- 1/24 מדמי הביטוח בחודש ינואר;
(ב) 3/24 מדמי הביטוח בחודש פברואר;
(ג) 5/24 מדמי הביטוח בחודש מרס;
(ד) 7/24 מדמי הביטוח בחודש אפריל;
(ה) 9/24 מדמי הביטוח בחודש מאי;
(ו) 11/24 מדמי הביטוח בחודש יוני;
(ז) 13/24 מדמי הביטוח בחודש יולי;
(ח) 15/24 מדמי הביטוח בחודש אוגוסט;
(ט) 17/24 מדמי הביטוח בחודש ספטמבר;
(י) 19/24 מדמי הביטוח בחודש אוקטובר;
(יא) 21/24 מדמי הביטוח בחודש נובמבר;
(יב) 23/24 מדמי הביטוח בחודש דצמבר.
(2) ענפי הביטוח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח
31.12.1988 30.6.1989 30.6.1990 30.6.1991
ו-31.12. 1989 ו-31.12. 1990 ו-31.12. 1991
מקיף לדירות
ולבתי עסק 43% 43% 43% 43%
רכב מנועי רכוש
(עצמי וצד שלישי) 38% 35% 32% 30%
רכב חובה 14% 14% 14% 14%
ענפי חבויות
אחרים 30% 30% 30% 30%
יתר ענפי הביטוח 35% 35% 35% 35%
ענפי הביטוח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח כשתאריך הדו"ח
30.6.94 30.6.95 30.6.96
ו-31.12.94 ו-31.12.95 ו-31.12.96 ואילך
אבדן רכוש 30% 30% 30%
מקיף לדירות ולבתי עסק 30% 30% 30%
רכב מנועי רכוש
(עצמי וצד שלישי) 29% 27% 25%
רכב חובה 10% 10% 10%
ענפי חבויות אחרים 30% 30% 30%
יתר ענפי הביטוח 35% 35% 35%
(3) לגבי מבטח שתחילת שנת הדו"ח הכספי שלו בחודש אחר, תחושב העתודה כאמור בפסקה (1) אלא שמקום "בחודש ינואר" יבוא "בחודש הראשון של שנת הדו"ח שלו", וכן הלאה.
תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ד)
(תקנה 17)
(חישוב העתודה בביטוח רכב מנועי-רכוש)
1. (א) העתודה לביטוח רכב מנועי-רכוש ((R, תחושב על פי הנוסחה הבאה:
D X C = R
כאשר:
C - תביעה ממוצעת לפוליסה;
D - מלאי הפוליסות שבתוקף; בתוספת זו, "מלאי פוליסות" יחושב ללא פוליסות שבוטלו או שבהליכי ביטול ובמקרה של ביטוח צי רכב קולקטיבי תילקח בחשבון פוליסה נפרדת לכל כלי רכב.
(ב) תביעה ממוצעת לפוליסה ב-12 החודשים שלפני מועד חישוב העתודה (C), תחושב על פי הנוסחה הבאה:
B = C
A
כאשר:
B - סך תשלומי התביעות ב-12 החודשים שחלפו;
A - מלאי פוליסות חודשי ממוצע.
(ג) סך תשלומי התביעות ב-12 החודשים שחלפו (B), יחושבו כלהלן:
(1) יחושבו ויוצגו בנפרד לגבי כל חודש מ-12 החודשים שקדמו למועד חישוב העתודה, סך כל סכומי התביעות ששולמו (להלן - סכום תביעות חודשי);
(2) לכל סכום תביעות חודשי כאמור בפסקה (א), ייתוספו הפרשי הצמדה למדד על פי השינוי בין המדד הידוע ביום חישוב העתודה לבין המדד הידוע בחודש לגביו חושב סכום התביעות החודשי (להלן - סכום תביעות חודשי ממודד);
(3) יחושב סך כל סכומי התביעות הממודדים ל-12 החודשים שקדמו למועד חישוב העתודה, וייתוספו 2% כנגד הוצאות כלליות ליישוב התביעות.
(ד) מלאי פוליסות חודשי ממוצע ב-12 החודשים שחלפו (A), יחושב כלהלן:
(1) יחושבו ויוצגו בנפרד לגבי כל חודש מ-12 החודשים שקדמו למועד חישוב העתודה, מספר הפוליסות שהיו בתוקף בסוף כל חודש;
(2) מספר הפוליסות שהיו בתוקף בכל 12 החודשים כאמור בפסקה (1), יסוכם ויחולק ב-12.
(ה) מלאי הפוליסות שבתוקף (D), יחושב כלהלן:
(1) יחושב לגבי כל פוליסה שבתוקף במועד חישוב העתודה, מספר הימים שנותרו עד לתום תקופת הביטוח (להלן - ימי חשיפה);
(2) סך כל ימי החשיפה לכל הפוליסות כאמור בפסקה (1), יחולק ב-365.
2. (א) מבטח רשאי לחשב בנפרד עתודה כנגד ביטוח משנה (S) ולהפחיתה מהעתודה שחושבה לפי סעיף 1 (R); לענין זה, "ביטוח משנה" - ביטוח יחסי בלבד.
(ב) העתודה כנגד ביטוח משנה (S), תחושב לפי הנוסחה הבאה:
C X E = S
כאשר:
C - תביעה ממוצעת לפוליסה שתחושב כאמור בסעיף 1(ב);
E - מלאי הפוליסות שבתוקף בכיסוי ביטוח משנה.
(ג) מלאי הפוליסות שבתוקף בכיסוי ביטוח משנה (E), יחושב כלהלן:
(1) לגבי כל פוליסה מתוך מלאי הפוליסות שבתוקף (D) כאמור בסעיף 1(ה), יוצג שיעור ביטוח המשנה על פי תנאי הסכם ביטוח המשנה התקף לשנת החיתום של הפוליסה;
(2) מספר ימי החשיפה לגבי כל פוליסה שבתוקף כאמור, יוכפל בשיעור ביטוח המשנה כאמור בפסקה (1);
(3) סך כל ימי החשיפה שחושבו לפי פסקאות (1) ו-(2) לעיל, יחולק ב-365.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ה, 406, 1536; תשמ"ז, 218; תשמ"ט, 587, תש"ן, 426; תשנ"ד, 254, 318; תשס"ד, 957.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ