אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מורשה לויד'ס" - בעל פטור לפי סעיף 86 לחוק;
"בחינה לסוכן" - כאמור בסעיף 25(ב)(3) לחוק;
"מדד" או "מדד המחירים לצרכן" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2. אגרות מתן רשיון למבטח (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
מבטח, לרבות מורשה לויד'ס, ישלם אגרת רשיון בעד כל ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו, כמפורט להלן:
הסכום בשקלים חדשים
(1) ביטוח חיים 17,625
(2) כל ענף אחר 6,943
3. אגרות מתן רשיון לסוכן (תיקון: תשמ"ז, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) סוכן יחיד ישלם בעד מתן רשיון אגרה בסך 801 שקלים חדשים.
(ב) סוכן תאגיד ישלם בעד מתן רשיון אגרה בסך 1,602 שקלים חדשים.
4. אגרה שנתית של מבטח (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) מבטח, למעט מורשה לויד'ס, ישלם אגרה שנתית בעד כל ענף ביטוח שבו הורשה לעסוק באותה שנה, כמפורט להלן:

שקלים חדשים
(1) ביטוח חיים 11,269
(2) כל ענף אחר 4,269
(ב) מורשה לויד'ס ישלם אגרה שנתית בעד כל ענף ביטוח שבו הוא עוסק באותה שנה, בסך 3,685 שקלים חדשים.
(ג) בתקנה זו, "עיסוק באותה שנה" - קבלת ביטוחים חדשים וכן קיום התחייבויות לגבי חוזי ביטוח שנעשו לפני שהמבטח חדל לקבל ביטוחים חדשים.
(ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי המפקח לפטור מתשלום האגרה השנתית, בכלל או בענף ביטוח מסויים, מבטח שחדל לקבל ביטוחים חדשים, ובלבד שיתרת התביעות התלויות, לפי אישורו של רואה חשבון שביקר את הדו"ח הכספי של אותו מבטח, אינה עולה על סכום הגדול פי שלושה מן הפקדון שהפקיד אותו מבטח אצל החשב הכללי לפי סעיף 19 לחוק.
5. אגרה שנתית של סוכן (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) סוכן יחיד ישלם אגרה שנתית בסך 801 שקלים חדשים.
(ב) סוכן תאגיד ישלם אגרה שנתית בסך 1,602 שקלים חדשים.
6. אגרה לתקופה קצרה (תיקון: תשס"א)
(א) מבטח או סוכן שקיבלו לראשונה רשיון בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 בדצמבר, ישלמו בעד אותה שנה מחצית מסכום האגרה השנתית כאמור בתקנות 4 ו-5.
(ב) בעד רישיון שתוקפו נקבע לתקופה קצרה משנה, תשולם אגרה כלהלן:
(1) היה תוקף הרישיון עד לאחר 1 ביולי - אגרה שנתית מלאה;
(2) היה תוקף הרישיון עד יום 30 ביוני - מחצית האגרה השנתית;
(3) היה תוקף הרישיון עד יום 31 במרס - פטור מאגרה;
והכל כפוף לכך שלא ישלם סוכן בשנה כלשהי יותר מאגרה שנתית מלאה.
7. אגרות בעד בחינות לסוכן (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(א) סוכן יחיד ישלם אגרה בעד בחינה, לרבות בחינה חוזרת, בכל אחד מהמקצועות בהם הוא מבקש להיבחן, כמפורט להלן:
שקלים חדשים
(1) בחינה ביסודות 188
(2) בחינות גמר 264
(ב) סוכן ששילם אגרה ונבצר ממנו להתייצב לבחינה במועד שנקבע לו, תינתן לו אפשרות להיבחן במועד אחר, לא יאוחר מתום שנה מהמועד הקודם, ללא תשלום אגרה נוספת.
(ג) בעד ערר על בחינה תשולם אגרה בסך 298 שקלים חדשים.
8. מועדים (תיקון: תשס"א)
(א) האגרות לפי תקנות 2, 3 ו-7 ישולמו לפני מתן הרשיון מועד הבחינה או הגשת ערר עליה, לפי הענין.
(ב) האגרות השנתיות לפי תקנות 4 ו-5 ישולמו לא יאוחר מיום 15 בינואר של כל שנה, אולם אם ניתן הרשיון לאחר אותו תאריך, תשולם האגרה השנתית לפני מתן הרשיון.
9. תוספת פיגורים
לא שולמה אגרה במועד, יתוספו עליה הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד מחודש נובמבר, לפיו נקבע סכום האגרה, עד למדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום, בצירוף ריבית צמודה של 3% לשנה.
10. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ז, תשס"א2)
(א) האגרות לפי תקנות אלה ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה במדד, אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי; לענין זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם;
(ב) סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המפקח יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה (א).
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בחשון התשמ"ד (1 בנובמבר 1983).
12. ביטול
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרת רשיון ואגרה שנתית), התש"ל-1970 - בטל.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 1029; תשמ"ז, 998; תש"ן, 271; תשנ"א, 385; תשנ"ב, 682, 754; תשנ"ג, 315; תשנ"ד, 348; תשנ"ה, 590; תשנ"ו, 387; תשנ"ז, 337; תשנ"ח, 297; תשנ"ט, 292; תש"ס, 295; תשס"א, 38, 251; תשס"ב, 686; תשס"ג, 356; תשס"ו, 445; תשס"ז, 468; תשס"ח, 402; תשס"ט, 244.
2 תקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) (תיקון), התשס"א-2000 (ק"ת תשס"א, 39) קובעת כי על אף האמור בתקנה 10, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש דצמבר 1999.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ