אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשי"ח-1958

תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשי"ח-1958

תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בפני ועדת-ערר), תשי"ח-1958 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ג) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת-ערר שנתמנתה לפי סעיף 17 לחוק;
"צו" - צו אישי כאמור בסעיף 18 לחוק;
"משיב" - מי שנתן צו בהתאם לחוק או בהתאם לתקנות שהותקנו או לצווים שניתנו על פי החוק.
2. הגשת ערר
(א) העורר ימסור לועדה, או ישלח בדואר רשום, לפי מענה שפורסם ברשומות, כתב הערר בשני טפסים.
(ב) היה מענה של הועדה בבית-משפט, יימסר כתב הערר במשרד הרשום של אותו בית-משפט.
3. פרטי הערר
בכתב הערר יפורטו:
(1) שמו של העורר, תיאורו, משלח-ידו, מענו והמען למסירת מסמכים;
(2) תכנו של הצו שעליו עוררים;
(3) התאריך שבו ניתן הצו וכן התאריך שבו הגיע הצו לידיעתו של העורר;
(4) נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כי נימוק בפיסקה מיוחדת ובקיצור;
(5) הסעד המבוקש על ידי העורר.
4. צירוף מסמכים
לכתב הערר יצורפו שני טפסים של תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר ושל העתק הצו, אם נמסר לעורר בכתב.
5. חתימת הערר
כתב הערר ייחתם ביד העורר או בא-כוחו.
6. טענות פגם
נמסר כתב הערר לועדה לפי מענה, ונתקבל על ידי הפקיד המוסמך לכך, לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורת כתב הערר.
7. העברת כתב הערר למשיב
הוגש ערר לועדה, ישלח יושב-ראש הועדה למשיב טופס אחד של כתב הערר ושל כל מסמך שצורף אליו.
8. תשובת המשיב (תיקון: תשי"ח)
המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר מחמישה-עשר ימים מהיום שנמסר לו העתק הערר כאמור, שני טפסים של תשובה מנומקת בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך. יושב-ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה, אם ראה סיבה מצדקת.
9. חתימת התשובה
התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד בא-כוחו.
10. העברת התשובה לעורר
יושב-ראש הועדה ישלח לעורר טופס אחד של התשובה ושל כל מסמך שצורף אליה.
11. החלטה על יסוד חומר נבחר
ויתרו העורר והמשיב על השמעת טענותיהם לפני הועדה, רשאית הועדה לתת את החלטתה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה.
12. קביעת מועד לשמיעת הערר
לא ויתרו בעלי הדין כאמור בתקנה 11, או החליט יושב-ראש הועדה להזמין את בעלי הדין, יקבע יושב-ראש הועדה מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולמשיב ובלבד שההזמנה תימסר לבעלי הדין שבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה.
13. התייצבות לחקירה שכנגד
(א) רצה אחד מבעלי-הדין לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-הדין השני, יודיע על כך בכתב לבעל-הדין השני ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק של הודעתו ליושב-ראש הועדה.
(ב) הודיע אחד מבעלי הדין כאמור בתקנת-משנה (א), לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הערר כשהוא מוכן לחקירה-שכנגד, זולת אם היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר דרושה למען הצדק.
14. שמיעת הערר
הועדה תשמע תחילה את טענות המשיב ולאחר מכן את טענות העורר; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר למשיב להשיב לטענות העורר.
15. התייצבות בעלי הדין לפני הועדה
לא התייצב אחר מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
16. רציפות הדיון (תיקון: תשל"ב)
(א) הדיון בערר יהיה מהיר ורצוף ככל האפשר.
(ב) עוכב ביצועו של הצו, לא יידחה הדיון אלא אם הדחיה דרושה למען הצדק.
17. הגבלות הדיון לנימוקים בערר או בתשובה (תיקון: תשל"ב)
(א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה, אלא אם היא משוכנעת שהנימוק נשמט שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר בו, או ששמיעת הנימוק דרושה למען הצדק.
(ב) הועדה רשאית להורות על הגשת פרטים נוספים והמצאת ראיות נוספות בכל ענין הנזכר בערר או בתשובה או ביחס לכל נימוק שהועדה החליטה להיזקק לו כאמור בתקנת-משנה (א), ובלבד שלא יובאו ראיות שלא הוזכרו בערר או בתשובה אלא ברשות הועדה.
17א. הוצאות (תיקון: תשל"ב)
ראתה הועדה כי נעשו שינויים לאחר שניתן צו-עיכוב, רשאית היא לפסוק הוצאות לצדדים בהתחשב עם כך.
18. החלטת הועדה (תיקון: תשל"ב)
(א) החלטת הועדה תיערך בכתב מיד עם תום שמיעת הערר ותיחתם ביד היושב-ראש וחברי הועדה.
(ב) העתק ההחלטה מאושר ביד היושב-ראש יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.
(ג) הנימוקים להחלטת הועדה יירשמו תוך ששים יום ממתן ההחלטה; העתק מהחלטת הועדה הכוללת את נימוקיה יישלח בדואר רשום לעורר ולמשיב.
19. מיזוג עררים
הועדה רשאית לאחד עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם -
(1) אם העררים הוגשו על צו אחד, או
(2) אם כרוכות בהם אותן בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות, או שכרוכות בהם בעיות משפטיות או בעיות עובדתיות דומות.
______________________________
1 ק"ת תשי"ח, 1440, 786; תשל"ב, 1294.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ