אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ד)
בתקנות אלה -
"בנק"2 - כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א-2001;
"התחייבויות ביטוחיות" - כמשמעותן בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחיבויות של מבטח), התשמ"ג-1982;
"חשבון בנק" - חשבון מכל סוג שהוא המתנהל בבנק על שם מבטח;
"תקבול ביטוח חיים" - סכום שמבטח קיבל, או שהוא זכאי לקבל, בשל עסק ביטוח חיים והכולל דמי ביטוח, ריבית, והפרשי הצמדה, הפרשי שער על איגרת חוב או הלוואה או פקדון, פרעון איגרת חוב, החזר הלוואה, שחרור פקדון או תקבול ממבטח אחר בשל עסק ביטוח חיים שהוא מנהל;
"תשלום ביטוח חיים" - תשלום בשל התחייבויות ביטוחיות למבוטח, עמלה לסוכן ביטוח, תשלום למבטח אחר וכן ביצוע השקעה לכיסוי התחייבות בביטוח חיים.
2. חובת הפרדה
(א) מבטח יחזיק כספים, חשבונות בנק ונכסים הקשורים בעסקי ביטוח חיים ולא ישתמש, בכל דרך שהיא, בכספים, חשבונות בנק ונכסים הקשורים לעסקי ביטוח חיים למטרות שאינן עסקי ביטוח חיים בלבד.
(ב) השקעה לכיסוי התחייבויות ביטוחיות בעסקי ביטוח חיים תושקע, תוחזק ותסומן בנפרד מהשקעות שאינן כאלה.
(ג) כל תקבול ביטוח חיים ייזקף בנפרד לזכות חשבון ביטוח חיים ובכל תשלום ביטוח חיים יחוייב חשבון זה.
2א. החזקת כספי ביטוח חיים משתתף ברווחים (תיקון: תשמ"ט)
(א) מבטח יחזיק כספים, חשבונות בנק ונכסים הקשורים בעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים בנפרד מכספים, חשבונות בנק ונכסים הקשורים בעסקי ביטוח חיים אחרים, ולא ישתמש, בכל דרך שהיא, בכספים, בחשבונות בנק ובנכסים אלה שלא למטרות הקשורות בעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים.
(ב) השקעה לכיסוי התחייבויות ביטוחיות בעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים תושקע, תוחזק ותסומן בנפרד מהשקעות שאינן כאלה.
(ג) בתקנה זו, "ביטוח חיים משתתף ברווחים" - ביטוח חיים שבו זכויות המוטב והמבוטח תלויות בתשואה של השקעות מסויימות שמבטח עושה במיוחד לענין תכנית שאושרה כביטוח כזה על ידי המפקח, או ברווחים אחרים הקשורים לאותה תכנית.
3. איסור קיזוז
בעסקי ביטוח משנה יתנה מבטח בהסכם עם מבטח המשנה שאין לקזז תקבול או תשלום הקשור לעסקי ביטוח חיים בתקבול או תשלום הקשור לעסקי ביטוח שאינם עסקי ביטוח חיים.
4. מערכות חשבונות ביטוח חיים
מבטח העוסק בעסקי ביטוח חיים ינהל מערכת חשבונות נפרדת כלהלן:
א. חשבונות עסקיים
(1) הכנסות מדמי ביטוח;
(2) פרמיה למבטחי משנה;
(3) עמלה לסוכני ביטוח;
(4) עמלה ממבטחי משנה -
רגילה;
עמלת רווח;
(5) תביעות -
בסכום כולל;
ביטוח משנה;
(6) הכנסות מתוספת ערך על השקעות צמודות;
(7) ריבית שנתקבלה (ששולמה);
(8) הוצאות הנהלה וכלליות - ישירות ועקיפות;
(9) הפרשות לעתודות ביטוח, כולל לעתודה לסיכונים יוצאים מהכלל.
ב. חשבונות, חייבים וזכאים:
(1) פרמיה לגביה;
(2) יתרות של סוכנים ומוסדות;
(3) מקדמות לסוכנים על חשבון עמלה;
(4) חברות ביטוח;
(5) רופאים ונותני שירותים;
(6) חייבים וזכאים שונים;
(7) מס הכנסה שנוכה במקור על הכנסה מהשקעות;
(8) מס הכנסה שנוכה במקור על תשלום עמלות;
(9) ריבית לקבל;
(10) חשבונות אחרים.
ג. חשבונות, נכסים והתחייבויות:
(1) עתודות ביטוח חיים;
(2) עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל;
(3) תביעות תלויות;
(4) השקעה באיגרות חוב לפי הסכמי ח"ץ - באוצר המדינה;
(5) השקעה באיגרות חוב ממשלתיות סחירות;
(6) השקעה בפקדונות בבנקים;
(7) השקעה בהלוואות כנגד פוליסות ביטוח חיים;
(8) השקעות בהלוואות אחרות;
(9) חשבונות בנקאים למיניהם;
(10) קופה.
ד. חשבון קשר עם המערכת הכללית.
ה. לגבי החשבונות המפורטים בפסקאות א' עד ד' ינוהלו חשבונות עזר לפי סוגי ההצמדה למטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן (עם חלוקה לפי קרנות מא' עד ה' כמשמעותן בהסכמי ח"ץ), לפי סוגי העסקים, סוגי התביעות וסוגי השקעות.
5. העברות בין מערכות עסקיות
העברות בין המערכת הכללית לבין מערכת ביטוח חיים תיעשנה באמצעות חשבון קשר בלבד כדלהלן:
(1) הוצאות הנהלה וכלליות ששולמו על ידי המערכת הכללית - לפחות אחד לחודש;
(2) רווחים או הפסדים של עסקי ביטוח חיים - פעמיים בשנה על הדו"חות הכספיים השנתיים והחצי-שנתיים;
(3) מס שנוכה במקור על השקעות המוחזקות במערכת ביטוח חיים יירשם במערכת זו ויועבר לחשבון הקשר עם תשלום מקדמות בפועל מס הכנסה;
(4) יתרת חשבון הקשר תסולק תוך שבעה ימים מתום כל חודש בתוספת ריבית בשיעור הריבית שמשלם בנק באותה עת למפקיד על פקדון בשקלים לתקופה של 3 חדשים.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1930; תשמ"ט, 1107; תשס"ד, 891.
2 פורסמה הודעה בדבר אישור תאגידים בנקאיים וסוגי הפעולות המותרות בהם למבטח (י"פ תשמ"ד 3159; תשמ"ה, 2863).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ